Fakaj libroj kaj verkoj en Esperanto                               (Legu min!)

UDK  Unueca Decimala Kodo en bibliotekoj – Egységes könyvtári besorolás

001  Ĝenerale pri scienco. Sciencoorganizado. Sciencopolitiko

Tudomány általában. Tudományszervezés. Tudománypolitika
 

001Apliko de Esperanto en la laboro de informcentroj : HRŠEL, Zdeněk: AEST78
001Bazaj principoj de scienc-teknika kaj patent-teknika informado : LEONOV, Boĵidar: AEST81
001Brilas saĝo, 1987 : Ŭang Zikun : 66 popularigaj eseoj pri bazaj sciencoj kaj pri modernaj teknikoj
001Dank' al sciencoj la homaro eniris novan eraon : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1967, 4
001Dante kaj la natursciencoj : Ponori-Thewrewk, Aurél : (ISU, Helsinki, 1969), Scienca Revuo, 1970, 2
001Dante, kreinto de interregiona lingvo; Zamenhof, kreinto de internacia lingvo : Guglielminetti, C. C. : (ISU, Rotterdam, 1967), Scienca Revuo, 1969, 1
001Doktoriĝo per komparo de planlingvo (E.) kaj nacia lingvo (la germana) : Blanke, Detlev (sn) : Scienca Revuo, 1976, 4
001Drew monumento en Uto, Japanio, La : Lewin, R. A., Nomra, T. : Scienca Revuo, 1972, 3
001Ekesto kaj celoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, 1986 : B. Frank-Böhringer
001Elektitaj lekcioj pri historio de scienco kaj tekniko, Izbrannye lekcii po istorii nauki i tehniki : Carlo Minnaja, Anatolo Ŝepjak : Promeno tra la historio de scienco kaj tekniko ekde la komenco de civilizacio ĝis hidraŭlikaj maŝinoj
001Enkonduko al problemsolva originala KJ-metodo, (tr. Josimi Umeda) : Kawakita Jiro : Pri metodologio por iri de unuopaj observaĵoj ĝis fruktodona teorio, Internacia Sciencista Dokumentaro. AIS, 1992
001Enkonduko en la teorion de lingvaj ludoj; Ĉu mi lernu Esperanton? : Reinhard Selten, Jonathan Pool : Ludo-teoria pritrakto de la ŝanco de Esperanto fariĝi vaste akceptata mondskala interkomprenigilo
001Faraday kaj etimologio : Young, K. J. : Scienca Revuo, 1966, 1
001Fleming, Discoverer of Penicillin. London 1952. : Ludovici, L. J. : T. L. C. B(luett), Scienca Revuo, 1955, 4
001Genetikaj ligoj inter sciencoj : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1967, 2
001Herooj kaj martiroj de scienco. La sorto de Luĉilio Vanini. Trad. A. Zisman. : Belov, A. : Scienca Revuo, 1969, 1
001Imitinda ekzemplo : Popović, Božidar (sn) : Scienca Revuo, 1961, 1/2
001Kalejdoskopa rememoro : Alberto Fernández : Elekto de artikoloj, eseoj, recenzo, prelego kaj poemoj pri scienco populara kaj progresema ideologio
001Kamaradeco en la scienco : Hill, A., V. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
001Kiel science la scienco sintenas IKU-prelego 1987 Varsovio : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1989
001Kio estas scienco? : Gils, S. Van : Scienca Revuo, 1950, 4
001Komuneco de la sciencoj, La : Holme, J. H. : Scienca Revuo, 1949, 3
001Konsekvencoj de la verko de Kopernik, La. Trad. T. Nemere : Iwanowska W. : Scienca Revuo, 1973, 4
001Lingva problemo en la scienco, La : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1952, 2/3
001Lingvaj problemoj en Belgio koncerne la sciencon : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
001Lingvo kiel instrumento de scienco : Setälä, V : Scienca Revuo, 1963, 1/4
001Out of my Later Years. London 1950. T. L. C. B(luett), : Einstein A. : Scienca Revuo, 1951, 2
001Paradigmoŝanĝo en scienco : Berendt, H. C. : j. 1989
001Paul Edwin Kustaanheimo: 60 : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1985, 2
001Pri metodologio de la scienco : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1977, 6
001Relativeco per bildoj : Wilfrid Atkinson : Provo klarigi la esencajn ideojn de Einstein
001Retrospektiva rigardo al 50 jaroj da apliko de Esperanto en la scienco : NEERGAARD, Paul
001Sciencaj Studoj bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj : Paul Neergaard, red. : ISAE, Kopenhago 1958, 239 p.
001Sciencaj verketoj en Esperanto (tr. Jesuz) : Ye Shuzi : 30 popular-sciencaj artikoloj. 1990
001Scienco kaj filozofio. : Hanuš, J. V. : Kompletigo (Ref: 1951, 1 , 25-27), Scienca Revuo, 1951, 3
001Scienc-teknika progreso kaj la estonto de la internacia lingvo : UZUNOV, Nikola: AEST78
001Tendencoj kaj taskoj en la scienca kaj faka aplikado de Esperanto : HASZPRA, Ottó: AEST81
001Ukraina scientisto de XV jarcento - Jurij de Drohobyĉ : Matvijišyn, J. O. : Scienca Revuo, 1968, 2
 
002Dokumentado. Libro. Literatura produktado

Dokumentáció. Könyv. Irodalmi termelés
 

002Evoluo de la titola paĝo. : Szczurek, Kazimierz : (Bibliologia skizo), Scienca Revuo, 1976, 1
 
003Skribo. Skribmanieroj. Sintaktiko kaj semantiko. Semiotiko

Írás. Írásfajták. Szintaktika és szemantika. Szemiotika
 

003Internaciaj simboloj por lingvoj, La : WÜSTER, Eugen
003L'Espero-sistemo : Barit, Ch. : j. 1908
003Mondografio-sistemo : Mayr
003Pri la reformo de la ĉina skriblingvo : JE LAISHI
003Universala skribo : Havelik, M.: Provo de unueca ortografio por ĉiuj lingvoj
 
008Civilizo. Esploro de estonto. Futurologio. Kulturo. Kulturpolitiko. Prognostiko. Progreso

Civilizáció. Jövőkutatás. Futurológia. Kultúra. Művelődés. Prognosztika. Haladás
 

008Donacanto de senmorteco : Rektorisová, M. : Trad. O. Ginz. , Scienca Revuo, 1957, 1
008Imperativoj de la Kulturo kaj Edukado en la Evoluo de la Humanitara Pensado de la Personeco : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1995, 1
008Kulturo kaj evoluo : Mervyn Claxton : Studo de trinidada klerulo, verkita por Unesko
008Kulturo kaj teknologio : Andrew O. Urevbu : Referaĵo pri la jara temo por 1997 de la Monda Jardeko por Kultura Evoluigo
  
021Bibliotekoj. Bibliotekaferoj

Könyvtárügy. Könyvtári hálózatok
 

021Biblioteka terminaro. (Esperanta-angla-ĉina-franca-germana-hispana : PORTMAN, DOUG; KORALO : Tutmonda Esperanta Bibliotekista Asocio, Pekino, Eldonejo de Akademiaj Revuoj, 1989, 240 p., 19 cm, broŝ.
021Dekuma Klasado, La. Universala ordigosistemo por la tuta homa scio. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1949, 1
021Enketo pri la Esperanta literaturo en publikaj bibliotekoj : Wanhemakers, H. G. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
021Internaciigo de temklasifikoj, La : Holmstrom, J. E. : Trad. C. M. Bean. , Scienca Revuo, 1950, 3
021Klasifa sistemo por esperantaj bibliotekoj. + Komplet. W. P. R/oelofs/: Noto de la redaktoro : Butler, M. C. : Scienca Revuo, 1957, 3
021Klasifo de esperantaj temoj. : Butler, M. C. : Bergen-op-Zoom /ĉ. 1952/, Scienca Revuo, 1953, 1/2
021Polemiko. Pri Decimala Klasado , : Wüster, W. : (Ref: 1949, 3, 108-110), Scienca Revuo, 1949, 4
021Pri Decimala Klasado. + Kompletigo. /W. P. Roelofs/: Respondo al aŭtoro kaj kelkaj korektendaĵoj : Butler, M. C. : pĝ. 110, Scienca Revuo, 1949, 3
021Spertoj, konsideroj kaj proponoj rilataj al la UKD-simboloj : Wüster, E. : 1951. Recenzo. W. P. Roelofs. , Scienca Revuo, 1953, 1/2
021Universala Dekuma Klasado kaj terminologio : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1955, 2
  
061Ekspozicioj. Ĝeneralaj societoj. Kongresoj. Sciencaj institutoj. Sekretaj societoj

Kiállítások. Általános társaságok. Kongresszusok. Tudományos intézetek. Titkos társaságok
 

06114-a Internacia Kongreso de Eksstudentoj de la Supera Komerca Instruado /Lyon, 26 VI - 4 VII 1954/ : Scienca Revuo, 1954, 3
061Akademio de Esperanto, : Scienca Revuo, 1952, 4
061Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, La; La ideo - La strukturo - La portantoj : Reinhard Fössmeier, Helmar Frank : Historio kaj celdifino, statuto kaj regularoj, registro de (tricento da) sciencistoj konataj al AIS
061Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. 1988 (Eo, G, It), 1990 (Eo, Ru, Pl) : Kolora grandformata broŝuro kun bazaj informoj pri la strukturo, programo kaj membraro
061Al scienculoj de la mondo, : Scienca Revuo, 1951, 3
061Alvoko pri la biblioteko de ISAE. : Stop-Bowitz, Carl, Caspary, H. De : Scienca Revuo, 1958, 1
061Centro por Kulturaj Interŝanĝoj kaj la membroj el la landoj sen libera monŝanĝo, : Scienca Revuo, 1958, 2/3
061Ĉu Vi Scias Tion pri la Framasonismo?, (tr. Ostubo) : Randag, W. : j.. 1937
061Dana ŝtato denove malavare subvencias arkeologian tendaron kaj studrestadon en Danlando por esperantistaj studentoj kaj altlernejanoj. : Scienca Revuo, 1952, 1
061De la terminologia sekcio : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1955, 4
061Direktoj de psikosociaj esploroj pri la esperanto-movado. : Dobrzynski, M. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
061Du raportoj de la Terminologia Centro de ISAE. (1) Pri laboro de la Terminologia Centro. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1959, 2
061Eldona aktiveco de ISAE. : Scienca Revuo, 1965, 1
061Eldona aktiveco de ISAE. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
061Eldonado de la dokumentoj de CED. : Goldsmith, C. C : Scienca Revuo, 1954, 4
061En Parizo fondiĝis Akademia Esperanto-Klubo. : Scienca Revuo, 1951, 2
061Enketo pri esperanto en sciencaj kaj fakaj gazetoj ne-esperantistaj. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1954, 3
061Enketo pri la uzo de esperanto en sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj. P. 1. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1955, 4
061Enketo pri la uzo de esperanto en sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj. P. 2. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Espeanto en brazila scienca kaj teknika verkaro (1944-1959). : Pimentel, C. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
061Espeanto en la scienco. : Fréchet, M. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Esperantista arkeologia tendaro en Bornholm. : Seldam, C. A. Ten : Scienca Revuo, 1951, 3
061Esperanto ĉe (2-a) Kongreso de FATIPEC /Federacio de asocioj de teknikistoj de la industrio de garboj kaj similaj produktoj en kontinenta Eŭropo. Noardwijk, 18-22 V 1953/. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
061Esperanto en la Amsterdama Universitato. : Scienca Revuo, 1950, 4
061Esperanto en la scienco. : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1949, 1
061Esperanto en la socia sektoro. : Scienca Revuo, 1951, 2
061Esperanto kaj scienco en Argentino. : Wappers, C : Scienca Revuo, 1957, 3
061Esperanto kaj scienco en Nederlando. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1958, 4
061Esperanto kaj scienco en Nederlando. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Esperanto malpermesita en Portugalujo. : Scienca Revuo, 1950, 1
061Esperanto-ekspozicio en Amsterdama Universitata Biblioteko, 24 X - 7 XI 1953. : R/oelofs/, W. P. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
061Esperanton en sciencon kaj teknikon! : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1964, 3/4
061Eŭrop-federalisma kunveno dum la /40-a/ UK (Bulonjo, VIII 1955. Programo). : Scienca Revuo, 1955, 3
061Faka literaturo en esperanto. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Glossario dei Congressi, Eo, En, F, D, It
061IKESA. Ljubljana, VIII 1953. : Scienca Revuo, 1954, 4
061Informa Centro de ISAE. : Scienca Revuo, 1978, 3
061Internacia esperantista studenta tendaro, Danujo (Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie.), 1950. Studenta Esperanto-Klubo. : Scienca Revuo, 1950, 2
061Internacia Esperanto Universitato 1967. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1967, 4
061Internacia komisiono "Esperanto kaj Sociologio" (IKES). (Kunveno 8 VIII 1952 en la Universitato en Oslo dum la 37-a UK). : Keur, C. J. : Scienca Revuo, 1953, 4
061Internacia komisiono "Esperanto kaj Sociologio" /starigita en 1950/. : Scienca Revuo, 1952, 1
061Internacia Konferenco de Esperantistaj Studentoj kaj Altlarnajanoj (IKESA) X/Schluch-see. (Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie.) 17-24 VIII 1952/. : Seldam, C. A. Ten : Scienca Revuo, 1952, 2/3
061Internacia konferenco pri la kondiĉoj kaj eblecoj de scienca kunlaborado en Eŭropo /Vieno, 16-19 IV 1968/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1968, 2
061Internacia lingvonormigo en scienco kaj tekniko. Esperanto aŭ interlingua? : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1959, 4
061Internacia Scienca Asocio Esperantista /Ĝenerala kunveno 5 VIII 1952 dum la 37-a UK en Oslo/. : Keur, C. J. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Internacia Scienca Asocio Esperantista. Raporto de la ISAE-kunsido dum la 34-a UK en Bouraemouth, 10 VIII 1949. : Whitehead, A. A. M. : Scienca Revuo, 1949, 4
061Internacia scienca servo. : Wajsblum, M. : Scienca Revuo, 1954, 3
061Internacia Unuiĝo de la Esperantistoj-Filologoj (IUEF). : Scienca Revuo, 1970, 4/5
061Internaciaj organizoj informas en esperanto. : Scienca Revuo, 1957, 3
061Iom da historio de AEST : PLUHAŘ, Zdeněk
061ISAE-aplikado de esperanto. : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1978, 2
061Japanaj medicinistoj esperantistoj aktivas. : Scienca Revuo, 1951, 3
061Jarkunveno de Esperanto-Federacio de danaj altlernejanoj /Kopenhago, 23-24 V 1952/. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Jubilea kunveno de ISAE. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1957, 3
061Kelkaj tagoj de la Aŭstria Esperanto-Instituto. , Scienca Revuo, 1956, 1
061Kia(j)n scienca(j)n revuo(j)n ni bezonas en esperanto? : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1966, 3/4
061Kio estas Internacia Scienca Asocio Esperantista /ISAE/? : Scienca Revuo, 1965, 1
061Kio estas Internacia Scienca Asocio Esperantista /ISAE/? : Scienca Revuo, 1969, 3/4
061Konciza raporto pri kunveno de Interacia komisiono "Esperanto kaj Sociologio" okazinta la 10-an de aŭgusto 1951 en la Universitato en Munkeno. : Keur, C. J. : Scienca Revuo, 1952, 1
061Kosto antaŭas la profiton, La, : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1962, 3/4
061Kunordigitaj esperanto-kursoj internaciaj en popol-universitatoj kaj similaj institutoj. Loka grupstudo. : Keur, C. J. : Scienca Revuo, 1954, 4
061Laboroj de la 14-a Internacia Kongreso de Sociologio, La /Romo, IX 1950/. : Cali, L. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
061Letero el Koreujo. : Hengwi Hong : Scienca Revuo, 1952, 4
061Lingva imperiismo? : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
061Manifesto de la sennaciistoj kaj dokumentoj pri sennaciismo. Parizo /ĉ. 1950/. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Lanti, E. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Ni uzu esperanton en nia profesia laboro. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1950, 3
061Per esperanto helpi sciencan kaj teknikan informadon. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
061Plua aplikado de esperanto en scienca gazeto. : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1949, 4
061Polemiko: Revizio de manuskriptoj sciencaj kaj teknikaj. : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1952, 2/3
061Popularscienca Biblioteko de ISAE. /Enkondukaj vortoj por la diskuto en la larĝa kunveno de ISAE dua la 43-a UK, Mainz, 1958/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Preskaŭ modela poresperanta agado de geodeziistoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1961, 1/2
061Pri statistikaj miskonkludoj. /ISU, Paris, 1950/. : Reiersöl, Olav : Scienca Revuo, 1955, 1
061Pri terminologia laboro. Raporto farita ĉe la kunsido de ISAE de la 36-a UK en München, 6 VIII 1951. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Problemo pri internacia lingvo en la internacia seminario "Universitato hodiaŭ" /Dubrovnik, 1-10 IX 1968/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1968, 3/4
061Provizora noto pri la internacia tradukservo de ISAE. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Publikigo de sciencaj artikoloj en E. : Reiersøl, Olav : Scienca Revuo, 1952, 2/3
061Raporto pri IKESA. Schluchsee, 17-24 VIII 1952. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
061Raporto pri la ISAE-fakkunveno dum la UK, 1951 en Munkeno. : Dellian, K. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Raporto pri la Unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco /Kopenhago, VIII 1962/. : Ĝivoje, M. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
061Raporto pri neformala ISAE-kunveno la 11 VIII 1950 en la Sorbonne-Universitato, Parizo. : Alexandersson, S. : Scienca Revuo, 1950, 4
061Raporto pri terminologia laboro kaj bibliografio. : Alexandersson, S. : Scienca Revuo, 1950, 4
061Regularoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, La : Inkluzivas la statuton, procedurajn regularojn, provizoran ekzamenregularon ktp
061Rezolucio /de la 2-a sekcio — Scienco kaj Tekniko/ de la 37-a UK en Oslo, 2-9 VIII 1952. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
061Rezolucio de la 2-a kongresa sekcio /La internacia lingvo en scienco kaj tekniko/ de 42-a UK /Marsejlo, VIII 1957/. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
061Sanatorio universitata internacia. : Vauthier, L.-G. : Scienca Revuo, 1953, , 1/2,
061Scienca tasko de esperanto el konteoria vidpunkto, La, : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1950, 1
061Sciencaj revuoj en malgrandaj landoj. (Raporto en la internacia konfereneo: Kondiĉoj kaj eblecoj por scienca kunlaborado en Eŭropo. Vieno, 16-19 IV 1968), : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1968, 2
061Sciencajn traktatojn en esperanto 85 profesoroj kaj inĝenieroj promesas. Promeso /de japanaj sciencistoj/. : Scienca Revuo, 1950, 3
061Scienco kaj la internacia lingvo, La, : Peevski, V. : Scienca Revuo, 1976, 2/3
061Signifo de la internacia kunlaboro kaj personaj kontaktoj de sciencistoj kaj teknikistoj. Enkonduka prelego. : BEDNAŘÍK, Aleš: AEST78
061Simpatia rezolucio ĉe Unesco (XII 1954). : Scienca Revuo, 1955, 1
061Somera Esperanto-Kursaro (SEK). : Scienca Revuo, 1950, 3
061Somera Universitato, Malmö 1948. Rickmansworth 1949. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Scienca Revuo, 1949, 3
061Spertoj de geodeziisto. /Uzo de esperanto en internaciaj rilatoj de scientistoj/. : Kääriäinen, E. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
061Statuto por Internacia Scienca Asocio Esperantista akceptita la 6-an de aŭgusto 1948. : Scienca Revuo, 1949, 4
061Statuto por Internacia Scienca Asocio Esperantista, : Scienca Revuo, 1956, 2
061Statuto por Internacia Scienca Asocio Esperantista, : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Statuto por Internacia Scienca Asocio Esperantista, : Scienca Revuo, 1978, 1
061Studenta Tutmonda Esperantista Ligo (STELO). : Vells, J. C. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
061Sveda somera semajno. Frostavallen, 9-16 VIII 1952. : Scienca Revuo, 1953 , l/2
061Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploroj kaj Dokumentado (Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie.) Londono. : Scienca Revuo, 1952, 4
061Unua Intemacia Konferenco Esperanta de Scientistoj okazos en Kopenhago lige al la /47-a/ UK. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1962, 3/4
061Unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco /Kopenhago, VIII 1962/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1963, 1/4
  
070Ĵurnalismo

Újságírás
 

070Manlibro pri ĵurnalismo : Judith Junger, Stefan Maul : Teoriaj kaj praktikaj aspektoj de la ĵurnalista laboro, kun terminareto
  
080Mikstemaj verkoj

Gyűjteményes munkák
 

080Ĉerpaĵoj el verkoj de Nobel-premiitoj /L. de Broglie, P. Curie, J. Perrin, M. Curie-Skłodowska/. : Scienca Revuo, 1951, 2
080Ĉerpaĵoj el verkoj de Nobel-premiitoj/A. I. Virtanen/. : Scienca Revuo, 1954, 3
080Elektitaj prelegoj de ISU 1949-1954. : aperis en 1955
080Somera universitato de la 38-a Japana Kongreso : j. 1951
080Somera Universitato en Malmö, prelegoj 1948, : aperis en 1949
  
1Filozofio

Bölcselet
 

1Al Eterna Paco : Kant, I.
1Al la Forbuĉataj Popoloj (tr. G. Mahn) : Rolland, Romain
1Ariel, : Rodó, E. : j. 1950
1Belan Pacon, La, (tr. Isiguro) : Yamaguti senzi : 1962, 3a eld.
1Ĉe la Piedoj de la Majstro, : Krisnahmurti, J. : j. 1913
1De Tutmonda Perforto al Tutmonda Frateco (tr. W. Bailey) : Wates, G. F. : j. 1938
1Deklaracio pri Homaranismo, : Zamenhof, L. L. : j. 1913
1Devo, La : Naville, E. : j. 1910
1Devoj de la Homo, : Mazzini, G. : j. 1922
1Esperanto: La Pacproblemo : Hodler, Hector
1Estonta Milito laŭ la Instruoj de J. de Bloch, F. Passay, B. von Suttner, Nattan-Larrier : Bloch, Joh. de
1Estu homo! : Wagner, Charles : j. 1912
1Fermentario, : Vaz-Ferreira, Carlos : j. 1959
1Filozofia Vortaro : KAMARÝT, Stanislav : Olomouc, ĈSR, 170 p., 1934
1Fundamentoj de l' Pacifismo (tr. V. Dufeutrel), : Ducommun, Elie : j. 1906
1Havado de la ĝusta mezuro, la. Trad. /W. P. Roelofs/. : Hatterslet, E. V. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
1Hilelismo, : Zamenhof, L. L. : j. 1901
1Historia kaj Filozofia Fono de la Moderna Pacifismo, : Bing, Harold : j. 1971
1Homaranismo, : Zamenhof, L. L. : j. 1906
1Homaro kaj Mondbildo, : Martinus : j. 1953
1Homaro, : Mangada-Rosenörn, Julio : j. 1913
1Imperativoj de la Vivo, : Rohden, Huberto : j. 1963
1Infanoj de l' Atombombo, : Osada arata : 1952, 2a eld.
1Internacia Mondregno Kreiĝanta : Martinus : j. 1962
1Internaciaj Komunikigoj de Sciencistoj: Vivu la Diferencoj, : Bishop, Alan J. : Scienca Revuo, 1994, 1
1Interpretacionismo kaj integral-realismo en la nov-tomismo. : Winkel, F. : Scienca Revuo, 1950, 1
1Je l' Nomo de l' Vivo : Izgur, E. : j. 1926
1Kion la socio povas kaj devas fari por utiligi la talentulojn? (ISU, Kopenhago, 1956). : Söderberg, K. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
1Kopieco: survoje en la repro-kulturon Seemann, J. : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1992, 2
1Kulturceladoj de la Nuntempo (tr. Uhlmann) : Forel, A. : j. 1911
1Kvin Filozofia Verkoj : Maŭ Zedong : j. 1972
1Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj : Dambrauskas : j. 1908
1Mistero de nia surtera ekzisto, La : Archdeacon, E.
1Mizero de la filozofio, La ; Respondo al Prudono: "Filozofio de la mizero" : Karlo Markso : Respondo verkita en la vintro 1846-47 al studaĵo de Pierre Joseph Proudhon de 1846
1Monadologio : Leibniz, W. : j. 1902
1Mondbildo de l' Nova Fiziko, La, : Reiche, F. : j. 1924
1Nia heredaĵo. Trad. T. L. C. B/luett/. : Saxon, S. J. : Scienca Revuo, 1954, 3
1Nova Realismo, La : Vogelmann, Bruno : j. 1989
1Nuntempa scienca informado kaj dokumentado kun aparta konsidero de la lingvaj problemoj. : Simeonov, S. : Scienca Revuo, 1970, 3
1Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto – IKU2007 : YAMASAKI Seiko : http://www.eventoj.hu/steb
1Organizado de la Intelekta laboro, La, (tr. J. Schmidt) : Bührer - Saager : j. 1911
1Orient-okcident-dialogo laŭ Heidegger – IKU2007 : MACKO Eugen : http://www.eventoj.hu/steb
1Parolado pri la Metodo : Descartes, René : j. 1906
1Penseroj : Salo Kornfeld (Grenkamp) : j. 1922-23
1Pensoj pri Perforto, Milito kaj Revolucio (tr. V. Bulgakov, Z. Zahariev) : Tolstoj, Lev : l. 1928
1Periodo de "Sturm und Drang", La : Johann Gottfried Herder. : Stolberger, O. : Scienca Revuo, 1977, 1/2
1Por Arbitracio (tr. W.W. Padfield, H. Maresquelle) : Carnegie, Andrew : j. 1907
1Pri du Filozofoj (Tagore kaj Whitman) : Chaudhuri, B. C. : j. 1961
1Pri la Devoj de l' Homoj : Pellico, Silvio : j. 1922
1Pri la kosmologio : KOVÁCS, Zoltán: AEST81
1Pri Malarmo : Moch, Gaston (1907): j. 19007
1Pri Sistemo : Nowakowski, Radoslaw : Scienca Revuo, 1995, 2
1Problemoj de la Vivo, La : Krishnamurti, J. : j. 1935
1Puŝi boaton per akvo. : Li Kexi : Scienca Revuo, 1991, 2
1Rolo de kultura diverseco en la agado de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, La - IKU2002- : Frank, Helmar : http://www.eventoj.hu/steb
1Serumo de vereco, La. /ISU, Paris, 1950/. : Canuto, G. : Scienca Revuo, 1956, 1
1Sintropoj : Hirsch : j. 1963
1Sorto de la Homaro, La : Martinus : j. 1964
1Spegulado en la Naturo kaj la Civilizo,La, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 2000, 1
1Sperto kaj Konduto : Krishnamurti, J. : j. 1932
1Spiriteco kiel Faktoro de Ekologia Medio, La, : Kiselev, Viktor I. : Scienca Revuo, 1999, 1
1Teorio pri la Evolucio de Kono : Kolowrat, N. : j. 1909
1Tio, Kion Mi Kredas : Rostand, Jean : j. 1962
1Unua Ŝtupo : Tolstoj, Leo : j. 1912
1Vojaĝo Interne de Mia Ĉambro : Maistre, Xavier de : j. 1904
1Vojo : Escrivá-de-Balaguer, J. M. : j. 1968
1Vojo al Scienco de Estonto, La : Fersman, A. : j. 1928
  
159.9Psikologio

Lélektan
 

159.9Arto de memdisciplino, La : Baudoin, Ch. : j. 1925
159.9Arto de memdisciplino, La... Psikagogio : Baudoin, C. : j. 1926
159.9Ĉu ne eblus tiel? Por facilaj kontaktoj inter move-handikapitoj : Wagemans, Maurius
159.9Duobla spiralo, pri adoleskantoj : Tiŝljar, Zlatko : Libro celanta "helpi adoleskantojn por pli facile orientiĝi en la mondo", j. 1991
159.9Edinburgh prelegoj pri mensa scienco, La : Thomas Troward : Serio de 16 prelegoj
159.9Edinburgh prelegoj pri mensa scienco, La (tr. E. C. Pollock) : Troward, Thomas : j. 1985
159.9Efiko kaj psikologia aplikado de koloroj. : Nijveld, W. J. : Scienca Revuo, 1949, 3
159.9El regionoj de la memo. : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1977, 4
159.9Emocia respeguliĝo de la familia vivo, : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1986, 2
159.9Enketo pri la karaktero de kolor-asocioj. : Slade, T. K. : Scienca Revuo, 1954, 1
159.9Enkonduko en la bazajn principojn de la psikodiagnozo miokinetika de d-ro Emilio Mira y Lopez : G. Villas Bôas Passos
159.9Esperantoterapio. Esperanto por sana vivo. Lieĝo : Bosmans, Fredo : j. 1986
159.9Familia psikohigieno. Trad. R. Keliuotis. : Grizickas, Ĉ. : Scienca Revuo, 1976, 2/3
159.9Fundamentoj de psikologio : Adcock, C. J. : j. 1976
159.9Homaj aferoj kaj la psikologia vidpunkto Trad. M. Wajsblum. : Flugel, J.C : Scienca Revuo, 1951, 1
159.9Infanpsikologio; Elektitaj temoj : Margaret Landmark : La hereda bazo, la komenco de persona vivo, la infano kiel socia kunulo ktp
159.9Interkompreniĝo per interagoj kaj sentoj : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1988,
159.9Kiel mezuri la menson? : Adcock, C. J. : Scienca Revuo, 1959, 3
159.9Kiel personeco sin strukturas : Piron, Claude : KT 27. Pri la komplekseco de la homa agado kaj de ties motivoj. j. 1978
159.9Kompendio de psikanalizo : Sigmund Freud : Grava, eĉ se ne finita, verko, daŭre uzata kiel referenco
159.9Malĝusta kalkulo, La, : Ehrenberg, W. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
159.9Mondpaco kiel Psikologia Problemo, La (tr. Hugo Sirk) : Thirring, H. (1946): j. 1946
159.9Nia individuismo. : E. Armand : Ĝiaj depostuloj kaj tezoj per demandoj kaj respondoj
159.9Nova paradigmo en psikologio, La : Ruben Feldman Gonzalez : Prezento de koncepto pri unueca perceptado, devenanta de holografio kaj holokinetiko
159.9Nova paradigmo en psikologio, La, (tr. N. Kalusky) : Gonzalez, R. Feldman : j. 1985
159.9Nuntempaj problemoj de psikologia diagnozarto, /ISU, Mainz, 1958/. : Sader, M. : Scienca Revuo, 1959, 1
159.9Paradigmoŝanĝo en la sciencoj; Prelego pri parapsikologio, homo kaj scienco : Heinz C. Berendt
159.9Pensopotenco : Mills, A. : j. 1925
159.9Percepta defendo kaj subcepteco : ADCOCK, C. J.
159.9Pri la emocia ploro. : Szabó, Pál : Scienca Revuo, 1992, 1
159.9Pri partopreno de somatogena faktoro en dinamiko de histeriaj malordigoj. : Semke, V. J. : Scienca Revuo, 1971, 2
159.9Pri psikologio de la instruado. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1975, 1
159.9Principoj de Psiĥologio, La : Brzozowski, St. : j. 1910
159.9Psikanalizo kaj Edukado : Bovet, P. : j. 1925
159.9Psikologia rigardo al la konflikto inter oriento kaj okcidento. : Daim, W. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
159.9Psikologio de la malhelpata reakcio kaj de la perseveracioj (kun enkonduko de la baza kosmologio). : Werner, E. : Scienca Revuo, 1970, 1
159.9Psikosocia problemaro de internacia turismo : Tyblewski, T. : j. 1988
159.9Regado de Si mem per Konscia Aŭtosugestio, La : Coué, E. : j. 1924
159.9Rimarkoj pri la psikodiagnozo miokinetika de d-ro Mira y Lopez en helpo al vitala orientado. : Bôas Passos, G. V. : Scienca Revuo, 1977, 3
159.9Sekspsikologio : Ziegler, S. : j. 1926
159.9Sensentigo - la metodo kuraci anksiecon, : Tyblewska-Kundzicz, Destina : Scienca Revuo, 1988,
159.9Technisch-industrielle Normung und Sprachnormung / La psikoteknika ekzameno pri taŭgeco de maŝinindustriaj lernantoj : J. Schenkel
159.9Teknika Vortareto de Pedagogio, Logiko kaj Psikologio, Eo-D-F-En : Trarbach, P. : j. 1925
159.9Telepatio kaj ĝia Socia Signifo, La : Sakellaropoulos, S. : j. 1968
159.9Terminaro Pedagogia kaj Psikologia, Eo-D-En-F : Bennemann, P. : j. 1934
159.9Travivado de kontakto kvin eksterlandanoj. : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1977, 6
159.9Triviala Homo, La, (tr. E.H.Garrote) : Ingenieros, J. : j. 1975
 
161Logiko

Logika
 

161Eco de la Logika Pensado : Aars, K.
161Logiko : Martinus : j. 1962
161Notoj pri logiko : Volframo Distel'
  
165Gnoseologio

Ismeretelmélet
 

165Informaciteorio / Informationstheorie; Por komunikad-sciencistoj / für Kommunikations-wissenschaflter : Helmar G. Frank, Natalja G. Maksimova : Kursmaterialo pri Elementoj de informaciteorio kaj Elementoj de la kodadteorio
165Modernaj rimedoj de komunikado : Kontribuaĵoj prezentitaj dum kolokvo pri terminologio de scienco kaj tekniko en E-o. (Prago, 1998)
165Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva : Helmar G. Frank : Universitatnivela antaŭkurso pri pedagogio
  
17Etiko. Moralo

Etika. Erkölcs
 

17De la centro de la universo ĝis la spacoŝipo Tero: kiaj konsekvencoj por tuthomara etiko? – IKU2008. : Maitzen, Hans Michael : http://www.eventoj.hu/steb
17Pri la valoro de homa vivo, : Joon, C. : Scienca Revuo, 1950, 1
17Vizaĝo kaj etiko, : Sato, Marito : Scienca Revuo, 1990,
  
2Religio. Antiklerikismo. Ateismo. Budismo. Eklezioj. Katolikismo. Kompara religio. Kristanismo. Mitologio. Paganismo. Religioj ne kristanaj. Teozofio

Vallás. Antiklerikalizmus. Ateizmus. Buddhizmus. Egyházak. Katolicizmus. Összehasonlító vallástan. Kereszténység. Mitológia. Pogányság. Nem keresztény vallások. Teozófia
 

