Esperanto-Asocio ĉe Eventoj

Resumo de la agado en la jaro 2000
200 numeroj Teamo de Eventoj E-Asocio Eventoj


Lige al la 200-a numero de Eventoj en decembro/2000 ni faris mallongan, tute ne plenan resumon pri la agado de "Kultura E-Asocio ĉe Eventoj". Jen eltiraĵo el tiu artikolo:

Eventoj: 200 numeroj !!!

Jes, apenaŭ kredeble, tamen atingite! 200 numeroj... Sincerajn dankojn al ĉiuj fidelaj legantoj, al multaj amikoj, daŭre kuraĝigantaj kaj helpantaj finance aŭ manlabore en malfacilaj periodoj kio ja fine ebligis la atingon de tiu ĉi ronda cifero. Apartajn dankojn al tiuj multaj (kaj eltenemaj) abonantoj, kiuj restis fidelaj de la unua numero ĝis la nuna.


Kresko kaj kresko kaj ...

Ne multaj Esperantaj revuoj ĝisvivas tiun aĝon, ĉefe ne la sendependaj, kiuj ne havas malantaŭ si la financan bazon de iu landa asocio. Ĉe Eventoj tio okazis inverse: post la bankrotiĝa malapero de Budapeŝta Informilo kaj Hungara Esperantisto financitaj de la iame granda HEA, Hungara E-Asocio, la gazeto Eventoj aperis en 1992 en komuna eldono de nia firmaeto LINGVO-Studio kaj malgranda novfondita societo "Kultura E-Asocio". Komence la celo estis nur eldonadi la "plej oftan E-gazeton", sed lige al ĝi ni prenis ĉiam pli kaj pli da novaj taskoj: eldonado de Esperantaj reklammaterialoj, kompilado de datumbankoj, transiro al interretaj servoj, organizado de la hungaria movado, ktp, kaj fine ni nun estas iu Esperanta centro, kiu iĝis ankaŭ forta, landa E-organizaĵo.


Hungaraj Paĝoj

Ne estas vaste konate, ke hungariaj abonantoj de Eventoj krom la internacia gazeto ricevadas ankaŭ nacian suplementon, t.n. "Hungarajn Paĝojn", kiu raportas pri la enlandaj movadaj aferoj, okazaĵoj. Ĝi estas kompilata de aparta "enlanda redaktoro", aperas en laŭnecesa ofteco kaj estas aldonata nur al kovertoj kun hungariaj adresoj.


Lokaj represoj de Eventoj en Pollando kaj Litovio

Same ne estas internacie konate, ke Eventoj havas ankaŭ eksterlandajn eldonojn en Litovio kaj Polio. La tieaj eldonantoj ricevas la pres- originalon el Budapeŝto, oni presas kaj distribuas surloke, aldonante la nacilingvajn suplementojn pri la enlandaj aferoj. Ni fieras...


Kiu faras kion?

En la pasintaj jaroj daŭre venis al ni leteroj, petoj prezenti nian agadon, kunlaborantojn - sed ni ĉiam prokrastis la respondon atendante iun taŭgan momenton. Eble nun venis tiu momento...

En la pleja komenco la unuajn kelkajn numerojn redaktis Sándor Hideg, havinta milojn da ideoj, sed pro lia fora loĝurbo kaj manko de tempo baldaŭ li devis ĉesi la ĉiutagan kunlaboron. Iom poste kiel staĝanto partoprenis la redakcian vivon Nikolaj Gudskov, Abdurahman Junusov (2-2 jarojn) kaj József Dudás, kiuj nun jam hejme utiligas siajn ĉi tie akiritajn konojn pri organiziko, komputado kaj gazet-redaktado.

En la Budapeŝta Esperanto-Domo plentempe deĵoras mi, sed ni havas kelkajn internajn kunlaborantojn, kiuj pasigas tage (pli ĝuste vespere) min. 4 horojn en la oficejo:


Axel - redaktado
Axel Országh-Krysz (la dua de dekstre) ekde vintro de 1999 zorgas pri la kompilado de la gazeto. Ekde printempo 2000 li plene transprenis la redaktajn taskojn, do eventualajn laŭdojn plene meritas li.

