II. Olvasás- és íráskészséget mérő feladat - megoldás

Maximális pontszán: 20 pont

Ön Nagy Péter, 33 éves mérnök-fizikus. Az idén elkíséri feleségét az Egyetemes Kongresszusra; a magyarországi szervezeten keresztül jelentkeznek, postán fizetik be a részvételi díjat. Töltse ki a jelentkezési lapot!


ALIĜILO
AL UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

BONVOLU TAJPI AŬ SKRIBI PRESLITERE!
LAŬBEZONE METU KRUCON EN LA KONCERNAJN KVADRATETOJN!

FAMILIA NOMO: NAGY VIRO/VIRINO
(forstreku unu)

PERSONA NOMO: PETER

ADRESO (kun poŝtkodo): 1321 BP IO AJN

LANDO: HUNGARIO

PROFESIO/FAKO FIZIKISTO-INĜENIERO

ŜATOKUPO: IO AJN NASKIĜDATO: IO AJN

Se vi aliĝas kiel kunulo, bv. ĉi tie indiki la nomon de la ĉefaliĝinto:
NAGY LIVIA (IO AJN)

Mi sendas ĉi tiun aliĝilon kaj samtempe pagas laŭ la ĉi-subaj al:

ý mia landa peranto o CO en Roterdamo
per:
ý poŝtmandato o eŭroĉeko

Mi legis, komprenas kaj akceptas la kondiĉojn sur ĉi tiu aliĝilo.

DATO: LA 30-AN DE JUNIO 2004. SUBSKRIBO: Nagy Péter


Visszalépés az előző oldalra