2Admono kaj Vivo de Reĝo Aŝoko, La, (tr. Okazaki reimu)
2Arabaj Maksimoj, tr. (Husen Al-Amili) : Imano Ali
2Baha'u'llah kaj la Nova Epoko, (tr. Lidja Zamenhof) : Esslemont, J. E. : j. 1930
2Bhagavad-Gitá, tr. Francisco Valdomiro Lorenz
2Biblio aŭ Instru-Aŭtoritato : Dorp, P. van : j. 1946
2Biblio kaj astronomio. : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1974, 4
2Budhisma Fakvortareto laŭ la Vortaro de Palilingvo : Takenĉi : j. 1933
2Budhisma Katekismo, (tr. F. Morawetz) : Subhandro Bikŝuo : j. 1971
2Budhisma Terminaro : Sadler, V. : j. 1962
2Cursus Completus Esperanti, Eo-L : Bianchini, J. : j. 1934
2Dek Bildoj de Bovpaŝtado, La, (tr. Ŝibajama kei)
2Dia Pesto, La, (tr. Seman Tarano) : Most, Johann : j. 1932
2Difino de la Dattago, La (en la Kristana Epoko) : Fleischer : j. 1914
2Digha Nikajo, (tr. G. H. Yoxon) (13 ĉapitroj)
2Dio unu por ĉiuj (tr. Anna Ŝarapova) : Tolstoj, Leo : j. 1912
2Diroj de Mateo, La : Célestin Freinet : Baza verko de reforma pedagogia movado
2Dogma Konstitucio pri la Eklezio en la Nuntempa Mondo, Dokumentoj el Romo
2Dogmaro, La : Swedenborg : j. 1908
2Doktrino de Mezeco, (tr. Nohara kiuiĉi) : Konfucio : j. 1932
2Dokumentoj el Romo, Internacia Katolika Informejo
2Ekrigardo al Budhismo : Soni, R. L. : j. 1956
2Ekumenaj Preĝoj
2El la Mitologio de Antikvaj Popoloj : Brüggemann, Karl : j. 1923
2Enkonduko en la Studadon de la Spiritisma Doktrino
2Esenco de la Kvakerismo, La (tr. M. Wajsblum) : Hibbert, Gerald K. : j. 1962
2Esperanta traduko de la Malnova Testamento, La. Dek-biblia konkordanco de 518 diskutindaj versoj. Scheveningen 1959. Recenzo. J. Kohen-Cedek: La Malnova Testamento en tradukoj esperanta kaj alilingvaj. : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1959, 3
2Evangelio laŭ Spiritismo, La (tr. Gomes Braga)
2Evangelioj de Belismo, : j. 1933
2Evolucio de la Religia Ideo : Vallienne, Henri : j. 1907
2Filoj de Dio, Adorantoj de Dio, Haga hideo, (tr. Nakamura tazuo) : j. 1964
2Floretoj de Sankta Francisko, La - tr. F.Pizzi
2Formontinta Amiko, La, (tr. Grosjean-Maupin) : Thébault, J. : j. 1921
2Fundamento de Animo, (tr. Niŝimura koogecu) : Deguĉi onisaburo : 1926, 2-a eld. 1931
2Fundamentoj de la Kvakerismo, (tr. M. Butler) : Stephen, Caroline : j. 1916
2Granda Lernado, (tr. Nohara kiuiĉi) : Konfucio : j. 1932
2Hebrea kalendaro. : Bianchini, J. : j. 1907
2Heidelberga Katekismo, (tr. W. J. Downes) : Ursinus-Olevianus
2Himnaro Esperanta : Butler, Montagu C. : 1966, 5-a eld.
2Hipotezoj pri Lourdes, La, (tr. Zabilon-d'Her) : Serre, J. : j. 1912
2Homaro kaj la mondbildo, La,. Trad. C. Graversen. Kopenhago 1953, Recenzo. W. P. R/oelofs/. Ankaŭ: Informilo pri la spirita scienco de Martinus. : Martinus : Scienca Revuo, 1953, 1/2
2Hombildo de Diversaj Religioj, La, : Oomoto
2Imitado de Kristo, La, (tr. Champion) : Kempis, Th. a : j. 1909
2Imitado de Kristo, La, (tr. Wigbertus van Zon) : Kempis, Th. a : j. 1954
2Internacia Lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo : Korytkowski, Georgo : j. 1986
2Islamo Ĉies Religio : Muhamad Taufiek Ahmad : j. 1929
2Japana spirito, La : Akegarasu haye : j. 1936
2Juĝproceso de Jesuo Kristo, La, : Sakowicz, R. : Scienca Revuo, 1949, 2
2kaj tamen Dio estas amo. Trad. W. Versteeg-Graftelijk. Den Haag /ĉ. 1920/. Recenzo. F. A. Hofman. : Korpp, F. : Scienca Revuo, 1955, 1
2Kapitalismo kaj Konfucea kulturo – IKU2007 : LEE Chong-Yeong : http://www.eventoj.hu/steb
2Kaŝitaj Vortoj de la Superega Plumo, (tr. Eroŝenko kaj Alexander) : Baha'u'llah : j. 1915
2Katolika terminaro Deutsch - Esperanto, Provizora eldono kompilita de sac. W. Flammer, Urnäsch, : FLAMMER, Wilhelm : Svisa Espero Katoliko, 1962, 60 p., 21, broŝ., 1
2Katolika Terminaro Deutsch - Esperanto., Urnäsch : FLAMMER, Wilhelm : Zürchersmühle, IKUE, 1963, 44 p., 17 cm, broŝ., Serio de IKI ; 4, , 2
2Katolika terminaro Esperanto - Espanol : CLARAMUNT, Jozefo M. : Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1964, 56 p., 20, broŝ., Serio de IKI
2Katolika terminaro Esperanto - Latine, : WANNEMAKERS, H. G. - HUBERTENO, P. : Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1963, 53 p., 20, broŝ.
2Katolika Terminaro por Japanoj : Maturaba, A. : j. 1966
2Katolika Terminaro, D-Eo : Flammer, W. : j. 1963
2Katolika Terminaro, Eo-L : Wannemakers, H. G. kaj Huberteno : j. 1963
2Katolika Terminaro, Eo-Nl : Rosen, H. (1965): j. 1965
2Katolika Terminaro, Eo-Sp : Claramunt, J. M. : j. 1964
2Katolika Terminaro, Nl-Eo : Rosen-Wannemakers : j. 1972
2Kie estas la Mortintoj?, (atestantoj de Johovo)
2Kiel mi kredas je l'Islamo : Evans, Colin : j. 1946
2Kio estas la Bahaa Religio?
2Kio la Homo estas post la Morto
2Konfeso, La : Tolstoj, Leo : j. 1911
2Konflikto inter civilizoj. Biblia studo. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1954, 3
2Konkordanco de "La Predikanto". : Haupenthal, R. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
2Kontraŭ Dio! (ateista krestomatio), : SAT
2Kredo al Dio en la Atomepoko, (tr. E. Carlén) : Lundberg, Gustav : j. 1965
2Kristana Agendo, (tr. A. Afonso Costa) : Xavier, Francisko Candido : j. 1962
2Kristana-Evangelia Terminaro : Quentin, E. : j. 1963
2Kristanismo kaj Patriotismo (tr. I. Maĉernis) : Tolstoj, Leo : j. 1931
2Kristo kaj Ligo de Nacioj, Papo Benedikto XV
2Kritika Ekzameno de la Proceso kontraŭ Kristo, (tr. J. Garzón-Ruiz) : Barrio-y-Moraita : j. 1912
2La Nobla Korano, tr. Prof. D-ro Italo Chiussi : Muhamad : j. 1969
2La Surtera Paco, la encikliko de Papo Johano XXIII
2Latentaj Nombrofenomenoj en la Sankta Skribo : Kling-Klang (pseŭdonimo de Z. Marenĉin) : j. 1962
2Laŭdkanto al Sinjora Nom' : Ney, Felix : j. 1958
2Libro de la Mediumoj, La (tr. L.C. Porto Carreiro-Neto kaj Gomes Braga)
2Libro de la Spiritoj, La (tr. L. C. Porto Carreiro-Noti) : Kardec, Allan : j. 1946
2Libro de Ruth
2Librokonstantaĵo de Fila Pieco, La (tr. Nohara) : Konfucio : j. 1933
2Lingva premo kaj religiaj miskonkludoj. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1956, 2
2Lumo sur la Vojon kaj Karmo : Collins, M. : j. 1922
2Lutera Katekismo, tr. R. Hoppe
2Malgranda Katolika Kateĥismo : Bianchini, J. : j. 1937, 1949
2Malnova Testamento, La : Zamenhof, L. L. : j. 1907-1917
2Marks kaj Engels pri Religio : Lukaĉevskij, A. T. : j. 1933
2Milionoj, Kiuj nun Vivas, Neniam Mortos, (atestantoj de Jehovo) : Rutherford, J. F. : j. 1920
2Monoteismo kaj Pozitiva Moralo : Gasse, E. : j. 1965
2Naturscienco, Mondkoncepto, Religio, (tr. E. Brenken) : Reinke, J. : j. 1927
2Neelmezurebla Ni Laŭdegas Vin, Sankta Ĥrisostomo
2Nova Testamento, La, tr. anglikana komitato sub la gvido de pastoro Rust
2Nuntempa Socialdemokratio, Religio kaj Ateismo, (tr. L. Kapustin) : Ŝejnman, M. : j. 1932
2Ordo de Diservo, anglikana, tr. J. C. Rust
2Origino de la Religio, La : Schmidt, Josef : j. 1927
2Origino de l'Protestantismo, La (el katolika vidpunkto) : Tanuma-Tosio, J. : j. 1938
2Origino de Oomoto : Niŝimura : j. 1925
2Parizaj Paroladoj, (tr. Lidja Zamenhof) : Abdúl Bahá
2Parolado de la Granda Universala Frataro, La
2Pasko : Martinus : j. 1954
2Populorum Progressio, encikliko de Paŭlo VI (tr. J. A. Tuinder)
2Preĝareto por Katolikoj : Beaufront, L. de : j. 1893
2Preĝareto, La : Carolfi, M. : j. 1913, 3-a eld. 1948
2Prepozicia vivo. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1955, 1
2Pri la Kredo al Mirakloj, (tr. P. William) : Winsch, W. : j. 1914
2Profeto, La : Kahlil Gibran : j. 1962
2Progresado de la Pilgrimanto, La, (tr. J. Rhodes) : Bunyan, J. : j. 1907
2Propraj nomoj de Sanktuloj kaj Sanktulinoj, Latine - Esperanto, : WANNEMAKERS, H.G. : Tilburg, Internacia Katolika Informejo, 1962, 33 p., 20, broŝ., Serio de IKI ; 1
2Propraj nomoj en la Nova Testamento, L-Eo : Wannemakers : j. 1963
2Religia Literaturo en Esperanto (bibliografio) : Sandgren, Karl-Orlof : j. 1970
2Religio-Filozofia Vivkoncepto : Tomov, A. : j. 1930
2Religioj, Ordenoj kaj Sektoj: Provo de Internacilingva Nomigado kaj Difinoj : Jakob, H. : j. 1928
2Religiologio. : Jezierski, W. : Scienca Revuo, 1949, 1
2Respondoj al Ekstersovetiaj Ateistoj : Jaroslavskij, E. : j. 1932
2Respondoj al kontraŭreligiaj Paroloj (tr. A. Halbedl) : Monsinjoro de Ségur : j. 1925
2Resumo de la Teozofia Doktrino
2Saddharmapundarika-Sutro, (tr. Nohara)
2Samanta-Mukha-Parivarto, (tr. Nohara) (budhismo)
2Saniĝo per spiritaj fortoj laŭ la instruo de Bruno Gröning. : Matthias Kamp : Sistematika, konciza superrigardo
2Sankta Meso, katolika, (kun originala muziko de Kurt Schweizer)
2Serio Studoj kaj Klarigoj, : Internacia Katolika Informejo
2Spiritaj ekzercadoj, (tr. E. Maynar) : Loyola, Ignacio de : j. 1952
2Tiel Parolis Budho kaj Liaj Disĉiploj : Anuruddha, T. T. : j. 1971
2Universala Reĝeco de Kristo, La, (tr. J. Schmidt) : Papo Pio XI
2Unua Kateĥismo, La, (tr. P. Deschamps) : Bossuet : j. 1912
2Vivo de Jesuo, La, (tr. E. Gasse) : Renan, E. : j. 1907
2Vivo de Sankta Homen, La, (tr. Nisida ryoya)
2Voĉo de l' Silento, La, (el tibeta Libro de la Orah Preskriboj")
2Vojoj de la Eklezio, La, (tr. Perrenoud kaj Flammer) : Papo Paŭlo VI
2Vortoj de Konfucio, La (tr. Osaka kenĵi)
 
301Sociologio. Sociografio. Socipsikologio. Grupkonscio. Kolektiva konscio. Publikopinio. Sociaj kontaktoj kaj procezoj. Socio

Szociológia. Szociográfia. Társadalompszichológia. Csoporttudat. Kollektív tudat. Közvélemény. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok. Társadalom
 

301Ĉernobil : Jurij Ŝĉerbak : Fascina prezento de la homa fono al la nuklea akcidento en 1986
301Muroj de miljaroj - ĉu ekzistas senmuraj socioj? : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1992, 1
301Nia malsana socio; kontribuo al diagnozo kaj terapio. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
301Publika opinio pri la utilaj lingvoj en Eŭropo – IKU2008 : Pietiäinen, Jukka : http://www.eventoj.hu/steb
301Rito, Konflikto kaj Serĉo de ĝenerala Konsento en la Evoluo de Transira Socio : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1998, 1
301Rondo Familia, La - Sociologiaj Esploroj en Esperantio ISAE-Prelego 1998 Montpellier de Nicola Raŝiĉ Recenzo, : Fiedler, Sabine : Scienca Revuo, 1998, 1
301Rondo familia, La ; Sociologiaj esploroj en Esperantio : Nikola Rašić : Prezento de la ĝisnunaj empiriaj esploroj pri la Esperanto-komunumo, i.a. de propra enketo en 1985
301Socia rolo de kromamantoj en konservado de monogamia geedzeco : Agenita Ameno
301Sociala problemo en nia socio : Liberecana Grupo "Fresnes-Antony" : Liberecana kritiko
301Sociologio (esplora, aplika). Temoj de observo, ekzameno kaj prilaboro. Skizo. : Scienca Revuo, 1952, 1
301Sociologio de la familio. Problematiko kaj sistematiko. Trad. C. J. Keur. : Bouman, P. J. : Scienca Revuo, 1951, 2
301Sociologio kaj Esperanto. : Keur, C. J. : Scienca Revuo, 1957, 3
301Tetrasociologio: de sociologia imagpovo tra dialogo al universalaj valoraĵoj kaj harmonio : Leo Semaŝko k.a. : Kolekto de eseoj en kvazaŭdialogo de civilizoj, religioj, lingvoj
  
32Politiko. Interna politiko. Ekstera politiko. Agitado. Elektoj. Elmigrado. Emigrado. Imperiismo. Internaciismo. Klasbatalo. Koloniismo. Kontraŭrevolucio. Kontraŭstaro. Malvarma milito. Naciaj minoritatoj. Naciaj movadoj. Nacieca demando. Pacmovado. Politikaj partioj kaj movadoj. Puĉo. Revolucio. Sendependeco. Sklaveco. Sociaj klasoj. Spionado. Ŝtatformoj. Ŝtatkomploto. Ŝtato kaj eklezio. Ŝtatteorio. Terorismo

Politika. Belpolitika. Külpolitika. Agitáció. Választások. Kivándorlás. Bevándorlás. Imperializmus. Internacionalizmus. Osztályhac. Gyarmatosítás. Ellenforradalom. Ellenállás. Hidegháború. Nemzeti kisebbségek. Nemzeti mozgalmak. Nemzetiségi kérdések. Békemozgalom. Politikai pártok és mozgalmak. Államcsíny. Forradalom. Függetlenség. Rabszolgaság. Táradalmi osztályok. Kémkedés. Államformák. Összeesküvés. Állam és egyház. Államelmélet. Terrorizmus
 

3218 jaroj en malliberejoj : Tokuda Kyűiti : Spertoj de japana komunisto
321825: Komploto : E. Dobrovolskij, Yu. Makarov : Pri "decembrista" provo reformi la caran Rusion
321905: Prologo : E. Nikitina : Prologo de la estontaj grandaj eventoj, ŝanĝintaj la sorton de Rusio kaj la mondo
32Abolo de la laboro, La : Bob Black : Revolucia teksto pri la malneceso de laboro
32Aborigenoj - IKU96, : Enderby, Kep : http://www.eventoj.hu/steb
32Alvokoj al la homa konscienco : Kontraŭ la (mis)uzo de jonigaj radioj vivdetruaj
32Anarkia konstruo : Gilbert R. Ledon : Anarkio kiel "vivipova ordo"
32Antaŭvenantoj de anarkiismo, La : E. Armand
32Atendoj rilate Eŭropon post komunismo : Tyburcjusz Tyblewski
32Atomcentraloj : Roland Levreaud : Enkonduko al debato en 1974 pri temo daŭre aktuala
32Atomoj por paco : Parolado de ministro Bill Hayden
32Aŭtuno de popoloj; La epoko - kajero 1 : G. Mérétik, I. Pacepa, M. Kozłowski k.a : Materialoj pri la historiaj ŝanĝoj en Orienta Eŭropo
32Bazoj de anarkiismo, La : G. Balkanski
32Burokrataro kaj Stalinismo: Eksperimenta Konceptado de Totalisma Perforto, : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1994, 1
32Cent tridek tri tagoj : Pri la unua socialisma respubliko en Hungario (1919)
32Centa simio, La : Ken Keyes Jr : Opinioj pri nuklea malarmado
32Civila malobeemo : H.D. Thoreau : Fama eseo pri la devo malobei nejustajn leĝojn
32Costi della (non)comunicazione linguistica europea, I : Studoj pri la kostoj (ne nur monaj) pro manko de komuna lingvo eŭropa
32Costs of European Linguistic (Non)Communication, The : Studoj pri la kostoj (ne nur monaj) pro manko de komuna lingvo eŭropa
32Ĉevalsalto, La : Petar Mišković : Pri la aerinvado al Drvar en 1944
32Ĉu fuĝi el la historio? La rusa kaj la ĉina revolucioj hodiaŭ : Domenico Losurdo : Provo klarigi la stalinismon kaj la politikon de la ĉina komunisma partio, kadre de la respektivaj historiaj kuntekstoj
32Ĉu ili diras al ni la veron? Neimagebla perforto : Ilustrita resumo kaj analizo de raportoj de atestantoj pri krimoj kontraŭ la homaro en Nordkoreujo
32Ĉu militista nacidefendo estas kredebla? : Jean Lasserre
32Ĉu ni vere helpas la trian mondon? : Glyn Roberts
32Ĉu nur-angla Eŭropo? Defio al lingva politiko : Robert Phillipson : Profunda kaj serioza rigardo al la nuna stato de la eŭropa lingva situacio, kun sobra analizo de ĝiaj kaŭzoj kaj efikoj
32Ĉu sekso subfosas? : Paŭlo Popo : Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malmuntado de seksa identeco
32De la absurdo al la ŝanco : Ludomir Karcz : Artikoloj, leteroj, intervjuoj ktp rilate al nuklea malarmado
32Deklingva manlibro pri politiko. Esperanto, angla, ĉina, franca, germana, hispana, japana, nederlanda, portugala, rusa. Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo 1994. [Enhavas plurajn ekonomiajn terminojn, foje nove proponitaj de s-ro Yamasaki] : Maul, Stefan
32Dialogo de civilizacioj : Fidel Castro Ruz : Parolado farita en Rio-de-Ĵanejro la 12an de junio 1992 kaj parolado farita en Havano la 30an de marto 2005
32Diskriminacio : Prelegoj pri multaj aspektoj de diskriminacio rasa, etna, kontraŭvirina, lingva ktp; kun proponoj pri agado
32Diskutlibro pri malpli uzataj lingvoj : Jordi Bańeres & Miquel Strubell : Kolekto de demandoj kaj respondoj pri la malpli uzataj lingvoj de Eŭropo
32Dunglaboro kaj kapitalo : Karlo Markso : "Tiu ĉi teksto taŭgas tute bone por komenci la promenadon en la regnon kiu regas niajn agojn kaj grandparte eĉ niajn pensojn" (La tradukinto)
32Eĥoj el Bembujo : Elisée By'elongo Isheloke : Tradicio, rilatoj kun Banjamulengoj, la genezo de la milito en Demokratia Kongolando kaj la diasporo rilate al Esperanto
32El verkoj de E. Lanti : Lanti : Artikoloj kaj leteroj
32El verkoj de E. Lanti; vol. 2 : Lanti : Artikoloj (i.a. "Tri semajnojn en Rusio"), leteroj ktp
32El verkoj de E. Lanti; vol. 3 : Lanti : Artikoloj, paroladoj, leteroj (1937-46)
32Elektitaj verkoj de Verda Majo : Verda Majo : Verkoj de fama japana esperantistino, kiu partoprenis la ĉinan komunisman movadon
32Elektitaj verkoj, Vol. I : Maŭ Zedong : Verkoj 1926-1937
32Elekto de tekstoj (1867-1873) : M. Bakunin
32En la nubon ŝi sorbiĝis for! : Pri la faligo de atombombo sur Nagasaki en 1945
32English-Only Europe? Challenging Language Policy : Robert Phillipson : Profunda kaj serioza rigardo al la nuna stato de la eŭropa lingva situacio, kun sobra analizo de ĝiaj kaŭzoj kaj efikoj
32Enkonduko en la studadon de Markso, Engelso kaj Lenino : Jozefo Ŝlejfŝtejno : Analizo de la tri klasikuloj, kun abundo da citaĵoj
32Epoko, La ; Kajero 14 : I. Berlin, V. Havel, G. Grass : Tri famaj tekstoj: "Naciismo" de Berlin, la Nobel-premia parolado de Havel kaj "Tiuj malbenitaj germanaj problemoj" de Grass
32Ergokrata evangelio, La : Heinrich Färber : Socireformista teorio
32Esperanto kaj internaciaj organizaĵoj : Kolekto de rezolucioj kaj proponoj prezentitaj al internaciaj organizaĵoj
32Etnaj aspektoj de Balkanio : Artikoloj de tri bosniaj, unu albana kaj unu kroata aŭtoroj
32Eŭropa ideologio : Zlatko Tišljar : Pensoj pri eŭropaj konscio kaj identeco
32Eŭropo, vi baldaŭ mortos! : Zlatko Tišljar : Analizo de la nuna eŭropa lingva politiko, kun rigardo al la estinteco kaj la estonteco
32Faŝismo, La ; La totalisma ŝtato : Ĵelju Ĵelev : Kiel ekestas, daŭras kaj disfalas totalismaj reĝimoj
32Federala sperto : [Studo pri du sukcesoj kaj unu malsukceso] : Privat, Edmond : Hago : Universala Ligo, 1958. - 78 p. ; 19 cm 912
32Finna vojo, La : Urho Kekkonen : Pri la postmilita finna ekstera politiko
32Forege malantaŭ Uralo; Memoraĵoj de ekzilito Siberion 1941-1958 : Stasys Ankevičius
32Fratoj eble ni estas : Paroloj de la Ĉefo Seattle : Respondo de tribestro al la propono de la usona registaro aĉeti ilian landon
32Germana ĵurnalisto komentas : Kvar prelegoj de Stefan Maul en Japanujo : Pri politiko, komunikado, ekonomio kaj la E-movado
32Germana unuiĝo; La epoko - kajero 17 : T.G. Ash, H. Krall k.a : Eseoj kaj historiaj dokumentoj
32Glottofagia ed etnolisi; Per la salvaguardia dell'"identitŕ" linguistica e culturale dell'Europa : Andrea Chiti-Batelli : Pledo por pli aktiva politika agado por savi la kulturan kaj lingvan identecon de Eŭropo
32Hilelismo; Projekto pri solvo de la hebrea demando : Zamenhof, L.L.
32Hillélisme, Le ; Projet de solution de la question juive : Zamenhof, L.L.
32Historia materiismo : Anton Pannekoek
32Historiaj radikoj de nealianciĝo, La : Edvard Kardelj
32Homaj rajtoj: demandoj kaj respondoj : Leah Levin : Gvidlibro de Unesko por antaŭenigi kaj protekti homajn rajtojn
32Humanitaristaj principoj : Eŭgen Relgis : Enhavas: "La humanistaristaj principoj", "Parabolo pri la hodiaŭa homo", "Esperanto, lingvo de la paco", "Sennaciismo"
32Imaga dialogo Marks / Bakunin : Maurice Cranston
32Individualisma socialismo, La : Félix Lagalaure
32Individuismo en antikveco : Han Riner : Pri individuismo en helenaj filozofiaj skoloj
32Inter sovetaj popoloj (1939-1946) : Petro Diksztejn : Aŭtobiografia historio de polo fuĝinta al Sovetunio
32Interhelpo, kiel faktoro de l' evoluo : P. Kropotkin : Fundamenta verko de anarkiismo
32Interna milito en Francio (1871), La ; (La Pariza Komunumo) : Karlo Markso : Grava kaj konata teksto pri grava kaj konata evento
32Internaciaj lingvoj kaj internaciaj homaj rajtoj : Robert Phillipson
32Interpopola konduto : Edmond Privat : Pri interŝtataj problemoj kaj la malfacila vojo al paco
32Interŝtataj unuiĝoj - kiucele? : Raporto pri la internacia seminaro organizita de TEJO en julio 1979, en Austerlitz, Nederlando
32Islama respubliko, La / Die islamische Republik : Ekesto, esenco, konsekvencoj / Entstehung, Wesen, Konsequenzen
32Islanda lingvo-politiko, : Ragnarsson, Baldur : Scienca Revuo, 1991, 2
32Jugoslavia komunista partio inter la du mondmilitoj : Josip Broz Tito
32Kalendaro tra la tempo, tra la spaco, La : André Cherpillod : Informriĉa ekskurso tra la mirinda historio de la kalendaro, en diversaj eraoj kaj en pluraj lokoj
32Kapitalo, La : Karlo Markso : La ĉapitroj 10-13 de "La produktadprocezo de la kapitalo" - la unua libro de la plej grava verko de Marx, kies influoj senteblas ĝis hodiaŭ
32Kapitalo, La : Karlo Markso : La unuaj naŭ ĉapitroj de "La produktadprocezo de la kapitalo" - la unua libro de la plej grava verko de Marx, kies influoj senteblas ĝis hodiaŭ. Unua volumo. Libro I
32Kie diskriminacio justas : Werner Schad : Eseetoj pri moralo
32Kiel Israelo elpelis la palestinanojn (1947-1949) : Dominique Vidal kaj Sébastien Boussois : Sintezo de 20 jaroj da laboro de la novaj israelaj historiistoj pri konflikto pli ol 60-jara
32Kien Afriko en la 21-a jarcento? : Preskaŭ 40 mallongaj kontribuaĵoj rilataj al diversaj temoj ligitaj al la nigra kontinento
32Kien Ĉinio? : Div : Dek du analizoj de diverslandaj aŭtoroj, aperintaj en germanaj kaj francaj revuoj
32Kio estas demokratio? 80 demandoj kaj respondoj : David Beetham, Kevin Boyle
32Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso : Carlo Cafiero : Kvazaŭa resumo, en lingvaĵo komprenebla por la larĝa publiko, de fundamenta verko pri kapitalismo
32Komunismo estas bona partio - diru al ĝi JES!, La : Roger Martelli : La unua parto de ampleksa verko apologianta komunismon
32Komunistaj star- kaj disput-punktoj : Roberto Ŝtejgervaldo : Samkiel la esperantistoj, ankaŭ la marksistoj disputas inter si. La aŭtoro prezentas siajn vidpunktoj, ofte surprizajn
32Kongreso de la Popoloj : Historio, celoj kaj agado de mondanisma forumo
32Konspiro, : Dokumentoj pri decido de Stalin kaj Hitler likvidi Litovion kaj aliajn suverenajn ŝtatojn en la jaroj 1939-1941
32Konstitucio por tera federiĝo
32Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jurfilozofio - Enkonduko. Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio - Antaŭparolo : Karlo Markso : Tekstoj verkitaj en 1843-4, respektive 1859
32Kostoj de la eŭropa lingva (ne)komunikado, La : Studoj pri la kostoj (ne nur monaj) pro manko de komuna lingvo eŭropa
32Krimo de l' milito, La : Juan Bautista Alberdi : Pri politikaj, historiaj, juraj kaj filozofiaj aspektoj de milito
32Kristanismo kaj patriotismo : L.N. Tolstoj : Pasia akuzo kontraŭ la patriotismo
32Kritiko de la Gotaa Programo : Karlo Markso : Kritiko de la celaro de la germana laboristpartio, verkita printempe de 1875
32Langue pour l'Europe?, Une ; Ou: parler d'une męme langue en Europe? : Jean-Pierre Ducloyer : Plia pledo por pli saĝa lingvopolitiko en EU
32Lanti pri sennaciismo
32Leĝoj de la homa socio : Kontraŭmarksisma esearo verkita en 1934
32Leteroj de E. Lanti
32Liberecanaj pensoj : La Boétie, O. Wilde k.m.a. : Antologio de verkoj anarkiismaj
32Loĝeja cirkonstanco tra la mondo : Rezultoj de internacia enketo
32Madjaroj (hungaroj) en Vojvodino : Artikoloj, dokumentoj, beletraĵoj de kaj pri etno minoritata en Jugoslavio
32Malegalaĵoj: Ĉu fato? : Alain Cavalier : Klarigo de evoluhelpa agado
32Manifesto de la Komunista Partio (1872). El la germana trad. Detlev Blanke. : MARX, Karl, Friedrioh ENGELS: Moskvo: Progreso, 1990. 82p. - Postparolo de la tradukinto.
32Manifesto de la sennaciistoj : E. Lanti : Plus dokumentoj pri sennaciismo
32Manifesto de Ventotene, La : E. Rossi, A. Spinelli : Kontraŭmilita teksto el 1941, pledanta por federacia Eŭropo
32Manifesto por nova Eŭropo : Pri naturamikoj kaj iliaj celoj
32Marksismo kaj lingvoscienco : Iosif V. Stalin : Artikoloj el 1950, vekintaj grandan intereson inter esperantistoj
32Mia kredo / Karl Marks kun pritrakto de Federik Engels ; [redaktis la tekston Frank Maitland] ; [tradukis ĝin Edward Ockey]. - Hastings [Anglio] : Esperanto Editions, 1980. - 15 p. ; 15 cm 4009 : Marx, Karl : Simpla enkonduko al la dialektika materiismo
32Milito kaj paco sur la Tero de la Fidoj : Jeremi Gishron : Eseo pri la juda-araba konflikto
32Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs. (Parto 1.) : Wiksemius, W. : Scienca Revuo, 1952, 1
32Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs. (Parto 2.) La "valor analizo" de White pri la propagando de Hitler kaj Roosevelt. : Wiksemius, W. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
32Militpropagando. Trad. W. P. Roelofs. (Parto 3.) : Wiksemius, W. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
32Moderna mito: La kolektiveco : Gilbert R. Ledon : Eseo pri aspektoj de kolektiveco
32Monda federacio? Ampleksa analizo de federacia mondregistaro : Ronald J. Glossop : Esploro pri la bazaj ideoj de registaro, demokratio, federacio kaj juro; prezento de la argumentoj por federacia mondregistaro
32Mondcivitanoj : Pri la Internacia Registrolibro de la Mondcivitanoj
32Mond-sav-plano; Fundamento de la Tutmonda Movado de Verd-Verdaj Paculoj : Gerard Cool : Kvazaŭ parto de la libro "Sava la savontino"
32Moneta Europea - Lingua Europea - Federazione Europea : Andrea Chiti-Batelli : Pri la bezono je eŭropaj mono, lingvo kaj federacio
32Mortopuno; Faktoj & dokumentoj : Div : Voĉoj de artistoj kaj de mortkondamnitoj, plus faktoj kaj argumentoj pri tikla temo
32Nacertanie de Garasanin - Ideologia Bazo de Ŝovinisma Programo, Scienca Revuo, 1995, 2 : Verlj, Marenglen
32Naciaj konfliktoj en Orienta kaj Meza Eŭropo; La epoko - kajero 19 : Darski, Józef : j. 1990
32Naciecaj problemoj : Roza Luksemburg
32Naciismo kaj esperantismo : Simon Aarse : Longa eseo origine publikigita en 1981
32Naciismo; Studo pri deveno, evoluado kaj sekvoj : Eŭgeno Lanti
32Nargileo, La ; Pac-pipo de la Meza Oriento: antropologia interpreto pri ĝia interparolada, tempa kaj luda aspektoj : Kamal Chaouachi : Prelego en la Antaŭkongreso en Jordanio de la 85a UK 2000
32Ne facilas esti ... sloveno en Italio : Anita Perič Altherr : La historio kaj situacio de la slovena minoritato en Italio
32Ne nur pri komunismo; : Matjaso Wnuk : Artikolaro el la jaroj 1986-91
32Ne nur vortoj, sed agoj; : Roland Levreaud : Plej diverstemaj artikoloj de elstara SAT-aganto, Artikoloj (1950/1989)
32Nerefuteblaj citaĵoj : Markso : Kolekto de citaĵoj pri diversaj temoj
32Ni ne estas senpovaj / Nie sme bezmocní : Marian Repka : Ĉu eblas atingi pacon sur la Tero, sen naciismo, sen rasismo, sen ideologioj, sed kun Esperanto kaj meditado?
32Novaj vojoj; (La pacproblemo) : Hector Hodler : Tekstoj el 1915-1917
32Oktobra Revolucio kaj la sekvoj : M. Lewin, H. Conert, R. Steigerwald : "La Oktobra revolucio rezistas al la historio", "Bazoj kaj evoluo de la sovetsocio", "Socialismo kaj ŝtato - dek tezoj"
32Opinion occidentale et la cause de l'indépendance de la Pologne pendant la Premičre Guerre mondiale, L' ; L'activité d'Edmond Privat : Wiesław Śladkowski
32Paĉjo, kio estas rasismo? : Tahar Ben Jelloun : Dialogo inter patro kaj filino pri tikla temo
32Parabolo pri la cisterno : Eduardo Bellamy : Kontraŭkapitalisma parabolo
32Parolado pri la demando de liberkomerco : Karlo Markso : Parolado de la 9a de januaro 1848 farita en la Demokrata Socio en Bruselo
32Patriotismo kaj registaro : Leo Tolstoj : Tri eseoj: Al Politikistoj; Ĥodinka; Ne mortigu!
32Plano B; Mobilizo por savi civilizacion : Lester R. Brown : Sinteza dokumento pri la nuna stato de la mondo (el naturmedia, sociala kaj politika perspektivoj)
32Politica comunitaria dell'educazione, della cultura e della gioventů e la politica delle lingue dell'U.N.E.S.C.O viste da un federalista, La : Andrea Chiti-Batelli : Tri kritikaj artikoloj
32Politica d'insegnamento delle lingue nella Comunitŕ Europea, La : Andrea Chiti-Batelli : "La politiko pri lingvo-instruado en la Eŭropa Komunumo"
32Politika neperforto : Por memmastruma socialismo
32Por paco, internacia sekureco kaj nacisendependeco : Dokumentoj kaj paroladoj pri la ekstera politiko de Vjetnamio
32Por tutmonda civitismo : Andrée Gaymard Rollet : Principoj de homa kunvivado je monda skalo
32Prezidentiĝo: Lech Wałęsa; La epoko - kajero 20 : Adam Michnik : La eseo "Kial mi ne voĉdonos por Wałęsa?"
32Pri difinoj de etna identeco : Marcel Cortiade : Konsidero de lingva, teritoria, socia, ekonomia k.a. kriterioj
32Pri la deklaro de Kari-oca / Incomindios, : Hauaer, Rudi : Scienca Revuo, 1992, 1
32Pri la juda demando : Karlo Markso : Frua teksto de Marx, ĝis hodiaŭ pridiskutata kaj pridisputata
32Pri rolo de persono en historio : Georgo Pleĥanov : Kvankam marksisma revoluciulo kaj teoriisto, en ĉi tiu analizo, la aŭtoro montras sin filozofo
32Projekto de sennacia ŝtato kaj senŝtata nacio (forigo de milito) : J. Hartl
32Rajto de pigro, La; : Paŭlo Lafargue : Pamfleto de la bofilo de Karlo Markso
32Raportoj el Vjetnamio; Tiel ili travivis la militojn : Div
32Respubliko, La : Platono : La fonda verko de la okcidenta filozofio
32Revolucio de Ĉinio, La : Hanna Kobylinski : Konciza historio de moderna Ĉinio, ekde la enpenetro de okcidenta imperiismo en la 19a jarcento tra la Tajping-ribelo (1848-65) kaj la demokratia revolucio (1911) ĝis la venko de Maŭ en 1949
32Revolucio de la Tajping-a Ĉiela Regno, La : Pri grandskala sed malsukcesa revolucio en Ĉinio de la periodo 1850-1870
32Rezolucioj de la kongreso de Saint-Imier, La : Deklaroj de la frua internacia laborista movado
32Romepoka Triesto, La; Arkeologiaj kaj historiaj notoj : Cynthia Zobeni
32Rusujo en politika kirlo; La epoko - kajero 13 : N. Ivanova, M.C. Wójcik k.a : Pri la ŝanĝoj kiuj kolapsigis Sovetion
32Salajro, prezo kaj profito : Karlo Markso : Parolado el 1865, en kiu la aŭtoro klarigas la funkciadon de la kapitalisma ekonomio
32Science and Democracy Van Themaat, W.V. Recenzo, Scienca Revuo, 1994, 2 : Norvell, Stevens T.
32Septembra ribelo 1923 : Konferencaj referaĵoj
32Sesdekoka - ĉu decida jaro?, La : Tekstoj pri studentaj ribeloj en 1968
32Sindikatismo; Sovetoj : Anton Pannekoek : Du artikoloj
32Skizo pri Ĉinio. Politiko : Beijing: El Popola Ĉinio, 1981. 20-32
32Solidareco; La epoko - kajero 11 : T.A. Ash, L. Wałęsa, A. Bikont, D. Wałęsa, J. Tischner, M. Nowakowski : Divers-ĝenre pri la pola protest-movado Solidareco
32Spite al ĉio Bosnio : Elekto el artikoloj kaj informaĵoj disaŭdigitaj en radio-elsendo "Esperanto el Sarajevo" 1994-95
32Sub la gvido de la Glora Militestro : M. Maksimov : Pri la korea milito kaj la rolo de Kim Il Sung
32Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro; Faktoj, dokumentoj, rememoroj : Adolf Schwarz
32Teorio sen revolucia praktiko estas opio por la popolo; Kritiko de la "Wertkritik" : Jürgen Albohn : Kritiko de... valorkritiko
32Tezoj pri Fojerbaĥo, Principoj de komunismo kaj aliaj tekstetoj : Karlo Markso, Frederiko Engelso : Tezoj de Fojerbaĥo, La politika indiferentismo, Postuloj de la Komunisma Partio en Germanio, Kontribuo de la laboro al la homiĝo de la simio, Principoj de komunismo
32Traktato pri estigo de eŭropa konstitucio / Treaty establishing a Constitution for Europe; I-II-a partoj / Parts I-II
32Tria ŝuo de Ĥruŝĉov, La ; Sugestoj por privata kaj komerca intertraktado : H.-Georg Macioszek : Konsiloj ĉerpitaj el 15-jara sperto kiel intertraktisto
32Universalismo, La; Historio, ekonomio kaj filozofio : Djémil Kessous : Priskribo kaj enkonduko en novan movadon
32Unu aŭ nul; La mondo aŭ estos tutmondista aŭ ne plu estos : Guy Marchand
32Unueco super prokreda dividiĝo : Leo Polak
32Viktimoj de la Atombombo (tr. Jui ĉunoŝin)
32Vjetnamio: kiaj homaj rajtoj?
32Voĉdonadoj kaj iliaj rezultoj. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1949, 1
32Voĉdonadoj kaj iliaj rezultoj. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1952, 1
32Vortoj de kamarado Lanti : E. Lanti
32War on Want: A Plan for World Development. London 1952. Recenzo. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
  
330Politika ekonomio. Divido kaj uzo de materiaj enspezoj. Ekonomia dinamiko. Ekonomia scienco. Ekonomiaj movoj

Politikai gazdaságtan. Anyagi javak megoszlása és felhasználása. Gazdasági dinamika. Közgazdaságtan. Gazdasági mozgás
 