István - datumbankoj, financoj
István Mészáros (la unua de maldekstre) prizorgas la datumbankon, adresojn kaj abonojn, tenas kontaktojn kun la landaj kotizperantoj, zorgas pri la ekspedado de la gazeto, kompilas la "Plenan Kalendaron de E-aranĝoj", prizorgas la retadresan adresaron (ĉ. 8 mil retadresoj esperantistaj, verŝajne nuntempe la plej granda en Esperantujo) - kaj plenumas la kasistajn funkciojn.

Zsuzsa Töti - administrado, kursoj
Zsuzsa Tötösné-Gados (la unua de dekstre) prizorgas la organizadon de E-kursoj, reklamadon en nacilingvaj gazetoj, ŝi respondadas la alvenantajn hungarajn leterojn, pakas la perpoŝte vendatajn lernolibro-pakaĵojn, administras, do faras la plej temporabajn kaj malfacilajn fonajn laborojn, sen kiuj oni ne povus "vivi".

Zsúzs - librotenado
Zsuzsanna Sz. Virág (la dua de maldekstre) estas la ŝlosila figuro de la tuta Eventoj-teamo: librotenulo, nia ministro pri financaj aferoj, cetere kunposedanto de nia fona firmaeto LINGVO-Studio. Sen ŝi - mi eĉ ne imagas, kion ni povus fari...

Szilvási - ĉio cetera
Por mi restis nur la ceteraĵoj: zorgi pri la funkciigado de la tuta Domo, de ĉiuj teknikaĵoj, komputiloj, programoj, kompilado de retpaĝoj, zorgi pri la tuta merkatika agado, enspezoj, elspezoj, funkciigi la novaĵservon ret-info, organizi la hungarian movadon, libroservon, verki librojn, ktp - kaj ne lastvice esti respondeci pri Eventoj. (La eventualaj riproĉoj koncernas min.)


Eksterdomaj teamanoj

Al la "Eventoj-teamo" apartenas ankaŭ pluraj aliaj, kiuj eble ne ĉiutage vizitas la oficejon. Inter ili elstaras niaj konstantaj instruistoj Tímár Julika, Csiszár Pálma, Gogomán Klári kaj Wacha Márti, kaj krom ili la du ĉefkunlaboruloj-konsiluloj (miaj "ĉefoj") Deák Jahn Gábor kaj Gombkötő Liza, kaj certe multaj aliaj.
 


Kio ĝi estas "KEA"

Ekde la komenco de la 90-aj jaroj en Hungario ekzistas deko da E- organizaĵoj. Plej ĉefaj el ili estas nia societo "Kultura E-Asocio Eventoj", la junulara organizo HEJ (pli ol 700 membroj!), kaj la malnova asocio HEA (Hungaria E-Asocio). Ekzistas ankaŭ regionaj, fakaj kaj lokaj societoj. Siatempe la apartiĝo okazis parte pro la nekontento pri la financa kaj organiza agado de HEA, parte por eluzi la tiutempajn favorajn leĝajn eblojn por memstara agado. Nuntempe tiu dispartiĝo jam iĝis obstaklo en la E-agado, sed por kreado de unueca organiza strukturo la cirkonstancoj estas "nun ankoraŭ maturiĝantaj" ĉe la nuna estraro de HEA.

La nomon "Kultura" ni havas en nia nomo nur por ebligi la ricevadon de ŝtataj ĉi temaj subvencioj. Ni laboras por la disvastigo kaj vasta aplikado de la lingvo. Ni tute ne estas raŭmismaj, eĉ inverse! Estante diplomita merkatikisto ne senkaŭze mi ricevis la fiere portitan kaj honoran titolon "persona non grata ĉe Civito", pri kio ja siatempe bonege ridis la tuta Esperanto-movado....

Cetere ĝuste nun estas pripensata la nomŝanĝo de nia asocio ("E-Asocio Eventoj" aŭ "Hungaria Tutlanda Esperanto-Asocio" - depende de la evoluo de traktado pri la unueca hungaria E-movado.)

Nia asocio havas 11 internajn, kaj ĉ. 200 subtenajn membrojn. Estas interese rimarki, ke nun, 8 jarojn post la lanĉo de Eventoj, pli ol 80% de internaj (plenrajtaj) membroj de KEA iĝis entreprenistoj...


