dr. Kalocsay Kálmánra emlékezünk

Hazánkban és a világ számos országában október 6-án, születésének évfordulóján az orvosok és az eszperantisták népes tábora dr. Kalocsay Kálmánra, az orvostudományok és az eszperantó professzorára emlékezik.

Az 1891-ben Abaújszántón született gyermekről még a szülők sem sejthették, hogy nem csupán szülőhelyének lesz büszkesége, kimagasló szaktekintélye a korán árvaságra jutott kisfiú. Tisztelik őt a miskolciak is, ahol középiskolai tanulmányait végezte az 1980-ban elhunyt ugyancsak nagynevű eszperantistával dr. Győry-Nagy Lajossal.

Kalocsay 1909-ben érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán tanult. Az I. világháború idején orvostanhallgatóként a sebesülteket ápolta. 1916-ban szerzett orvosi diplomát. Negyvenhat éven át nyugdíjba vonulásáig dolgozott a budapesti Szent László Kórházban. Hosszú orvosi pályafutása alatt a hazai és a külföldi folyóiratokban publikált tanulmányaival és könyveivel máig tartó elismerést vívott ki. A Heveny fertőzőbetegségek c. egyetemi tankönyve, Az ember harca a fertőzés ellen c. népszerű orvosi munkája, vagy Az egészséges és a beteg gyermek c. könyve - csupán néhányat említve - ma is olvasmánya a medikusoknak.

Jelentős volt oktatói tevékenysége is. Munkájának elismeréseként számos kitüntetésben részesült: 1952-ben elnyerte az Orvostudományok kandidátusa, 1958-ban az Orvostudományok doktora tudományos fokozatot, 1963-ban egyetemi tanári címet kapott, 1966-ban pedig a Munka Érdemrend Arany Fokozatát vehette át.

Közben 1912-ben úgy megtanult eszperantóul, hogy a következő évben már megszervezték az első eszperantó tanfolyamot Miskolcon. Ezzel elkezdődött eszperantista pályafutása, holott magyar költőnek indult. A Nyugat - mint a korszak legtekintélyesebb irodalmi orgánuma - három versét közölte. Első eszperantó nyelven írt költeménye 1919-ben Harangjáték (Sonorilludo) címmel jelent meg, melyet verskötetek, műfordítások, prózai alkotások, nyelvkönyvek hosszú sora követett. Kidolgozta az addig hiányzó eszperantó verstant, ezzel új távlatokat nyitott meg a nemzetközi nyelv költészete előtt.

Irodalmi munkásságában fő feladatának nemzeti irodalmunk gyöngyszemeinek tolmácsolását tekintette. Vallotta, hogy az eszperantó a nemzeti nyelvek megtartása mellett mindenki második nyelvévé válhat, s a világirodalom kulturális értékeinek tolmácsolója lehet. A magyar irodalom átültetésében a kötelező mércéül szolgáló igényesség és az a cél vezette, hogy a világ átfogó képet kapjon a magyar irodalomról. Elég egy futó pillantást vetni tengernyi munkájára, azonnal megállapíthatjuk, alig akad olyan költő, akinek versét ne fordította volna. 1923-ban Petőfi Sándor János vitéz, 1924-ben Madách Imre remekműve Az ember tragédiája című művének átültetését végezte el. Igen sokan ismerték meg így a magyar irodalom alkotásait Kalocsay nyomán. Különösen külföldön, Svédországban, Brazíliában, Hollandiában, Japánban volt a műveknek sikere.

Balassi Bálinttól a kortárs lírikusokig több száz vers fordítását végezte el. A Zengő nagyvilág (Tutmonda sonoro) világirodalmi antológia 185 költő 581 versének 30 nyelvből való fordítását tartalmazza.

Nyelvészeti munkásságát Kazinczy Ferencéhez hasonlíthatjuk.

Az ember és a kultúra iránti mélységes tisztelete, embersége, példamutató kezdeményező készsége sarkallta, hogy mindenütt ott legyen, ahol segíteni kellett. Előbb orvosként, majd a nyelvi betegségek gyógyítójaként - eszperantistaként.

1991-ben megalakult a Dr. Kalocsay Kálmán Nemzetközi Baráti Társaság, mely névadója gazdag hagyatékának ápolásán, bővítésén fáradozik. Szülőföldjén emlékét a helytörténeti múzeumban emlékszoba, róla elnevezett utca, köztéri szobor őrzi.

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán - ahol e sorok írója dolgozik, s az 1970-es évektől folyik az eszperantó nyelv oktatása. Hallgatóink mozgalomtörténeti, honismereti, irodalmi stb. tudásanyaggal is gyarapodnak, így megismerkednek dr. Kalocsay Kálmán példaértékű munkásságával is. A tanulók tapasztalják: a nemzetközi nyelv ismeretéből származó haszon sokrétű, mindenekelőtt az általa szerezhető művelődési, kulturális értékekkel mérhető. Az eszperantó nyelv ismerete szélesíti az ember látókörét, lehetővé teszi a világban való téjékozódást, a tudás gyarapítását. Az eszperantó nyelvű INTERNET megismerésével és használatával az ismeretszerzés előtt korlátlan lehetőségek nyílnak.

A nemzetközi nyelv tanulását számos tényező kedvezően befolyásolja. Az eszperantó élő nyelvnek minősül és 2000 szeptemberéből - más nyelvekhez hasonlóan - alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát lehet tenni eszperantóból is. Nem véletlen, hogy különösen a felsőoktatási intézményekben a diploma megszerzéséhez szükséges bizonyítvány miatt jelentősen megnőtt az eszperantóul tanulók száma.

Kalocsay Kálmán 25 évvel ezelőtt bekövetkezett halálával egy kiváló orvos és nyelvgyógyász távozott közülünk. Nevét azonban megőrzi az idő, tetteiben, műveiben, nekünk idehaza magyar szóval, szerte a világban eszperantóul, vagy a belőle fordított nyelveken.

A köztiszteletben álló orvos gyakran mondogatta: -Reménynek mindig kell lenni!- Életével rászolgált, hogy higgyünk neki, és merítsünk erőt biztató szavaiból.

Sárospatak, 2001. október 4.

Molnár László
főiskolai docens, ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak


www.eszperanto.hu előző oldal Kalocsay Társaság