3303 Wege = ways = voies = caminos = vojoj / Bernd Hasecke ; : Hasecke, Bernd : Libersocia Rondo. -Velbert : Libersocia Rondo, [ca 193?]. - 11 p. : il. ; 21 cm. Kvinlingva. 1427
330Al kiu apartenu la tero? : La tero apartenu al tiu, kiu prilaboras ĝin! / de Béla Balkányi. : BALKÁNYI Béla : [Budapest]: [Balkányi], [ca 1919].-[l]p. ;30 cm. La artikolo aperis en gazeto Új világ. 20075
330Albanio: La Oka Koridoro - : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Analizado de entreprenoj el havaĵa, financa kaj rentabla vidpunktoj. : http://www.eventoj.hu/steb
330Arkitekto de socialisma socio / K. Radek ; el rusa lingvo tradukis A. M. Syromjatnikov ; lingve redaktis E. Drezen. : Radek, Karl : Amsterdam : Ekrelo, 1934. -43 p. : il. ; 17 cm. Biografěo de Stalin. 3184
330Aŭstralia Ekonomio, La. - Aŭstralio. Koncizaj faktoj. : Bonno: Aŭstralia Ambasadoro, 1974. 53-70
330Biopolo : Centro por soci-ekologio / Ernst Bartels ; tradukinto G. F. Makkink. : Bartels, Ernst : Hago : Internacia Esperanto Instituto, 1977. - 20 p. ; 21 cm. Bibliogr- [21.]p. 4168
330Bulgario - malfacilaĵoj ĉe transpaso de Rubikono, : Panaiotova, Svetlana : Scienca Revuo, 1992, 1
330Ĉehio: Konsekvencoj de ekonomiaj transformoj, : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Ĉinio: Funebra ekonomio iĝas krima monopolo, : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? / de E. Lanti, M. Ivon. : Lanti, Eugen : Paris : Esperanto, 1935. - 52 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteko de herezulo ; no 1.). 3202
330Decida jaro, La : Al la dekdua datreveno de l'Oktobro / J. Stalin ; [traduko el la rusa lingvo de E. Ŝvedova]. : STALIN, Josif Vissarionoviĉ : Moskvo : Komunista Frakcio de Sovetrespublikara Esperantista Unio, 1930. - 28 p. ; 16 cm. - (Komunista biblioteko)
330Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Trad. W. P. Roelofs. : Gesell, S. : Scienca Revuo, 1951, 3
330Dilemoj de la nuntempo - vide el Hungario : Artikoloj de ses aŭtoroj pri sociaj, ekonomiaj kaj komunikadaj problemoj
330Diskuto pri kelkaj terminoj el la ekonomio. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1957, 3
330Economie - Finance - Monnaie. : Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj
330Ekologio kaj ekonomio : Prelegoj de la Internacia Ekonomikista Simpozio 1981
330Ekonomia krizo; Analizoj n-ro 1 : Jörg Goldberg k.a : Ĉu kaj kiom la aktuala ekonomia krizo signifas novan historian cezuron en la evoluo de la kapitalismo?
330Ekonomia krizo; Analizoj n-ro 2 : Diversaj : Pliaj materialoj rilataj al la nuna ekonomia krizo, plejparte el politike maldekstra perspektivo
330Ekonomia krizo; Analizoj n-ro 3 : Pluraj : Tria volumo kun analizoj de la nuna situacio de la ekonomio en la mondo, kun emfazo je Germanio
330Ekonomia unueco de Hungario, La / verkis Ladislao Buday ; tradukis Rafaelo Bartal. : Buday László : Budapest : Oficiala eldono en Esperanto, 1919. - 15 p. ; 23 cm. 611
330Ekonomiaj Fortoj en Finnlando, La : Ekstrand, L. - Kovero, M. : j. 1923
330Ekonomiaj fortoj en Finnlando, La / laŭ iniciato de Finnlanda Foiro verkis Leon Ekstrand, Martti Kovero. : Ekstrand, Leon : 1922 (Helsinki : Puromies). - 32 p., [4] t. : il. ; 20 cm. - (Esperanta publikaĵo de Finnlanda Foiro ; No 1.) 1594
330Ekonomiaj teorioj pri justeco, : Wickström, Bengt-Arne : Scienca Revuo, 1988,
330Ekonomiko kaj lingvo – prelego en IKU-2008, : Wickström, Bengt-Arne : http://www.eventoj.hu/steb
330Ekonomio de Francio, : Bertin, Christian : http://www.eventoj.hu/steb
330Ekonomio sen rento kaj inflacio; Krei monsistemon kiu funkcias por ĉiuj : Margrit Kennedy
330Ekonomio socia : Kio ĝi estas kaj kion ĝi instruas / J. B. Marchlewski ; : Marchlewski, J. B. : laŭ la pola eldono esperantigis Emilo Pfeffer. - Krakovo : Esperanta Eldona Societo, 1912. - 67 p. ; 19 cm. - (Esperanta Scienca kaj Literatura Libraro ; Nr-o 1.) 4543
330Elformado de perkomputilaj porestraraj informaj sistemoj. : http://www.eventoj.hu/steb
330En Konkurado kun la Tempo : Rusinov, S. : j. 1962
330Enkonduko en la Socialan Merkat-ekonomion - broŝuro tradukita de la Esperanto-Klubo en Leipzig sub gvido de Michael Behr en 1993. : http://www.eventoj.hu/steb
330Entreprenistaj strategioj : Priskribo de la entrepreno. : BORMANN, Werner : Hamburg : Bormann, 1991. - 64 p.; 22 cm. Titolo sur la kovrilo : Entrepreno. 8965
330Esploro de agado de lignoprilabora entrepreno el ekonomika vidpunkto. : http://www.eventoj.hu/steb
330Evolufazoj de la mondekonomio. /ISU, Paris, 1950/. : Laurat, L. : Scienca Revuo, 1955, 3
330Fenomeno Svislando, La. pp. 63-87 : Ekonomio. : BAUR, Arihur: Romanshorn: SES, 1979.
330Financa kapitalo en la papa mantelo: Pamfleto / N. Buharin. : BUHARIN, N. : Moskvo: Komunista Frakcio de Sovetrespublikara Esperantista Unio, 1930. - 31 p. ; 16 cm. - (Komunista biblioteko). El rusa tradukita de SEU-ano SO/212. 6128
330Inflacio jam ne estigas teruron, : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Internacia Ekonomista Simpozio (1981) (Budapest) Ekologio kaj ekonomio : Prelegoj de la internacia ekonomista simpozio : Budapest 1981-12-28/30 / [redaktis Gether István kaj Lukács András]. : Budapest : Scienca Eldoncentro de UEA, 1982. -94 p. ; 20 cm. 2165
330Internacia komerc-ekonomika vortaro en 11 lingvoj. : MUNNIKSMA, F.: 3-a, pliampleksigita eld. Pekino: ĈEE, 1990. 688p. ISBN 7 5052 0025 9 / H-23. - Kun difinoj de pli ol 2500 kapvortoj en la angla kaj Esperanto kaj ekvivalentoj en la germana, hispana, franca, itala, nederlanda, portugala, sveda, ĉina, japana.
330Internacia Unuiĝo por Tervaloro-Impostado kaj Libera Komerco, Tutmonda Konferenco (1927) (Ĝenevo) La ekonomiaj kaŭzoj de milito kaj de industria malbonstato : La teksto de la argumento ... / el la angla tradukis Oscar M. Wihl. : London : Internacia Unuiĝo por Tervaloro-Impostado kaj Libera Komerco, 1928. - 8 p. ; 21 cm 1541
330Internaciaj pagoj kaj oro. Trad. B. Popovič. : Sonnenfeld, E. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
330Interpuŝiĝado en eksterlanda merkato, : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Japanio: Novtipaj kafejoj prosperas; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Kapitalgajnoj de loĝdomoj en Svedio. : Sandelin, Bo : Scienca Revuo, 1981, 2
330Karl Marx : Lia vivo kaj lia verko / kompil. esperantigis V. Elsudo. : Leipzig : SAT Fako Kooperativa, 1926. - 88 p. ; 15 cm. - (Biblioteko de sennaciulo ; 5 : Soci-politika). Bibliogr. 85-88. p. 2790
330Kelkaj artikoloj pri ekonomio el Monato; : http://www.eventoj.hu/steb
330Kial en Ĉinio ne troviĝas inflacio / Peng Guanghi. : Peng Guanghi : 1. eld. - Pekino : Fremdlingva Eldonejo,1977. - 52 p., [16] t. : il. ; 18 cm 4513
330Kiam la financo ostaĝigas la mondon – Spekulado pri nemoveblaĵoj, ekonomia malrapidigo; : Lordon, Frédéric : http://www.eventoj.hu/steb
330Kiu posedas Danion? ; Analizo de potenc-rilatoj en la ekonomia vivo kaj trastudo de privataj fondusoj : Weber, Lennart : j. 1989
330Komentoj al la komunista manifesto / tradukis el la angla, kompilis T. Veder ; : Arnold Petersen : Sennacieca Asocio Tutmonda. - Paris : S.A.T., 1933. - 56 p. ; 17 cm 206
330Komunista Manifesto, La / Karl Marx kaj Friedrich Engels. : Marx, Karl : 3. eld. - Tokio : Nauka, 1949. - 48 p. ; 19 cm 491
330Komunumo de Duĥoboroj, La (tr. Ŝidlovskaja) : Tugan-Baranovskij : j. 1922
330Kongo (D. R.): Disrabado de naturaj riĉaĵoj; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Konstantvalora mono kaj la krudmaterialnormo, La. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1958, 4
330Krizo, La : Iom el la aktuala politiko. : Leipzig: [EKRELO], 1932. -23 p. ; 18 cm. 6219
330Kulturo: Valoro aŭ Varo, : Ledon, Gilbert R. : Scienca Revuo, 1996, 2
330Kulturo: valoro aŭ varo? : Prelegoj pri la kongresa temo de la 81a UK, Prago 1996
330La kaŝita ekonomio - La nevideblaj enspezoj de la loĝantaro. : el revuo Fokuso, n-ro 1987/1. - http://www.eventoj.hu/steb
330Laboro tro multekosta; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana, p.122-132 (industrio kaj komerco) : HRYNKIEWICZ, Adán, ERGOTO: Buenos Aires, 1972.
330Liberigo de timo kaj mizero / kompilis Th. Stillebroer ; tradukis C. Joon ; : Internacia Asocio Bellamy. - Bevenvijk : Internacia Asocio Bellamy, [ca 1940]. - 20 p. ; 21 cm 2314
330Lingvaj problemoj en la mastrumada ekonomio. : Saurio, E. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
330Litovio: Eblos pagi ankaŭ per eŭroj; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Litovio: Ŝuldanta leporo; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Litovio: Telefonmonopolisto malprosperas; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Liverkondiĉoj kaj damaĝoj de varoj – ĉe fervoja vartrafiko; : Hinst, Zlatko d-ro : http://www.eventoj.hu/steb
330L'Orient et la Tchécoslovaquie : Organe périodique de la société pour le développement des relations économiques et culturelles avec l'Orient. - Pri la "Societo por Ekonomiaj kaj Kulturaj Rilatoj kun la Landoj ĉe la Nigra Maro kaj en la Oriento" esperantlingve. : Prague : Soc.écon.cult., [ca 192?]. - 35-37. p.,
330Market-esplorado - Broŝureto,(1995, ITRE), por kreontoj de entreprenoj kaj interesitoj pri merkatesplorado. : Durand, Daniel : http://www.eventoj.hu/steb
330Maŝinoj, mono kaj mondpaco. Socikreditano parolas. Nottingham /ĉ. 1949/. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Hattersley, C. M. : Scienca Revuo, 1950, 1
330Merkato de trafikservoj, La - Studmaterialo por kurso dum la 11-a Sanmarina Universitata Semajno (SUS 11) en 1992 de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). : Bormann, Werner : http://www.eventoj.hu/steb
330Mirakla insulo ,,Bratario", La / Silvio Gesell; tradukita el la germana de Petro Rulofido. : GESELL, Silvio : Soest [Nederlando] : Universala Ligo, 1983. - 24 p. ; 21 cm. 7843
330Monda ekonomio, Rotterdam : Haase, M. : j. 1981
330Monfalsado ; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Nederlando koncize. - 21-37: Ekonomio, Financoj, Terkulturado kaj fiŝkaptado, transporto kaj trafiko, Sociala politiko, Akvoregado kaj terakiro, Area planizado kaj prizorgado de la medio. : HEZIK, M.J.M.van, L.VERHEIJEN: 's-Gravenhage: Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 1980.
330Nouvelles mémoires d' un Âne ou Malheurs de Sophie ; Satana Anĝelo / Zé do Burro ; [G. R. Ledon]. : ZÉ, do Burro : Sao Paulo : Grafoca Editora Hanburg, [1983].
330Octobro [Oktobro] kaj rekonstruo, la revolucio daŭras : Raporto de ĝenerala sekretario de CK KPSU ... / Mihail Gorbaĉev ; [tradukis E. Ŝevĉenko, V. Aroloviĉ, E. Novikova]. ; : GORBAĈEV, Mihail Sergeeviĉ : Moskvo : Eldonejo APN, 1987.
330Oro kaj Paco, (tr. P. Staniŝiĉ) : Gesell, Silvio : j. 1926
330Paco kaj valuto. : Nolle : Scienca Revuo, 1952, 2/3
330Pangea : La sole ebla eliro el la mondkrizo / Rudolf Herceg. : Herceg, Rudolf : Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. -22p. ; 20 cm. 1923
330Paroladoj kaj intervjuoj : 1935-1936 / J. Stalin ; [tradukis el rusa lingvo P. Gavrilov] ; [redaktis N. Nekrasov]. : Stalin, Josip Vissarionoviĉ : Moskvo : Eldono de Centra Komitato de Sovetia Esperantista Unio, 1937.
330Polio: Eksporto nur al Okcidento; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Politika ekonomio de Adam Smith, La - kaj la ekonomiko de nia tempo, : Sandelin, Bo : Scienca Revuo, 1984, 1
330Pollando rekonstruiĝas el ruinoj / [E. Rodan.]. : Rodan, E. : Stockholm : Societo Esperanto, 1948.
330Pri la ĝusta traktado de kontraŭdiroj interne de la popolo; : MAŬ Zedong : Pekino : Ĉina Esperanto-Ligo, 1963.
330Pri la pseŭdokomunismo de Ĥruŝĉov kaj ĝia historia leconio por la mondo : Naŭa komento pri la malferma letero de la centra komitato de KPSU de la Redakcioj de Renmin Ribao kaj Hongqi : 14. julio 1964.; : Pekino : Fremdlingva eldonejo, 1965.
330Profesia organizado de esperantaj organizaĵoj - ĉu tio estas nur vizio? - prelego dum KAEST-2000 ; : Kurz, Rainer : http://www.eventoj.hu/steb
330Qui fait quoi - Kiu faras kion - Who does whot - Wer macht was 1986 óta francia-eszperantó-angol-német nyelven jelertik meg a Meuse-i Kereskedelrni és Iparkamara katalógusa. : Chambre de Commerce de la Meuse F-5000 BAR LE DUC Parc Bradfer
330Raporto al la dua plena sesio de la sepa centra komitato de la Komunista Partio de Ĉinio; : Maŭ Zedong : Pekino : Ĉina Esperanto-Ligo, 1961.
330Raporto pri agado de ISAE en la periodo 1978-1980. : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1979, 1
330Raporto pri agado de ISAE en la periodo 1981-1962. : Darbellay, C. : Scienca Revuo, 1951, 1
330Recepto kontraŭ senlaboreco kaj ŝtataj ŝuldoj en EU; : Traunmüller, Hartmut : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Reforma Mono, La, (tr. P. Staniŝiĉ) : Gesell, Silvio : j. 1913
330Resumo de analizado pri la personara strategio de firmao. : http://www.eventoj.hu/steb
330Resumo de la analizo pri la informsistemo de firmao. : http://www.eventoj.hu/steb
330Resumoj de altlernejaj ekonomikaj faklaboraĵoj; : http://www.eventoj.hu/steb
330Revuo E-Centro Informas. : Instituto pri Manaĝerado, UKR-343206 SLAVJANSK abja 17,
330Rigardante Malantaŭen en la Jaro 2000 : Ballamy, Edward : j. 1937
330Salajro, prezo kaj profito – Parolado el 1865, en kiu la aŭtoro klarigas la funkciadon de la kapitalisma ekonomio. : Marx, Karl : http://www.eventoj.hu/steb
330Samuel von Pufendorf kiel ekonomiisto, : Sandelin, Bo : Scienca Revuo, 1991, 2
330Scienco pri landŝafto. Fundamentoj de teorio kaj logiko-matematikaj metodoj. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1977, 4
330Signifoj de terminoj por bazaj nocioj pri merkato – prelego en kadro de SUS-30 en Rimini.; : Hinst, Zlatko d-ro : http://www.eventoj.hu/steb
330Sindikata Terminaro. : Rotsaert, Roland/Yamasaki, Seikô : Esperantigo de la sindikata terminaro de la Eŭropa Unio. IKEF 1996.
330Skizo de Ekonomia Geografio : Horrabin : j. 1938
330Skizo pri Ĉinio. Ekomonio : Beijing: El Popola Ĉinio, 1901. 33-60
330Socialisma memmastrado : Evolutendencoj de la politika sistemoj; tradukis Lucija Borcić. : KARDELJ, Edvard : Beograd: ,,Aktuelna Pitanja Socijalizma"; Sarajevo : Jugoslavia Esperanto-Ligo, cop. 1986. - 259 p.
330Stomatologia Sekcio de UMEA [Universala Medicina Esperanto-Asocio]. : Scienca Revuo, 1982, 2
330Sud-orienta Eŭropo: Baldaŭ libera komerco en Balkanio; : el Monato - http://www.eventoj.hu/steb
330Tasko "controlling" ĉe entrepreno, la. : http://www.eventoj.hu/steb
330Terposeda reformo en Izraelo, La, esperantigita de F. Ellersiek.; : Damaschke, A. : Berlin : Verlag Deutsche Warte, [1915].
330Transformiĝo de agrikulturaj kooperativoj lige al la reĝimŝanĝo en Hungario. : http://www.eventoj.hu/steb
  
331Laboro. Laborrajto. Laboriganto. Laborista movado. Laboristo. Sindikatoj

Munka. Munkajog. Munkáltató. Munkásmozgalom. Munkavállaló. Szakszervezetek
 

331Aŭstria Federacia Fervojo. La dungado kaj instruado de personaro por lokomotivoj ĉe la Aŭstriaj Federaciaj Fervojoj. : [Wien]: AFF, [19??]
331Batalante por la metalo / N. Mihajlov ; el rusalingvo trad. P. Gavrilov. : Mihajlov, N. : Leipzig : ,,EKRELO", 1931.
331Bizalmi tájékoztató / kiadja a vasutasok szakszervezetének elnöksége. - 1979. 2. sz. - : Budapest: Táncsics K., 1979. - 35 p. ; 19 cm. Az eszperantó nyelv "építőköve" az emberiség szebb jövőjének
331I.L.O. La Internacia Labor-Organizaĵo / [pretigis Internacia Labor-Oficejo ; David A. Morse]. : [Ĝenevo] : [Internacia Labor-Ofícejo], [post 1945] (Eastbourne: Sumfield+Day)
331Internacia Konfederacio de Liberaj Sindikatoj (IKLS) : Kio ĝi estas : Kiel ĝi funkcias : Kion ĝi faras; : Internacia Konfederacio de Liberaj Sindikatoj. - Bruselo : IKLS, 1968. - 24 p. : il.
331ISO - modelo por nia normiga laboro; : MALOVEC, Miroslav: AEST84
331Kaŭzo de la senlaboreco, La : Mees, H. C. : Genčve : Universala Esperantia librejo, [ca 1912]. -58 p.
331Mallonga skizo de ekzisto kaj agado de Unuiĝo de Sovetiaj kaj Komercaj oficistoj en U.S.S.R. ; tradukis Moskvano. : KANTOR, J. : Moskvo : Centra komitato de Unuiĝo de Sovetiaj kaj Komercaj Oficistoj, 1926.
331Paco kaj la sindikatoj, La / Petro Djulgerov; [tradukis Nikola Aleksiev]. : DJULGEROV, Petro : Sofio : Centra Konsilio de Bulgaraj Sindikatoj, 1985.
331Praktikala Georgismo / Julio J. Pikler; tradukita de hungara de Stefano Bakonyi. - (Biblioteko dil internaciona kulturo ; No 5.) 1. Mesajo dil autoro. - 2. Por solvar la tero-problemo. - 3. La Hungariana imposto di terenvaloro. 5516 : PIKLER J. Gyula : Budapest: Ido-Editerio, 1919.-24 p. ; 22 cm.
331Projekto de forigo de senlaboreco: La rajto je laboro; : HARTL, Jozef : Wien : Hartl, 1979.
331Salajro, La, trad. D. J. : Kropotkin, Petr : Amsterdam : W. Nutters, 1914. - 22 p. ; 16 cm. - (Serioda eldonaĵoj de ,,Internacia Socia Revuo" ; No. 8.)
331Sendiuloj ŝturmas Dnepron : Skizoj por ateista ŝturmbrigadoj / O. Levada ; elukrainigis V. Kolĉinski. : LEVADA, O. : Leipzig : EKRELO, 1931.
331Sindikatismo ; Sovetoj [tradukis Kribo J. - La artikoloj aperis en ,,Intemational Council Correspondence" 1936.; : Pannekoek, Anton : Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1980.
  
334Ekonomiaj organizaĵoj kaj unuiĝoj. Kooperativa movado. Kooperativa terproprieto. Kooperativoj

Gazdasági szervezetek és társulások. Termelőszövetkezeti mozgalom. Szövetkezeti földtulajdon. Szövetkezetügy
 

334Antaŭ la nova jarmilo ideoj por la vivo el mondo minacata : 1987.; : Giganta kolekto de eseoj, plejparte originalaj, pri spirita kaj socia renovigo; Paderborn : Esperanto-Centro Paderborn, 1987. - A-F, I-VIII, 534 p. : il.; 30 cm ISBN 3-922570-46-1. Studoj.
334Bulgara Centra Kooperativa Unuiĝo Kongreso 9. (1981) (Sofia) Rezolucio de ła naŭa kongreso de la Centra Kooperativa Unuiĝo. : Sofia : CKU, 1981.
334Centra Kooperativa Unuiĝo (Sofia) Sub kooperativa stelo / [eldonita de Centra Kooperativa Unuiĝo]. : Sofia : Kooperativa Sekcio de l' Bulgara Esperantista Asocio, 1980.
334Centra Kooperativa Unuiĝo : Bulgario. : [Sofio] : Centra Kooperativa Unuiĝo, [196?].
334Esenco kaj agado de la konsumkooperativoj en Bulgario / [redaktis Iv. Pavlov] ; [tradukis Iv. Iliev]. : Sofio : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1967.
334Evoluo de la kooperativa movado en Popola Respubliko Bulgario: (Nacia sperto) / [de] Nikola Vâlev, Julija Delĉeva-Pejkova : [tradukis Georgi Dolapĉiev]. : VÂLEV, Nikola : Sofio : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1986.
334Hungara kooperativa movado, La : Historia trarigardo, faktoj pri la agado; : PÁL József - JUHÁSZ János : Budapeŝto : Nacia Konsilio de Hungaraj Kooperativoj, 1982.
334Internacia Kooperativa Esperanto-Ligo Alvoko / [publikigis] József Pál, Lazar Ralĉev. : Rezolucio : De la Kooperativa Konferenco... ; : [Budapest; Sofia] : [Hungara Esperanto-Asocio ; Bulgara Esperanto-Asocio], 1982.
334Kiel la maro en eta guto : Videofilmo pri la lernejkooperativoj / [Kooperativ-politika Ĉefsekcio]; [esperantigis Imre Szabó]. Tekstlibro de la videofilmo. La unua parto estas malneto, la dua parto estas definitiva. - Titolo hungare : Mint cseppben a tenger. : Budapest: SZÖVOSZ, [1989].
334Konsumkooperada movado en Svedujo, La - (Informoj de la sekretariejo Koopera Federacio.) : Lundberg, John : Stockholm : Koopera Federacio, [1963?]
334Konsumkooperado kaj la ekonomia vivo en Svedujo, La; : Odhe, Thorsten : Stockholm : Internacia Koopera Alianco, 1949.
334Konsumkooperativa movado en Finnlando. La; : Helsinki : Työväen kirjapaino, 1922.
334Kontribuo de Bulgara Kooperativo al la Monda Kooperativa Movado. Bibliogr: 26. p. Centra Kooperativa Unuiĝo (Bulgario) : DELĈEVA-PEJKOVA Julia : [Sofia]: [Delĉeva-Pejkova]. [1987]
334Kontribuo de la polaj kooperativistoj al la disvolvo de la internacia kooperativismo antaŭ la jaro 1939, La / Zofia Chyra-Rolicz ; [tradukis Zbigniew Rosiak]. : CHYRA-ROLICZ, Zofia : Varsovio : Ĉefa Kooperativa Konsilantaro, 1987.
334Kooperativa Esperantista Konferenco, 3. (1985)(Plovdiv) La kooperativoj kaj la junularo : Tria Kooperativa Esperantista Konferenco, Plovdiv, 27. 09. - 30. 09. 1985. / [kunmetis Dimitâr Mutuŝev]; [tradukis kaj redaktis Georgi Dolapĉiev]. - Decidoj Alparolo de Pál József. : Sofio : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1985
334Kooperativa Esperanto-Movado en Anglujo dum 1986 kaj 1987, La / de John Harrison. - Alparolo enkadre de la 4a Kooperativa Konferenco en Varsovio 1987 : HARRISON, John : [Anglujo]: Harrison, 1987.
334Kooperativa movado en Hungario, La: Konciza historio kaj la nuna stato; : Hungara Kooperativa Esperanto-Komisiono. - Budapeŝto : HKEK, 1983. Eldonita okaze de la Kooperativa, Esperanto-Konferenco, 2. (1983)
334Kooperativo-disvolviĝo kaj estonteco, La : I. Prâmov
334Kooperativoj kaj la junularo, La
334Modela statuto de konsumkooperativo, tr. G. Dolapĉiev, Sofia
334Pola Kooperativo, ĝia rolo kaj partopreno en nacia ekonomio / [tradukis Ewa Gorzka]. : [Lódz] : [Ĉefa Kooperativa Konsilantaro], [198?].
334Por plialtigo de la scienca nivelo de la kooperativaj agadoj / Nikola Vâlev, Julia Delĉeva-Pejkova. - : VÂLEV, Nikola : Sofio : Centra Kooperativa Unuiĝo Centro, 1985.
334Pri la grandaj kamparanoj reformoj en Danmarko 1788 / H. Monrad Christensen. : MONRAD CHRISTENSEN, Helge : Kirkevej : Monrad Scristensen, 1970. -35 p., 18 fotoj; 30 cm. Bibliogr.: 26-27. p. Kun skizomapo de Danmark + kun 3 leteroj. Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite. [OIK: 21343]
334Raporto el Japanio, La, [okaze de la 32a Asembleo de Japana Konsuma Kooperativo-Unio]. : MATUDA, Hisako : Kanazawa : JKKU, [1982]. - 51 p. : il.; 26 cm. Japana Konsuma Kooperativo-Unio.
334Unu el la ebloj por plialtigo de la nutraĵproduktado en la agrarprodukta kooperativo "Rákoczi" de Kardoŝkut; : KISS, Gábor: AEST84
334Vertiko - nova sistemo de la kulturado de vitoj ebliganta kompleksan meĥanigadon. Spertoj en la agrokultura kooperativo "Dukla" Vracov : HAVLÍK, František
  
336Bankaferoj. Buĝeto. Doganoj. Enspezo. Financoj. Impostoj. Kreditoj. Kurzoj. Mono. Monsistemoj. Nacia enspezo. Privata enspezo. Ŝtata mastrumado. Valutoj

Bankügy. Költségvetés. Vámügy. Jövedelem. Pénzügy. Közületi és állami pénzügyek. Adóügy. Hitelügy. Árfolyam. Pénz. Pénzrendszerek. Nemzeti jövedelem. Egyéni jövedelem. Államháztartás. Valuták. Életszínvonal
 

336Avizo / [de] Herb. F. Höveler. - Regularo kaj nomaro. Ĉekbanko Esperantista, Merton Abbey (London). : HÖVELER, Herbert F. : London : Höveler, 1909.
336Celo kaj utilo de la Ĉekbanko, La / [de Herb. F. Höveler]. - Regularo. Kopiaĵo. Ĉekbanko Esperantista, Merton Abbey, London. 8222 : HÖVELER, Herbert F. : [London] : [Höveler], [1912?]. - 16 p. ; 21 cm.
336Ĉekbanko esperantista ; : HÖVELER, Herbert F. : London : Höveler, 1909. - 16 p. ; 16 cm. Fotokopiaĵo. 6402
336Ĉekbanko Esperantista, La, Merton Abbey, London S. W. : London : Ĉekbanko Esperantista, [ca 1913]. - XII p. ; 24 cm. El la regularo. - Nomaro de la kontuloj. - Fondita en 1907. 5137
336Ĉu internacia monunuo kaj pagilo estas efektivigebla, kaj kiameniere povas utili la ĉekbanko esperantista al ĝia enkonduko kaj ĝenerala akcepto / E. Ĉefeĉ. : HÖVELER, Herbert F. : London: Internacia Propagandejo Esperantista, [ca 1912]. - 8 p.; 20 cm. Ĉefeĉ, E. pseŭdonimo de Höveler, Herbert F. Fotokopiaĵo. 6373
336Hanseatic. - Historio de ,,Hanseatic" germana banko. : [Berlin] : Hanseatic, [ca 1923].
336Hungara Ĝenerala Kreditbanko = Magyar Általános Hitelbank, Budapest. - La bilanco de la 1928 jara sesdekunua komerca jaro. 6441 : Budapest : [Magyar Általános Hitelbank], [1929].
336Internacia helpa monsistemo / [P. Corret]. : CORRET, Pierre : Paris : Presa Esperantista Societo [ca 1910]
336Kio estas socikredito? / [publikis] The Social Credit Coordinating Committe; [el la angla lingvo tradukita de J. W. Leslie]. - Laŭ la ideo de C. H. Douglas, publ. en 1919. 5842 : Nottigham : The Soc. Credit Co-ord. Com., [ca 1957].
336Kiugrade seninterezeco estas efektivigebla en ĉirkaŭajo kun mono tradicia kaj kun interezo? : ROELOFS, W. P. : - Soest (Nederlando): [Roelofs], [198?].
336Projekto de racia nacia monsistemo : (La mona revolucio) - (Internacia diskutejo ; 5); : HARTL, Josef : Wien : [Hartl], 1978.
336Projekto de senriproĉa monda monsistemo racia kun valorstabila ŝparmono - (Internacia diskutejo ; 1. : Internacia lingvo Esperanto). El germana lingvo. : Hartl, Josef : Wien : Hartl, 1976.
336Projekto de tuja forigo kaj evito de inflacio; - (Internacia diskutejo ; 3.) : HARTL, Josef : Wien : Hartl, 1977
336Reforma mono, La / laŭ la verkoj de la aŭtoro kaj precipe laŭ la germana ekstrakto de lia ĉefa verko Esperante aranĝita de Paŭlo Staniŝiĉ. - (Serio da eldonaĵoj de ,,Internacia Socia Revuo" ; No. 5. kaj 6.); : Gesell, Silvio : Amsterdam : W. Nutters, 1913.
336Supermono, La : La solvo de la monmanko / [verkis] Karl' Mocsi.; : Mocsi Károly : Mociu [Rumanujo] : La aŭtoro, 1938
336Ŝanĝopunkto, La ; : Jeremi Gishron : Pensoj pri la koncepto de moninterŝanĝo
336The Banknote that Never Was; : BRAUN, Francis : Hong Kong : Gulliver Books, 1982. - 138 p. : il. ; 25 cm. ISBN 962-7019-05-4.
  
338Direktado de ŝtata mastrumado. Ekonomia direktado. Ekonomia planado. Industrio. Kostoj. Merkata strukturo. Prezoj, prezkalkulo. Produkto. Servoj, liveroj

Gazdaságirányítás. Népgazdaság. Gazdasági helyzet. Ipar. Gazdasági tervezés. Ipar. Költségek. Piacszerkezet. Árak. Árképzés. Termelés. Szolgáltatások
 

338Direktivoj de la XXIV-a kongreso de KPSU por la jarkvina plano de disvolvo de la popola mastrumado de USSR dum la jaroj 1971-1975. : Moskvo : Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj, 1971. - 58 p. ; 21 cm.
338Ekonomia meĥanismo, ŝlosilo al efika disvolviĝo de la ekonomio, La : Ĝenerala kaj universala principo de ekonomia gvidado kaj disvolviĝo : (Dua prelego) / [esperantigis F. Nikolov]. : [Sofia] : [Nikolov], [196?]. - 8 p.; 21 cm. Bulgario.
338Japán gazdasági fejlődés, A : [Doktori értekezés]; : MÁRKUS Gábor : [Budapest] : Márkus, 1987. - 144 p. : il.; 30 cm. Bibliogr.: 136-144. p. Dediĉita ekzemplero de la esperantista aŭtoro al la Fajszi-biblioteko
338Popolaj komunumoj antaŭenmarŝas, La ; : TAŬ Ĝu : Fundamenta resumo de la Kvinjara Sperto de la Kamparaj Popolaj
338Pri dek gravaj interrilatoj, 25 aprilo 1956 / Maŭ Zedong. : MAŬ Zedong : Pekino : Fremdlingva Eldonejo, 1977. - 29 p. ; 19 cm. Tiu ĉi traduko estas farita laŭ la ĉin-lingva eldono en 1976.
338Pri la dua kvinjarplano : Raporto ĉe la XVII konferenco ... [tradukis P. Gavrilov et al.]. : Molotov, V. : Leipzig : EKRELO, 1932. - 76 p. ; 17 cm
338Pri la tutmonda nutraĵproblemo; : TŝMA, Miroslav - TRČKA, Zdeněk - TRČKOVÁ, Miroslava: AEST84
338Pri realigo de la unua kvinjarplano : Parolado dum la II sesio de CIK SSSR; : Molotov, V. : Leipzig : EKRELO, 1932. - 64 p. ; 17 cm. Tradukaĵo.
338Rezultoj de la unua kvinjarplano, La : Raporto ... [tradukis el rusa lingvo V. Vozdvijenskij et. al.]. : Stalin, Josif Vissarionoviĉ : Leipzig : Ekrelo, 1933. - 47 p. ; 16 cm.
338Vero pri Sovetio, La : Niaj respondoj al alilandaj laboristoj. : [Moskvo] : CK CEU, [ca 1931]. - 4 p. ; 20 cm. Sovetunio.
  
34Juro. Jurscienco. Administrada juro. Aŭtoraj rajtoj. Civitana juro. Dekretoj. Ekonomia juro. Internacia juro. Jurhistorio. Komerca juro. Konstitucia juro. Kriminologio. Leĝoj. Preskribaj leĝoj. Privata juro. Publikjuro. Punkodo. Ŝtata administrado. Ŝtatjuro

Jog. Jogtudomány. Közigazgatás. Szellemi alkotások joga. Polgári jog. Rendeletek. Gazdasági jog. Nemzetközi jog. Jogtörténet. Kereskedelmi jog. Alkotmányjog. Kriminológia. Törvények. Normatív jogszabályok. Magánjog. Közjog. Büntetőjog. Államigazgatás. Államjog
 

