anekdoto = anekdota

Minden főnév -o betűre végződik, a j-betű a végén a többesszámot jelöli, tehát: anekdóták.

kio = mi? micsoda?

Minden kérdőszó "k" betűvel kezdődik.

estas = van

Az igék jelen időben mindig "-as" végződést kapnak. Mivel igeragozás nincs, mindig lenni kell alanynak (személyes névmás vagy főnév).

la = a vagy az

A határozott névelő az eszperantóban: "LA". A határozatlan névelőt úgy fejezzük ki, hogy nem tesszük ki a határozottat :-)

diferenco = különbség (A magyarban is használjuk, hogy "differencia").

Mivel főnév, így "-o" betűre végződik.

inter = között

Elöljáró, tehát utána következnek azok a fogalmak, amelyekre vonatkozik.

rabisto = rabló

A "rab-" ( = rabol, kirabol) szógyök után álló "-isto" képzővel lehet szakmát vagy foglalkozást kifejező szavakat képezni.

kaj = és

edzino = feleség

A szóvégi "-ino" képzővel lehet valaminek a női párját képezni (pl. férj - feleség, fiú - lány, barát - barátnő, stb.) Lásd még: edzo

postulas = követel (pl. a matematikában "posztulátum" = követelmény).

A szóvégi "-as" mutatja, hogy igéről van szó, és jelen időben.

aŭ = vagy (választó kötőszó)

vian = tiédet, a te valamidet

Többszörösen, de logikusan képzett szó: vi = te, via = tiéd (birtokos névmás), a szóvégi "-n" tárgyesetet jelöl.

mono = pénz

A szóvégi "-n" jelzi a tárgyesetet, tehát: monon = pénzt (via mono = a te pénzed, vian monon = a te pénzedet)

vivo = élet (Régies felkiáltás: vivát! - éljen!)

A szóvégi "-n" jelzi a tárgyesetet, tehát vivon = életet, vian vivon = életedet.

sed = de

ili = ők, azok (személyes névmás)

A szóvégi "-n" jelzi a tárgyesetet, tehát ilin = őket, azokat.

ambaŭ = mindkettő, mindkettőt

kiel = mint

Összehasonlításkor használatos.

fraŭlo = fiatalember, nőtlen férfi, legény

mi = én

Személyes névmás.

ne = nem, ne

Tagadószó.

scias = tud

Az igék végén az "-as" végződés a jelen időt, az "-is" végződés a múlt időt jelzi.

vera = igazi, valódi

A szó végén az "-a" végződés jelzi, hogy melléknévről van szó. Minden melléknév végződése: "a"

feliĉo = boldogság (mint az olasz "felicita" szóban)

edzo = férj

A szóvégi "-o" végződés jelzi, hogy főnévről van szó. (Lásd még edzino)

jam = már

tio = az (mutató névmás)

Az "-n" végződés a tárgyesetet jelöli, tehát tion = azt.

sed = de

malfrue = későn

Összetett képzés révén keletkezett: frua = korai, malfrua = késői, malfrue = későn. A szóvégi "-e" végződés mutatja, hogy határozóról van szó.

fragmento = részlet

Mivel főnév, így "-o" betűre végződik.

el = -ból, -ből

Elöljáró, a kifelé mutató irány jelzésére használjuk.

informo = információ

A szóvégi "-a" jelzi, hogy melléknévről van szó, tehát: informa = (milyen?) információs, tájékoztató

teksto = szöveg


de = a birtokviszony kifejező eszköze

Sok idegen nyelvhez hasonló szerkezet (pl. az angolban = of). Elöl áll a birtok + "de" + utána áll a birtokos. Pl.: teksto de stevardino = a stewardess(nek a) szövege vagy telefono de ministro = a miniszter(nek a) telefonja.

stevardino = stewardess, légi utaskisérő

en = -ban, -ben, benne valamiben

Elöljáró, tehát utána következik az a szó, amiben van az illető dolog. Pl. En la aeroplano = a repülőgépben.

aeroplano = repülőgép

tualeto = mosdó, toalett-helyiség

A szóvégi "-j" többesszámot jelöl, tehát tualetoj = mosdók

oni = általános alany, "az emberek"

Akkor használjuk, ha nincs pontosan kifejezve, hogy kiről beszélünk. Pl. Oni diras, ke ... = Azt mondják (az emberek), hogy ...

rajtas = joga van valamire

A szóvégi "-as" végződés mutatja, hogy igeként használjuk. Pl. Mi ne rajtas paroli. = Én nem vagyok jogosult beszélni. Másik példa: "Oni ne rajtas fumi!" = Az emberek nem jogosultak dohányozni, másképpen mondva: nem szabad dohányozni!

fumi = füstölni, dohányozni

A szóvégi "-i" végződés mutatja, hogy főnévi igenévről van szó.

se = ha

ni = mi

Személyes névmás.

kaptas = elfog, elkap

A szóvégi "-os" végződés mutatja, hogy jövő időről van szó, tehát pl. ni kaptos = el fogunk fogni, el fogunk kapni

iu = valaki

A szóvégi "-n" végződés jelzi a tárgyesetet, tehát iun = valakit

fumanta = dohányzó

A szóvégi "-a" jelzi, hogy melléknévről van szó: Milyen? - dohányzó, azaz olyan, aki éppen dohányzik.

li = ő.

Személyes névmás. Férfire vonatkoztatva: li, nőre vonatkoztatva: ŝi.

devas = kell

A szóvégi "-as" végződés jelzi, hogy igei alakban használjuk. Pl. li devas telefoni = "ő(neki) kell telefonálni", azaz neki telefonálnia kell.

tuj = azonnal

forlasi = elhagyni

A szóvégi "-i" jelzi, hogy fővévi igenévről van szó.

aviadilo = légijármű (mindenfajta repülőgép)

Az alapszó: aviado = légiközlekedés, a szótő után álló -"ilo" képzővel lehet a vonatkozó eszközt kifejezni, és a szóvégi "-n" tárgyesetet jelöl. Tehát: aviadilon = légijárművet, repülőt.