Kune kun la junularo

Budapeŝta E-Domo (pli detale vidu en Eventoj n-ro 092) krom esti redaktejo de Eventoj estas la komuna sidejo por nia asocio KEA, por Hungara E-Junularo kaj Fondaĵo Esperanto en Budapeŝto.
 


Kion faras la E-Asocio ĉe Eventoj?

La centra kaj ĉefa tasko kompreneble estas la eldonado de Eventoj. Sed en la lastaj jaroj ni surprenis ankaŭ plurajn aliajn taskojn.

Ekstera reklamado

Ni elspezas jare ĉ. duonmilionon da forintoj (ĉ. 6-7 monata averaĝa salajro) por propagando kaj reklamo de E-o. En absoluta cifero ĝi estas malmulta (ja niaj financoj estas forte limigitaj), sed nekompareble pli alta ol ĉe aliaj asocioj ...


Eldonado, instruhelpiloj

Por kontentigi la bezonon de la lastatempa amasa deziro lerni Esperanton, ni verkis kaj eldonis dulingvan vortaron kaj "Resuman E-Gramatikon". Ĉi lasta (per populara nomo: "La verda biblio") iĝis la venkinto de hungaria furorlisto.

Jam de ĉ. 10 jaroj ni eldonas sonkasedojn por la individuaj lernantoj de la lingvo. En la antaŭaj jaroj ni eldonis ankaŭ muzikajn sonkasedojn ("Al venko!" de J. Dinnyés, Mesio de Händel, kaj la fama premiera kasedo "Debuto en eksterlando" de Ĵomart kaj Nataŝa.)

Pasintjare ni decidis pri eldonado de E-verkoj en elektronika formo, tiel aperis en niaj retpaĝoj la libroj "Optiko" kaj "Toldi", kaj paralele ni ellaboris teknologion pri kelkekzemplera eldonado de paperaj libroj. (Pli detale vidu en iu posta numero de Eventoj). Por PR-celoj (PR=Publikaj Rilatoj) estis produktita ankaŭ kompaktdiska versio de Mesio.


Kursoj

Ni mem organizas baz- kaj meznivelajn kursojn por altlernejanoj. Septembre kaj februare ekas la kursoj en po 3-4 grupoj. Estas preparataj E-kursoj ankaŭ en provincaj urboj. En la ĵus finitaj kursoj lernis ĉe ni 28 homoj.

Metodiko de la kursoj servas ankaŭ kiel preparo al la baza kaj mezgrada ŝtataj lingvoekzamenoj. (E-o estas inter tiuj dekkelkaj lingvoj, pri kiuj oni povas fari ŝtatan ekzamenon.)


Instruistoj, perado

Ni kompilis ĉ. 60 kapan liston pri E-kursgvidantoj dise en la lando. Al tiuj instruistoj ni sendadas reklamilojn, informajn materialojn, konsilojn, kaj peras iliajn adresojn al lernodezirantoj el diversaj anguloj de la lando.


Libroservo

Ni funkciigas retan, personan kaj perpoŝtan libroservon, per kiu ni liveras E-lernomaterialon, lernil-pakaĵon al plurcentoj de lernontoj. Personaj vizitantoj (nemultaj) havas la eblon aĉeti ankaŭ literaturajn verkojn de sur nia libraro.


Informado


Reaga Servo

En kazoj de apero de misaj informoj pri Esperanto en amaskomunikiloj ni organizas reagojn. En tiu ĉi jaro 2-foje ni havis landnivelan sukceson. En la unua fojo iu tutlanda porjunulara radiostacio (Danubius), en alia kazo landa televidprogramo (Hálóvilág = Interreto) permesis al si unu negativan frazon pri E-o. Rezulte de nia kampanjo en ambaŭ kazoj ni havis 1 resp. 5 plenajn minutojn, kiam oni (= ni) povis prezenti la pozitivajn flankojn de E-o en la sama medio.


Reprezentado de intereso

En kazo de neceso ni agas kiel reprezenta organizaĵo de interesoj de esperantistoj. Tion ni faris ĉe la ŝtate rekonita akreditado de la lingvo (vidu en Eventoj n-ro 195), ĉe kelkaj altlernejoj, ĉe Ministerio pri turismaj aferoj, ktp.