34ABC de la Eŭropa Unio; Enkonduko en la eŭropan juron : Rafaela Urueńa : Pri la evoluo, la organoj kaj la juraj fundamentoj de Eŭropa Unio
34Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo; : Ivo Lapenna : Fundamentaj nocioj. Lukto por la paco per juraj rimedoj. Internaciaj organizaĵoj. Roterdamo : [S. n.], 1952 (Rotterdam : Drukkerij Zwagers). - 141 p. ; 20 cm.
34Alkoholo kaj Krimfarado, : Carlevaro, Tazio : Scienca Revuo, 1988
34Ankoraŭfoje pri Alĝerio. Kompletigo. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1959, 3
34Artikoloj el retejo de Esperanta Jura Asocio : http://www.eventoj.hu/steb
34Asiriaj leĝoj, Leĝotekstoj el ĉ. 1400-1100 a.Kr., trovitaj sur tabuloj en Qal'at Šerĝat (la malnova Assur); : Internacia Jura Revuo, 1986/2, 1987/1, 1987/2
34Asocio por la Ligo de Nacioj: Kimra nacia konsilantaro; : [Magdeburg]: [Esperanto Presejo Paul Göring], [1923?]. - [4]p. ; 21 cm. Kopiaĵo. Populinstrua Konsilantaro de l'Kimra Asocio por la Ligo de Nacioj.
34Atingoj kaj malsukcesoj de Unuiĝintaj Nacioj, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Aŭtoraj rajtoj internacie, La ; prelego en KAEST-1998 : Chrdle, Petr : http://www.eventoj.hu/steb
34Az egyesülő Európában társalogjunk vagy dadogjunk? : GADOS László : Budapest: HEXACO GNH Kft., 1996. - 160 p. ; 24 cm. Bibliogr.: 153-157. p. ISBN 963 04 6511 6. Internacia Lingvo
34Balotaj notoj. Ĉu la plimulta aŭ proporcia principo? : Thierry, Jean : Internacia Jura Revuo, 1978/1
34Bolŝeva komuno de OGPU / el rusa lingvo tradukis V. Polakov.; : Leipzig : EKRELO, 1931. - 16 p. ; 15 cm OGPU = Unuigita Ŝtata Politika Administracio.
34Cenzuraj datoj; : HOLZHAUS, Adolf : [Columbus, Indiana] : [Holzhaus], 1977. - 3 p. ; 28 cm
34Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, La / Esperanto traduko de Ralph Harry [et al.]. : Camberra : Departemento de Eksterlandaj Aferoj, 1952. - 56 p. ; 17 cm.
34Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj. Universala Deklaro de Homrajtoj. Konsilantaro pri Homrajtoj. Internacia Traktato pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj. Internacia Traktato pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj, Konvencio pri la Rajtoj de la Infano. Konvencio pri la Rajtoj de la Handikapitoj. Protokolo pri abolo de mortpuno. Konvencio pri Indiĝenaj kaj Tribaj Popoloj
34Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo / tradukitaj de Ralph Harry, Ivo Lapenna, Eskil Svane. : Rotterdam : UEA, 1970. -93 p. ; 11 cm. - (Dokumentoj de Internacia Kunlaboro ; N-ro 1.)
34Ĉeĥa-Esperanta jura vortaro, : TRAXLER, Karel: ĈEA, Praha 1986, 138 p.
34Deklaracio de la ŝtatoj-anoj de Varsovia Kontrakto : Deklaro de la gvidantoj de komunistaj kaj laboristaj partioj kaj registaroj de PRB, HPR, GDR, PPR, USSR, ĈSSR... : Moskvo : Moscow News, 1979. - 16 p. ; 30 cm. Moscow News Weekly : Suplement to issue; No 7(2839), 1979.
34Deklaro de la registaro de la Ĉina Popola Respubliko la 29-an de oktobro, 1971. : [Pekino]: [El Popola Ĉinio], [1972]. - [2] p.; 26 cm. Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio"; No 1, 1972.
34Detektado de mensogoj, La, : Golden, B. : Internacia Jura Revuo, 1986/1
34Dictionnaire Actuariel, Eo-D-En-F : j. 1931
34Difino de la jura faktermino "rehabiliti", La, ; : Golden, B. : Internacia Jura Revuo, 1987/2
34Diktaturo de la proletaro en la lumo de originala marksismo, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1984/1
34Dua humanista manifesto, La / translated into the intemational language Esperanto byMark Starr. -[S.l.] : Sennarieca Revuo, 1974. - 15-20. p. ; 21 cm. La originalo aperis en la revuo The Humanist. - Depreso el la Sennacieca Revuo 1974.
34Dua raporto prezentita al sinjoro Ĉefministro de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto / [G. Payelle et al.]. : Paris : Komitato por Francujo, per Esperanto, 1915. - 16 p. ; 23 cm. Tradukita. Kopiaĵo.
34Dulingvismo antaŭ la Itala Konstitucia Kortumo, : Salvo, Antonio de : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Ekvalido de la Konvencio pri la Juro de Traktatoj, : Internacia Jura Revuo, 1980/1
34Ekvito, La, : Goulding, E. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34El Hombre en su Camino = La homo sur sia vojo : Krestomatia lernolibro hispana-Esperanta / Manuel Fernández Menéndez. : Montevideo : Eldonis ,,La Bona Semisto", 1965 [1966]. - 373 p. : il. ; 20 cm. Unuiĝintaj Nacioj. - UNESKO
34El idioma interaacional y la contribución del Movimiento de Esperanto a los fines de la UNESCO / redactado Ivo Lapenna. : London : UEA Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1954. - [8] p. ; 27 cm. Documento CED/4. Tradukita el originala Esperanta teksto. - UNESCO = United Nations, Scientific and Cultural Organization.
34Elĉerpiĝo de enprizonigo kaj la efika respondo de alternativaj punoj, La ; IKU2002 : Barros Leal, Cesar Oliveira de : http://www.eventoj.hu/steb
34En Francio justica krizo ŝokas la publikan opinion, : Thierry, J. : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Enprizonigo: krepusko de erao : César Barros Leal : Pri enprizonigo kaj alternativaj punoj kiel solvo de kontraŭleĝaj agoj. Komparo inter la brazila kaj alilandaj sistemoj
34Esperanta-ĉeĥa jura vortaro, : TRAXLER, Karel: ĈEA, Praha 1986, ISBN 80-900014-8-3164 p.
34Esperanto kaj Parlamento : Bulteno de la Inter-Parlamenta Esperanto-Grupo, Num 1982/1. : Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1982. - [4] p. : il. ; 30 cm.
34Etapoj en la formiĝo de UN, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1985/2
34Eŭropa Konvencio de Homaj Rajtoj, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1981/2
34Eŭropa unueco. : [Rotterdam] : [UEA], 1977. - [4] p. ; 21 cm. Seplingva informo pri parolado de ĝenerala direktoro da UNESKO okaze de UK en Rejkjaviko, 1977. Li agnoskis utilecon de Esperanto-lingvo por interparola komunikado.
34Evoluo de la internacia juro pri la maro. /ISU, Beograd, 1973/ : Harry, R. L. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
34Evoluo de la Jura Sistemo en la Hungara Popolrespubliko, : Márton, Lajos : Internacia Jura Revuo 1968/1
34Farado de interkonsentoj kun fremdaj ŝtatoj, : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Farado de kontraktoj. : Svake, E. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
34Farado de traktatoj kun fremdaj ŝtatoj, : Amlie, Egil : Internacia Jura Revuo, 1981/1, 1981/2, 1982/1, 1982/2
34Favora kalkulo de la deĵortempo en Jugoslavio, : Russchitty, D. : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Fenomeno Svislando, La. Romanshorn: SES, 1979. - 11-29: Komunumo, Kantonoj, Federacio, Suvereno, Jurisdikcio, Partioj, Gazetaro, socialaj leĝoj, ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo. Trad. Ralph Harry, Ivo Lapena, Eskil Svane. : BAUR, Arthur: Rotterdam, UEA, 1970. 93p. — Magyarul: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és a Nemzetközi Bíróság Alapszabályai. New York: Egyesült Nemzetek Tájékoztatási Főosztály együttműködésben a Magyar ENSZ Társasággal, 1987. 108p.
34Fervojistaj Sindikatoj en Socialisma Respubliko Rumanujo, : Sirbu, J. : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Fina akto de la Konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo. Trad. P. Rosa. Bratislava, 1976. 85p. - Magyarul: Európai biztonsági és együttműködési értekezlet. Záróokmány. : Budapest: Kossuth, 1985. 125p
34Fundamento de la (Ĝenerala) kriminala punjuro de la spaco, : Anagnostakis, St. : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Gastlaboristoj kaj minoritataj lingvoj, : Internacia Jura Revuo, 1985/2
34Geedzeco, La : La kristana geedzeco / de P.JA. v.d. Cammen ; esperantigita deTruus Durenkamp. : Cammen, P.J.A. v.d. : Heiloo [Nederlando] : Kinheim, cop. 1936. = 78 p. ; 16x9 cm. - (Esperanta katolika broŝuroj ; No 2.)
34Genocido - nova kategorio de internacia krimo. /ISU, Oslo, 1952/. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1955, 3
34Genocido. : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Grupaj deliktoj de junaĝuloj, : Szabó Flóra : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Gulatinga Leĝo, : Internacia Jura Revuo, 1983/2, 1984/1, 1985/1, 1986/1
34Ĝenerala bildo pri la punologia scienco, La, : Anagnostakis, S. : Internacia Jura Revuo, 1981/1
34Ĝenerala Publika Permesilo, GNU - kondiĉoj por distribuado de komputila programaro laŭ la "Ĝenerala Publika Permesilo GNU" : http://www.eventoj.hu/steb
34Hispana evoluo pri fiŝkaptado, rilate al la internacia juro de la maro, : Uruena, M.R. : Internacia Jura Revuo, 1980/2
34Historio absolvos nin, La / Fidel Castro ; [tradukado Asociación Cubana de Esperanto]. : CASTRO, Fidel : Havano : Eldonejo José Martí, 1984. - 62 p. ; 20 cm. Kubo.
34Homaj rajtoj en Aŭstrujo, La, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Homaj rajtoj. : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Homo kontraŭ maljusteco. , : Barbosa, R. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
34Hugo Grotius, : Pabst, B. : Internacia Jura Revuo, 1984/1
34Hungaroj en punlaborejoj de Gulag. Pri Solĵenicin / János Rózsás ; [el la hungara trad. Tibor Szabadi]. : RÓZSÁS János : Debrecen : Debrecena Bulteno, 1997. - 52 p. ; 21 cm. - (Debrecena Bulteno ISSN 0865- 9559). Kovriltitolo: Faktoj pri Gulag. Solženicyn, Aleksander Isaevič
34Informbarieroj en la scienc- kaj patent-teknika informado kaj rimedoj por ilia solvo, La : LEONOV, Boĵidar
34Internacia Amnestio, : Griniatsos, G. : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj (IAJE) Statuto de la Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj / [prilaboris Ludwig Röll.] : Höchstädt/Donau: [IEAJ], 1966. -[5]p. ; 31 cm
34Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj (IAJE) Statuto, kiel akceptita de la fondkunveno en Marseille, 7. VIII. 1957. : Marseille : [IAJE], [1960]. - 2 p.; 30 cm Funkciperiodo de IAJE aŭg 1957- aŭg. 1960. - Prezidanto : Lapenna, Ivo.
34Internacia juro kaj la "Esperanta Civito" Studo de d-ino Maria Rafaela Uruenja en revuo Esperanto n-ro 1140. : http://www.eventoj.hu/steb
34Internacia juro pri la maro,La, : Harry, Ralph : Internacia Jura Revuo, 1985/2
34Internacia Lingvo kiel Jurscienca Komunikilo, La, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Internacia Parlamento : Ĉu Britujo montros la vojon? : Propono de novzelandano / verkis H. E. Hyde ; tradukis M. C. Butler. : HYDE, H. E. : London : Hyde, [ca 1930]. - 11 p.; 17 cm.
34Internacia privata juro, : Paquay, O. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Internacia Reĝimo de Antarkto, La, : Harry, R. : Internacia Jura Revuo, 1968/1
34Internacia Societo de l'esperantistaj Juristoj. Regularo / de la Internacia Societo de l'esperantistaj Juristoj ; [redaktis] Liebeck kaj Litauer. : Berlin : Liebeck, [cá 1928]. - 12 p. ; 16 cm.
34Internaciaj aŭtunaj feriaj kersoj Ĺrhus, Danlando 18.-24. 10. 1970 / [red. L. Friis]. : Abyhřj: Friis, 1970. - [4] p. : il. ; 21 cm.
34Internaciaj geedziĝoj kaj privata internacia juro. /ISU, Bournemouth, 1949/. : Johnson, E. L. : Scienca Revuo, 1955, 1
34Internationaler Rundfunkdienst und Esperanto / von Behrendt. : BEHRENDT, Arnold : Lübeck : Verlag Franz Westphal, [1925?]. - 11 p.; 21.
34Interpretado-metodoj koncerne la Eŭropan Konvencion pri Homaj Rajtoj, : Heckhausen, R. : Internacia Jura Revuo, 1985/1
34Juĝejoj kaj la juĝista agado en Hungarujo, La, : Szemenyei, Bálint : Internacia Jura Revuo,1968/2
34Juĝista sistemo de Anglujo, La, : Goulding, I. : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Jura karaktero de rekomendoj : Lapenna, Ivo : j. 1958
34Jura karaktero de rekomendoj, La ; : Lapenna, Ivo : Kopenhago : Sciencaj Studoj, 1958. - 83-92. p. ; 25 cm. Represo el ,,Sciencaj Studoj" 1958.
34Jura situacio de la virino en Popola Respubliko Bulgario, La, : Daskalova, Svetla : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Jura teorio sen praktiko ne imagebla, : Kaltenbäck, L. : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Jura terminaro
34Jura terminaro, ĉerpita el PIV. : THOM R.E.C.: Coatbridge: Kardo, 1989. 45p. - Anglalingvaj ekvivalentoj por milo da Esperantaj vortoj.
34Jura valoro de la Fina Akto de Helsinki, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1977/1
34Juraj kvalifikoj por praktiki juristan profesion kaj juristaj organizaĵoj laŭ la juroj de diversaj landoj, : Klingenberg, Georg-Gadd, Erik-Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Juraj problemoj koncerne naftoserĉadon kaj ekspluatadon de nafto sur la norvega kontinenta breto, : Evensen, Jens : Internacia Jura Revuo, 1978/1
34Juraj problemoj pritraktitaj de Jesuo, : Boman, Thorleif : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Juraj terminologiaj problemoj : Lapenna, Ivo : j. 1987
34Juraj vortoj kaj esprimoj : Hoeg, Tom Arbo : j. 1990
34Juraj vortoj kaj esprimoj. : Hoeg, Tom Arbo : Oslo: Universitatbiblioteket, 1990. 118p. ISBN 82 7000 161 9. - Alfabeta listo de kapvortoj kun multaj ekzemploj de praktika uzo kaj precizaj fontindikoj, ĉerpitaj precipe el Internacia Jura Revuo (1966-1987).
34Juristisches Wörterbuch : LIEBECH, S. : j. 1931
34Juro pri diplomatiaj rilatoj, La. / La afero de la Placo de Sankta Jakobo, : Harry, R. : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Jurpunaj ideoj de Aristotelo, La, : Anagnostakis, S. : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Justicordo en la Germana Demokratia Respubliko, : Gruhle, E. : Internacia Jura Revuo,1968/1
34Kartludo pro Supera Silezio, La / de Walter Stahlberg. : STAHLBERG, Walter : Berlin : Nova Esperanto-Eldonejo, 1921. - 24 p. ; 23 cm. Adresata de la rifuĝintoj el Supera Silezio al la tutmonda esperantistaro
34Kelkaj aspektoj de la lingva problemo en internacia publika juro kaj kompara juro. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1963, 1/4
34Kelkaj aspektoj de la lingva problemo en internacia publika juro kaj kompara juro; : LAPENNA, Ivo : Londono : Lapenna, 1962. - 7 p. ; 30 cm. Resuma raporto, prezentita al la Internacia Konferenco pro la Lingva Problemo en la Scienco, 1. (1962) (Křbenhavn).
34Kelkaj demandoj de la krimfarado de la junaĝuloj en Soveta Unio, : Ŝilo, G. M : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Kelkaj juraj aspektoj de la multlingveco en EEK, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Kelkaj korektoj kaj komentoj. Kompletigo de: L. Mihajlov: Problemoj de la estinganta preskripto en rilato al la bulgara civila juro. (Ref: 1965, 3/4, 79-86), : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
34Kelkaj sovetiaj spertoj pri aplikado de kibernetiko al juro, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1983/2
34Kelkaj terminologiaj rimarkoj, : Dubravszky, László : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Kelkaj vortoj kaj esprimoj, : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Kio estas skabeno? : Schulze, Karl : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Klopodo kun suĉinfanoj, : Sakovicz, R. : Internacia Jura Revuo,1968/1
34Kloŝopa Kazo, La, : Internacia Jura Revuo, 1981/2
34Kodo de kronprinco Ŝootoku, La / tradukita de Cuna Takaiŝi. : ŜOOTOKU (Japanio : kronprinco) : Kioto : Japana Budhana Ligo Esperantista, 1932. - 24 p. ; 15 cm.
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidento laŭ la juro de Soveta Unio, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la aŭstra juro, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la bulgara juro, : Genĉev, Genĉo : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la franca juro, : Duthilleul, Jean : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la itala juro, : Stoppoloni, Umberto : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la jugoslavia juro, : Osibov, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ la juro de Hungario, : Márton Lajos : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭzitaj per akcidentoj laŭ norvega juro, : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompenso pro damaĝoj kaŭztaj per akcidentoj laŭ la juro de Finnlando, : Korpela, Arvo E. : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Kompetentecoj pri la aferoj de la agrikulturaj kaj arbarokulturaj lernejoj en la Respubliko Aŭstrujo, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Koncepto de jura persono laŭ la aŭstria juro, La - : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1985/1
34Koncepto de jura persono laŭ la Ĉilia juro,La - : Camos-Grez, H. : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Koncepto de jura persono laŭ sovetia juro, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Koncepto de krimo laŭ Aŭstra Kriminala Juro, : Klingenberg, G. : Internacia Jura Revuo, 1981/2
34Koncepto de Krimo laŭ Ia Kriminala Juro de Kanado, La - : Heiser, R. : Internacia Jura Revuo, 1982/1
34Koncepto de Krimo laŭ Ia Kriminala Juro de Skotlando, La - : Thom, R. : Internacia Jura Revuo, 1982/1
34Koncepto de krimo laŭ la Greka Kriminala Juro, La; : Internacia Jura Revuo, 1983/1
34Koncepto de krimo laŭ la hungara kriminala juro; : KONCZ Dezső : Eger : [Koncz], 1982.
34Koncepto de krimo laŭ la kriminala juro de Hispanio, La ; : Uruena, M.R. : Internacia Jura Revuo, 1982/2
34Koncepto de krimo laŭ la kriminala juro de Hungario, La ; : Koncz, Dezső : Internacia Jura Revuo, 1982/2
34Koncepto de Krimo laŭ la Kriminala Juro de USSR kaj SFR Jugoslavio, La ; : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1982/1
34Koncepto de krimo laŭ la kriminala kuro de Francio, La ; : Noret, M. : Internacia Jura Revuo, 1982/2
34Koncepto de neŭtraleco en internaciaj rilatoj kaj internacia juro, La ; : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1979/1
34Konciza klarigo de la principoj de la Unuiĝo por akceli la starigon de la Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo. : Haarlem : Sekretariejo de la Unuiĝo..., [ca 1926]. - 11 p. ; 19 cm.
34Konciza komento pri la nova Soveta Konstitucio, : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Kondamno al pago por la bono de la ŝtato, : Gáspárdy, L. : Internacia Jura Revuo,1968/1, 1968/2
34Konfliktkonsilioj kaj junaj krimuloj en Norvegio, : Hřeg, T.A. : Internacia Jura Revuo, 1986/2
34Konstitucia Kortumo de Aŭstrujo, La ; : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1981/2
34Konstitucio (Fundamenta Leĝo) de la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj / [tradukis el rusa lingvo P. Gavrilov] ; [esperantlingve redaktis N. Nekrasov]. : Moskvo : Centra Komitato de Sovetia Esperantista Unio, 1937.
34Konstitucio de Aŭstralio, La ; : Harry, R.L. : Internacia Jura Revuo, 1980/1
34Konstitucio de Aŭstrujo, La ; : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1980/1, 1980/2
34Konstitucio de Ĉeĥoslovaka Respubliko : Konstitucia leĝo el 9. majo 1948 / [tradukis Jaroslav Mařik, kunlaboris T. Pumpr kaj R. Hromada]. : Praha : Instituto de Esperanto-Servo, 1948. - 69 p. ; 14 cm. - (Biblioteko ; vol.l.)
34Konstitucio de Eŭropa Unio - traduko de la unuaj 2 ĉapitroj al Esperanto kaj al 21 naciaj lingvoj. : http://www.eventoj.hu/steb
34Konstitucio de la regno Japanio, La / trad. de Masuzo Ionue kaj Riej Hasegaŭa. : [Osaka]: KLEG, 1964. -19 p.; 22 cm.
34Konstitucio de Popola Respubliko Bulgario / [tradukis el bulgara lingvo Minko Conkovski]. : Sofia : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1950. - 21 p. ; 20 cm
34Konstitucio de Popola Respubliko Bulgario / [tradukis Genĉo Genĉev] ; [redaktis Kunĉo Vâlev] ; [eldonis] Bulgara Esperantista Asocio. : [Sofioj : Bulgara Esperantista Asocio, 1980. - 48 p. ; 19 cm.
34Kontrakto de la Ligo de Nacioj = Covenant of the League of Nations = Pacta de la Société des Nations / [la esperantistaj tradukintoj Daniel Eyquem, E. Grosjean-Maupin, W.M. Page]. : Paris : Office Central Espérantiste, [1919]. - 30 p. ; 24 cm. - (Publications de la Société des amis de L'esperanto ; No7.).
34Kontraŭ la regantaj perceptoj pri krimo kaj puno ; [el la nederlanda lingvo tradukita de Nikune]. : Meyer-Wichmann, Clara : Amsterdamo : Komitato por Agado kontraŭ la regantaj Perceptoj pri Krimo k Puno, [1930?]. - 8 p. ; 18 cm
34Kriminala kaj civila kulpoj. : Mihajlov, L. : Scienca Revuo, 1967, 4
34Kriminala respondeco de juraj personoj, speciale en Greklando, La ; : Anagnostakis, S. : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Kriminologio / de Rustem Vámbéry ; tradukis el la hungara V. Tóth.; : Vámbéry Rusztem : Budapest : Hungara Esperanto Instituto, 1924. - 86 p. ; 16 cm. - (Kulturo kaj scienco.).
34Krimo de l'milito, La : (Eseo) / Johano Bautisto Alberdo ; elhispane tradukis Ergoto de Bonaero. : Alberdi, Juao Bautista : Buenos Aires : Argentina Esperanto-Instituto, 1973. - 212 p. ; 15 cm
34Krimuloj profesiaj : Vavrovský, J. : j. 1930
34Kritikaj rimarkoj pri sugestoj pri kompletigo de la jura-diplomatia terminaro, : Golden, B. : Internacia Jura Revuo, 1985/2
34Kuba ŝtata organizo. : GARCÍA, Domingo: Havano: José Martí, 1985. l46p.
34La plus forte garantie de la Société des Nations : Une langue internationale / M. Rollet de L'Isle. : Rollet de L'Isle, Maurice : Paris : Office Central Esperantiste, 1919. - 15 p. ; 22 cm. - (Société des Amis de l'Esperanto ; No 6.).
34Laborakcidentoj laŭ la aŭstra juro, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Laborakcidentoj laŭ la juro de Anglujo, : Goulding, Ernest I. : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Laborprotekto laŭ aŭstra juro, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Laborprotekto laŭ finna juro, : Gadd, Erik : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Laborprotekto laŭ franca juro, : Duthilleul, Jean : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Laborprotekto laŭ juro de kelkaj ŝtatoj en 1975 - en Internacia Jura Revuo, n-ro 1975/2, pp. 33-48.; n-ro 1976/1, pp 19-26. : Duthilleul, Jean : http://www.eventoj.hu/steb
34Laborprotekto laŭ la juro de Germana Demokratia Respubliko, : Schulze, Karl : Internacia Jura Revuo, 1975/2, 1976/1
34Laborprotekto laŭ la juro de la Federacia Respubliko Germanujo, : Röll, Ludwig : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Laborprotekto laŭ norvega juro, : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Landlima problemo inter Ĉinio kaj Hindio, La . : Pekino : La Fremdlingva Eldonejo, 1963. - 133 p., [13] mapoj ; 19 cm. Deklaroj, leteroj de registaro de Ĉina Popola Respubliko.
34Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. Politiko, Diplomatio, Nobelaj kaj aliaj titoloj, Juro : HRYNKIEWICZ, Adán: ERGOTO: Buenos Aires, 1972. p.99-104, 118-121.
34Le Monde diplomatique - monata gazeto por diplomatoj, kun pluraj juraj aŭ juro-rilataj artikoloj ; : http://www.eventoj.hu/steb
34Leĝa terminaro, En: Jarlibro 1946, 2a parto, IEL p. 44-51, : MILDWURF, A. (1946): Rickmansworth, Internacia Esperanto-Ligo, 1946, 7 p., 15, broŝ. ,
34Leĝdonaj kaj administraciaj kompetentecoj pri lernejaj aferoj en la Respubliko Aŭstrujo, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, (ligiĝas: 81/2: Konstucia Kortumo...), 1977/1
34Leĝfarado de Magnus Lagabřter, La ; : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1977/1
34Leĝo kaj Juĝo, : Hoeg, T. A. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Leĝo pri la nova kriminala kodo en Rumanujo, : Vernescu, D. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Lernu Esperanton! : Paroloj pri homoj, kiuj detruas pacon kaj preparas militon; : Krilenko : Moskvo : CKSEU, 1930.-72 p. ; 21 cm. La teksto aperis ankaŭ sub titolo "Preparantoj de milito : Akuza konkludo en la proceso de Industria Partio". Krilenko.
34Les soixante-dix de la Langue Intemationale ; : LAPENNA, Ivo : Wembley : Universala Esperanto-Asocio, 1957. - [4] p. ; 27 cm. Tradukita el la originalo - Esperanto.
34L'Esperanto comme langue aŭiliaire internationale : Rapport du Secrétariat général adopté par la troisičme Assemblée de la Société des Nations / Société des Nations. ; : Genčve : Societe des Nations,[1923] - 44 p. ; 21 cm. Ligo de Nacioj.
34Lingva egalrajteco unu el "forgesitaj" homaj rajtoj — el sciencista vidpunkto. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1973, 6
34Lingva problemo en la internaciaj rilatoj, La. /ISU, Kopenhago, 1962/. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1963, 1/4
34Lingvaj problemoj ĉe juraplikado. Kelkaj ekzemploj el Sud-Afriko, : Pabst, B. : Internacia Jura Revuo, 1985/1
34Lingvaj problemoj lige kun multlingvaj traktatoj, : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Lovdata, norvega jurinforma sistemo, : Internacia Jura Revuo, 1987/1
34Malgranda Entento. Konferenco (1930) (Štrbské Pleso) La ekonomia kooperativo de la ŝtatoj de Malgranda Entento / prezentis Jan Pekárek. : [Praha] : Esperanto kaj Komerco Societo], [1930]. - [12] p. : il. ; 24 cm. Esperantigis kaj publikigis: Esperanto kaj Komerco
34Mallonga superrigardo pri la internacia patento-sistemo ; : Roland Rotsaert : http://www.eventoj.hu/steb
34Malpermesa leĝo en Finnlando / H. Salokannel. : Salokannel, Hugo : [Helsinki] : [Salokannel], [1922]. - 7 p. ; 22 cm. Parolado farita por la XIV. Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki 1922.
34Manifesto de la ,,Defenda Ligo por la Teritoria Unueco de Hungarlando" al la esperantistoj de la mondo! ; : [ca 1922] ([Budapest] : Stephaneum nyomda). - 4 p. ; 23 cm.
34Marksisma koncepto pri la ŝtato ; : Lapenna. Ivo : Internacia Jura Revuo, n-ro 1976/2, p. 2-8. - http://www.eventoj.hu/steb
34Maro en la internacia juro, La. /ISU, Kopenhago, 1956/. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1957, 1
34Milito, paco kaj mondorganizo en la lumo de la kristana filozofio prijura. Trad. A. Halbedl. , : Verdross-Drossberg, A. : Scienca Revuo, 1952, 1
34Mortpuno en Soveta Unio, La, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1986/2
34Moster-tingo 1024 kaj la eklezia juro de Olav la Sankta, La, : Robberstad, Knut : Internacia Jura Revuo, 1975/2
34Neregistrita geedzeco, : Bull, Kirsti : Internacia Jura Revuo, 1979/1
34Neŭtraleco de Aŭstra Respubliko, La, : Perko Klaus : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Nia malsana socio : Kontribuo al diagnozo kaj terapio ; : Roelofs, W. P. : Purmerend : J. Muusses, 1953. - 45 p. ; 20 cm. Represaĵo el Scienca Revuo, Vol. 5-a, no-roj 1. kaj 2. 1953
34Nordgermana jurhistorio, : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Nova Familia Kodo de P. R. Bulgario, : Genĉev, G. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Nova konstitucio en Germana Demokratia Respubliko, : Gruhle, E. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Novaj Kriminalleĝoj en Germana Demokratia Respubliko, : Gruhle E. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Novaj Principoj ĉe la Ekzekucio de la Kriminalaj Juĝoj en Jugoslavio, : D. Russitty, D. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Novaj principoj en la kriminala procedo de Jugoslavio, : Russchity, D. : Internacia Jura Revuo,1968/2
34Nuntempa kriminaleco en Grekio, La ; : Anagnostakis, St. C. : Internacia Jura Revuo, 1983/2
34Nuntempaj tendencoj en la kriminologio, La ; : Anagnostakis, S.K. : Internacia Jura Revuo, 1983/2
34O.M.S. : La Organizaĵo Monda de Saneco / [tradukis Paul Bouvier]. : 1955 (Eastbourne : Sumfield). - 5 p. ; 21 cm. Represita el Revuo Esperanto, aprilo 1955.
34Organizo de lernejaj instancoj en la Respubliko Aŭstrujo, La, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1978/1
34Organizo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo. Ĝenerala Konferenco (1974)(Paris) Rekomendo pri Edukado por Internaciaj Kompreniĝo : Kunlaboro kaj Paco : Edukado rilate al Homaj Rajtoj : Fundamentaj Liberecoj. : Parizo : UNESCO, 1977. - 8 p.; 26 cm.
34Origino de la familio, de la privata proprieto kaj de la ŝtato, La : Frederiko Engelso : Fundamenta teksto verkita en la fruaj 1880-aj jaroj
34Parlamento en Hungarujo, La, : Márton Lajos : Internacia Jura Revuo, 1969/2, 1975/1
34Parolado de Kiaŭ Guanhua ... ĉe la plena kunveno de la 28-a sesio de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj. : KJAŬ, Guanhua : Pekino : Fremdlingva Eldonejo, 1973. - 22 p. ; 19 cm.
34Parolado okaze de la Ŝtata Akto por la Tago de germana unueco en la Berlina Filharmonio la 3-an de oktobro 1990. El la germana trad. Reinhard Haupenthal. : WEIZSÄCKER, Richard von: Saarbrücken: Iltis, 1991. 16p. ISBN 3 927613 19 3.
34Parolas japanoj / Verda Majo kaj aliaj. ; : Canton, Ĉinio : Asocio por Internacia Kontakto, 1938. - 22 p. : il. ; 19 cm. Kolekto da justaj opinioj de japanoj pri la invada milito.
34Parolo en Unuiĝinta Naciaro / Miĥail Gorbaĉov ; [tradukis E. Ŝevĉenko, L. Novikova, N. Ŝoroĥova]. : GORBAĈEV, Mihail Sergeeviĉ : Moskvo : APN, 1988. -29 p. ; 19 cm.
34Patrujigo de la kanada Konstitucio, La, : Heiser, R. : Internacia Jura Revuo, 1981/1
34Plia kazo de kontraŭleĝeco kaj psikiatria misuzo: J. S. Belov , : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1978/1
34Plifortigo de la federaciaj landoj en Aŭstrujo, : Internacia Jura Revuo, 1985/1.
34Politikaj Liberecrajtoj en Hungarujo, : Márton Lajos : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Por la traktata reglamentado de la afero "Hoang Sa - Truong Sa" (Paracels-Spratly) ; : Hanojo: Vietnamaj Studaĵoj, 1988. 25p.
34Pozicio de advokato en diversaj landoj, La : Raportoj faritaj okaze de la publika kunveno de Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj en Bruselo, okaze de la 45-a Universala Kongreso de Esperanto. : Vanlose : Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj, 1960. - 17 p. ; 30 cm. Universala Kongreso de Esperanto, 45. (1960) (Brŭelles)
34Preparantoj de militio : Akuza konkludo en la proceso de industria partio. : Moskvo : CKSEU, 1930. - 72 p. ; 22 cm
34Preslibereco kaj presdeliktoj : (Resumo de la Enkonduka Raporto) / [Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj]. : Wembley : JATE, 1958. - 2 p. ; 26 cm. Aldono: Letero de Ivo Lapenna al juristoj, (2 p.).
34Pri geedzeco kaj familio, : Ŝnejder, J. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Pri kelkaj pli gravaj praktikaj problemoj koncerne la kriminalan respondecon de la kuracisto, : Valentini T. : Internacia Jura Revuo, 1969/2.
34Pri la esenco de la revandikacio (rilate al la bulgara civila juro). : Mihajlov, L. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
34Pri la Japana Konstitucio, : Walz, T. : Internacia Jura Revuo, 1980/1
34Pri la norvega leĝlibro de Christian V. el 1687, : Internacia Jura Revuo, 1987/1
34Pri la projekto de konstitucio (Baza lego) de Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj kaj pri la rezultoj de ties tutpopola pridiskuto : Raporto de kamarado L. I. Breĵnev en la Sesio de Supera Soveto de USSR la 4-an de okt. 1977. : Moskvo: ,,Moscow News", 1978. - 16 p. ; 30 cm Moscow News : Suplement to issue; No 10 (2790), 1978
34Pri la rajtoj de maljunuloj / G. Ferencz. : FERENCZ György : Budapest : [Ferencz], 1980. - 10 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 10. p. Manuskripto, tajpita.
34Pri la tempa dimensio de la justestado, : Tammelo, Ilmar : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Pri la traduko de la Ĉarto de UN, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1976/2
34Pri NATO kaj la Nederlanda Konstitucio, : Internacia Jura Revuo, 1984/1
34Pri sklaveco laŭ antikvaj leĝoj, : Hoeg, T. A. : Internacia Jura Revuo, 1979/2
34Principo de leĝeco en Sovetia kaj Jugoslavia juraj sistemoj? La ; : LAPENNA, Ivo: Aktoj de Akademio Comenius. 1. 1992. ISBN 7-5052-00A2-9.
34Principoj kaj esenca enhavo de la totala solvo al la sudvjetnama problemo, kontribue al la pacrestarigo en Vjetnamio. - Sud-Vjetnamio; : Giai Phong - Eldonejo, 1970. - 7 p.; 18 cm.
34Problemoj de la estinganta preskripto en rilato al la bulgara civila juro. : Mihajlov, L. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
34Problemoj de la socialisma demokratio en Hungario, : Ferencz, György : Internacia Jura Revuo, 1968/2, 1968/3, 1969/1
34Propono de deklaracio por la protekto de la homa digno / [Johano Pignero]. : PIGNERO, Johano : Crisenoy [Francio]: [Pignero], 1955. - [16] p.; 14 cm.
34Proponoj pri verkado de jura vortaro / Ludwig Röll. : RÖLL, Ludwig : Höchstädt: [Röll], 1963. - [5] p. ; 30 cm. Al la membroj de la Internacia Asocio de Jnristoj-Esperantistoj.
34Proprietaj rilatoj inter geedzoj laŭ la angla juro, : Baily, Christopher : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Proprietaj rilatoj inter geedzoj laŭ norvega juro, : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1976/1
34Protekto de la rajtoj de malliberigitoj, : Anagnostakis, S. : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Protekto de la rajtoj de malliberigitoj, : Anagnostakis, S. : Internacia Jura Revuo, 1985/1
34Rajk László és társai a Népbíróság előtt: 40 év távlatából ... : Az ún. ,,Kék Könyv" hasonmás kiadása / a bevezető tanulmányt írta Zinner Tibor. : Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1989. - XXXIII, 271 p. ; 21 cm. ISBN 963 571 282 0. Szalai András (ekzekutita). Gayer Imre, Kökény Lajos (esperantistoj).
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo en Aŭstrujo, La, : Halbedl, A. : Internacia Jura Revuo,1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo en itala juro, La, : Stoppolini, U. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo en Norvegujo, La, : Hoeg, T. A. : Internacia Jura Revuo, 1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo en Soveta Unio kaj Jugoslavio, La, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1969/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo laŭ la juro de Finnlando, La, : Gadd, E. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo laŭ la juro de Francujo, La, : A. B (Saint Malo) : Internacia Jura Revuo,1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo laŭ la juro de Germana Federacia Respubliko, La, : Röll, Ludwig : Internacia Jura Revuo,1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo laŭ la juro de Hungarujo, La, : Márton, Lajos : Internacia Jura Revuo,1968/3
34Rajto de kunveno kaj organiziĝo laŭ la usona juro, La, : K. Sheard, K. : Internacia Jura Revuo, marto 1968
34Rajto de la inventinto, : Ŝnejder, J. : Internacia Jura Revuo,1968/1
34Rajto havi domon – laŭ la juroj de Anglio, Bulgario, Finnlando, Aŭstrio, Francio, Hungario kaj Italio, La. – El la : Internacia Jura Revuo, 1977/2 - http://www.eventoj.hu/steb
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Anglio, La, : Goulding, Sir Irvine : Internacia Jura Revuo, 1977/1
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Aŭstrio, La, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Bulgario, La, : Genĉev, Genĉo : Internacia Jura Revuo, 1977/1
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Finnlando, La, : Gadd, Erik : Internacia Jura Revuo, 1977/1
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Francio, La, : Duthilleul, Jean : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: FRG, La, : Röll, Ludwig : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Hungario, La, : Mátéffy, József : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Italio, La, : Stoppoloni, Umberto : Internacia Jura Revuo, 1977/2
34Rapport sur la langue intemationale Espéranto / Ivo Lapenna. : LAPENNA, Ivo : London: Universala Esperanto-Asocio, [1953]. - [4] p. ; 27 cm. Tradukita el la esperanta originalo.
34Religio kaj socio en la Malnova Testamento, : Kapelrud, A.S. : Internacia Jura Revuo, 1978/2
34Retenu ilian kriman manon! / [Alvoko de la Nacia Fronto de Liberigo de Sudvjetnamio]. : 1962]. - 14 p. ; 19 cm 1116
34Rolo de la juro kaj juristoj en la konservado de la paco, La, : Harry, R. : Internacia Jura Revuo, 1986/2, 1987/1
34Sendanĝereco de Francujo, La : Unu el la problemoj de la paco : Tekstoj kaj dokumentoj [kunlaboris al la traduko revidita de Grosjean-Maupin: Bastien et al.]. : Honnorat, André : Paris : ,,L'idée Française a L'étranger", 1924. - 158 p. ; 19 cm. - (Eldonaĵoj de la Societo de la Historio de la Milito)
34Sistemo de juraj fontoj, La, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1984/2
34Sociaj Tribunaloj en Germana Demokratia Respubliko, La, : Schulze, K. : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Sociaj Tribunaloj en Hungario, : Ferencz György : Internacia Jura Revuo, 1969/2
34Sonbenda Disputo en la Germana Federacia Respubliko, La, : Röll, L. : Internacia Jura Revuo, 1969/1
34Soveta juro post Stalin, La, : Internacia Jura Revuo, 1981/1
34Sovetiaj Konstitucioj 1918-1977 en la lumo de konflikto inter marksisma ideologio kaj Ruslanda/Soveta realaĵo, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1980/2
34Sovetiaj Konstitucioj 1918-1977, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1980/1
34Statuto de la Internacia Kortumo
34Striko: ĉu krimo aŭ rajto? – prelego en Radio Romo ; : Salvo, Antonio de : Internacia Jura Revuo, 1975/2 - http://www.eventoj.hu/steb
34Sudtirolo en la jaro 1960 / Hugo Steiner; : Steiner, Hugo : Bisamberg : La aŭtoro, 1960 (Wien : Österreichische Staatsdruckerei). - 61 p. ; 21 cm. Bibliogr. 2. p. 2143
34Sugestoj por kompletigo de la jura/diplomatia terminaro, : Dubravszky, László : Internacia Jura Revuo, 1979/1, 1979/2, 1980/1
34Ŝtataneco en la juro de Germana Demokratia Respubliko, La, : Schulze, K. : Internacia Jura Revuo,1968/2
34Ŝtataneco en la Juro de Pollando, La, : Pruszynszki, J. : Internacia Jura Revuo, 1968/1
34Ŝtataneco en la juro en Norvegujo, La, : Hoeg, T. A. : Internacia Jura Revuo, 1968/1
34Ŝtataneco laŭ la soveta kaj jugoslavia juroj, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo,1968/2
34Teksto de la Komuna Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj, Rusio, Usono, Eŭropa Unio pri la Nuntempa Situacio ĉe Proksima Oriento. Madrido, 10.04.2002. : http://www.eventoj.hu/steb
34Teksto de la Propono de la Saŭdarabia Princo diskutota dum la Konferenco de la Araba Ligo, okazinta en Bejruto fine de marto 2002. : http://www.eventoj.hu/steb
34Testamentoj laŭ angla juro, : Goulding, Irvine : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ aŭstra juro, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ franca juro, : Duthilleul, J. : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ itala juro, : Stoppoloni, Umberto : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ la juro de Aŭstraliaj Ŝtatoj, : Harry, Ralph L. : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ la juro de Finnlando, : Gadd, Erik : Internacia Jura Revuo,1975/1
34Testamentoj laŭ la juro de Jugoslavio, : Osibov, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ la juro de la Federacia Respubliko Germanujo, : Röll, Ludwig : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ la juro de P.R. Bulgario, : G. Genĉev, G. : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ norvega juro, : Hřeg, Tom Arbo : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Testamentoj laŭ soveta juro, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1975/1
34Traktato inter Usono kaj Rusio pri Malpliigo de Strategiaj Nukleaj Armiloj, farita en Moskvo la 24-an de majo 2002. : http://www.eventoj.hu/steb
34Tridek jaroj de internacia Esperanto-Asocio de juristoj, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo, 1987/1
34Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo : Paroladoj, raportoj, interparoloj kaj eldiroj konekse kun la XV Sesio de la Asembleo de UNO / Todor Ĵivkov. : Ĵivkov, Todor : Sofio : Eldonejo de Fremdlingva Literaturo, 1960. -166 p. ; 20 cm. Traduko el bulgara lingvo. 239
34UNESCO e mundlingue / Kurt Hamburger. : HAMBURGER, Kurt : St. Gallen : Interlingue-Centrale, 1955. - 16 p. ; 21 cm. 5535
34UNESKO kaj UEA : Pri la kontribuo de Universala Esperanto-Asocio al la laboro de UNESKO : 1954-1974. : Rotterdam : UEA, [1975]. - 9 p. ; 21 cm. - (Esperanto-Dokumentoj, nova serio ; 1.). Tradukita el la angla. 2664
34UNESKO, kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias / [eldonis] Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo. : Paris : UNESKO, 1979. - 20 p. : il. ; 21x9 cm. 4049
34Universala deklaracio de la bestaj rajtoj : Antaŭkonsideroj / [Belgische Afdeling van de Internationale Liga voor de Rechten van het dier]. : Bruselo : Blua Mondĉeno, [198?]. -[4] p. : il. ; 30 cm 20862
34Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj / la Esperantan tekston eldonis Universala Esperanto-Asocio. : Rotterdam : UEA, 1963.- 12 p. ; 16x8 cm Pri la Universala Deklaracio Ivo Lapenna. 8121
34Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, : Lapenna, Ivo : Internacia Jura Revuo,1968/3
34Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Akceptita kaj proklamita de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj la 10-an de decembro 1948. Esperanta traduko atestita de Universala Esperanto-Asocio, 1976. : Reprinted in U.N. 1976. 10p. — Magyarul: Az emberi jogok nemzetközi törvénye. New York: Egyesült Nemzetek, Tájékoztatási Főosztály együttműködésben a Magyar ENSZ Társasággal, 1987. 5-17
34Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj dekjara, La. (Ref: 10:1959, 2/3, 42-43). Polemiko: F. Jelenc (kaj) respondo de aŭtoro., : R/oelofs/, W. P. : Scienca Revuo, 1959, 2
34UN-Konferenco Pri la Juro de Traktatoj (I-II.), : Internacia Jura Revuo, 1969/1, 1969/2
34Unua raporto prezentita al sinjoro Ĉefministro de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto / [G. Payelle et al.] ; traduko en lingvo internacia Esperanto kun antaŭparolo de Tristan Bernard. : Paris : Komitato por Francujo, per Esperanto, 1915. - 63 p. ; 23 cm.
34Unua referendumo en Aŭstrujo, : Perko, Klaus : Internacia Jura Revuo, 1979/1
34Unuecaj reguloj por kontrakto pri la internacia fervoja transporto de varoj (CIM). Aldono B al Konvencio pri la internacia fervoja trafiko (COTIF). El la germana trad. Wilhelm Barnickei. : GEFA, 1990. 92p.
34Unuiĝintaj Nacioj (Novjorko) Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuo de la Internacia Kortumo / eldonis en Esperanto la Oficejo de Publika Informado Unuiĝintaj Nacioj laŭ kontrakto kun Universala Esperanto-Asocio kaj laŭ teksto aprobita de tiu asocio. : New York : Oficejo de Publ. Informado Unuiĝ. Nacioj, 1979.-34p. ; 21 cm. 5373
34Unuiĝintaj Nacioj. Konferenco pri la juro de traktatoj, projekto de artikoloj pri la juro de traktatoj. : [ca 1980]. - 6 p.; 30 cm. 20283
34Varma gratulo al oficiala subskribo de la Pariza Interkonsento pri la Vjetnama problemo. : [Pekino] : El Popola Ĉinio, 1973. - 22 p. : il.; 26 cm Aldono al No 4, 1973. El Popola Ĉinio. - "Interkonsento pri finado de la milito kaj restarigo de paco en Vjetnamio" 20021
34Virágozzék minden nyelv!: Soknyelvűségért és egyenjogú nyelvi érintkezésért Európában / Gados László. : GADOS László : Budapest : MESZ, 2001.-31 p. ; 20 cm. ISBN 963 571459 9. Aldono: Praha manifesto. 9820
34Virin-juro, nova specialfako ĉe la Jura Fakultato de la Universitato en Oslo, : Winnem, Marit : Internacia Jura Revuo,1975/2
34Vjetnamio : Kiaj homaj rajtoj? / [verkis Nguyen Khac Vien et al.] ; [esperantigis Minh Kinh]. : Hanojo : Periodaĵo Vjetnama Kuriero : Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio, 1981. - 145 p. ; 16 cm. 850
34Zinnoo Sjootoo Ki : La historio de la japana imperiestra trono, fondita pratempe en la dia epoko kaj laŭleĝe heredata ĝis nuntempe de la posteularo de la fondinto / [verkis Kitabatake Tikahusa] ; tradukis K. Nohara. : Kitabatake Tikahusa : [Tokio] : Japana Esperanto-Instituto, [ca 1941]. - XI, 209 p. ; 18 cm 183
  
355Militscienco. Armeo. Patriodefendo

Hadtudomány. Hadsereg. Honvédelem
 

355Armea terminaro, En Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, p.21-47. 2a parto; : DURRANT, E.D. : Heronsgate, Rickmansworth, 1940, 26 p., 15, broŝ.
355Militista vortareto. (Esperanta, franca, angla, germana, itala), : BASTIEN, L. : Paris, Comité Français d'Information Espérantiste, 1955, 56 p.,
  
37Edukado ĝenerale. Androgogio. Ĉeflernejoj. Didaktiko. Edukaj bazaj formoj. Fakedukado. Fakrondoj eksterlernejaj. Familia edukado. Ĝeneralaj lernejoj. Historio de edukado. Infanĝardenoj. Institucia edukado. Kulturhejmoj. Kuracpedagogio, difektologio. Lerneja edukado. Lerneja politiko. Lerneja sanitario. Lernejoj. Lerniloj. Liberaj universitatoj. Mezlernejoj. Organizo de lerneja kaj edukada laboro. Pedagogia psikologio. Pedagogia sociologio. Pedagogio. Personecformigo. Plenkreskula edukado. Popoledukado. Publikinstuado. Sciencaj fakrondoj de lernantoj. Studenta vivo. Universitatoj

Nevelés általában. Felnőttképzés. Főiskolák. Didaktika. Nevelési alapformák. Szakképzés. Iskolán kívüli szakkörök. Családi nevelés. Általános iskolák. Nevelés története. Óvodák. Intézeti, kollégiumi nevelés. Kultúrotthonok. Gyógypedagógia. Iskolai nevelés. Iskolapolitika. lskolaegészségügy. Iskolai épületek. Taneszközök. Szabadegyetemek. Középiskolák. Az iskolai és az oktatómunka megszervezése. Neveléslélektan. Pedagógiai szociológia. Pedagógia. Személyiség formálása. Felnőttoktatás. Népművelés. Közoktatásügy. Tudományos diákkörök. Diákélet. Egyetemek
 

37Amasmedioj en la instruado de Esperanto, : LEWANDERSKA-QUEDNAU, Alicja U.: KAEST98
37Demokrata edukado. /ISU, Bournemouth, 1949/. : Söderberg, K. : Scienca Revuo, 1955, 3
37Denaska dulingveco; Konsiloj por gepatroj : Respondoj al la plej oftaj demandoj koncerne dulingvan edukadon de infanoj
37Diroj de Mateo, La : Freinet, Célestin (1981)
37Eduku geniulon! : László Polgár : Intervjuo de Endre Farkas kun László Polgár, la patro de la fenomenaj ŝakludistinoj Polgár
37Enkonduko en la Pedagogion : Sakaria, Hillar (1932)
37Eraroj en la instruado de fiziko. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1969, 2
37Estonta Eduko : Ferriére, A. (1929)
37Evitindaj malbonaj sekvoj de la matematika lernado. : Fréchet, M. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
37Faka instruado en prikomputilaj fakaj mezlernejoj en Hungario, La ; : DARÁZS, László: AEST81
37Freinet kaj moderna edukado : Michel Barré : Enkonduko al la ideoj de franca pioniro pri libera, sinesprima eduko de infanoj
37Freinet kaj moderna edukado. (tr. Simone Boniol) : Barré, Michel : j. 1988
37Ĝenerala instruado en V.D.R. : j. 1971
37Individua memregado; Programo pri edukado kaj persona disvolviĝado : Carlos Sebastiăo Andriani : En bildstriformataj moduloj
37Instrui Esperanton por komuniki. Skizo pri komunik-situacia instrumetodo : Samain, C. : j. 1993
37Instruprogramo de Esperanto por polaj lernejoj
37Iu instruisto: Célestin Freinet. : Pri la vivo kaj metodoj de fama pedagogo
37Kiel aparatoj helpas instrui fremdajn lingvojn? : Kulagin, T. : Scienca Revuo, 1970, 1
37Kiel aŭtodidakto al la Pedagogia Scienco : Wieczorek, K.
37Kiel eduki niajn infanojn? : Ferriére, A.
37Kio estas andragogio? Trad. T. Tyblewski. : Wojciechowski, K. : Scienca Revuo, 1973, 2
37Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ, GDR
37Klerigo kaj prikalkulado : Prelegoj kun germanlingvaj resumoj
37Klopodu kompreni min! ; Instrukcilibro por gepatroj de aŭdodifektitaj infanoj : Aira Kankkunen : Verkita laŭ propra faka sperto, jam tradukita en naŭ lingvojn
37Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto; : VOJÁČEK, Josef: KAEST98
37Kurso pri rapida legado : Bertin, C. (1986): Bele prezentita kun multaj ekzercoj
37Kybernetische Pädagogik; Klerigkibernetiko. : Helmar Frank k.a. : Schriften 1962-1992. Band 7
37Kybernetische Pädagogik; Klerigkibernetiko. : Helmar Frank k.a. : Schriften 1973-1992. Band 6
37La propedeŭtika valoro de Esperanto : Symoens, E. : j. 1992
37Lerneja Esprimaro Esperanta
37Lernolibro de la Vivo, La : Kojc, Martin : j. 1962
37Lingvo-orientiga instruado / Sprachorientierungsunterricht ; Klerigscienca kontribuo al la lingvokibernetiko interlingvistika : H.G. Frank, G. Lobin
37Mallonga enkonduko en la kibernetikan pedagogion : Helmar Frank
37Metodiko de la Esperanta Instruado : Rakuša, Rudolf (1970): j. 1970
37Moderna matematiko en japana elementa eduko. : Ŝibajama, Ĵun-Iĉi : Scienca Revuo, 1971, 4
37Modernizado de la instruado pri matematiko. Trad. J. Chvosta. : Jelinek, M. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
37Perkomputera scienca edukado. /ISU, Kopenhago, 1975/. Trad. B. A. Sherwood. : Bitzer D. L., Sherwood B. A., Tenczar P. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
37Problemoj pedagogisciencaj. : Eruins, C : Scienca Revuo, 1951, 3
37Program nauczania Esperanto
37Psikoteknika ekzameno pri taŭgeco de maŝinindustriaj lernantoj, La : Schenkel, Jakob : j. 1984
37Realaj kaj fiktivaj vortoj. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1970, 1
37Reguloj de vivo (Pedagogio por infanoj kaj junularo) : Janusz Korczak : Verko de granda pola edukisto
37Sociaj taskoj de la lingvo internacia - Esperanto - en edukado kaj instruado ; : KREJĈI-LEWANDERSKA, Alicja U: SEILE95
37Speciala metilernejo en Sadska. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1966, 2
37Teknika Vortareto de Pedagogio, Logiko kaj Psikologio, Eo-D-F-En : Trarbach, P. : j. 1925
37Teorio kaj praktiko de lingvo-instruado : Szanser, Irena : j. 1992
37Terminaro Pedagogia kaj Psikologia, Eo-D-En-F : Bennemann, P. : j. 1934
37Vjetnama kaj ĝia utiligo por la supera instruado en V.D.R.
37Zur Plansprache Esperanto : Behrman, H. : j. 1975
  
38Komerco. Enlanda komerco. Eksterlanda komerco. Fremdultrafiko

Kereskedelem. Belkereskedelem. Külkereskedelem. Idegenforgalom
 

38A Common Commercial Language : An address May 31 st. 1918 / by A. Barton Kent [et al.] ; [ed.] The London Chamber of Commerce Incorporated. : London : The London Chamber of Commerce, 1918. - 16 p. ; 21 cm. - (Pamphlet series ; number 99.)
38Adeptoj kaj simpatiantoj de Esperanto ripozas en Pollando agrable, utile kaj nemultekoste. : Warszawa : ,,ORBIS" Sekcja Imprez Specjalnych, [1966].
38Amika Finnlando : [Faktoj pri Finnlando]; : Finnlanda Turisma Asocio Eksterlanda Fako. - Helsinki : F.T.A., 1968.
38Apud landlimoj : Skizoj pri naciminoritoj en USSR kaj socialisma konstruado / [tradukis kaj komentis N. Incertov] ; [antaŭparolo E. Drezen]. : Leipzig : EKRELO, 1932.
38Autostop, PTTK. : Warszawa : Pola Turisma-Landkoniga Societo, 1975. - 48 p. ; 14 cm. PTTK=Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoz-nawcze. - Socia Komitato de aŭtostopo. 1972
38Bad Godesberg a. Rhein; : Bad Godesberg : Esperantista Grupo, [192?].
38Bakony : Montaro Bakony; : Veszprém : Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal, [ca 1983]. - [8] p. : il.; 41x29 cm Fremdultrafika Oficejo de Departemento Veszprém (eld.) Illustrita fremdultrafika prospekto.
38Balatonalmádi / [Fremdultrafika Oficejo de Veszprém]. : Veszprém: Fremdultrafika Oficejo, [1983]. - [4] p.; 24 cm Fremdultrafika gvidprospekto.
38Balkan touriste / [tradukis Ivan Kovaĉev]. : Sofia : [Balkánturist], [ca 1960]. - [14] p. : il. ; 11x19 cm. Ilustrita gvidprospekto pri Bulgario. Bulgarujo
38Balkanturist: Bulgarujo / [publikigis Balkanturist]. : Sofia : Balkanturist, [197?]. - 48 p. : il. ; 21 cm. Bulgario
38Bergen, la ĉefurbo de la fjordlando : Enirejo al la fjordaro / [Esperanto, F. Beyer]. : Bergen : Reiselivslag, 1990.
38Bonvenon en Aŭstrujo! / [eldonita de Österreichische Fremdenverkehrswerbung kunlabore kun Aŭstria Esperanto-Movado]. : Wien : Österreische Fremdenverkehrswerbung, [ca 197..]. - 1 peco, faldite : il.; 21 cm. Aŭstrujo.
38Borsa terminaro : Wiersch, Hans : Leueven, IKEF et Flanadra Esperanto-Ligo 2004
38Budapeŝto / [kumnetis] Hungara Fremdultrafika Oficejo. : Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepeno, [1982]. - [24] p. : il.; 25 cm. Budapest.
38Budapeŝto / Hungarlanda Konsilantaro pri Fremdultrafiko. : [Budapest] : Magyar Hirdető, [1980]. - [24] p. : il. ; 29 cm. Esperante kaj germane. Budapest.
38Budapest - Pécs / [Fremdultrafika Oficejo en Pécs]. : Pécs : Taizs József, 1939. - 8 p. : il. ; 35x50 cm. Ilustrita gvidprospekto.
38Budapest / [kompilis Viktoria Kékes Vagyóczkyné; tradukis Márta Horváth]. : Budapest : Sekretario de Hungara Esperanto-Asocio, 1983. - 31 p. : il. ; 24 cm Fremdultrafika ilustrita prospekto.
38Bulgario / [eldonas Komerca Palaco de Bulgario]. : Sofia : Komerca Palaco de Bulgario, [ca 1962]. - 15 p. : il. ; 32 cm.
38Cheltenham spa / eldonita de la ,,Cheltenham Komerca Ĉambro", Turisma Servo de UEA. : Cheltenham : UEA Turisma Servo, 1927. - [4] p. : il. ; 18 cm.
38Common commercial terms in English [and] Esperanto / [publ.] The Esperanto Institute Limited. : Herts : The E. I. Ltd., [1926].- 12 p.; 18 cm. Welwyn Garden City (Herts).
38Duisburg / Herausgeber Duisburger Werbe- und Touristik GmbH; Esperanto-traduko T. Wm. Teich. : Duisburg: Stadt, 1985. - 1 peco, faldite en kovrilo : il.; 20x15 cm kun urba plano. Teich, T. Wm. (trad.).
38Ekkonu Israelon : 1971 / [eldonis Esperanto-Ligo en Israelo]. : Tel-Aviv : Esperanto-Ligo en Israelo, 1971. - 15 p. : il. ; 21 cm.
38El Ĉinio el Japanio (la dua) / redaktas Hisako Matuda. : Kanazawa : Matuda, [1987]. - 27 p. : il. ; 25 cm. Ĉinio. - Japanio
38Esperantisto no tameno gaikokugo njuumon / Kikuŝima Kazuko Krizantemo. : KIKUŜIMA Kazuko : Oosaka : Japana Esperanta Librokooperativo, 1982. - 111 p.: il.; 17 cm. Gvidlibro de turismo por japanaj esperantistoj.
38Esperanto en komerco : Spertoj laŭ enketo ĉe komercaj entrepenoj [! entreprenoj], uzantaj regule Esperanton / kolektataj kaj eldonataj de Bruno Vogelmann = Esperanto in Commerce : Findings from an enquiry into business enterprises using Esperanto regularly / collected and published by Bruno Vogelmann = l'Espéranto dans le Commerce : Connaissances pratiques, d'aprčs une enquęte dans des entreprises commerciales utilisant réguliairement l'Espéranto / éditées par Bruno Vogelmann = Esperanto en el Commercio : Resultados de una encuesta cerca de empresas comerciales que vienen usando regularmente el Esperanto / reunidos y editados por Bruno Vogelmann = Esperanto im Geschäftsverkehr : Erfahrungsberichte aufgrund einer Umfrage bei Firmen, welche Esperanto regelmässig benützen / gesammelt und herausgegeben von Bruno Vogelmann. : 3. eld. - Crailsheim : Esperanto-Rondo, 1964. - [104] p. ; 21 cm.
38Esperanto Kolonjo = Köln / [teksto Rudolf Barten]. : Köln : Urbo Kolonjo, Trafik-Oficejo, [1989?]. - [24] p.: il.; 21x10 cm. Faldite, en kovrilo 21x10 cm. - Urboplano de Kolonjo-centro
38Esperanto Vieno = Wien / [respondeca por la enhavo Renate kaj Walter Klag]. : Vieno : [Printed in Austria by Gerin], 1987. - [12] p. :il. ; 22 cm. Urboplano.
38Esperanto-parolata entreprenoj kiuj uzas Esperanton en komerco kaj turismo : Adresaro / M. Rétot. : Rétot, Maurice : 3. eld. - Paris : Universala Revuo, 1962. -20 p. ; 21 cm
38Estas la veturo al la Foiro de Frankfurt a.M. de 26.-29. septembro 1926 ... : Frankfurt a.M. : [Direkcio de Foiro], [1926].-[10] p. ; il. ; 22 cm. Frankfurt a.M. 6600
38Esztergom / [Komárom megyei Idegenforgalmi Hivatal]. - Dulingva: hungara, Esperanta. : Tata: IPV, [198?]. - [12] p. : il. ; 24x33 cm.
38Evoluo de la Leipzig-a Foiro, La / [de] Paul Voss. : Voss, Paul : Leipzig : Voss, [ca 1924]. — 32 p. : il. ; 22 cm
38Festivalo de Szeged / [Szeged TOURIST, Fremdultrafika Oficejo]. : Szeged : Szeged Tourist, [1959]. - [12] p.: il. ; 49x33 cm. Szeged TOURIST.
38Foiro (1937) (Wien) Viena Foiro : 5.-12. de Sept. 1937. : Wien : Waldheim-Eberle, 1937. - [6] p.; 17x37 cm. Wien.
38Foiro de Frankfurt a.M. : j. 1926
38Foiro de Paris (1934) La foiro de Paris [9-24 de majo 1934]. : [Paris]: [Komitato de la Foiro], [1933]. - [8] p. : il.; 22 cm. Paris.
38Foiro de Paris (1939) Foiro de Paris 13 ĝis 29 majo 1939. : Paris : Komitato de la Foiro, [1938]. -[14] p. ; 20 cm. Paris.
38Foiroj kaj Internaciaj Kontaktoj (1966) (Poznań) Poznań - Miasto Targów i Kontaktów Międzynarodowych = Poznań - urbo de Foiroj kaj Internaciaj Kontaktoj / [publikigis Polsku Związek Esperantystów-Oddzial w Poznańiu = Pola Esperanto-Asocio-Filio en Poznań. : Poznań : Pola Esperanto-Asocio, Filio, 1966. - 47 p. : il. ; 21 cm.
38GEA 2000 - La merkatoj / Rainer Heckhausen. Branĉo kun ŝanco - La Esperantoturismo / Werner Bormann. Estu bonaj entreprenistoj de la entrepreno esperantio / Marco Picasso. Esperanto en komerco kaj ekonomio / Franz Josef Braun. : HECKHAUSEN, Rainer k.a. : Osnabrück : Deutsches Esperanto-Institut, 1995. - 47 p.; 21 cm. - (Esperanto-Dokumente ; 3.).
38Gent : Belgio / [tradukis kaj eldonis la Genta Esperanto Grupo ,,La Progreso". : Gent: Dienst Toerisme van Gent, [1987].-[26] p. : il. ; 30 cm. Belgium.
38Groningen / [kompilita d. B. von Borssum Waalkes]. : Groningen : Societo por Fremdultrafiko, [196?]. - 18 p.: il.; 22 cm. Kun plano : Promen- kaj biciklokarto de Groningen kaj la ĉirkaŭaĵo.
38Gvidfolio tra Padova / eldonita de Nacia Estado por Turismo ; [aranĝis G. Saggiori]. : [Padova] : UEA Turisma Servo, 1927. - 6 p. : il. ; 16x35 cm. Padova.
38Gvidlibreto por esperantistaj ĉiĉeronoj kaj ekskursgvidantoj : Max Finkenzeller : Rekomendaro por estroj de turismaj grupoj
38Handelstermen, Nl-Eo : Eiselin, J. : j. 1925
38Hotel Esperanto Pribylina, bietet Ihnen in der wunderschöne Umgebung seine Dienstleistungen. : Pribylina : Hotel Esperanto, [199?]. - [4] p. : il. ; 22 cm. Pribylina.
38Hotel-kuponoj kaj benzin-kuponoj por la fremduloj en Italujo, La : Instrukcio pri aĉetado kaj uzado : Specialaj favoraĵoj konsentitaj ĉe la fervojoj : 1937-XV. : Roma : Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, 1937. - 96 p.
38Hungario : 1945-1965 : [Faktoj-Indikoj]; : Szamosvölgyi Elemér : Budapest : Landa Konsilantaro de Hungara junularo, 1966. - 63 p. : il. ; 14 cm
38Hungarlando : Atendas vin la Lando de la 51-a Universala Kongreso de Esperanto; : Budapest: HEA, [19]65. - [10] p. : il. ; 24x67 cm Ilustrita gvidprospekto. Universala Kongreso de Esperanto, 51. (1966)(Budapest).
38Influprincipoj kaj vendometodoj : Christian Bertin : Priskribo de multaj situacioj kaj eksperimentoj, en kiuj homoj aŭtomate reagas
38Instigoj al nova monda ekonomiordo kaj efika helpo al evoluigo / Jozef Hartl. : Hartl, Jozef : Wien : Hartl, 1978. - 28 p. ; 20 cm. - (Internacia diskutejo : Internacia lingvo Esperanto ; 4.).
38Internacia Foira Esperantista Renkontiĝo (1988) (Leipzig) Homo kaj sciencteknika revolucio, Leipzig/GDR 11.-13. 3. 1988 : Bulteno IFER 1988 / [Organiza Komitato de ,,IFER '88"]. : Leipzig : [Organiza Komitato de ,,IFER'88"], 1987. - 8 p.; 23 cm. Invitilo kaj programo. Leipzig.
38Internacia Foira Esperantista Renkontiĝo : IFER '83 Leipzig. : Leipzig : Organiza Komitato, [1982]. - 7 p.: il.; 21 cm.
38Internacia Foiro (1922) (Wien) Viena Internacia Foiro 10-18 de septembro 1922 / [Direkcio de la Foiro]. : [Vieno] : [Centra Oficejo de la Viena Foiro], [1922].-[6] p. :il. ; 20 cm. Invitilo, informo. Wien.
38Internacia Foiro (1926) (Lyon) Internacia Foiro de Lyon : 1-a ĝis 15-a de Marto 1926. : Lyon : [Oficejo de la Internacia Foiro], [1926?]. - [8] p.: il.; 21 cm. Kun plano de Lyon.
38Internacia Foiro (1929). (Lyon) Lyon'a Internacia Foiro, 4.-17. marto 1929. : [Lyon]: [Foira Komitato], [1928]. - 16 p. : il. ; 14x21 cm. Lyon.
38Internacia Foiro (1930) (Lyon) Lyon'aInternaciaFoiro,3.-16.marto 1930. : [Lyon]: [Foira Komitato], [1929]. - 15 p. : il. ; 19 cm. Lyon.
38Internacia Foiro (1935) (Budapest) Budapest Internacia Foiro : 3.-13. majo [1935]. : Budapest: [Foiroficejo], 1935. - [4] p.; 20x9 cm. Budapest.
38Internacia Foiro (1937) (Budapest) Vojaĝaj favoroj al la Internacia Foiro de Budapest, 30. aprilo-10. majo 1937. : Budapest: [Oficejo de la Internacia Foiro], 1937.-[4] p. ; 15x11 cm. Budapest.
38Internacia Foiro (1939) (Budapest) Internacia Foiro Budapest : 28. aprilo - 8. majo 1939. : Budapest: Turisma Oficejo, [1938]. - [6] p.: il.; 21x10 cm. Pri veturaj rabatoj. Budapest.
38Internacia Foiro (1941) (Budapest) Budapest - Foiro, 2-12. majo 1941 : Vojaĝ-favoroj. : Budapest: Balogh József, [1941]. - [6] p. : il. ; 21x10 cm.
38Internacia Foiro, 4. (1923) (Reichenberg) IVa Internacia Foiro de Reichenberg 11.-19. Aŭgusto 1923 : Speciala foiro de bohemaj porcelanaĵoj, gablonz'aj biĵuterioj kaj kristalaĵoj / La Foira Oficejo. : Reichenberg : La Foira Ofícejo, 1923. - [8] p. ; 15x23 cm + 2 planskizoj. Reichenberg = Liberec.
38Internacia Foiro, 4. (1923) (Reichenberg) La senco de la foiroj / E. Spiethoff. : Reichenberg : Foira Oficejo, 1923. - [2] p. ; 30 cm. Reichenberg = Liberec.
38Internacia komerca adresaro ,,Per Esperanto" : Komisiita de la Asocio por komerco kaj helplingvo tutmondaj en Vieno; : HOSCHEK, Rudolf : Wien : Hoschek, 1924. - VI, 183 p. ; 20 cm. 2. eldono.
38Internacia Komerc-Ekonomika Vortaro, En-Eo-D-Sp-F- It-Nl-Pt-Sv : Munniksma, F. : j. 1974
38Internacia Konferenco por komuna helplingvo de komerco kaj trafiko (1923) (Venezia) Pri la solvo de l'problemo de internacia lingvo por komerco kaj trafiko : Oficiala protokolo ... / kun antaŭparolo Robert Kreuz = Zur Lösung der Frage einer internationalen Handels- und Verkehrssprache : Amtlicher Sitzungsbericht ... / Vonvort von Robert Kreuz. : Frankfurt am Main : Esperanto-Fako de l'Foiroficejo, 1923. - 42 p. ; 23 cm. -(Broŝuroj de la Foiroficejo de Frankfurt ; kajero 12). Dulingva
38Internacia Specimena Foiro, 3. (1921) (Praha) Invito al la Tria Internacia Specimena Foiro en Praha 1-8. septembro 1921. : Praha : Foira Ofícejo, [1920]. - [10] p.: il.; 21 cm. Praha.
38Internacia Specimena Foiro, 7. (1934) (Rio de Janeiro) Rio de Janeiro Brasil 12-VIII - 15-XI. 1934. : Rio de Janeiro : [Loka Komitato], 1934. - [24] p. : il. ; 49x66 cm. Kun Ĝenerala plano de la sepa specimena Internacia Foiro de urbo Rio de Janeiro : Escala 1:400 (1933).
38Jen estas Hungario / [IBUSZ Fremdnltrafíka Entrepreno]. : Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, [1958]. - [4] p. : il.; 29 cm. Hungario.
38Jen la Federacia Respubliko Germanio : Informo / [traduko Schwanzer, Ritterspach]. : Bonn : La Oficejo por Gazetoj, Informado de la Registraro, 1984. - [14] p.: il.; 24 cm. Kun du planoj. Germanio.
38Kiel butikumi en Budapeŝto? : Budapest: HEA, [1983]. - [47] p.: il.; 22 cm + informa mapo de Budapest. Universala Kongreso de Esperanto, 68. (1983)(Budapest). Budapest.
38Komunumoj en Guangdong-provinco / Taŭ Ĝu. : Pekino : Fremdlingva Eldonejo, 1965. - 30 p.
38Koreujo / [eldonita de Korea Eksterlanda Inform-Servo]. : Seulo: Korea Eksterlanda Inform-Servo, [1987]. - [28] p.: il. ; 24 cm
38Kun ČEDOK al Prago kaj al Meza Bohemio / [ČEDOK]. : Praha : ČEDOK, [198?]. - [30] p. : il. ; 21x38 cm kun urboplano. Československa Dopravni Kancelař (ČEDOK). Praha. - Ĉeĥoslovakio.
38Leipzig-a Foiro (1926) Leipziga Foiro, 1926. : Leipzig : [Foiroficejo], [1926]. - [8] p. : il.; 21 cm.
38Leipzig-a Foiro, Aŭtuna (1927) Leipziger Messamt: Körperschaft des öffentlichen Rechts = ... Leipzig-a Foiro. : [Leipzig] : Esperanto Fako de la Leipzig-a Foiro, 1927. - [4] p. ; 22 cm. Aldono : Informo por la gazetoj. Leipzig.
38Leipziga Foiro, La : Printempo 1923. : Leipzig: [Leipzig-a Foiroficejo], [1922]. - [16] p. : il.; 22 cm + supl. 6 p.
38Leipzig-a Foiro, Printempo : j. 1923
38Livorno : Toscana : Italia / [eldonis Turismo del Comune di Livorno]. : Livorno : [Turismo del Comune di Livorno], [198?]. - [17] p. : il. ; 20 cm + mapo de Citté di Livorno. 32x41 cm. Aldone Livorno invitas vin. Ilustrita prospekto.
38Ljubljana : Glavno mesto Slovenije = Capital city of Slovenia. : Ljubljana: Promocijski Center: Ljubljana, 1993. - [9] p.; 43x60 cm. Prospekto de la Fremdultrafika Oficejo kun urbomapo. Plurlingva.
38Ljubljana : Hauptstadt Sloweniens = Capitale Della Slovenia. : Ljubljana : Werbezentrale Ljubljana, 1993. - [9] p. ; 43x60 cm. Prospekto de la Fremdultrafika Oficejo kun urbomapo. Plurlingva.
38Lloyd vojaĝoj 1934 : Norddeutscher Lloyd Bremen / [kompilita de Fréd. Meyer-Redard]. : [Genčve]: Komerca Banko de Basel, Filio en Genčve], 1934. - [12] p. : il. ; 29. cm. Kun atlaso pri mono kaj horo (1 p. 24x35 cm).
38Locarno : Renomata loko por fremduloj. : [Locarno] : [,,Ufficio officiale di Informazioni"]. [192?]. - [8] p.: il.; 19x44 cm.
38Lund, Sweden, Schweden / published by Lunds Turisttrafikforening. : Lund : Turisttrafikförening, 1962. (Printed in Sweden by Berlingska Boktryckeriet). - [6] p. : il. ; 21 cm + plano.
38Manlibro por agentoj / EKA= Esperanto Komerca Agado. : Triest: Triesta Esperanto-Asocio, 1993. - 22 p. ; 21 cm.
38Mezinárodní Konferenco pro společný pomocný jazyk obchodní a dorozumívací (1923) (Benátky) Jak byl rozluštěn problém mezinárodního jazyka pro obchod a styk s cizinou. : V Usti n. Orl. : Česky vidáno péči Klubu Esperantistů, 1924. - 42 p. ; 23 cm.
38Mistera Efiko de Kotrang-anasa Ovooleo = The Mysterious Efficacy of Kotrang-Duck Egg Oil / Kotrang. : Seoul : Bosung Foodno Colto, 1985. - [22] p. : il. ; 26 cm. Dulingve: Esperanta, angla. Reklamo.
38Mondkomerco kaj lingvo / W. Bormann. : BORMANN, Werner : Hamburg : Bormann, 1993. - 47 p. ; 21 cm. Tiu ĉi tezo estis unuafoje prezentita kiel prelego dum la Internacia Kongresa Universitato de la Universala Kongreso de Esperanto, 1975. (1990) (La Habana).
38Nyári Magazin 1990. : Budapest : Express Utazási Iroda, 1990. - 63 p. : il. ; 30 cm. Ofertoj de la Esperanta Sekcio: p. 39-40.
38Pardubice / [kompilis Emanuel Froněk] ; [tradukis kaj kunlaboris Karel Franc et al]. : Pardubice : Kultura domo de ROH Dukla, 1970. - [12] p. : il.; 21 cm.
38Plej bona el la plej bonaj de Hungarujo, La : Pro kio oni ŝatas la hungarajn nutraĵojn / [resp. publ. Violetta Grosz]. : Budapest: PRESTO, [198?]. - [4] p.: il.; 33 cm. Hungario.
38Pour la Langue commerciale aŭiliaire univer-selle : Actes de la conférence interaationale de Chambres de Commerce ... : Genčve : Ca-mera di Commercio Italiana per la svizzera, [1923]. - 56 p. ; 21 cm
38Probleme des Übersetzens in Esperanto in einer Arbeitsumgebung mit schnell wachsender und verandderlicher Terminologie am Beispiel der Abteilung "Structured Finance" einer internationalen Handelsbank [Pri problemoj apliki Esperanton en la praktiko, nome en la moderna bankado]. (Fachbereich Corporate Finance). En: Becker (red.): Translation in Plansprachen. : Fellmann, Ulrich : Berlin: GIL 1996.
38Proveldono de komerca terminaro. : Wiersch, H. : j. 1989
38Région de la Tisza, La : Bains thermaŭ et plages : Hongrie = Ekkonu departamenton [!departementon] Szolnok!. : Szolnok: Departementa Fremdultrafika Oficejo, [ca 1970]. - [12] p. ;il. ; 19 cm. Szolnok. - Tisza.
38Rigardo al Norvegujo / [eldonita de la Reĝa Ministerio pri Eksteraj Aferoj] ; [red. Erling Welle-Strand]. : Oslo : Norvega Esperantista Ligo, 1981. - [4] p.; 30 cm. Ilustrita gvidprospekto. Norvegujo.
38Skövde Centro de Skaraborg = Skövde centrum för Skaraborg. : Skövde : [Skövde Konsilantaro], [196?]. - [16] p.: il.; 21 cm + 2 planoj.
38Stadt Aalen: Gastama koro de Ostalb / [publikigis Informations- und Verkehrsamt]. : Aalen : Informations- und Verkehrsamt, [198?]. - [12] p. :il.; 21x62 cm. Esperantlingva urboprospekto. Aalen.
38Terminoj uzataj en komerco pri peltoj
38Torino / Ente Provinciale per il Turismo ; [tradukis E. Aprosio]. : Torino : Provinca Instituto por la Turismo, [ca 1960]. - [10] p. : il. ; 1 plano ; 24x67 cm. Ilustrita gvid-prospekto. Torino.
38Trento ĉirkaŭaĵoj kaj altebenaĵo Piné / [red. Gino Scrinzi]; [foto de Flavio Fagenello]. : Trento : Ente Provinciale per Il Turismo, [197?]. - [32] p. : il. ; 21 cm. Fremdultrafika ilustrita prospekto
38Turku / [La Urba Vojaĝoficejo]. : Turku : La Urba Vojaĝoficejo, [post 1978]. - [28] p.: il.; 21 cm. Kun mapo de centro Turku. Fremdultrafika ilustrita prospekto.
38Turku, Finnlando. : Turku : Urba Trafikoficejo, 1967. - [6] p. :il. ; 21x10 cm. Fremdultrafika ilustrita prospekto.
38Urbo Veszprém / [Fremdultrafíka Oficejo de Veszprém]. : Veszprém: Fremdultrafíka Ofícejo, [1983]. - [4] p.; 24 cm. Fremdultrafika gvidprospekto.
38Valčncia : Festoj kaj gastronomio. : [Valčncia] : Blasco Requena, 1984. - [12] p. : il. ; 12x31 cm
38Valčncia : Itineroj. : [Valčncia] : Blasco Requena, 1984. - [8]p. :il. ; 12x31 cm. Plano pri eliroj el Valčncia.
38Varna la reĝino de la Nigra Maro. : [Sofia]: [Vojaĝoficejo], 1931 (Sofia : Imprimerie de l'État). - 36 p. : il. ; 17 cm.
38Varna: Bulgarujo. : Varna: [Oficejo ,,Varna-Tur"], [1939]. - [12] p. : il. ; 21 cm. Prospekto.
38Varolisto en Esperanto, Eo-D-F-En-Sp-It : Kreuz, R.- Schutkowski, O. : j. 1927
38Vaucluse en provence france. : Avignon : Maison du Tourisme et du Vin, [198?]. - 58, [4] p. : il. ; 21 cm + 3 mapoj. La teksto el la franca originalo estas tradukita en anglan. Aldone Esperanto, kelkaj resumotradukaĵoj [4] p.
38Venu al ni! Feriu kaj distriĝu en kamaradeca etoso kun ,,La Naturamikoj" / Internacia Asocio porTurismo kaj Kulturo. : [Basel] : [TANEF Internacia Fakreferantino], [198?]. - [8] p. : il. ; 21x60 cm.
38Vizitante Hungarion, la stepon Bugac, ripozu en farmdomoj ĉirkaŭ Kecskemét. : Kecskemét : [Esperanto-Asocio], [1994]. - [6] p. ; 22x30 cm + 1 melléklet: Tanyai, falusi turizmus. Az eszperantó nyelven ismertetett tanyák szines fotói. Kecskemét.
38Vizitu orienton - senpage! / [Oficejo de Matur Turizm]. : Bursa : Matur Turizm, 1984. - [16] p. ; 15 cm. Esperanto-praktiko en la orientaj landoj : Turkio - Irano -Pakistano - Hindio
38Vizitu Ostrava : 700 let města Ostravy. : Ostrava : [ČEDOK], [1967]. - [8] p. : il. ; 21 cm. 700 jaroj de urbo Ostrava, esperantlingve. Ostrava
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1981 / [resp. red. Tamás Moldován]. : Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1980. - 15 p. : il.; 23x11 cm. Hungario.
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1982 / [resp. red. Tamás Moldován]. : [Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1981. - 23 p. : il. ; 23x12 cm. Hungario.
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1983 / [resp. red. Tamás Moldován]. : [Budapest] : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1982. - 23 p. : il. ; 23x12 cm. Hungario
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1984 / [resp. red. Tamás Moldován]. : Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1983. - 24 p. : il. ; 23x12 cm. Hungario.
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1985 / [resp. red. Tamás Moldován]. : Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1984. - 24 p. : il. ; 21 cm. Hungario.
38Vojaĝaj informoj, Hungario, 1986 / [resp. red. Tamás Moldován]. : Budapest : Fremdultrafika Propaganda kaj Eldona Entrepreno, 1985. - 32 p. : il. ; 21 cm. Hungario.
38Vojaĝi tra Hispanio estas facile. : [Madrid] : Nacia Reto de la Hispanaj Fervojoj, 1966. - 40 p. : il. ; 21 cm. Sur la kovrilo fervoja landmapo de Hispanio.
  