Varbado al E-movado

Ĉar plejmulto de instruistoj transdonas nur la lingvajn konojn (multaj el ili mem ne konas la movadajn servojn kaj eblojn), ni ĉase kolektas landnivele la adresojn de kursanoj, ekzameniĝantoj, kiujn ni klopodas enkonduki ankaŭ en la E-movadon (per plurkanala informado pri la ekzisto de movado, de servoj, invito al kunvenoj, renkontiĝoj ktp. - kaj fine al komuna laboro.) Momente ni zorgas pri pli ol 550 novaj kursfinintoj.


Interretaj servoj

Multon ni faris por diskonigi kaj popularigi la komputilan, interretan kulturon. (Jam en 1992 !!! en Eventoj ni titolpaĝe varbis por interreto...) Ni ellaboris E-litertipojn por Windows 3.1, varbis kaj disdonadis por multcent hungaroj retpoŝtan programon ebliganta senpagan elektronikan leterumadon, kaj preskaŭ ĉiutage ni faras teknikan konsiladon al demandantoj.


Movada organizado


1 % de personaj impostoj

Lige al la kolektado de 1 %-oj de persona imposto (vidu en Eventoj n-ro 118) ni eluzas la okazon reklami en amaskomunikiloj kaj letere teni la kontaktojn kun ĉ. 5000 individuaj esperantistoj. La kolektitan sumon ni uzas ne por salajrado, sed por reklamado de E-o...


Renkontiĝoj

Jam dufoje ni organizis grandan "Esperantan Balo"-n, la samon ni planas en februaro 2001, kaj per la teknikaĵoj kaj personaj spertoj ni helpas la organizadon de la fama somera aranĝo "Internacia Junulara Semajno".


UEA-kotizperado

Pro la pozitivaj, fidindaj spertoj venas ĉiam pli da homoj kun peto solvi diversajn transpagajn problemojn: UEA- kaj TEJO-membrokotizojn, abonon al revuoj, mendon el eksterlandaj libroservoj, transpagon de kotizoj al UK, IJK, kaj al diversaj aranĝoj.


Konservado de kulturaĵoj

Plurfoje ni transprenis heredaĵon de forpasintaj esperantistoj. La libro-raraĵojn ni transdonas al la Kolektaĵo Fajszi, aliajn ni vendas surloke aŭ donacas al diversaj kursoj.

Kun aparta atento ni kolektas malnovajn kino- kaj videofilmojn, sonregistraĵojn, magnetofonrubandojn kaj kasedojn, kaj zorgas pri ilia taŭga konservado kaj transskribado al modernaj informo-portantoj (kasedoj kaj kompakt-diskoj).

Certe tiu listigo ne estas kompleta - mi mem nun povus listigi dekojn de farendaj aferoj, kaj povas eĉ esti ne aparte interesaj por multaj aktivuloj. Mi faris la listigon tamen pro 2 kialoj:

Mi ripetas, ni ne estas "LA" oficiala landa asocio, nur la eksteraj cirkonstancoj - kaj la movada konscio - devigis nin transpreni tiujn taskojn.


Ĉefa celo: Eventoj!

Apud la multaj aliaj taskoj tamen nia ĉefa tereno daŭre restas la eldonado de Eventoj, respektive la funkciigo de ĝia juna frato: la retpoŝta novaĵservo RET-INFO. Ankaŭ estonte la praktika kaj faka aplikado de la lingvo havos ĉe ni apartan prioritaton, eĉ se en la proksima estonto iom ŝanĝiĝos la aspekto, strukturo de la gazeto.

Kiel helpi?

Se vi konsentas kun niaj celoj, kaj vi volas subteni nin, plej bone vi povas tion fari per persona poresperanta agado. Krome, vi povas helpi per reklamo de nia gazeto, per varbado de novaj abonantoj - aŭ per eventuala financa subteno, kiu ebligos daŭrigi al ĝisnunan vojon, eble iom kontribuos al venko pri niaj financaj baroj, kaj ebligos sendi la gazeton al pli multaj aktivuloj en netranspagipovaj landoj. Sed plej efika helpo estas via persona kunlaboro kaj agado! - "En Esperantio nenio okazas per si mem..."

Daŭre starante je via servo


László Szilvási


www.esperanto.hu www.eventoj.hu E-Asocio ĉe Eventoj