39Etnografio. Etiketaj reguloj. Familiaj festoj. Geedziĝoj, nuptofestoj. Naciaj kaj ŝtataj festoj. Popolaj kutimoj. Popolaj ludoj kaj dancoj. Popolfabeloj, legendoj, superstiĉoj. Poppolkostumoj. Privataj kutimoj. Publikvivaj kaj sociaj kutimoj. Sociaj kontaktoj. Virinaferoj

Néprajz. Illemszabályok. Családi ünnepek. Házasságkötés, lakodalom. Nemzeti és állami ünnepségek. Népszokások. Népi játékok és táncok. Népmesék, legendák, babonák. Népviselet. Magánélet szokásai. Közéleti és társadalmi szokások. Társadalmi érintkezés. Nőkérdés
 

39100 demandoj kun respondoj pri la bulgara virino, (tr. N. Aleksiev) : j. 1986
39Andaluzio - el Vido de Andaluzo Moreno, Emilio Traduko, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1993, 1
39Bestoj en folkloro kaj arto. IKU-prelego 1982 Oslo, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1993, 1
39Brazilaj Aruakoj, La : Lorenz, F. Valdomiro : Studo pri brazilaj indianoj, 1983
39Bulgara Lando kaj Popolo, La : Krestanov, Iv. : j. 1909
39Ĉe l' Koro de Eŭropo : Privat, E. : j. 1909
39Demografia vortaro (esperanta, ĉeĥa, rusa, angla, franca, hispana), : Federální statistickŭ úřad - Institut demografie, Praha 1974, 91 p.
39Enciklopedieto Japana : Nakamura tazuo : j. 1964
39Etnaj problemoj en sudorienta Eŭropo : Grulich, R. : j. 1976
39Etnografiaj donitaĵoj, Hanojo; : j. 1974
39Etnolingvistikaj aspektoj de Esperanto - IKU2005 ; : Gudaviĉius, Aloyzas : http://www.eventoj.hu/steb
39Geedziĝaj moroj de ĉinaj nacimalplimultoj, (tr. Feng Yi) : Tian Xing : Pri seksaj kaj sociaj kutimoj rilate geedziĝon en 19 etnoj, j. 1989
39Grekaj popolaj kantoj en la traduko serba. /ISU, Ateno, 1976/. : Stojanovic, M. : Scienca Revuo, 1977, 1/2
39Hindo Rigardas Svedlandon : Lakshmiswar Sinha : j. 1936
39Hungara popolkanto, La, : Lesznai, Lajos : Scienca Revuo, 1976, 2/3
39Internacia geedziĝo, Yokohama
39Juda vivo en Speyer / Jüdisches Leben in Speyer : Rita kaj Franz-Georg Rössler : Lokoj de la juda kulturo iam kaj hodiaŭ
39Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj
39Kaj la suno haltis...; Katastrofismo en la folkloro de la popoloj : André Cherpillod
39Kanako el Kananam : Kenneth G. Linton : Travivaĵoj en kanaka regiono de Nov-Gvineo
39Kirgizoj, La : Smirnov, P. A. : j. 1934
39Kubo - mirakla kunfandiĝo de l'homaro, : Besada Toledo, Juan Lázaro : Scienca Revuo, 1990,
39Libro de Teo, La (tr. Nakamura tazuo) : Okakura kakuzo : j. 1965
39Migrado - internacia problemo, : Gibson, H. : Scienca Revuo, 1954, 3
39Migrado de la maorioj de Nov-Zelando, La : Brian Fox : Prelego en 1997 ĉe Adelajda Universala Kongreso de UEA
39Moroj de ĉinaj nacimalplimultoj. (tr. Hang Jun, Nan Youli) : Li Quiang, : Pri festoj kaj kutimoj de 20 minoritataj etnoj, j. 1991
39Ne facilas esti sloveno en Italio : Altherr, Anita Periç : j. 1991
39Nepalo Malfermas la Pordon : Sekelj, Tibor : j. 1959
39Nô (japana teatro) : Nakamura tazuo : j. 1963
39Oriento kaj Okcidento al Reciproka Kompreno? : Fradier, G. : j. 1962
39Prahistoria Arto, La : Silva, A. da : j. 1947
39Pri Hispanio kaj řiaj Popolkantoj : Mangda-Rosenörn, J. : j. 1926
39Pri la divena vergo. : Wernicke, K. H. : Scienca Revuo, 1949, 3
39Pri la Iamaj Tasmanianoj : Cowling, C. C. : j. 1935
39Pri la Origino de la Homo : Keith, A. : j. 1928
39Problemo de la loĝantaro en Japanujo, La. (ISU, Haarlem, 1954). , Scienca Revuo, 1955, 2 : Yagi, Hideo
39Problemoj de Etnaj Minoritatoj en Hispanio : Maritz, U. J. : j. 1971
39Problemoj de la Sociologia Interpretado de la Enteriga Rito en Antikvaj Socioj, : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1993, 2
39Retoromancoj, La : Lansel, Peider : j. 1938
39Slavoj, La : Milukov, P. : j. 1898
39Sociologio, řia historio kaj problemoj : Forster, G. : j. 1976
39Spuroj de antikvaj kulturoj en la bulgara folkloro. : Ĝuĝev, S. : Scienca Revuo, 1972, 4
39Ŝtala Biblio de Samurajismo : Cujuki kijo : j. 1932
39Tipoj kaj Aspektoj de Brazilo
39Tra Lando de Indianoj : Sekelj, Tibor : j. 1970
39Traktado pri la Origino de Japana Popolo : Tokieda motojuki : j. 1930
39Tutmondaj Fajrokutimoj : Southcombe, H. W. : j. 1905
39Vojaĝo al Novzelando, La : Hori s. : j. 1972
  
50Naturscienco ĝenerale

Természettudomány általában
 

50Amuzo per Scienco, Fotoj de S.A.R. Watts. Trad. el angla D.R.Duncan, : VIVIAN, Charles : London, Daily Mail, 1962, 96 p., 25, bind.
50Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, La / kontribuaĵoj de Boža Popović [et al.] ; kompilinto Hermann Behrmann. : Nürnberg : Ludwig Pickel, 1967. - 170 p., [1] t. : il. ; 21 cm. - (Internaciaj seminarioj : Serio I : Esencaj trajtoj de la hodiaŭa mondo ; vol. 1.). Bďbliogr. post la studoj. 2195
50Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, prelegoj el seminario
50Poltergejst' ne kulpas : B.A. Zozulja : Natursciencaj klarigoj de strangaj fenomenoj
50Vendreda klubo, La
  
502Medioprotektado. Naturhistorio

Környezet- és természetvédelem. Természetrajz
 

502Agroĥemiaĵoj kaj la vivomedio 1. La kromefikoj de la industriaj sterkaĵoj; : PLUHAŘ, Zdeněk: SAEST80
502Agroĥemiaĵoj kaj la vivomedio 2. La kromefikoj de la industriaj bioicidoj, : PLUHAŘ, Zdeněk: SAEST80
502Antropocenologio-scienco pri protektado de la naturo. : Joganzen, B. G., Logacev, E. D. : Scienca Revuo, 1976, 1
502Apliko de modernaj rubaĵsendanĝerigaj metodoj – kaj la medioprotektado - diplomverko 1984. : Molnár, Ferenc : http://www.eventoj.hu/steb
502Aspektoj koncerne la polucion de riveroj. : Seceleanu, I. : Scienca Revuo, 1973, 4
502Beyond the Limits Meadows D. H. k.a. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1993, 1
502Budapeŝta rubobruliga uzino kaj ĝia signifo en la medioprotektado, La ; : MOLNÁR, Ferenc: AEST81
502Ĉarto de la nova tero, La, : Scienca Revuo, 1957, 1
502Duflanka problemo de mondaj fontoj de vivrimedoj. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
502Eduko al zorgo pri la vivomedio, : NOVOBILSKŬ, Vlastimil: SAEST80
502Ekofuturo : Marinov, Hristo : Diverslandaj kontribuoj pri ekologio kaj estonteco. j. 1984
502Ekologia Sekcio de ISAE. : Scienca Revuo, 1978, 3
502Ekologiaj kondiĉoj kaj la vivomedio en Subercmontaro en la distrikto Most ; : ČERNŬ, Josef: SAEST80
502Ekologio kaj ekonomio : Prelegoj de la Internacia Ekonomikista Simpozio 1981
502Ekologio la alia verda movado : Paroladoj dum la 28-a Australia kaj 57-a Novzelanda Esperanto-Kongreso en Richmond .. 1992. – Sidnejo : Australia Esperanta Asocio, 1992. – 64 p. 22 cm 8941 : Harry, R.-Broadribb, D. : Prelegoj pri la medio. j. 1992
502Estona-Esperanta-rusa Naturprotekta vortaro : Ojalo, J. : j. 1985
502Evoluo de la trafiko kaj ĝia polucio, La : Ĥ. Marinov, A. Székely
502Futuro de la homa medio, La. Trad. C. D. A. Capp. : Scienca Revuo, 1970, 6
502Helioenergetiko kaj ekologia estonteco de la mondo ; : MARINOV, Ĥristo: SAEST82
502Homara agado en la teritorio de la lasta kontinenta glaciepoko en la ĉebalta regiono: ekologia aspekto - IKU2005 ; : Švarcaite, Ieva : http://www.eventoj.hu/steb
502Honoraj Kontribuantoj por la Premio pri Rajto je Vivrimedoj, : Right, Livelyhood Award : Scienca Revuo, 1993, 1
502Impona Ekofuturo : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1984, 1
502Influo de aerpolucio al arbaroj kaj arbarkulturo en ČSSR, La ; : SVOBODA, Milan: AEST81
502Kelkaj terminoj kaj metodoj de la poluakvopurigado; : MÜLLER, Wolfgang: AEST81
502Kien la klimato? Post Kopenhago kaj Koĉabambo : Alexis Passadakis, Hendrik Sander, Hans-Jörg Schimmel, Karl Hermann Tjaden k.a. : Ĉu "ekologia socialismo" povas savi nin el la klimatkatastrofo al kiu ni direktiĝas
502Kontrolado de kvalito de akvo en rive-roj kun granda variado de koncentriteco de konservativaj substancoj. Trad. J. Vojaček. : Hrazdil, V. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
502Kunekzistado de la urbo kaj la ĥemio; : HÁLEK, Jaroslav - DUBIŠAR, Josef: SAEST80
502La protektata naturparko "Divoká Šárka" en Ĉehio. : http://www.eventoj.hu/steb
502La stato de aerkvalito en Hungario – artikolo el Scienca Revuo en 1990. -- medioprotektado ; : Kovács, Lajos : http://www.eventoj.hu/steb
502Miksflu-kloaka problemo kaj ĝia solvo per rezervuja sistemo, La, : Jones, R. K. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
502Natura ekonomio de la maro, La, (ISU Kopenhago 1975). : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1976, 4
502Naturo kaj socio; Enkonduko en ekologian pensadon kaj agadon : Edgar Guhde : Kun glosaro kaj bibliografio
502Nuklea industrio kaj la vivomedio ; : LANDSPERSKŬ, Hanuš: SAEST80
502Nuklea tekniko kaj problemoj de malpurigado la natura medio. : Klimek, W. E. : Scienca Revuo, 1973, 6
502Por ekologia socio : Bookchin, Murray : Pri ekologio kaj anarkiismo. j. 1983
502Premioj en 1993 por Ĝustaj Vivrimedoj Traduko, : Norvell, Stevens T. : Scienca Revuo, 1994, 1
502Premioj en 1994 por Ĝustaj Vivrimedoj RLAF, : Norvell, Stevens T. : Scienca Revuo, 1994, 2
502Premioj en 1995 por Ĝustaj Vivrimedoj Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1995, 2
502Pri la ŝanĝado de la vivomedio en Hungario; : LUKÁCS, András: SAEST80
502Problemoj de la protektado de la atmosfero en ĈSSR; : KŘÍŽ, Josef: SAEST80
502Purigaj instalaĵoj por la malpurigita akvo el la urboj kaj vilaĝoj de la nordaj distriktoj de GDR ; : MÜLLER, V.: AEST78
502Registro de poluciaĵoj kaj fontoj de malpurigado de la atmosfero ; : KŘÍŽ, Josef: AEST81
502Scienca eĥo: i.a. La Angla kiel Mondlingvo malriĉiĝas, : Sachs, Rüdiger : Scienca Revuo, 1997, 1
502Slovakia paradizo / [de Slovakia Esperanto-Asocio. : Poprad : SEA], [1988]. - 3 p. ; 30 cm Nacia naturparko Slovakia Paradizo. Stencilita 20889
502Taskoj de homo lige kun la transformado de la naturo. Trad. L. V. Medvedev. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1977, 4
502Terkulturado kaj ĝia influo al bonstata vivomedio; : KLEMENTOVÁ, Alena: AEST81
502Vankuvera deklaro pri pluvivado en la 21a jarcento. Traduko, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1991, 1
502Vivomedio kaj la sano, La ; : TICHŬ, Lubomír: SAEST80
  
51Matematiko. Algebro. Entjeroteorio. Funkcioj. Geometrio. Infinitezia kalkulo. Komputilscienco. Matematika kibernetiko

Mennyiségtan — matematika. Algebra. Számelmélet. Függvények. Geometria. Differenciál- és integrálszámítás. Számítógéptudomány. Matematikai kibernetika
 

51Al la precizdemando de glatuma metodo de lokaj singularaĵoj kaj malfacilaĵoj rilate ĝia uzado al solvo de la problemoj el profila filtrado kun helpo de elektronciferaj kalkulaj maŝinoj (ECKCM). : Siryj, V. S., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1971, 2
51Amuza matematiko por gelernantoj / Petko Arnaudov, Ljudmila Arnaudova ; [tradukis Petko Arnaudov]. : ARNAUDOV, Petko : Budapest : Scienca Eldona Centro, 1984. - 99 p. : il. - Diversaj problemoj kaj tekstoj je pluraj niveloj; abunde ilustrita per desegnaĵoj kaj figuroj
51Analitika geometrio absoluta / verkis Cyrillo Vörös. : Vörös Cyrill : Budapest : Kókai, 1910. - 2vol. ; 23 cm. 1. vol. La ebeno Bolyaia. - 184 p. 2. vol. La spaco Bolyaia. - 199 p.. Kunbindite 645.
51Analogeco kaj dualeco. : Young, K. J. : Scienca Revuo, 1971, 1
51Apliko de Splajn-funkcioj: signifa metodo de komputora matematiko - studo, Ukrainio ; : Andronov, d-ro Ivan L. : http://www.eventoj.hu/steb
51Apliko de Splajn-Funkcioj: Signifa Metodo de Komputora Matematiko, : Andronov, Ivan L. : Scienca Revuo, 1995, 1
51Aproksimado de logaritma kurbo per rektosegmentoj. , : Drobný, V. : Scienca Revuo, 1978, 2
51Aritmetika kalkulbastono, La : Adicio, subtraho, multipliko, divido = La rčgle a calcul arithmétique : Addition, soustraction, multiplication, division / : BERLAND, P. : Aŭerre : P. Berland, [ca 1924]. - 21 p. ; 17 cm Dulingva Kapkalkulo 6188
51Baza statistika metodaro - kursmaterialo en SUS 6 en San Marino, en 1989. (baza_stat_metodaro.ps) : Quednau, H. D. : http://www.eventoj.hu/steb
51Bazoj de stereografio, broŝuro 1989. : Szabó J. : http://www.eventoj.hu/steb
51Ĉu "bilion" kaj "trilion" estas internaciaj radikoj? : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1951, 2
51Deskribo de alproksimaĵoj kiel abstraktaj komputo-strukturoj laŭ la ekzemplo de la reelaj nombroj., : Fössmeier, R. : München, 1989
51Determinado de la plej generalaj planaj paraanalitikaj funkcioj / de Maurice Fréchet. : FRÉCHET, Maurice : Bologna : Cesare Zuffi, [1923]. - [15] p. ;30 cm Kopiaĵo el Annalidi Matematica: Pura edapplicata. 1923. 4. seria [255]-268. p.
51Determinado de la plej Ĝeneralaj Planoj : Fréchet : j. 1953
51Determino de iaj lokoj geometriaj planaj : Duobla signifo aritmetika de la adjektivo ,,acia" : CATTANEO, Paolo : S. Vito al Tagliamento : A. Paolet, [1923]. - 7 p. ; 21 cm
51Diferencialaj ekvacioj de specimenaraj distribuoj. Oslo 1950. Recenzo. G. Hamming. : Reiersöl, Olav : Scienca Revuo, 1951, 3
51Duonmarka direktita proceso kaj principo de maksimumo, La, : Ŝĉkov, L. N., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
51EG-Wörterbuch mathematischer Begriffe = (EK-vortaro de mathematikaj [!matematikaj] terminoj) / Hrsg. R. Hilgers-Yashovardhan ; mit Beitragen von = kunlaboris F. Azorin [et al.]. : Alsbach : Leuchtturm-Verlag, 1980. -161 p.: il.; 20 cm. - (Europäische Reice : Entnationalisierte Wissenschaft = Eŭropa Serio : Sennaciigita Scienco; Band 4.) ISBN -88064-080-7 6810
51Ekskurso en nombroj / de F. Emerson Andrews. : ANDREWS, F. Emerson : Staten Island 4, N.Y Usono: The Duodecimal Society of Amerika, 1956.- 10 p. ; 21 cm Represita kun permeso el The Atlantic Monthly okt. 1934. 8146
51Ekvilibritaj arboj, Prezento de algoritmoj por tiu datumstrukturo
51EK-vortaro de matematikaj terminoj : HILGERS, R. kaj Yashovardhan: EG-Wörterbuch mathematischer Begriffe. Alsbach, 1980. 161p. ISBN 3 88064 080 7.
51Elementa Teorio de la kontinuo : Huntington, Edw. V. : j. 1907
51Elementoj de la geometrio absoluta / verkis Cyrillo Vörös. : Vörös Cyrill : Budapest : Kókai, 1911. - 106 p. : il. ; 24 cm. 644
51Enkonduko al finiaj geometrioj. : ORR, Wiliam F.: Lieĝo: Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 25p.
51Enkonduko al la ne-eŭklidaj geometrioj. : ORR, Wiliam P.: Lieĝo: Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 25p.
51Enkonduko al la stereografio / J. Szabó. : SZABÓ József : Debrecen; Liege : [Universitato Kossuth], 1987. - 36 p.: il. ; 30 cm Manuskripto Someraj Universitataj Kursoj (1987)(Ličge) 20960
51Eratumo (erarlisto) al la Matematika vortaro kaj 8-lingva matematika leksikono de : Bavant, Marc : http://www.eventoj.hu/steb
51Esperanta Bildvortaro. : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont.,1988. ISBN 0-919186-32-7» 592-599. - Duden: Maternatiko, Geometrio
51Esperanta stelo el geometria vidpunkto, La ; : NORVELL, Stevens T. : Halifax : Norvell, [1970?]. - 7, [2] p. ; 30 cm 21153
51Esperanto lingvo de la natursciencoj kaj tekniko, 1887-1986: (Mallonga trarigardo) / kompilis surbaze de la komisioj de la Scienca Komisiono de la Hungara Esperanto-Asocio kaj la Estraro de la Universala Esperanto-Asocio Haszpra Ottó, Felső Géza, Detlev Blanke. : Budapeŝto, 1987. -10 p.; 21 cm Bibliogr.: 7-9. p. 7034
51Eszperantó nyelvű matematikai szó- és szöveggyűjtemény. : SZABÓ József: Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1989. 175p
51Eŭropo : Manifesto por nova Eŭropo / [tradukis Oswald Haselbauer]. : Basel : Naturamika Interaacio Esperanto Fako, [1995]. - 16 p. : il. ; 22 cm 8980
51Evoluigo de portebla programar-sistemo por statistikaj analizoj - kursmaterialo en SUS 8 en Bialystok, en 1990. (softo.ps) : Quednau, H. D. : http://www.eventoj.hu/steb
51Evoluo de matematiko kaj moderna matematika fiziko - IKU2005; : Nagamachi Shigeaki : http://www.eventoj.hu/steb
51Figuroj okaze de hazarda intersekcado de korpo kun ebeno, : Hník, Václav : Scienca Revuo, 1983,1
51Fundamentoj de lineara algebro - Bazaj difinoj, konkludoj kaj teoremoj, 1995. : Matthias, Ulrich : http://www.eventoj.hu/steb
51Geometrio Folietara : Saussure, René de : j.1908
51Granda teoremo de Fermat, La : Rajmondo Marty : Pri fama matematikaĵo
51Ĝenerala regulo pri la dividebleco de entjeroj per aliaj entjeroj. : Schäfer, P. : Scienca Revuo, 1949, 3
51Hilbert spaces in intutionism = Hilbertaj spacoj en intuiciismo : [Doktoriĝa disertacio] : verkita angle kaj Esperante kun resumo en la nederlanda, konciza versio en la hinda/door Ashvinikumar. : ASHVINIKUMAR : (India : V.R.B.). -87, [10] p. ;21 cm 9577
51Historio de la matematikaj sciencoj en Ukrainio de praantikvaj tempoj ĝis la XVIII jarcento. : Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1969, 2
51Inicado matematika : Sendependa de kiu ąjn oficiala programo de lernigado ... ; esperantigita laŭ la 10a eldono franca de J. C. Chaigneau kaj J. Camescasse. - [2. eld.]. : Laisant, C. A. : Paris : Hachette, 1914. - 171 p. : il. ; 18 cm. - (Kolekto de la Iniciadoj Sciencąj.)
51Interesa teoremo pri konikoj. : Jackson, J. E. : Scienca Revuo, 1950, 2
51Internacia logaritmo-tabelaro / Hermann Wagner. : Wagner, Hermann : [ca 1950]. - [2] t. fol. ; 20 cm. 2615
51Internacia logaritmo-tabelaro. München /ĉ. 1949/. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Wagner, H. : Scienca Revuo, 1950, 1
51Interpolusi — interpoli. : R/oelofs/ W. P., Wüster E. : Scienca Revuo, 1950, 4
51Kelkaj konsideroj pri matematikaj terminoj en Esperanto / Olav Reiersřl. : REIERSIŘL, Olav : Oslo : [Reiersol], 1963. - 13 p. ; 30 cm Bibliogr.: 1-4. p.
51Kelkaj rimarkoj pri la statistika prilaboro de datumoj ; : RATKÓ, István: AEST81
51Kiel uzi la abakon soroban / [by Tomoe Soroban Co., Ltd.]. : [Japanujo] : Tomoe Soroban, cop. 1971. - 36 p.: il.; 6x18 cm En kovrilo 16x20 cm Sorobano, kalkulilo 6811
51Kombinatoriko: Refuto de kombinatorika konjekto de P. Turán ; : Matthias, Ulrich : http://www.eventoj.hu/steb
51Kompleksaj aroj kaj funkcioj. : Kiselman, Christer : j. 1991
51Konsekvenco en kompleksa analitiko unu-dimensia. : KISELMAN Christer O.: Uppsala: Upsala Universitato, 1986. 66p
51Konstruado de Ljapunov-funkcioj por neaŭtonomaj sistemoj de diferencialaj ekvacioj. La , : Bogatyrev B. M., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1972, 3
51Konstrumekaniko - lernmodulo por kurso ĉe AIS, Akademio Internacia de Sciencoj (analitiko, grafikaj operacioj je fortoj, stato-ekvacioj, metodo de diskretaj elementoj, mejlo-ŝtonoj de mekaniko, matematika helpilo) : Koppel, Rudolf : http://www.eventoj.hu/steb
51Kontinuo, La : Elementa teorio starigita sur la ideo de ordo kun aldono pri transfinitaj nombroj / Edward V. Huntington; tradukita de la angla lingvo de Raoul Bricard. : HUNTINGTON, Edward V. : Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire ; 1907. - 125 p. ; 19 cm. Notoj, bibliogr. post la tekstoj. 7971
51Konveksaj aroj kaj funkcioj : Christer Kiselman : Lekciaj notoj, kun terminareto E-angla-franca-sveda
51Konvekseco en kompleksa analitiko unudimensia : Kieselman, C. O. : Lekciaro pri matematikaj funkcioj, kun ekzercoj kaj referencoj. j. 1986
51Kritiko de descend-teorio. : MARCHAND, W. : Genčvo: Presejo Alb. Kündig, 1909. - 5 p. ; 30 cm Eltirita "Internacia Scienca Revuo " 1909. -1-5. p. Kopiaĵo 21374
51Lingva problemo en matematikaj kaj fizikaj sciencoj. /ISU, Kopenhago, 1962/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1963, 1/4
51Matematika kaj stokastika terminaro Esperanta. : REIERSŘL, Olav: Oslo: Universitato de Oslo, 1987. 116p ISBN 82 553 0628 5.
51Matematika Terminaro : Bean, C. M. (1954)
51Matematika terminaro : Deneva, Daniela (1985)
51Matematika terminaro de C. O. Kiselman Recenzo, : Hník, V. / Kavka, J. : Scienca Revuo, 1987, 2
51Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda. : KISELMAN Christer O.: Uppsala: Matematika Instituto de Upsala Universitato, 1985. 4+30p.
51Matematika Terminaro kaj Krestomatio : Bricard, R. : j. 1905
51Matematika terminaro, : DENEVA, Daniela: Sofio: BEA, 1985. 159p. - Esperanta-bulgara-rusa, bulgara-Esperanta, rusa-Esperanta.
51Matematika terminologio: ĉu matura finfine? - prelego pri preparata noveldono de plurlingva matematika vortaro, KAEST-2002 : Marc Bavan : http://www.eventoj.hu/steb
51Matematika vortaro Esperanta-ĉeha-germana. : WERTNER, Jan: Brno, 1990. 184p.
51Matematikaj kaj statistikaj terminoj en Esperanto (Suplemento al Plena Ilustrita Vortaro, : Reiersöl, Olav : Scienca Revuo, 1983, 1
51Matematikaj kaj statistikaj terminoj en PIV-2 ; : Kiselman, C. O./Holdgrün, H.S. : http://www.eventoj.hu/steb
51Matematikaj Metodoj en Lingvistiko : Maas, H. D. : j. 1972
51Matematikaj sciencoj laŭ arkeologiaj materialoj (el Ukrainio). : Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1970, 3
51Matematikaj terminoj en Esperanto, specife en geometrio / Hevesiné Molnár Anikó. : HEVESINÉ MOLNÁR Anikó : Budapest : Universitato Eötvös Loránd, 1996. - 46 p. : il.; 30 cm Bibliogr.: 45-46. p. Diplomlaboraĵo 21429
51Matematikaj traktaĵoj verkitaj en esperanto en Japanujo. : Reiersøl, Olav : Scienca Revuo, 1951, 2
51Matematikaoktatási Konferencia (1988) (Eger) Bolyai János Matematikai Társulat Heves Megyei tagozata Műszaki Hetek '88 keretében «Matematikaoktatás módszertani kutatásairól" - tudományos konferenciát tart az egri Tanárképző Főiskola Matematika Tanszékén / [tradukinto Balogh Viktoria]. : Eger : Tanárképző Főiskola, 1988. - [54] p. ; 20 cm Dulingva: hungara, Esperanta 9699
51Matematiko kaj legaĵoj por ĉiuj : Ljudmila Arnaudova, Petko Arnaudov : Serioza distraĵo: koktelo de problemoj, anekdotoj, ŝercoj matematikaj kaj aliaj
51Matematiko translimen, n-ro 7 : Kiselman, C. : j.1992
51Matematiko, instruado de matematiko kaj komputotekniko : Koutny, I. : j. 1982
51Metodo por trovi la nuliganto(j)n de enprogramigeblaj ekvacioj per mana komputoro, : Medgyes, Béla : Scienca Revuo, 1983, 1
51Multiplika tabelaro : 2 oble 1 ĝis 150 oble 100 / Jakob Rosenberg. : ROSENBERG, Jakob : Tallinn : Rosenberg, [152] p. ; 13 cm 6066
51n =a2 +b2 : Felbontás két négyzetszám összegére n = 1-től 25 000-ig = Disigo je sumo de du kvadratoj ekde n = 1 ĝis 25.000 / [összeállította Kovács Zoltán] ; : Kovács, Zoltán : [kiadja a Budapesti Tanítóképző Főiskola]. - Budapest : Interkomputo, 1982. - 44 p. ; 24 cm. Dulingva. 1926
51Naturo kaj socio : Enkonduko en ekologian pensadon kaj agadon / Edgar Guhde ; esperantigis Asocio de la Verduloj Esperantistoj W. Gunther, C. Moll, G. Grunder. : GUHDE, Edgar : Paderbom : Esperanto-Centro, 1985. - 169 p. : il. ; 21 cm Bibliogr.: 163-169. p. ISBN 3-924368-21-X 5789
51Nava nombrado, : BARBACETTO, Antonio : S. Vito al Tagliamento : A. Paolet, 1932. - 15 p. ; 25 cm 20703
51Noto pri la inicilo matematika : Ludo de kubetoj kunigeblaj... / Jacques Camescasse. : Camescasse, Jacques : Paris : Librejo Hachette, 1910. - 31 p. : il. ; 22 cm + 1 supl. 4565
51Notoj pri kelkaj matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Plena Ilustrita Vortaro : Olav Reiersřl
51Notoj pri konveksaj optimumproblemoj : Volframo Distel'
51Notoj pri linearaj optimumproblemoj : Volframo Distel'
51Nova Nombrado : Barbacetto, A. : j. 1932
51Perobjekta edukado, La : Artikolo aperinta en Scienca Gazeto pri la Inicilo matematika ; : CAMESCASSE, Jacques : Paris : Hachette, 1913. - 14 p. : il. ; 20 cm Fotokopiaĵo 6367
51Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. : WARINGHIEN, Gaston: Paris: SAT, 1987. 1264-1265, 1272-1275
51Pluredroj kaj plurĉeloj. : ORR, Wiliam P.: Liege: Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 31p.
51Plurlingva Matematika Terminaro, Eo-En-D-F-Sp-It : Reiorsol, O. : j. 1963
51Polemiko. Rimarko pri la artikolo de K. Fabo: Pri la disfaktorigo ...(Ref: 1949, 2, 49-57), : Bastien, L. : Scienca Revuo, 1950, 3
51Praanalitikaj funkcioj : Fréchet (?)
51Pri algoritmo de inventado. : Muraŝkovskij, J. S., Altŝuller, G. S. : Scienca Revuo, 1977, 4
51Pri certaj kalkul-metodoj por implicita funkcio ; : ŠVEJDA, Jaromír: AEST78
51Pri iuj tipoj de minimumaj surfacoj : FRÉCHET, Maurice
51Pri kelkaj homonimoj kaj sinonimoj en la matematika nomenklaturo de esperanto, : Willenhof, K. : Scienca Revuo, 1950, 4
51Pri la disfaktorigo de grandaj nombroj. : Fabo, K. : Scienca Revuo, 1949, 2
51Pri la nomado de grandaj nombroj. + Kompletigo: /W. P. Roelofs/. pĝ. 68-69., : Giltay, J. : Scienca Revuo, 1951, 2
51Pri la teoremo de Pick - prelegoen konferenco KAEST-1998 - : Rössler , Helmut : http://www.eventoj.hu/steb
51Pri la testado de statistikaj hipotezaroj - kursmaterialo en SUS 5 en San Marino, en 1988. (stat_hipotez.ps) : Quednau, H. D. : http://www.eventoj.hu/steb
51Pri la uzo de ringoj kun involucio en la vektora kalkulo : KUSTAANHEIMO, Paul
51Pri matematiko de Nikolao Koperaik / [verkis] St. Gaska ; tradukis Tadeo Krawiec. : Gaska, St. : Beograd : Internacia Scienca Asocio Esperantista, 1973. - 171-186. p. ; 23 cm. Aparta depreso el Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio Esperantista, Beograd, vol. 24. n-ro 5(103) 1973.171-186. p. 2617
51Pri matematiko de Nikolao Kopernik - astronomio, historio, trigonometrio: 6 teoremoj ; : http://www.eventoj.hu/steb
51Pri nombroj primaj. : Fabo, K. : Scienca Revuo, 1949, 4
51Pri Novaj Trigonometriaj Sistemoj : Dambrauskas : j. 1906
51Pri solvo de unumezura multeparametra ekstrema problemo laŭ metodo de la potencaj serioj. : Filiĉakov, P. F., Sekennyk, A. A., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
51Pri Unu Speco de Kurbaj Linioj Koncernantaj la Kvinan Eŭklidan Postulaton : Dambrauskas (1906)
51Pri unu speco de kurbaj linioj, koncernantaj la V-an Eŭklidan postulaton / verkis A. Dombrovski. : Dombrovski, A. : Berlin : Möller kaj Borel, [1906]. - 23 p. : il. ; 21 cm. - (Kolekto Esperanta : Aprobita de Do Za-menhof.). 2124
51Pri variaĵa problemo. : Giltay, J. : Scienca Revuo, 1951, 2
51Principoj por elekto de matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto : Olav Reiersřl : Kun bibliografio kaj alfabeta indekso de terminoj
51Principoj por elekto de matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto. : REIERSŘL, Olav: Oslo: Universitato de Oslo, 1985. 40p. ISBN 82 553 0583 1. - Kun bibl.
51Probablokalkulo: Elementa Enkonduko
51Problemoj de matematika terminaro. : Machado, J. N. : Scienca Revuo, 1950, 3
51Redukteco de malfirme nelinearaj diferencialaj ekvacioj en Banaĥ-spaco, La, : Bogatyrev B. M., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1970, 6
51Refuto de Kombinatorika Konjekto de P. Turán, : Matthias, Ulrich : Scienca Revuo, 1994, 2
51Respondo al korespondintoj. : Jackson, J. E. : Scienca Revuo, 1950, 3
51Respondo al S. J. Garvey. : Fabo, K. : Scienca Revuo, 1950, 2
51Retoj kaj kelkaj iliaj proprecoj, La ; : WOZNIAKOWSCY, Anna kaj Ryszard: AEST81
51Rimarkoj pri la funkcioj de Euler, la faktora funkcio kaj la binomaj nombroj. : Giltay, J. : Scienca Revuo, 1949, 1
51Simetriaj poliedroj ĉirkaŭ ni - prelego, KAEST-1998 ; : Werner, Helmut : http://www.eventoj.hu/steb
51Sorobano. : Kyoto : La Ligo de per-Sorobana edukado, [198?]. - [4] p. : il.; 22 cm Prospekto pri japana kalkulilo
51Sorobano; Utila aritmetika ilo : Pri la uzmaniero de japana kalkulilo
51Transcendent algebra: Ideografíe matematical: Experiment de un lingue filosofíc ; : LINZBACH, Jacob : Reval: Linzbach, 1921.-26, [8] p. ; 11 cm 6509
51Transiro per diferencialaj ekvacioj de probablodenso al karakteriza funkcio kaj inverse. Oslo /ĉ. 1950/. Recenzo. G. Hamming. : Reiersøl, Olav : Scienca Revuo, 1951, 3
51Uzo de bazaj figuroj kaj nova regulo en goniometrio, : De Kat, Jan Otto : Scienca Revuo, 1983, 1
51Verkoj de Nakamura : Nakamura kijoo : j. 1932
51Vortaro de Matematiko, ISAE en Scienca Gazeto, Eo-F-En-D-It
  
52Astronomio. Astrofiziko. Geodezio. Kartografio. Kosmoesploro. Tempokalkulo

Csillagászat. Asztrofizika. Földmérés. Térképészet. Űrkutatás. Időszámítás
 

52Ago de la universo, La. Trad. T. L. C. B/luett/. : Coulson, C. A. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
52Aipsida moviĝo kaj stelstrukturo. : Heck, A. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
52Alvoko al amatoroj astronomoj sur la suda duonsfero petas pri scienca kunlaboro la Krakova Astronomia Observatorio. : Kordylewski, K. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
52Astronomia almanako - daŭre aktualigata! : Wiegmann, Rick : http://www.eventoj.hu/steb
52Astronomia almanako 2002; De la Sunsistemo eksteren : Artikoloj, tabeloj, kalendaro
52Astronomia foto-atlaso : Heck, A. - Manfred, J. : j. 1978
52Astronomia Terminaro : Sekiguĉi : j. 1952
52Astronomio : Unua paŝo al la vojo de scienco / kompilis Joĉaŝien. : [Ĉinujo] : [S.n.], 1935. - 24 p. : il. ; 18 cm
52Astronomio en Esperantujo - ĉe Helio Jaques Rocha Pinto ; : http://www.eventoj.hu/steb
52Atingoj de astronaŭtiko en la jaro 1976 ; : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Centjara Esplorlaboro en la Perta Observatorio, : Mills, John : Scienca Revuo, 1996, 2
52Ĉu la Tero havas duan lunon? – el Homo kaj Kosmo : Maitzen, Hans Michael : http://www.eventoj.hu/steb
52Ĉu ni estas solaj? - Prelego de Amri Wandel en la Internacia Kongresa Universitato en 83-a UK en Montpellier, Francio en 1998. : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Ĉu vivo ekzistas ie en la Universo krom sur la tero? = Is There Life Elsewhere in the Universe? : Cambridge : Listener, 1949. - 134-139. p. ; 21 cm Enhavo: Parto 1-a Jesaj argumentoj / Fred Hoyle. Parto 2-a La Galaksia vivo /de C.D. Darlington. Aparta presaĵo: El "LISTENER" de la 21-a julio, 1949 Kopiaĵo
52De la centro de la universo ĝis la spacoŝipo Tero: kiaj konsekvencoj por tuthomara etiko? – prelego dum IKU-2008 en Roterdamo : Maitzen, Hans Michael : http://www.eventoj.hu/steb
52De la pra-eksplodo ĝis la homo - Prelego en la Internacia Kongresa Universitato en 2000. : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Dekdu monatoj, La, : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1975, 3
52Determino de la pozicio de steloj uzeblaj por la stela gvidilo de raketoj laŭ lanĉkondiĉoj. : Heck, A. : Scienca Revuo, 1973, 4
52Die Ermittelung des Datumtages im christlichen Zeitalter / von E. Fleischer = La difino de la dattago en la kristana epoko / de E. Fleischer. : Fleischer, E. : Dresden : Ader kaj Borel, 1914. - 20 p. ; 15 cm. Antaŭparolo germanlingve. - La teksto esperantlingve.
52Dua luno de Tero. : Väisäla, Y. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Duoblaj sistemoj kaj interna stelstrukturo. : Martinov, D. J. : Scienca Revuo, 1970, 2
52Ebloj kaj malfacilaĵoj por interplaneda vojaĝo. /ISU, Varsovio, 1959/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1961, 1/2
52Eksterteraj civilizoj sur la tero. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1971, 4
52Esperanto en astronomia uzo. : Väisälä, Y. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
52Eŭropo kaj kosmo-esplorado ; : Bertin, Christian : http://www.eventoj.hu/steb
52Evoluo de astronomiaj objektivoj kaj teleskopspeguloj. : Väisäla, Y., Oterma, L. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Evoluo kaj masinterŝanĝo en duoblaj steloj. : Heck, A. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Galaksia vivo, La. Ĉu la vivo ekzistas ie en la universo krom sur la tero? Trad. T. L. C. B/luett/. : Darlington, C. D. : Scienca Revuo, 1950, 4
52Gravito - kio ĝi estas? La - nova provo pri ĝia klarigo. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1975, 1
52Ĝenerala solvo por la ekvacio de perturboj en rektangulaj koordinatoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Hatnyelvű geodéziai szakszótár, magyar nyelvű értelmezéssel / [szerkesztette Csatkai Dénes, Winkler György] ; [eszperantó szókészlet Haszpra Ottó]; : [kiadja a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat]. - Budapest : BGTV, 1976-.-25 cm 5. köt. Fotogrammetria ; Fotográfia / [eszp. szókészlet Pechan Alfonz]. - 1985. - 352 p.
52Inkaa astronomio, La - IKU2002-; : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Interesaĵoj kaj kuriozaĵoj el la naturo, : Homo kaj Kosmo, n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Interplanedaj vojaĝoj – ampleksa verko (libro) el 1915 de fama rusia popularigisto de scienco. Ĝi estas konsiderata kiel unua sciencpopulariga libro en la mondo, dediĉita al la problemo de kosmaj flugoj. – Pli frua tradukversio en elŝutebla ZIP-formato, 363 kB ; : Perelman Jakov : http://www.eventoj.hu/steb
52Jesaj argumentoj. Ĉu vivo ekzistas ie en la universo krom sur la tero? Trad. T. L. C. B/luett/. : Hoyle, F. : Scienca Revuo, 1950, 4
52Kalendaro, La / originale verkita en Esperanto de Lengyel Pál. ; : Lengyel Pál : Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. - 31 p. ; 15 cm. El Internacia Scienca Revuo.
52Kalendaro, La ; : Lengyel, P. de (1907): j. 1907
52Kalkulado de la moviĝo ĉirkaŭ aksosimetria planedo sen la sekulaj membroj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1972, 6
52Kelkaj konsideroj kaj demandoj de kosmologia laiko. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
52Kemio de l' Universo, La / A. Fersman ; el rusa lingvo tradukis S. Rublov. : Fersman, A. : Leipzig : SAT Fako Kooperativa, 1925. - 79 p. - 15 cm - (Biblioteko de sennaciulo ; 1. Moderna Scienco)
52Kio estas la senfino, : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Kometo de Halley, La / de S. Blaĵko ; el rusa lingvo esperantigis W. Smurlo. - Kötzschenbroda ; : BLAĴKO, S. : Dresden : Thalwitzer, 1910. - 21 p. : il. ; 26 cm. - (Kolekto de la Internacia Scienca Revuo ; 1.)
52Kometo de Moreheuse, La / [Francisko Faccin] - [Paris] : FACCIN, Francisko : Scienca Revuo 1909. - 4 p.; 30 cm Kopio el la kolektaĵo de IEMW
52Komuna influo de la gravita forto kaj de la rotacio al formoj de ĉiel-korpaj sistemoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1971, 2
52Kosmo kaj ni, La ; Galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo : David Galadí-Enríquez, Amri Wandel : Unuafoje en Esperanto, kompleta manlibro pri teoria kaj praktika astronomio
52Kritiko de la teorio de "ekspansianta universo". Konsideroj pri la flankeniro al la ruĝo en la spektroj de ekstergalaksiaj nebulozoj. : Boldan, A. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
52Kun Voyager-2 proksime al Neptuno ; : Bertin, Christian : http://www.eventoj.hu/steb
52Kŭasaroj : Halvelik, M. : j. 1968
52Lakta Vojo, La - Prelego en la Kongresa Universitato 2005, Vilnius, Litovio. : Maitzen, Hans Michael - Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Lasta renaskiĝo de astronomio, La ; : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1967, 2
52Loko de la homo en la universo, La, : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Malgrandaj tempunuoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1976, 4
52Mariner IV difektita pro batoj de meteoroj? Kompletigo de B. Popović: "Mariner IV" fotas Marson. (Ref: 16:1965, 2, 43-54), : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1970, 1
52Mariner IV fotas Marson. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1965, 2
52Metamorfozoj de la Steloj : Nordman : j. 1910
52Mezurado de la tempo, La, : Manceau, J. : Scienca Revuo, 1977, 3
52Ne estas nur la vivo, kio nin interesas sur Marso, : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Nigraj kavoj - aŭ kiel mortas la steloj - artikolo ; : Demanski, M. : http://www.eventoj.hu/steb
52Nomlisto de la konstelacioj. : Heck, A. : Scienca Revuo, 1975, 1
52Novaĵoj el scienco kaj mondo, : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 http://www.eventoj.hu/steb
52Orienta astronomio – gasto-steloj en la galaksia fervojo – Prelego en IKU-2007, Jokohama. : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Per aspera ad astra. Por la 400-jara datreveno de la naskiĝo de J. Kepler, : Matvijiŝyn, J. O., Yelkov, K. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Pezosento kaj spirado dum interplaneda vojaĝo. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1962, 3/4
52Pli ol 10 artikoloj - pri astronomiaj temoj, tradukitaj de Don Harlow. : http://www.eventoj.hu/steb
52Pliprecizigoj de eltrovataj rapidoj de planedetoj / de B. Popović. : Popović, Boža : Beograd : Naučno delo, 1956. -11-22. p. ; 27 cm. Fotita el Bulletin l' observatoire Astronomique de Beograd XXI vol. 1956, 1-2.
52Plutono - la plej ekstera planedo. Trad. T. L. C. Bluett, : Moohe, P. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
52Porĉiama kalendaro : Sur la fundamento de la Juliana [kaj] Gregoriana kalendaroj kaj io pri la universala kalendaro ; : Török Péter : Debrecen : Propraĵo de l'aŭtoro, 1910. - 22 p. ; 15 cm.
52Pri astro-fiziko : Mallonga klarigo por ordinaruloj / verk-kompilis L. Korinna. : KORINNA, L. : Halifax : Korinna, [192?]. - 24 p.; 21 cm 5859
52Pri formigo de la planedoj de Suno -nova hipotezo. : Vilcovici, V. : Scienca Revuo, 1966, 2
52Pri la direktoj de la perihelioj de kometoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1976, 5/6
52Pri la ekvacioj de la interna stelstruktruro. : Heck, A. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
52Pri la kometo 1939 IV P/Väisälä : Serĉefemerido por 1971-1972 / Liisi Oterma. : Oterma, Liisi : Turku : Astronomia-Optika Societo, 1970. - 8 p. : il. ; 23 cm. -(Tähtitieteellis-Optillinen Seura = Astronomia-Optika Societo ; no7.). Bibliogr. [9.]p.
52Pri nia universo / kompilita de Li Qiang ; [tradukita de Liu Caisheng]. : Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1992. - 112 p. : il.; 19 cm ISBN 7-5052-0052-6 9079
52Pri simplaj astronomiaj objektivoj / de Y. Väisälä. : VÄIÄSÄLÄ, Y. : Kopenhago : Sciencaj studoj, 1958. -129-[132]. p.; 25 cm Represo el Sciencaj Studoj, 1958
52Pri Venuso ; : Klivo : http://www.eventoj.hu/steb
52Pripensoj kaj demandoj pri la gravito. : Heinaken, L. : Scienca Revuo, 1975, 1
52Projekto "SETI@home" , La - serĉado pri ekster-tera inteligento hejme ; : http://www.eventoj.hu/steb
52Reformo de kalendaro. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1966, 1
52Reformo de la kalendaro. , : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1975, 6
52Rusia kosmonaŭtiko - ampleksa retejo kun libroj, artikoloj, prezentoj de kosmonŭtoj, novaĵoj, ktp. : http://www.eventoj.hu/steb
52Sekvantaj paŝoj al la kosmo, La, : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1964, 3/4
52Senĝenaj Dialogoj : Fernandez, Alberto : j. 1970
52Senpera korektado de la vektoraj elementoj de planedetorbitoj ; : Popović, Boža : Kopenhago : Sciencaj studoj, 1958. - 133-141. p. ; 25 cm. Aparta depreso el Sciencaj Studoj 1958.
52Strukturo de magnetaj malvastaj duoblaj stelaj sistemoj, La (kelkekzemplera broŝuro, eldonita en 1989). : Andronov, d-ro Ivan L. : http://www.eventoj.hu/steb
52Sunhorloĝa Konstruo : Poljanskij, S. : j. 1903
52Suno malvarmiĝas..., La, – : Marobin, Lenio : ILERA-bulteno - http://www.eventoj.hu/steb
52Sunsistemoj kaj planedoj ĉirkaŭ foraj steloj - studo ; : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Supernovaoj: gastosteloj - la plej grandaj eksplodoj en la universo - Prelego en la Internacia Kongresa Universitato, IKU-2004, Pekino, Ĉinio. : Wandel, Amri : http://www.eventoj.hu/steb
52Tago egala al 42 jaroj kaj nokto egala same al 42 jaroj - artikolo pri Urano ; : Moura, Alves : http://www.eventoj.hu/steb
52Teorio de orbitoj de planedetoj kaj kometoj kun la ekiraj vektoraj pozicio kaj rapido kiel la orbitelementoj. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1977, 5
52Totala Suneklipso : 15. II. 1961 / [esperantlingve verkis Milovan Ljubiĉ kaj Gabriel Divjanoviĉ, Junaj astronomoj-esperantistoj]. : Ljubic-Divjanovic : Zagreb : Kroata Na-turscienca Societo, 1960. — 31 p. : il. ; 24 cm. - (Malgranda Scienca Biblioteko de la Kroata Naturscienca Societo.)
52Tragedio en la Universo / [verkis] la junaj astronomoj-esperantistoj ; el la originala manuskripto esperantigis Ivo Rotkvić. : Ekstra eldonaĵo. - Zagreb : La Kroata Naturscienca Societo kaj La Kroatia Esperanto-Ligo, 1961. - 94 p., [1] tp. : il. ; 20 cm.
52Trojanoj — interesa grupo de planedetoj, La, : Thüring, B. : Scienca Revuo, 1951, 2
52Vidaĵoj de senlimo / originala traktato de Marcel Finot. : FINOT, Marcel : Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto, 1911. - 24 p. ; 15 cm. - (10-spesdeka Biblioteko Esperanta ; No 5.) 5648
52Vidaĵoj de senlimo : Originala traktato / de Marcel Finot. - 2. eld. : Finot, Marcel : Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto, 1912. - 24 p. ; 16 cm. - (10-spes-deka Biblioteko Esperantísta ; N-ro5.). 4267
52Vivo de homo sur aliaj planedoj. /ISU, Hago, 1964/. : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1965, 3/4
  
53Fiziko. Akustiko. Atomfiziko. Elektro. Kvantumteorio. Magnetoj. Elektromagnetoj. Mekaniko. Mekaniko de solidoj, fluidoj kaj gasoj. Optiko. Relativecteorio. Termodinamiko

Fizika. Hangtan. Akusztika. Atomfizika. Elektromosság. Kvantumelmélet. Mágnesesség. Elektromágnesesség. Mechanika. Szilárd testek, folyadékok és légnemű testek mechanikája. Fénytan. Optika. Relativitáselmélet. Hőtan. Termodinamika
 

533-dimensiaj bildoj - "La Magia Okulo" - tria dimensio en bildoj. : Diestel, Wolfram : http://www.eventoj.hu/steb
53Aeronaŭtika terminaro, : DURRANT, E.D. : Rickmansworth, Internacia E-Ligo, 1941, 36 p., 15, broŝ.
53Aktiveca Mezuro de la 14-Karbone Markita Barikarbonato per Scintilaj Geloj, : Bisci, Gilli : j. 1964
53Apliko de fiziko en la arkeologio – aĝ-determino, karbonizotopoj, termikfosforesko, arkeomagnetismo. : Sárközi, János: http://www.eventoj.hu/steb
53Atoma klarigo pri materialproprecoj, : Vetter, Rob : Pekino, 1968
53Balanciĝo de elektra reta frekvenco - Influo de balanciĝo de elektra reta frekvenco al funkciado de sinkronaj motoroj movantaj inerciajn masojn -- artikolo en Scienca Revuo ; : Puhr, Ivan kaj Chrdle, Petr : http://www.eventoj.hu/steb
53Bazaj konceptoj de kinematiko de motora mekaniko, : Kustaanheimo, P. E. : Scienca Revuo, 1971, 5/6
53Bazaj konceptoj de kinematiko de motora mekaniko. : KUSTAANHEIMO, P.: Scienca Revuo 1971:5-6
53Bioelektroniko. : MAYER, H.: Fokuso 1987:1 24
53Ĉio relativas... (bildostrio) - Popularscienca enkonduko en la fizikon de relativeco en formo de bildstrio. Origine ĉe: Petit, Jean-Pierre : http://www.savoir-sans-frontieres.com - http://www.eventoj.hu/steb
53Ĉu 9,81 m/s2, aŭ 9,81 N/kg? : Haszpra, Ottó : Scienca Revuo, 1986, 1
53Ĉu 9.81 m/s2, aŭ 9.81 N/kg? : HASZPRA, Ottó: Scienca Revuo 1986:151 15 1986, 151 (STEB)
53Ĉu ekzistas atomoj de energio? /ISU, Mainz, 1958/. : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1959, 2
53Ĉu la relativec-teorio estas revizienda? : EHRENBERG, W.: Scienca Revuo 1964:3-4 119, 1965:1-2 35
53Ĉu oni povas vidi la atomojn? /ISU, Kopenhago, 1956/. : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
53Ĉu oni povas vidi la atomojn? /ISU, Paris, 1950/. : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1954, 3
53Danĝeroj de atombomboj,La, : Bostwick, K. O. : Scienca Revuo, 1955, 3
53Danĝeroj de la radioaktiva polvo, La. Trad. T. L. C. B/luett/. 1958, 2/3, 53-55. Komplet. T. L. C. B/luett/: Rimarkoj de la tradukinto de la artikolo pri la danĝeroj de la radioaktiva polvo. + Noto de la redaktoro pĝ. 58, : Nishawaki, Tasushi : Scienca Revuo, 1958, 2/3
53daŭra kreiĝado de la materio, La. Trad. T. L. C. B/luett/. : Jones, H. S. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
53Domaĝo de la atombombo en postaj jaroj. /ISU, Maina, 1958/. : Yagi, Hideo : Scienca Revuo, 1959, 2/3
53Doppleraj efikoj ĉe Schwarzschild ; : Paiva , Filipo M. kaj Teixeira, A. F. F. : http://www.eventoj.hu/steb
53Du problemoj de lumdisvastiĝo en la mondspaco. : THURING, B.: Scienca Revuo 1953:1-2 47
53Eblecoj de la homa ekkono kaj la universo, La , : Tertsch, H. : Scienca Revuo, 1966, 2
53Efekto de apudnula froto. Trad. J. Inoĥodov. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
53Ekvilibraj kaj transportaj ecoj de altgrade koncentiitaj akvo-solvaĵoj, : Kodejš, Zdeněk / Novák, Jindrich : Scienca Revuo, 1983, 4
53El la mondbildo de l' nova fiziko : I. Modernaj konsideroj pri energio kaj radiado : II. La elektra strukturo de 1' materio / Reiche ; tradukis H. Muravkin. : Reiche : Leipzig : S.A.T. Eldona fako Kooperativa, [ca 1924]. - 52 p. : il. ; 18 cm. - (Sennacieca Asocio Tutmonda serio: Moderna scienco.)
53El la Scienca Literaturo: J. Appl. Phys. Informo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1993, 1
53El Nino perturbas tutmondan klimaton. : FLENTER, G.: Munalu 1993:1 3
53Elektrontransdonaj kolizioj - eksperimento, resumo de fizika PhD el 1991. : Irvine, Aaron : http://www.eventoj.hu/steb
53Elektrostatikaj ŝarĝoj. Trad. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1952, 4
53'Elementarstrukturo de la Materio - Unueca Strukturala Kvantumkampoteorio de la Materio kaj Gravito' Heim, Burkhard Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 4
53Elementoj de la inĝeniera demorfologi. : HASZPRA, Ottó: Sciencaj Komunikaĵoj 1977:jul 79
53Elementoj de la inĝeniera hidraŭliko. : HASZPRA, Ottó: Sciencaj Komunikaĵoj 1977:jul 8
53Elementoj de la inĝeniera statiko. : HASZPRA, Ottó: Scieneaj Komunikaĵoj 1976:jul 63, 1977:jul 85
53Elementoj de nelineara optiko - 26 paĝa studo en pdf pri polarizo, propagiĝo, 2-a harmono, parametra amplifilo, refrakto kaj sorbiĝo, polarizeblo, ktp. : Soroushian, Behrouz : http://www.eventoj.hu/steb
53Eltrovo de la anti-protono, La. Trad. T. L. C. B/luett/. : Frisch, O. : Scienca Revuo, 1956, 2
53Energio de hidrogena atomo. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1975, 3
53Energio de plena jonigo de atomoj - artikolo en Scienca revuo ; : Tokarev, B. V. : http://www.eventoj.hu/steb
53Esencoj de la kvantummekaniko. Klarigoj ankaŭ pri klasika kaj relativeca mekaniko; : Hinsen, Konrad : http://www.eventoj.hu/steb
53Esperanta Bildvortaro. : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. 10-17, 2A-29, 224-225, 266-269 - Duden: Atomo, Atmosfero, Meteologio, Fizikaj instruiloj.
53Esperanta terminaro de fiziko. Esperanto-japana-angla. : Katsumori, H.-Makino, S.-Yamamori, J. : Kasugai: Department of Physics, Chubu University, 1987. 200p. ISBN 4-9900082-0-0
53Esperantaĵoj en la teoria fiziko. Ankaŭ bibliografio de F. J. Belinfante. : H/aferkorn/, R.
53Esperiga flanko de la atoma energio, La , : Scienca Revuo, 1958, 2/3
53Esploroj pri Sunĉeloj en Svislando, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 2000, 1
53Eŭropa laboratorio por atomkerna esplorado konstruota en Ĝenevo. : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1952, 2/3
53Fadenoptiko ; : FELSŐ, Géza: Sciencaj Komunikaĵoj 1978:jul 59
53Fazodiagramoj. Enkonduko al materialscienco. : Vetter, Rob (1988): Schipluiden 1988. Klara prezento por unuajaraj studentoj
53Fizika bazo de la kolormondo, La. : Ehrenberg, W. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
53Fizikaj Grandoj kaj Iliaj Unuoj : Wüster, E. : j. 1921
53Fizikaj konstantoj - La ciferoj de 9 fizikaj konstantoj. ; : http://www.eventoj.hu/steb
53Fizikaj unuoj - Difinoj pri multaj fizikaj unuoj (precipe la SI-unuoj). : http://www.eventoj.hu/steb
53Fiziko ĉe mi - Paĝo pri fiziko.- : http://www.eventoj.hu/steb
53Fotografa optiko elementa / originale verkita en Esperanto de Karlo Verks. : Verax, Charles : Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. - 79p. : il. ; 19 cm. - (Internacia Scienca Kolekto.) Familia nomo de Karlo Verks estas Ch. Verax. 1698
53Fotogrametrio kaj ĝia aplikado, La. : PEEVSKI, V.: Scienca Revuo 1974: 5-6 211
53Fotono ĉe juĝejo : Tomanaga sin' itirô (1953)
53Fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo, La / en Esperanto konsistigis Miroslav Tůma. : Tůma, Miroslav : [Prago] : Česky esperant. svaz, [ca 1974]. - 215 p. : il. ; 21 cm. Bibliog: 215. p. Titolo sur la kovrilo: Pri la varmo. 1946
53Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado, (tr. John McCarthy), : Gasstone, Samuel : j. 1968
53Geometrio "Folietara" aŭ Nova teorio geometria pri la movo de l' korpoj en spaco, La / de René de Saussure. : Saussure, René de : Ĝenevo : La aŭtoro, 1908 (Genevo : Alb. Kündig). - 36 p. : il. ; 26 cm. I.a parto, El Internacia Scienca Revuo, 1908.
53Globa Sistemo de CC2-Recikligo per Sunenergio, : Sano, H. : Scienca Revuo, 1999, 3
53Globfulmo, La ; : EGELY, György: Fokuso 1987:3 46
53Gravita lenso en Ĉielo. : WANDEL, Amri: Monato 1986:8 14
53Gravneta kampo - pruvo de ekzisto de vektorkampo, simila al elektra kaj magneta, La – : Restrepo Rivas, Luis Guillermo : http://www.eventoj.hu/steb
53Hejme farebla lorno por spekti kometojn- : Lunazzi, J. : http://www.eventoj.hu/steb
53Hibridaj integritaj cirkvitoj. : Hort, P. : Scienca Revuo, 1978, 2
53Hidromekaniko kaj Varminterŝanĝo' Informo : Ŝejpak, A. A. : Scienca Revuo, 2000, 1
53Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo; Resumo de lekcioj : A.A. Ŝejpak
53Historio de Yukawa teorio. : EGAMI, P.: Osaka : Esperanto-Rondo en Naturscienca Fakultato de Osaka Universitato, [ca 1950]. - 25 p. ; 18 cm 3814 + Scienca revuo 1951:1
53Holografio kaj televido - prezento de fizika bazo, teorio kaj realigo de apliko de holografio por elektronikaj bildoj. – : Lunazzi, Jozef, J. : http://www.eventoj.hu/steb
53Homaro, la tero kaj la kosmo, La, : Revelle R. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
53Homo kaj la atomo, La. Trad. T. L. C. Bluett, W. P. Roelofs. : Born, M. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
53Homonimo-indukto, La, : Wilgenhof, K. : Scienca Revuo, 1950, 4
53Internacia Fiziko - Artikoloj kaj informoj pri fiziko kun ligoj al aliaj paĝoj.- : http://www.eventoj.hu/steb
53ITER-vojo al neelĉerpebla energiofonto? : KLAG, W.: Monato 1983:2 23
53Kiel oni determinas la nombron de la molekuloj? /ISU, München, 1951/. : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1954, 1
53Kiel utiligi geotermon. : KNOEDT, J.H.: Monato 1980:10 28
53Kio estas neŭtrino? – prelego ĉe la Japana Esperanto-Kongreso en Kameoka - : Shigeaki Nagamachi: http://www.eventoj.hu/steb
53Klasika Dinamiko - Klarigoj pri klasika dinamiko.- : http://www.eventoj.hu/steb
53Konstrumekaniko - lernmodulo por kurso ĉe AIS, Akademio Internacia de Sciencoj (analitiko, grafikaj operacioj je fortoj, stato-ekvacioj, metodo de diskretaj elementoj, mejlo-ŝtonoj de mekaniko, matematika helpilo) - : Koppel, Rudolf : http://www.eventoj.hu/steb
53Kvanta Mezuro de Gasoj el Nuklefendigo per Gamaspektrometrio, multaj aŭtoroj
53Kvara dimensio de spaco. (Manuskripto). Recenzo. C. A. ten Seldam. : Seriŝev, I. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
53Lexique Aéronautique, En-F-D-Sp-It-Eo
53Limigantaj facoj de kristaloj, La ; : HARTMAN, P. : Kopenhago ; Sciencaj Studoj, 1958. – 157-161. p. : il..; 24 cm. Represo el Sciencaj Studoj. 1958.
53Longo de lumondo kiel natura etalono, La. /ISU, Haarlem, 1954/. : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1957, 4
53Magia okulo, La : Volframo Distel' : Pri ŝajne tridimensiaj bildoj
53Magneta disketo anstataŭ filmo, : IZUMI, Yukio: Monato 1981:10 31
53Malforta sismo en fiziko. : VETTER, R.: Monato 1983:8 14
53Malvarma kunfando de atomnukleoj. : FUSS, W.: Monato 1990:1 18
53Materialo kun granda varmizolado. : FUSS, W.: Monato 1993:3 15
53Matrica analizo de la elektrocirkvitoj kun plurpolusaj elementoj. : Wiechowski, M. : Scienca Revuo, 1974, 4
53Mekanikaj Terminoj : Ossaka-Takata (1962): j. 1962
53Metalaj vitroj. : VETTER, R.: Monato 1983:10 22
53Metaloj kaj nia mondo. : NAGY, K.: Scienca Revuo. 1976:2-3 69
53Mezurado kaj statistika analizo de marondoj. : UTNE, N.: Scienca Revuo 1978:1 21
53Mezuro de sunenergidisradiado : DELLIAN, C.J. : Scienca Revuo 1951:1 39
53Mezurunuoj. : MAUL, S.: Monato 1981:9 22
53Mi komprenas fine la radion! - Ampleksa libro en 12 ĉapitroj La fama sciencpopulariga libro pri la baza funkciado de radioaparato kaj telekomunikado. Interesa stilo, modela lingvaĵo! : Aisberg : http://www.eventoj.hu/steb
53Molekuloj / János Nyilasi ; [esperanta traduko Kovács Lajos]. : NYILASI János : Budapest: Scienca Eldona Centro, 1984. - 118 p.: il. ;19cm ISBN963 571 145 X 5738 - kun multaj grafikaĵoj
53Multkapabla nova aparato. : KOPPEL R.: Monato 1989:3 20
53Nenio nova sub la suno. : Gilay, J. : Scienca Revuo, 1949, 3
53No Place to Hide! London 1949. Recenzo. T. L. C. B/luett/: Du gravaj verkoj pri la atoma energio. : Bradlet, D. : Scienca Revuo, 1949, 4
53Novaĵoj pri fiziko. Trad. A. Lienhardt. : Scienca Revuo, 1971, 2
53Nubo el Sudoriento. Ĉernobil. : JOHANNSON, Sten: Monato 1986:12 13
53Oomniprecipa valoro de diverĝa integralo, La : Fréchet, M. : Scienca Revuo, 1959, 1
53Optiko - Fragmento de lernolibro kun subĉapitroj pri optiko (ĝenerale), fotometrado, ekesto-, propagiĝo-, refrakto de la lumo, ondooptiko, polarigo, lumo kaj materialo, la okuloj, optikaj instrumentoj. : Sárközi János : http://www.eventoj.hu/steb
53Origino de 10 elementnomoj. : DECKER, G.: Monato 1991:11 27
53Paradoksoj kaj Apartecoj de la Senfino, : Cindra, José Lourenço : Scienca Revuo, 1998, 3
53Perioda sistemo de la elementoj, La - : http://www.eventoj.hu/steb
53Perturboj de la suncentraj vektoraj elementoj de planedet- komet-/orbito, : Popović, Božidar : Scienca Revuo, 1985, 2
53Piccard en la stratosfero; esperantigita de J. B. A. : Silva, Agostinho da : Porto : Manuel de Frei-tas, 1943. - 22 p. : il. ; 16 cm. - (Ĉirkaŭ la mondo : [6].) 564
53Pri evoluo de la reduktoteorio por diferencialaj ekvacioj kun kvazaŭperiodaj koeficientoj. : Mytropolskyj, J. O., Bogatyrev, B. M., Matvijiŝyn, J. O. : Scienca Revuo, 1969, 1
53Pri fluidigo de l'aero fare de polaj scienculoj antaŭ 50 jaroj ; : BURDECKI, Feliks : [Warszawa] : [Burdecki], 1933. - 6 p. ; 22 cm. Rapidprelego de 17. V. 1933
53Pri la ebleco de hazardaj fonografajoj ; : SIRK, H. : Kopenhago : Sciencaj Studoj, 1958. - 127-128. p.; 25 cm Represo el Sciencaj Studoj, 1958
53Pri la ligo inter temperaturoj kaj varmoj de fandiĝo por elementoj de la perioda sistemo. Informo II, : Flaks, S. : Scienca Revuo, 1982, 4
53Pri la nuna stato de la kvantumteorio de kampoj de elementaj korpuskloj interagantaj. + Kompletigo. /W. P. Roelofs/: Kelkaj terminologiaj rimarkoj. pĝ. 104., : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1949, 3
53Pri la relativeca principo - artikolo en Scienca Revuo. – : Cindra, José Lourenço (BR): http://www.eventoj.hu/steb
53Pri la varmo – Termodinamiko – fama ampleksa libro pri termodinamiko, aperinta en 1974, per manskriba teksto. Nun ĝi legeblas kiel "viki-libro".- : TŝMA, Miroslav : http://www.eventoj.hu/steb
53Pri taĥidona fotono. : Popov, M. T. : Scienca Revuo, 1972, 3
53Pri tre fama principo de simetrio de Pierre Curie. : Fréchet, M. : Scienca Revuo, 1951, 2
53Relativeca Dopplera efiko ĉe unuforme akcelata movo - parto I. kaj parto II. - : Paiva , Filipo M. kaj Teixeira, A. F. F. : http://www.eventoj.hu/steb
53Relativeca tempo, La - I. -- verkita de en 2006. -- 12-paĝa artikolo en formato pdf - : Paiva , Filipo M. kaj Teixeira, A. F. F. : http://www.eventoj.hu/steb
53Relativeca teorio, kosmologio kaj fiziko de elementaj korpuskloj.- : Rabunskij, Dmitrij : http://www.eventoj.hu/steb
53Resistencia de las columnas de fierro : Influencia de los errores de imprenta = Rezisteco de la ferkolonoj : Influo de la preseraroj / Federico Villareal. : VILLAREAL, Federico : Lima : Escuela de Ingenieros, 1904. - 70 p. ; 25 cm Portugale kaj esperante
53Rompoj (tr. D.C. Laroque) : Albert Jacquard : Pri la socia rolo de scienco. j. 1986
53Senĉesa kreiĝado. Trad. T. L. C. B/luett/. : Hoyle, F. : Scienca Revuo, 1949, 4
53Senĝenaj dialogoj : Fernández, Alberto : Facilaj klarigoj pri natursciencaj fenomenoj per dialogoj. j. 1971
53Serĉante la Randon de la Tempo Gribbin, John Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1994, 2
53Simpla modeligo de fizikaj procesoj per kornputilo. : SÁRKÖZI, János: in : Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Tekniko 1988
53Simpliganta procedo en la Bruna sintezo. : Ware, L. A. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
53Solitono - ekvacioj, havantaj solvon en formo de solitono. - : Soroushian, Behrouz: http://www.eventoj.hu/steb
53Sonbendaj programoj haveblaj de la Magnetofona Servo de UEA / komisiito Rüdiger Eichholz. : [Rotterdam]: UEA, 1965. - [20] p.; 15 cm Represo el la jarlibro de UEA, 1965 5593
53Studo de transdona cirkvito kiu entenas negativan elementon. : Ware, L. A. : Scienca Revuo, 1967, 4
53Studo pri la komplekseco de l'sulfura trioksido pere de la Raman-efekto. : Nijveld, W. J. : Scienca Revuo, 1952, 4
53Teorio de Fraktaloj kaj ĝia Apliko por Diagnozo de Ekologidependaj Malsanoj, : Krasnogorskaja, N.N., Legushs, E.F., Cvileneva, N.J. : Scienca Revuo, 1999, 1
53Terminaro de akustiko, manuskripto : Baroš, Miroslav (?)
53Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj : Rybář, Jan : j. 1982
53The Military and Political Consequences of Atomic Energy. London 1948. Recenzo. T. L. C. B/luett/: Du gravaj verkoj pri la atoma energio. : Blackett P. M. S. : Scienca Revuo, 1949, 4
53Tuboj por Mezuri Premojn de Fluaj Mediumoj, : j. 1963
53Tunel-mikroskopo. : VETTER, R.: Monato 1983:11 18
53Universo kurbeca, universo ebeneca kaj la svis-fromaĝa modelo de kvardimensia spaco. : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1957, 3
53Uzado de radikarbo por la determinado de aĝo de organikaĵoj, La. : SIRK, H.: Scienca Revuo 1959:2-3 83
53varmoretroreflekto- : Cooman, Leo De : http://www.eventoj.hu/steb
53Vintro postmilita (atommilita), La. : BOSSONG, Ru: Monato 1964:3-4 10
53Vortaro de Fiziko (ISAE), Eo F En D It : en Scienca Gazeto, 1913
  
54Kemio. Kristaloj. Mineraloj. Neorganika kemio. Organika kemio

Vegytan — kémia. Kristálytan. Ásványtan. Szervetlen kémia. Szerves kémia
 

541.2-Cikloheksandion-dioksimo (Nioksimo) reakciilo por nikelo. Trad. R. P. Jervis. : Johnson, W. C., Simmons, M. : Scienca Revuo, 1949, 2
54Ankoraŭ pri kemia nomenklaturo. Polemiko. (Ref: 1949, 3, 111-117), : R/oelofs/, W. P. : Scienca Revuo, 1950, 1
54Ankoraŭ pri kemia nomenklaturo. Polemiko. (Ref: 1949, 3, 111-117), : Patterson, A. M. : Scienca Revuo, 1950, 2
54Antoni Grabowski kaj kemio / Andrzej Warszawski. : WARSZAWSKI Andrzej : Bydgoszcz : Warszawski, 1991. – 23 p. ; 22 cm. Bibliogr.: 19-21 p. Kopiaĵo. Grabowski, Antoni (pri)
54Asimilado de karbona dioksido kaj la fiksado de atmosfera nitrogeno kiel konservantoj de la vivo sur tero, La. /Prilaboris V. P. Roelofs/. : Virtanen, A. I. : Scienca Revuo, 1954, 3
54Bazaj nocioj en kemio kaj solvo de kemiaj kalkul-problemoj : Boris Ŝvarc : Ekzercoj por studentoj, kun detalaj solvoj
54Celoj kaj rimedoj de scienca esplorado, La (en kemio-izotopoj). : Svedberg, T. : Scienca Revuo, 1952, 4
54D. D. T. : Scienca Revuo, 1949, 1
54De Iicenso antikva al moderna parfumo. IKU-prelego 1985 Augsburg, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1991, 1
54Degustumado mezurado de sensaj lagetoj generataj pro ŝanceliĝemo de gustoj, : Figeroa, M. F. : Scienca Revuo, 1973, 1
54Ekesto de Esperanta kemia nomenklaturo : Jan Wacław Pióro
54Elektrolitoj : Cavanagh, B. M. : j. 1974
54Elementoj preter la uranio. Kompil. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1950, 3
54English-Esperanto Chemical Dictionary (Angla-esperanta kemia vortaro). London 1956. Recenzo. W. P. Roelofs. : Duhcan, D. R. : Scienca Revuo, 1957, 3
54Ensorbaj aparatoj por silicia kvarfluorido en kemia industrio. : Pluhař, Z. : Scienca Revuo, 1970, 6
54Esperanta Nomenklaturo de Kemio, ISAE, Eo-F-En-D-It-Sp
54Esperantlingva krestomatio por studentoj de kemio kun vortaroj esperanta-hungara. : KOVÁCS Lajos. : Eszperantó nyelvű kémiai szöveggyűjtemény és szótár. Debrecen: Kossuth Lajos Tudornányegyetem, 1990. 291p
54Etimologio de la nomoj de kemiaj elementoj- : http://www.eventoj.hu/steb
54Etkvantaj elementoj en moderna ĥemio de sterkoj. : Pluhař, Z. : Scienca Revuo, 1971, 4
54Evoluo de konstitucia analizo por polidispersaj sistemoj. : Turenko, P. P., Gonĉarov, A. S. : Scienca Revuo, 1977, 3
54Fermentoj, : Pioro, J. : j. 1970
54Fiziologia oksidado per nitrato. : Sato, Ryo : Scienca Revuo, 1950, 4
54Formiĝo de l'aminacidoj dum interago de dioksido de karbono kun amoniakato de kalcio. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1974, 4
54Fundamentaj konceptoj en kemio : Kawamura, S. : Kursoteksto de la SUK. j. 1974
54Fundamento de kemia nomenklaturo. : PIÓRO, Jan: Varsovio: PEA, 1986. 78p. ISBN 83 7015 018 6.
54Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado, (tr. John McCarthy), : Gasstone, Samuel : Kun Esperanta-angla terminaro, dudirekta. j. 1968
54Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado, La ; tradukita el la angla de John McCarthy. : Glasstone, Samuel : Mondroeville [USONO] : Interparl., 1968. – 124 p. ; 19 cm.
54Furfurolo kaj la nomado de parencaj kombinoj. : Jervis, R. P. : Scienca Revuo, 1949, 2
54Ĝenerala, organika kaj biologia kemio, el la angla tradukis teamo sub la gvido de R.K. Jones, D.a. Portmann]. : STOKER, H. S. - M.R.Slabaugh : Glenview : ISAE, 1988. – 574 p. ; 29 cm. ISBN 0-961 5986-0-3 21264
54Ĝenerale pri tensiotensoro. : Némec, V. : Scienca Revuo, 1975, 2
54Heterocikla nomenklaturo - : http://www.eventoj.hu/steb
54Historio de D. D. T., La, Trad. T. L. C. Bluett. : Johnson, E. S. : Scienca Revuo, 1949, 1
54Historio pri sistemigo de kemiaj elementoj : Pioro, J. W. (1992): j. 1992
54Informado kaj domumentado prikemio. : KAWAMURA, S.: Ličge: Someraj Universitataj Kursoj, 1974. 43p.
54International chemical dictionary: angla, Esperanta, germana. : WESTERMAYER, Manfred: Tübingen, 1982. 75p, ISBN 3 923596 12 X. - 3400 terminoj.
54Internationales Chemie-Wörterbuch = Internacia Kemio-Vortaro = International Chemical Dictionary – : WESTERMAYER, Manfred : Tübingen : GEA, 1981. – [94] p.: 21 cm 5308
54Iom da kemio pri argilo kaj argilarto- : http://www.eventoj.hu/steb
54Je kio kapablas elektrono - sciencpopulariga artikolo : Homo kaj Kosmo n-ro 1976/1 + http://www.eventoj.hu/steb
54Kelkaj aspektoj de la kemio de naturaj substancoj - : Hesse, M. - Werner, Ch. - Süsse, M : Scienca Revuo, 1992, 1- http://www.eventoj.hu/steb
54Kemia kaj scienc-teknika vortaro; Esperanta, angla, germana : Doug Portmann, Donald Rogers : Pli ol 10 000 kapvortoj. Kun plena indekso angla kaj germana, la perioda tabelo, klarigo de la metra sistemo (SI) ktp.
54Kemia Terminaro, D-Eo : Dellian, K.
54Kemia terminaro, glosaro al la libro - : http://www.eventoj.hu/steb
54Kemiaj afiksoj - broŝuro en kvar ĉapitroj, en Warszawa en 1966 - : Pióro, Jan : http://www.eventoj.hu/steb
54Kemiaj Afiksoj Internaciaj : Pioro, J.
54Kemiaj afiksoj, nombroj, acidoj : Pioro, Jan W. : Studo pri kemia nomenklaturo
54Kemiaj bazoj : Jan Wacław Pióro
54Kemiaj elementoj : Kiu malkovris oksigenion? : PIÓRO, Jan Wacław : Piastów : Pioro 1992. – 9.p. 2 t. : il. ; 21 cm. Bibliogr.: 6 p.
54Kemiaj elementoj, 5-lingva tabelo - : http://www.eventoj.hu/steb
54Kemiaj Elementoj, La, : Portmann, Doug : Scienca Revuo, 1993, 2
54Kemio de l' Universo, La : Fersman : j. 1925
54Kemio Internacia : Barrocas, Alberto
54Kemio kaj biokemio de karbonhidratoj : Kawamura, S.
54Kiu malkovris oksigenon? : Pioro, Jan W. : j. 1992
54Klasifiko de ĥemiaj transformiĝoj surbaze de diskretaj karakterizaĵoj de atomoj. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1972, 6
54Koloidkemia Terminaro, Maeda t., Eo-D-En-F : j. 1929
54Kompleksigo de ftala anhidrido kun rodanidoj de unuvalentaj katjonoj en acetono, : Tronov, B. V., Gonĉarov, A. E. : Scienca Revuo, 1971, 1
54Kompletigo de: D. R. Duhcan: La nomado de la elementoj. (Ref: 1950, 4, 128-133), : Runtze, H. : Scienca Revuo, 1951, 1
54Kristalaj Proprecoj : SAENZ, I., M. - AMIT, A. : j. 1952
54Leksikono de ĥemio kaj farmacio, Ja-Eo : hermesa Rondeto j. 1927
54Lernolibro pri kemio - ĝenerala, organika kaj biologia kemio. El la angla tradukis teamo sub la gvido de: R. K. Jones kaj D. A. Portmann en 1988- : Stoker, H. S. kaj Slabaugh, M. R. : http://www.eventoj.hu/steb
54Likvaj brulaĵoj produktitaj el karbo, : Rogers, Donald Evan : Scienca Revuo, 1986, 1
54Logiko en kemia nomenklaturo ; Kemisemiotiko : Jan W. Pióro
54Lumgaso, La : Agostinho da Silva
54Manlibro de solvoj por ĝenerala, organika kaj biologia kemia – : STOKER, H. Stephen - Michael R. Slabaugh : Ĉikago : Esperanto-Societo de Ĉikago, 1981. – 99.p. ; 30 cm. ISBN 0-9615986-Z-X. Slabaugh, Michael R. (aut.)
54Matematika modelo de demonomerigado per ŝprucmetodo dum kontinua produkta procezo de polikaprolaktamo. : Klimek, W. E. : Scienca Revuo, 1972, 5
54Medicinalaj Plantoj kaj Sufero de la Prostato, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 1
54Metaloj kaj nia mondo / K. Nagy. : Nagy K. : Beograd : Scienca revuo, 1976. – 69-83 p. : il. ; 22 cm E la Scienca Revuo vol. 27. 1976. n-ro 2/3, 118/119.
54Mezurado de varmo-efekto ĉe la kristaligprocezo al solvaĵoj. : Rychlý, R. : Scienca Revuo, 1975, 2
54MIFEGYNE™ - RU 486, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 3
54Molekuloj. Trad. Lajos Kovács. : NYILASI, János: Budapest: SEC, 1984. 110p
54Návrh na zmenu chemickej nomenklatúry anorganickych slúčenin v esperante. "Chemické Zvestí" 1948, 2. Recenzo, W. P. R/oelofs/: Proponoj por kemia nomenklaturo esperanta. : Zikmukd, M. : Scienca Revuo, 1949, 3
54Neorganikaj kaj Organikaj Kombinaĵoj : Pioro, J. : j. 1970
54Nomado de la elementoj, La, : Duhcan, D. R. : Scienca Revuo, 1950, 4
54Nomoj de acidoj en internacia lingvo ILo : J.W. Pióro
54Nomoj de kemiaj elementoj - konfliktaj nomoj, premisoj en la nomado, komentario, ktp. - : http://www.eventoj.hu/steb
54Nova kolorreago por detekti tiokarbamidojn. : Nilsson, G. : Scienca Revuo, 1957, 3
54Nova orocedo por dintezo de dihidrojasmono, : Jame, Suno : Scienca Revuo, 1989,
54Nova rigardo al nomoj de kemiaj elementoj. : PORTMANN, D.: Scienca Revuo nr.163. 44(1993):2
54Novaj kemiaj elementoj. Trad. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1955, 3
54Nula periodo de la sistemo de elementoj de D. I. Mendelejev. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1965, 2
54Nuna stato de karbonigado, La Parto 1. Ĝeneralaj principoj kaj industria aplikado. : Bowling, K. Mcg. : Scienca Revuo, 1974, 1
54Oni ĵus eltrovis, ke barbo kreskas sur metaloj. : Girard, R. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
54Organikaj funkcioj. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1971, 4
54Partaj ŝarĝoj kaj redoksa karakterizaĵo de atomoj en halogenmetanoj. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
54Plessis-Bourré kaj alĥemio, Le / Le Plessis-Bourré et l'alchimie : André Cherpillod : Laŭ la aŭtoro, alĥemiistoj efektive sukcesis transmutacii metalojn
54Poliĥetaj novaĵoj el Norvegujo : STOP-BOWITZ, C.
54Pri karboksilo, karboksaco kaj karboksatoj. : Popov, M. T. : j. 1986
54Pri la analizo de proteinoj el nutradologia vidpunkto. : Gál I. E. : Scienca Revuo, 1978, 2
54Pri la feromonoj, : Kovács, Lajos : Scienca Revuo, 1991, 1
54Pri la ligo inter temperaturoj kaj varmoj de fandiĝo por elementoj de la perioda sistemo. : Flaks, S. : Scienca Revuo, 1977, 3
54Pri la uzo de oksalilhidrazido kiel reagilo por certaj karbonilkombinaĵoj. : Nilsson, G. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
54Pri lasta vicnumero de kemiaj elementoj, : Popov, Mikail Timofeevich : Scienca Revuo, 1986, 2
54Pri nomoj de elementaj korpuskloj kaj de kelkaj instrumentoj. : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1949, 3
54Pri oksalilhidrazido. : Nilsson, G. : Scienca Revuo, 1952, 4
54Pri Rilatoj inter Kemiaj Strukturoj kaj Fiziologiaj Agoj : Takase toyokiti : j. 1938
54Proponoj por kemia nomenklaturo e-a. Polemiko. (Ref: 1949, 3, 111-117), : Duncan, D. R. : Scienca Revuo, 1950, 1
54Protektado de fero kaj farbo. : Hijveld W, J. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
54Provo de Kemia Kompreno de l' Monda Etero : Mendelejev : j. 1904
54Provo de Kemia Nomigado : Berthelot, P. : j. 1904
54Racia kaj internacia kemia nomenklaturo. (Kritikaj studoj pri la sistematiko kaj logiko de la kemia nomenklaturo), München 1948. Recenzo. W. P. R/oelofs/: Proponoj por kemia nomenklaturo esperanta. : Dellian, K. : Scienca Revuo, 1949, 3
54Radioaktivaj vojmontriloj. Du novaj metodoj en la biokemia esplorado. Trad. H. Sirk : Burkart, T. : Scienca Revuo, 1954, 4
54Regulo de n+1 grupoj kaj ĉefaj interrilatoj en perioda sistemo de B. I. Mendelejev. : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
54Rolo de solvanto ĉe kompleksigoj en solvaĵoj. : Ryĵov, V. D., Gonĉarov, A. E. : Scienca Revuo, 1971, 3
54Ruband-forma desoksiribonukleata acido. : Popov, M. T. (sn) : Scienca Revuo, 1978, 2
54Sciencaj nombroj - : http://www.eventoj.hu/steb
54Sciencaj nomoj - : http://www.eventoj.hu/steb
54Selektiva reduktado de nitrogen-oksidoj per amoniako, : Markvart, Miroslav : Scienca Revuo, 1983, 4
54Sepdek-kvin jaroj de la reakcio inter amino- kaj karbonil-grupoj de Maillard 1912, : Kawamura, Sin'itirô : Scienca Revuo, 1987, 1
54SI, Sistemo Internacia de mezur-unuoj - : http://www.eventoj.hu/steb
54Singulet-oksigeno, : Mach, Ivan / Veprek-Siska, Josef : Scienca Revuo, 1983, 4
54Studo de neakvaj sistemoj per elektrokonduktiva kaj krioskopia metodoj. : Ryĵov, V. D., Gonĉarov, A. E. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
54Sukero nutrado kario : Klag., R. kaj W. (1991): Faktoj pri sukero kaj la homa sano
54Suplementoj en la "Kemia kaj scienc-teknika vortaro" - : Portmann, Doug kaj Rogers, Donald : http://www.eventoj.hu/steb
54Tifoida febro kaj kloromicetino. : Tudela, P. E. : Scienca Revuo, 1950, 2
54Tutmondaj Scienco kaj Tekniko (Kína).
54Vinfarado laŭ hejma Metodo, : Rábago, Manuel Rodríguez : Scienca Revuo, 2000, 1
54Viva kaj malviva / de M.J. Goldŝtejn ; [el la rusa gazeto trad.M.P. Kaus]. – : GOLDŜTEJN, M.J.j. : Ĝenevo: Alb Kündig, 1908. – 32 p. ; 30 cm. Kopiaĵo, El "Internacia Scienca Revuo", 1908. 21000
54Vojo al la determinado de la strukturo de ribonuklea acido. : Egami, F. : Scienca Revuo, 1959, 1
  
55Geologio. Geofiziko

Földtan — geológia. Geofizika 

5517 fakaj studoj de diverslandaj aŭtoroj, kun suplementa tabelaro. : Scienca Eldona Centro de UEA, 1984. 172p., ISBN 963 571 123 9.
55Aggtelek, Jósvafő. Eldonas: Fremdultrafika Oficejo de Konsilantaro de Departemento Borsod-Abaúj-Zemplén]. : Miskolc : Fremdultrafika Oficejo de la Konsilantaro de Departemento Borsod-Abaúj-Zemplén, [197? ]. – [20] p. il. ; 17 cm. Kun praktikaj sciindajoj
55Al la difino, klasado kaj nomenklaturo de la fonolitecaj vulkanrokoj = K definici, rozděleni a názvoslovi znělců = Zur Definition, Einteilung und Benennung der Phonolithgesteine = A fonolit kőzetek meghatározásáról, elnevezéséről és osztályozásáról / Josef Kavka. : KAVKA, Josef : Prago : universitatis Carolinae, 1964. – 43-59 p. ; 24 cm. El Acta Universitatis Carolinae – Geologica; No 1. 1964. La teksto estas esperantlingve, resumoj ĉeĥe, germane kaj hungare
55Aldono : Resumoj en Esperanto / de O. Simon; [en] Gerlands Beiträge zur Geophysik Vol. XV. 1. : Simon, Otto : Leipzig : Akademische Verlagsges., [ca 192? ]. – 3 p. ; 22 cm. 3809
55Analizo de averioj kaj konstrŭkatastrofoj en Pollando ..., : Kaniak, Andrzej : Scienca Revuo, 1992, 1
55Averioj de konstruaĵoj en sismaj-kvazaŭsismaj regionoj, : Kaniak, Andrzej : Scienca Revuo, 1991, 2
55Bela subtera mondo, La ; Libro pri grotoj : Tell, Leander : Ilustrita per belaj fotoj de naturfenomenoj kaj arĥeologiaj trovaĵoj en grotoj tra la tuta mondo. j. 1959
55Bohemia kratero -- artikolo en Scienca Revuo 1/2007 - : Rajlich, P. : http://www.eventoj.hu/steb
55Cikleco en la geologia evoluado de la Tero -- : Mabesoone. J : Scienca Revuo 1/2007 - http://www.eventoj.hu/steb
55Ĉu leŭcito en Bohemio? : Josef Kavka : Geologia studo pri nord-bohemiaj vulkanaĵoj
55Ĉu ni konsentu surpriziĝi? : Kaniak, Andrzej : Scienca Revuo, 1991, 2
55Ĉu vi konas la teron? Ĉapitroj el la geologiaj sciencoj. : DUDICH, Endre: Budapest: Scienca Eldona Centro de UEA, 1983. 150p. ISBN 963 571 080 1. - Tudományos ismeretterjesztő könyv, magyarázó szakszójegyzékkel és eszperantó szakirodalom-jegyzékkel. — Altnivela enkonduko en la geologion, kiu kun abundaj figuroj kaj tebeloj traktas geonomion, petrologion kaj sedimentulogion, paleontologion, tektonikon, ter-internon, terhistorion kaj stratigrafion, aplikajn geofizikon kaj geologion, kosmogeologion kaj planedologion, kun terininaro kaj bibliografio. Altnivela enkonduko en la geologion kun abundaj figuroj kaj tabeloj
55Datumbazo pri geologia literaturo- : Procházka, Václav : http://www.eventoj.hu/steb
55El "La vizaĝo de la Tero" / de Eduard Suess ; esperantigis Theodor Fuchs. – : Suess, Eduard : Wien : A. Schönfeld, 1912. – 38 p,- ; 17 cm 4516
55Elementoj de Geologio, 6 lingvoj : j. 1965
55Elementoj de teroj raraj (ETR) en mar-sedimentoj - : Procházka, Václav : Scienca Revuo 1/2007 - http://www.eventoj.hu/steb
55Éléments de géologie en six langues / A.Cailleŭ [et al]. : Cailleŭ, A. : Paris : Société d'Édition d'Enseignement Supérieur, 1965. – 191. p. : il ; 24 cm. Bibliogr. 186-188 p. La esperantlingva teksto de Gérard, Robert 20544
55Enkonduko en la grundosciencon: El la Polvo de la Tero : Rolt, W. F. : j. 1969
55Esperanta Bildvortaro. Bailieboro, Ort. 1988. ISBN 0-919186-32-7. 16-17, 24-41 : EICHHOLZ, Rüdiger: Duden: Atmosfero, Meteologio, ĝenerala geografio, Ŝtatoj, Mapo
55Esperantlingvaj publikaĵoj kaj tradukaĵoj - : DUDICH Endre : Budapest: Dudich, 1968-2006; il. ; 29 cm. 1. vol. .-381 p. 2. vol. .-376 p. 3. vol. .-238 p. 4/1. vol. .-225 p. + 2 mell. 4/2. vol. .-103 p. + 1 mell. 4/3. vol. .-455 p. 4/4. vol. .-54 téma 9823-9826/1-2-3-4
55Esperanto – multilingva speleologia fakvortarto / [Internacia Laborgrupo]. : Kaposvár : Internacia Laborgrupo de Esperantistaj Speleologoj, 1988. – Ripetita paĝo [19] p. ; 30 cm 21401
55Estiĝo de la Tero kaj de la Homo : Tell, Leander : j. 1971
55Fermo kaj sekigo de la Suda Maro, La / [publikis] Nederlanda Ĝenerala Fremdultrafika Asocio ; tradukis J.R.G. Isbrücker. – : Den Haag . Nederlanda Ĝenerala Fremdultrafika Asocio, [ca 1933]. – [30] p. : il. ; 21 cm. 1282
55Fiziko-geografia terminaro : Hasan Jakub Hasan : Terminaroj, Amadeus, 2012. 440 terminoj kun klarigoj en Esperanto kaj ekvivalentoj en la angla kaj bulgara. Prezo: 7.50 EUR. Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=2575
55Fonolitoj kontribuas al ŝparado de energio - : KAVKA, Josef: SAEST82
55Geokemia priskribo kaj komparo de tri hungaraj baŭksitkuŝejoj - : Dudich, Endre : Kemio Internacia (3), 1967 - http://www.eventoj.hu/steb
55Geologia vortaro. : HOEG, Tom Arbo: Oslo: Universitetsbiblioteket, 1989. 117p. ISBN 87-7000-150-3.
55Geologio Internacia / [eldonita kunlabore de Universala Esperanto-Asocio kaj Hungara Esperanto-Asocio]/ [verkis Endre Dudich et al.]- 5.vol. : Budapeŝto : Scienca Eldona Centro de UEA, 1984. – 255.: il. ; 21 cm. Referencoj post la studoj. Informaj komunikaĵoj de hungaraj institucioj /tradukis Ervin Fenyvesi (175-255. p). ISBN 963 571 1239. 8018
55Geologio internacia : kolekto de original-verkoj en Esperanto / [redaktis Josef kavka, Sylwester Skompski] ; [auspiciis Geologia Sekcio de Internacia Scienca asocio Esperantista] ; [eldonis Instytut Geologiczny Warszawa]. : Vasovio : I. G., 1976. – 146 p. [4] t. : il. ; 21 cm. Volumo 3.
55Geologio internacia : Kolekto de original-verkoj en Esperanto / [verkis M. Laboutka et al.] ;[redaktas Josef Kavka]. – 1. vol. : Prago : Geo-industria, 1968. – 192 p., [3] t. : il. ; 20 cm Bibliogr. Post la studoj. 1140
55Geologio internacia : Kolekto de original-verkoj en Esperanto / [verkis P. Kostlivý et. al.] ; [redaktas Josef Kavka]. – 2. vol. : Prago : Geoindustria, 1972. – 144 p., [2] t. : il. ; 20 cm. Bibliogr.post la studoj. 1141
55Geologio Internacia : Suplemento Vol. 5. : Budapesto: Scienca Eldona Centro de UEA, 1984. – 3 pecoj, falditaj en kovrilo; 21 cm. Enhavo : Dai Liming : Mallonga tabelo de abondecoj en element-generacioj… Numero de la vol.5.: 8018. 8019
55Geologio Internacia Recenzo, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1987, 2
55Geologio kaj Origino de la Niagara Klifo - : Klivo : http://www.eventoj.hu/steb
55Glaciejo-ĝardeno en Lucerno / [Albert Heim] ; esperantigis Lucerna Esperantista Grupo. – : HEIM, Albert : Lucerno : Presejo C.J. Bucher, 1909. – 30 p.: il.; 19 cm 8313
55Kaj la suno haltis. Katastrofismo en la folkloro de la popoloj. : Cherpillod, André : j. 1993
55Kavitacia erozio, La : ROSENDAHL, Halvor
55Konciza geografio de Ĉinio. : JEN Judi: Pekino: ĈEL, 196A. 240p, 12 foto., mapo.
55Kretaceaj sabloŝtonoj en la nordorienta Bohemio. : Nedohlel, A. : Scienca Revuo, 1980, 2
55Kvaroble "viva" planedo – la Tero, La = A négyszeresen "élő" bolygó – a Föld / Dudich Endre. : DUDICH Endre : Sződliget, Dudich, 1994. – [4] p., 11 ald. : il.; 30 cm. Dulingve skizo 21218
55Kvin Jaroj de Lizimetro-Esplorado : Makkink, G. (?)
55Laŭsistema vortaro de la rokaĵomineraloj (Eo-Cs-De-Fr). : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1980, 2
55Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. : HRYNKIEWICZ, Adán, ERGOTO: Buenos Aires, 1972. p.32-41
55M.M.O. = la Monda Meteorologia Organizaĵo. - : Geneve: Organisation Météorologique Mondiale, 1954. - 5 p. : il. ; 22 cm. Aparta presaĵo el la revuo Esperanto dec. 1954. 2287
55Malapero de la Dinosauroj, La - ISAE-Prelego 1998 Montpellier, : Joguin, Jacques : Scienca Revuo, 1998, 2
55Mezepokaj ĉinaj metodoj prognozi tertremon, : Kolganov, Andrei P. : Scienca Revuo, 1991, 2
55Mineralnavn-Kvarts-kvarco-kvarc : Hoeg, T. A. : j. 1988
55Moravia karsto : Abismo Macoĥa kaj grotoj / K. Absolon ; tradukis J. Blahoslav. – : Absolon, K. : Brno : Esperantista Klubo, (1921). – 42 p., [9] t. : il. ; 17 cm
55Natamilags tel in nugän / pelautöl fa Gebaur Izor. : GEBAUR Izor : Pécs : Taizs József, 1988. – 34 p. 3 t. il. ; 21 cm. Kopiaĵo.
52Nova geografio kaj novaj tempomezuroj : Notoj. : Milano : Tip. G. Farina, 1971. - 29 p. ; 17 cm + supl. 12 p. 2524
55Novaj trovaĵoj de mineraloj en norda Bohemio - : RYCHLŬ, Rudolf - FENGL, Milan: AEST78
55Oscilado de la riverniveloj en sudorientaj Alpoj, La : …Meteorologiaj Observadoj por le jaroj 1923-1924. / Reya Oskar. – : OSKAR, Reya : Ljubljana : "Merkur", 1931. – 8 p. 29 cm. Kun 5 kartoskizoj. Speciala presajo el la publikajo de la Instituto de Meteorologijo kaj Geodinamiko en Ljubljana. 20428
55Pekino: Fremdlingva Eldonejo, 1974. 110p
55Perspektivoj por sistemigo de la magmo-rokaĵoj - : Kavka, Josef : Scienca Revuo - http://www.eventoj.hu/steb
55Prevento kontraŭ averioj de loĝdomoj en kvazaŭsismaj regionoj / Psika higieno la bazo de feliĉo kaj sano : Andrej Kaniak / Jerzy Lechowski
55Rigardu la Teron : Loon, van : j. 1937
55Sismologio kaj kontraŭ-tertrema protekto en Albanio - : Pistoli, Vasil : Scienca Revuo Vol. 43 (1992)(2)-161. - http://www.eventoj.hu/steb
55Skizo pri Ĉinio. : Beijing: El Popola Ĉinio, 1981. 1-8
55Speleologia bildvortaro 14-lingva. : VUKOV, Péter: Kaposvár, 1990. 32p.
55Sulfurhavaj baŭksitoj de Hungario - : Dudich, Endre : Kemio Internacia 1(2), 97-104 - http://www.eventoj.hu/steb
55Tersciencoj - ĉu Krizo aŭ Novaj Perspektivoj? : Dudich, Endre : Scienca Revuo, 1997, 1
55Tertremoj, La – ĉu enigmo? - : POWER, Daniel Deneva : Pisa : Edistudio, 1991. – 148 p., 6 t. : il. ; 22 cm ISBN 88-7036-044-X. Bibliogr.: 146-147. p. 8939
55Zon distribuiĝo de geologiaj kaj geofizikaj fenomenoj ĉirkau Japanio – : SUGIMURA Arata : Kopenhago : Sciencaj studoj, 1958. -153-[155]. P. : il.; 25 cm. Represo el Sciencaj Studoj, 1958. Bibliogr.: [155]. P.
55Zona distribuiĝo de geologiaj kaj geofizikaj fenomenoj ĉirkaŭ Japanio : SUGIMURA, Arata
  
551Meteologio

Meteorológia
 

551Batalo kontraŭ la neĝo, La - : ENGEN, Per: AEST88
551Lexique Méteorologique en 12 Languages, F-Cs-D-Sp-En-Eo-It-Pt-Ru-Pl-Ro : Dalcambe, E. - Rollet de l' Isle, M. : j. 1931
551Meteologia observatorio sur la monto Sonnblick, La : W. Klag
551Meteologia observatorio sur la monto Sonnblick, La, : Klag, W. : Vieno, 1986
551Meteologia Terminaro : Lewin, M. : j. 1961
551Prognozado de danĝeraj veteraj fenomenoj (glatiso kaj neĝoŝtormo) - : BOĈKOVA, Tatjana Nikolajevna: AEST88
551Vetero kaj klimato de la mondo / Denis Riley kaj Lewis Spolton ; el la angla tradukis Kris Long. – : RILEY, Denis : Renoma popularscienca verko, riĉe ilustrita - Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1987. – 131 p.: il.; 25 cm. ISBN 92 9017 035 2. Spolton, Lewis (aut)
  
57Biologio. Antropologio. Ekesto de vivo. Genealogio. Ĝeneralaj karakterizaĵoj de vivo kaj vivuloj

Biológia. Antropológia. Az élet keletkezése. Származástan. Az élet és az élőlények általános tulajdonságai
 

57Al la tero returne : Ledon, Gilbert R. : Pri gravaj problemoj de la homaro kaj eblaj solvoj
57Aminoacidoj kaj nombroj. : Popov, M. T. : Scienca Revuo, 1981, 1
57Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj. : SEIHO Nishi: 2.eld. Maebaŝi, 1964. 108p.
57Antropogenezo : Studo pri la ekesto da la homo ; [esperantigis M. Leereveld]. – : PANNEKOEK, A. : Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. – 88.p. ; 21 cm. Bibliogr.: 87-88. p. La studo verkiĝis en 1944.
57Biogenezo en la medio de prekambio kaj kambrio / Cz. Biedulski. – : Biedulski, Czesław : Beograd : Scienca Revuo de Internacia : Scienca Asocio Esperantista, 1976. – 25-34 p. ; 24 cm. Aparta presaĵo: Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio el vol. 27.n.-ro 1 (117) 25.02.1976. Bibliogr. 32-33. p.
57Biologia enciklopedio "Bio-Lib.cz" – Ilustrita, monda enciklopedio pri plantoj, fungoj, kaj bestoj kun iliaj nomoj en la latina, en naciaj lingvoj kaj en Esperanto. : La Esperanta terminaro de "BioLib.cz" troveblas ĉe http://www.biolib.cz/en/taxondictionary/ ... \'Second language of dictionary\': Esperanto ... OK. --- Helpilo en Esperanto por uzi la enciklopedion Bio-Lib: http://members.chello.cz/malovec/BioLib.htm - http://www.eventoj.hu/steb
57Biologia Imunigo de Terpomoj kaj ĝiaj Perspektivoj, : Pusenkova, Ludmila : Scienca Revuo, 1999, 4
57Biologia krestomatio : Mészáros, Béla : j. 1992
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj 101-125
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj 126-150
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj NBN 1-25
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj NBN 26-50
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj NBN 51-75
57Biologia nomenklaturo, Nova ~; : Decidoj NBN 76-100
57Biologia Nomenklaturo, Nova~ ; : Leksikono NBN 1001-1500
57Biologia Nomenklaturo, Nova~ ; : Leksikono NBN 1-500
57Biologia Nomenklaturo, Nova~ ; : Leksikono NBN 501-1000
57Biologiaj nomenklaturoj kaj ilia esperantigo : Stop-Bowitz , C. (?)
57Bioluminesko, ĉu rezulto de plasmaj procezoj en vivaj organismoj – : BIEDULSKI, Czesław : Beograd : Scienca Revuo, 1977. – 227-236. p. ; 22 cm. Bibliogr.: 235-236 p. Represo el la Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio Esperantisa vol. 28., No 6(128), 31.12.1977.
57Biooceanografiaj studoj en Argentino : BALECH, E.
57Caloplaca cirrochroa specio ofta, sed nur supraĵe konata. Priskribo de la apoteciohavaj taloj. - vol. 45/1994, pp 327-342. - 1,37 MB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Caloplaca egeana Roŭ et ... kaj Caloplaca veneris ... - du novaj likenspecioj de la mediteranea marbordo. - vol. 43/1992, pp 97-103. - 319 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Cibernetikaj problemoj de la vivproceso. Trad. K. Siwicki. : Mazur, M. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
57Clauzadeana Roŭ nova likengenro - Bulteno Soc. linnéenne Provence, n-ro 35/1983, pp 99-102 - 144 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Ĉu organismoj travivis la glaciepokon en la nordo? /ISU, Tokio, 1965/. : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1959, 2
57Ekufuturo / Supera Financa Ekonomika Instituto "D. A. Cenov" ; Bulgara Ekologia Societo Svieko '84, Svištov ; [kunmetis Ĥristo Marinov]. : Sofio : Bulgara Esperantista Asocio Ekologai Sekcio, 1984. – 418. p. : il.; 21 cm
57El la scienca literaturo: New Scientist, Science Informo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1992, 2
57El la Scienca Literaturo: Olfaktoraj ciliaj proteinoj. Suprakonduktiveco Informo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1993, 2
57Elementa Ekologio : Stop-Bowitz : j. 1974
57Enkonduko al klonado de DNA-fragmento - Kiel obligi DNA-fragmenton en bakterio? Kiel enigi fremdan DNA en prokariotan celon? : Tschudy, Fabien : http://www.eventoj.hu/steb
57Enkonduko en ĝeneralan biologion – : STŘP-BOWITZ, Carl : Ličge : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. – 91. p. : il.; 30 cm. – (SUK-Kursotekstoj – KT 14.). Someraj Universitataj Kursoj (1974) (Ličge) 20533
57Enkonduko en la biologion - ampleksa fakscienca, universitata studo de internacia laborteamo. -- Fokuso - : http://www.eventoj.hu/steb
57Enkonduko en la biologion. : Fokuso 1987:4. 8-29.
57Enkonduko en la teorian biologion -- ampleksa studo por universitataj kursoj - : Mészáros, Béla dr. : http://www.eventoj.hu/steb
57Esperanta Bildvortaro. : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. 44-53 (homa anatomio), 616-671 (animaloj kaj plantoj)
57Esperanto i vegetarianstvo = Esperanto kaj vegetarismo ; : ŜARAPOVA, Anna : Esp. Bibl. de G.D., 1915. – 15 p., 21 cm. Nur en rusa lingvo –
57Estiĝo de la Tero kaj de la Homo : Tell, Leande : Populara skizo pri la esploroj kaj teorioj malantaŭ la hodiaŭa koncepto de evolucio. j. 1971
57Eszperantó biológiai szöveggyűjtemény = Esperantlingva krestomatio pri biologiaj sciencoj / [publikigis] Kosstuh Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar ; kompilis kaj redaktis Mészáros Béla. – : Debrecen: [KLTE], 1989. – 374 p. il. ; 21 cm. Bibliogr.: 182 p. 7287
57Eszperantó nyelv és biológiai szöveggyűjtemény Egyetemi jegyzet biológus, medikus és agráregyetemi hallgatók részére. : MÉSZÁROS Béla: Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1992. 312 p. - 25 fakaj studoj de paleontologio ĝis bestkuracado, kun biologia fakvortaro.
57Evolucio de la evoluciismo : Parolado / de Le Monnier ĉe lia akcepto en la Akademion de Stanislas, la 21-an de Majo 1908 : el la franca tradukis Noël. – : Le Monnier : Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. – 22 p. ; 21 cm. – (Kolekto de "Lingvo Internacia".) 2029
57Evoluo de la trafiko kaj de ĝia polucio, La : Marinov, Hristo : j. 1984
57Formulo de la nativa DNA. : Popov, M. T. : Scienca Revuo, 1981, 1
57Fungoj kaj likenoj... - sciencaj publikaĵoj de - kun diversaj kunaŭtoroj en la portalo http://lichenologue.org .- : Raoŭ, Claude : http://www.eventoj.hu/steb
57'Genoj, Popoloj kaj Lingvoj - la Biologiaj Bazoj de nia Civilizo' Cavalli-Sforza, Luigi Luca Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 2000, 1
57Genomo-projekto, La - Deĉifrado de la homa DNA, mapado de homa genetika kodo. - : http://www.eventoj.hu/steb
57Genroj Verrucula kaj Verruculopsis, La - Bull. Soc. linn. Provence, vol. 58/2007 pp 133-180. - 4,87 MB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Gyalecta crozalsii (Gyalectaceae, Ostropales, Ascomycota), malbone konata specio - Sauteria, vol. 15/2008 pp 421-432. - 386 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Homaj rasoj de la mondo, La : Scienco kontraŭ superstiĉo; : Nordenstreng, Rolf : Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto u.p.a., 1935. – 212 p. il. ; 19 cm. Bibliogr. 209-212 p.
57Hypocenomyce stoechadiana, nova likenspecio - : Bulteno Soc. linnéenne Provence, n-ro 36/1984 pp. 189-194 - 390 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Identeco de Verrucaria versipelis Nyl. La, - : Bull. Soc. linn. Provence, vol 53/2002 pp 151-153. - 177 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Immersaria usbekika (Hertel) nove trovita en Eŭropo. - : Bulteno Soc. linn. Provence, n-ro 41/1990 pp. 139-142 - 162 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Initiation a la nomenclature biologique nouvelle (NBN) : De Smet, Wim : j. 1973
57Introduction to new biological nomenclature (NBN), An : W.M.A. De Smet : Pledo anstataŭigi la latinan sistemon de biologia klasifado per Esperanta
57Kancero kaj ekologio, (tr. R. Laval) : Touchais, Maurice : Ligoj inter kancero kaj varmiĝo de la atmosfero j. 1989
57Kiamaniere mi komprenas la biogenezon, la formevoluon en la organisma : SEIHO NISHI
57Kiel nomi la organismojn? : Stop-Bowitz, C. : Scienca Revuo 13
57Kiel nomi la organismojn? /ISU, Kopenhago, 1962/, : Stop-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1963, 14
57Konsideroj pri la Biologia Nomenklaturo, : De Smet, Wim : Scienca R. 13
57Konsideroj pri la biologia nomenklaturo. , : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
57Kuriozaj floroj kaj arboj en la provinco Vunnan, : ZHANG Qutai, Feng Zhihou kaj Yang Zhenghong: Ĉinio. Pekino: ĈEE, 1908. 146p.
57Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. : HRYNKIEWICZ, Adán, ERGOTO: Buenos Aires, 1972. p.9-19 (flaŭro), 19-32 (faŭno), 48-52) anatomio 52-54 (fiziologio)
57Leksikono "Dr. PI bloobook" - de Paul Imboden - por 5500 specioj de bestoj, fungoj kaj plantoj, ktp.- : http://www.eventoj.hu/steb
57Likenkunaĵoj kaj supra arbolimo en la kalkaj Alpoj de suda Francio - : Bull. Soc. linn. Provence vol. 55/2004 pp 71-88. - 317 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Likenoj de Okcidenta Eŭropo. Suplemento 4-a: eltiraĵoj 2. - : Bull. Ass. fr. Lichénologie, vol. 32(2)/2008 pp 5-36. - 464 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, La, : Neergaard, P. : Scienca Revuo 13
57Lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, La. /ISU, Kopenhago, 1962/. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
57Manifesto por nova Eŭropo, tr. Oswald Haselbauer, : j. 1991
57Media malboniĝo en la mondo kaj rimedoj de civitanoj, Meguro Esperanto-Societo
57Medicina Parazitologio - helmintozoj, hompatogenaj platvermoj - kompleksa, interesa studo de prof. R. Sachs, parazitologia lernolibro por studentoj! - : Sachs, Rüdiger : http://www.eventoj.hu/steb
57Mikroboj — "fajrestigistoj". Trad. V. Golovin. , : Ĉemelidze, K. : Scienca Revuo, 1971, 3
57Mistero de l' Sango, La, [el germana lingvo tradukita de Teo Jung] – : Forst de Battaglia, Otto : Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. – XII, 155 p., 1 tp. : il. ; 14 cm. Bibliogr. 147-154. p. 146
57Mondo en guto da akvo, La : Tatjana Auderskaja : Abunde ilustrita scienc-populariga verko pri la mikroorganismoj vivantaj en akvo
57Mutacioj de genoj - Kiaj ili estas? - : Tschudy, Fabien : http://www.eventoj.hu/steb
57Naetrocymbe saxicola, likeno kun Trentepohlia. - : Bull. Soc. linn. Provence, 60 : 127-142. - 1,62 MB - http://www.eventoj.hu/steb
57Naskiĝo de nova sciencbranĉo : Molekula biologio; – : Bencsik István : Dunaújváros ; Montevideo : Urugvaja Esperanto-Societo, 1965. – 117-124. p. ; 22 cm. Respresaĵo el Kemio internacia 1965. vol. 1.n-ro 2. 2001
57Naturo kaj socio. Enkonduko en ekologian pensadon kaj agadon., (tr. W. Gunther) : Guhde, Edgar (?)
57Natursciencaj terminoj en la Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, La - : Bull. Soc. linn. Provence, vol. 54/2004 pp 125-141. - 238 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Nelikeniĝintaj fungoj ĉe Squamarina : Clypeococcum epicrassum comb. nov. kaj Lichenochora clauzadei sp. nov. - vol. 45/1994, pp 421-430. - 315 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Nelikeniĝintaj fungoj likenloĝaj - Ilustrita determinlibro. - : Clauzade G., Diederich P. et Roŭ C. : Bull. Soc. linn. Provence, nĤ spécial 1, Marseille, ISSN 0373-0875 - 142 p. - http://www.eventoj.hu/steb
57Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto. : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
57Notoj pri kelkaj sufiksoj sistematikaj kaj priskribaj en biontologio. : Albault, André : Scienca Revuo, 1951, 1
57Nuna stato de l'evoluismo, La / el la franca tradukis J. kaj M. Delacourt. : Rostand, Jean : Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1950. – 113 p. ; 20 cm 570
57Nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio : Mészaros, B. : j. 1976
57Origino de Specioj, La : Karolo Darvino : Referenca verko kiu, post sia apero antaŭ 150 jaroj, influis ĉiujn vivosciencojn
57Origino de specioj, La, - la fama ampleksa verko de Charles Darwin, tradukita de "Klivo" (kun "nekutima" formo de personaj nomoj). - : Darwin: http://www.eventoj.hu/steb
57Originoj de la vivo de biokemiaj vidpunktoj/ S. Kawamura. – : KAWAMURA, Sin'itirô : Ličge: Someraj Universitataj Kursoj, [1976]. – 63. p. ; 30 cm – (SUK-Kajeroj ; 03.). Bibliogr.: 58-62 p. Manuskripto. Someraj Universitataj Kursoj [1976] (Ličge) 20241
57Partopreno de oksalatoj en la aktivigo de kelkaj enzimoj : Esploro rilata al la influo de oksalatoj je aktiveco de aril-sulfata sulfohidrolaso B en histaj homogenizaĵoj / Alojzy Wenclewski. – : Wenclewski, Alojzy : Montevideo : Urugvaja Esperanta-Societo, 1966. – 193-200. p. : il. ; 22 cm. Respresaĵo el la revuo "Kemio Internacia" Vol. 2, n-ro 3. pp 193-200 dec. 1966. 3322
57Pirenea zono kiel paleobio-logia filtrilo-bariero, La. Trad, L. Mimó Espinalt. , : Crusafont, Pairó M. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
57Plankto kaj mara produktado / E. Balech. – : BALECH, E. : Liege : Someraj Universitaj Kursoj, 1984. – 99 p. 30 cm. Bibliogr.: 75-81.p. Someraj Universitataj Kursoj (1974) (Liege) 21111
57Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. : WARINGHIEN, Gaston: 4.eld. Paris: SAT, 1907. 1219, 1221-1263
57Polemiko: Notoj pri kelkaj sufiksoj sistematikaj kaj priskribaj en biontologio. , : Stop-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1951, 3
57Polycoccum opulentum Arnold, nelikeniĝinta fungo likenloĝa, ofta sed pretervidita.v - : Bull. Soc. linn. Provence, 41/1990, pp 143-150. - 544 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Precipaj likenaj substancoj de kelkaj taksonoj - : Bulteno Soc. linnéenne Provence, n-ro 38/1986 pp. 269-275 - 45 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Pri la funkcio de spicoj en la nutrado - : Gál, Ilona dr: http://www.eventoj.hu/steb
57Pri la homa radiado / originale verkita da Emile Boirac. – : BOIRAC, Emile : Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. – 16 p.; 15 cm 6150
57Pri la konduto de bestoj. : ŜUVAJEV, Jevgenij: Fokuso 1987:4. 30-56
57Pri la origino de l' homo : La prezidanta parolado farita ce la kunveno de la Brita Asocio por la antaŭenigo de scienco, en Leeds, Augusto 31an 1927, kaj lastatempaj traktatoj pri Darwinaj temoj ; tradukis W.M. Brown kaj F.R.A. McCormick. – : Keith Artur : London : The Esperanto Publishing Co., 1928. – 64 p. ; 18 cm 173
57Pri la Origino de la Homo : Keith, A. : j. 1928
57Pseudolecidea Clauzade et Roŭ nova likengenro - : Bulteno Soc. linnéenne Provence, n-ro 35/1983 pp. 95-97 - 84 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Repertorio 1 ; : NBN-nomoj 1-1400
57Repertorio 2 ; : NBN-nomoj 1401-2400
57Sarcopyrenia acutispora Nav.-Ros. et Cl. Roŭ sp. nov., nelikeniĝinta fungo likenloĝa - vol. 49/1998 pp 125-135. - 2,23 MB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Scienca skribaĵo pri la kancero – : CSAPLÁR Lajos : Pécs-Hird : [Csaplár], 1986. – [7] p. ; 30 cm. Enhavo : Elformiĝo kaj la kuracmetodo de la kancero / Lajos Csaplár. Manuskripto, tajpita, multobligita. La ekzemplero dediĉita de la aŭtoro al Károly Fajszi
57Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso / Paul Neergaard. – : Neergaard, Paul : Paris : Sennacia asocio Tutmonda, 1937. - 57 p. ; 16 cm
57Serĉado de la vivo, La, el la Japana tradukis Kikunobu Matuba. – : Egami, Fujio : Tokio : Japana Esperanto-Instituto, 1971.167 p. : il. ; 18 cm.
57Sistemo NBN (Nova Biologia Nomenklaturo), La : W.M.A. De Smet : Enkonduko al NBN, bazaj konceptoj, kriterioj, decidfarado
57Specio kaj genro en la biologio, : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1990,
57Stigmidium clauzadei sp. nov., nelikeniĝinta fungo likenloĝa (Ascomycetes). - vol. 45/1994, pp 443-450. - 823 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Sukeroj de kelkaj japanaj legumenacoj : SIN'ITRÔ KAWAMURA
57Surteraj vivaĵoj ankoraŭ nekonataj. : Levin, R. A. : Scienca Revuo, 1968, 2
57The Elements of Genetics. London 1949. Recenzo. I. L. C. Bluett. : Darlington, C. D., Mather, K. : Scienca Revuo, 1951, 1
57Validigo de la taksonoj priskribitaj de J. Asta, G. Clauzade kaj C. Roŭ inter 1973 kaj 1977. - vol 54/2003 pp 119-123. - 218 kB - : http://www.eventoj.hu/steb
57Verrucaria hladuniana ...., nova likenspecio ĉemara mediteranea. - : Bulteno Soc. linnéenne Provence, n-ro 39/1987 pp. 129-134 - 284 kB - http://www.eventoj.hu/steb
57Vivoplena grundo, La, (tr. Klieno Kristoforo Joaĥimo) : Henigo Erhardo : j. 1988
57Vojaĝo al Sudaj Insuloj, La : Hori ŝoiĉi : j. 1971
57Volvotigo de amikeco, La – : Hori Ŝoiĉi : Maebaši ; Gunma Esperanto-Societo, 1965. – 89 p. : il. ; 21 cm. Eldonita okaze de la 50-a U.K. en Tokio. 4408
  
57.8Biologiaj esploroj. Biologia tekniko

Biológiai kísérletek. Biológiai technika
 

57.8blu-blanka kribro-sistemo - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8DNA-vicrivelado - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8elektroforezo - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8enzimoj - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8gen-silentigo - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8Gentekniko: Plibonigo de plantoj : http://www.eventoj.hu/steb
57.8genterapio - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8molekula klonado - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8polimeraza ĉen-reakcio: PĈR - http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8splisado - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8tranĉ- : http://eo.wikipedia.org/wiki/
57.8transformo de genoj - : http://eo.wikipedia.org/wiki/
  
576Mikrobiologio. Bateriologio. Biofiziko. Biokemio. Citologio

Mikrobiológia. Bakteriológia. Biofizika. Biokémia. Sejttan
 

576Aŭtobiografío de bakterio. Popularscienca klarigo de bakteriologio. : GAŬ ŜIĈJI: Pekino: ĈEL, 1986.
576Bildstria gvido al genetiko, La : Larry Gonick kaj Mark Wheelis : Enkonduko por granda publiko, kun multe da humuro
576Enkonduko en la organikan kaj biologian kemion : Kawamura, S. (1974): j. 1974
576Kemio de manĝaĵoj, ĉefe novaj proteinoj : Kawamura, S.
576miskomprenoj kaj realeco – : http://eo.wikipedia.org/wiki/- http://www.eventoj.hu/steb
576Modifita metodo de Akamatsu-Sinmei-reakcio por mezuri urinan koloidon. : Yonezu, Makoto : Gunma J. med. Sci. 2 (2): 145-149, 1953.
576Nova mezurmetodo de la tuta kaj la dializebla sera kalcio. : Yanagisawa, Fumimasa : Med. Rev. 2 (1): 9-11, 1954.
576Porfirinoj - Biokemio de vivnecesaj pigmentoj, ĉefe tiu de la ruĝa ĉelo de la sango : Flint, M. : j. 1974
576prelego de Eva Bojaĝieva (BG) en la Internacia Kongresa Universitato en Firenze - : http://www.eventoj.hu/steb
576Pri adenosin-sulfatoj. Nova tipo de metabolaj antagonistoj. : Egami, F. : Med. Rev. 2 (2): 26-27, 1954.
576Pri la analizo de proteinoj el nutradologia vidpunkto; : Gál, Ilona : Scienca Revuo vol. 29. - http://www.eventoj.hu/steb
576Pri la feromonoj – : Kovács, Lajos : Scienca Revuo vol. 42.- http://www.eventoj.hu/steb
576Rolo de ko-karboksilazo en la stabileco de apo-karboksilazo, La. : Ninomiya, Harutada kaj Ziro Suzuoki : Med. Rev. 1 (2): 48-50, 1952.
576Serĉado de la vivo, La : Fujio Egami : Popularaj priskriboj pri atingoj de biokemio
576Vivo kaj senvivo de la vidpunkto de biokemio. : Egami, F. : R. O. 19 (1): 14-21, 1938.
  
58Botaniko. Flaŭro. Taksonomio vegetaĵa

Növénytan — botanika. Növényélettan. Flóra. Növényrendszertan
 

58Aarsberetning fra J.E.Ohlsens Enkes Plantepatologiske Laboratorium : 1. august 1945-31. juli 1950 / ved Paul Neergaard. – : Neergaard, Paul : Křbenhavn : J.D.Qvist, 1951. – 2.vol.p.ripetas : il. 24 cm. Kun resumoj kaj terminologia listo en Esperanto
58Aarsberetning fra J.E.Ohlsens Enkes Plantepatologiske Laboratorium : 1. februar 1935-31. juli 1945 / ved Paul Neergaard. – : Neergaard, Paul : Křbenhavn : J.D.Qvist, 1936-1945. – 1.vol.p.ripetas : il. 24 cm. Kun resumoj kaj terminologia listo en Esperanto.
58Algoj, La. /ISU, Tokio, 1965/. : Lewin, E. A. : Scienca Revuo, 1966, 2
58Arboj : Lilli Giloteaŭ : 63 arbonomoj en 6 lingvoj, kun ilustraĵoj pri ĉiu planto kaj ties frukto
58Arboj de la arbaro kaj kampo / de Frank Booth ; kun ilustraĵoj de Edith R. Turlington. – : Bouth, Frank : Rickmansworth : The Esperanto Publishing Co., 1947. – 37 p. : il. ; 15 cm 216
58Augalu. Gyvenimas / P.Nergordas ; [iš esperanto kalbos verté J. Dagys] ; [iliustravo Mads Stage]. – : Neergaard, Paul : Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines, 1960. 121 p. : il. ; 24 cm. Esperantlingva titolo: Vivo de plantoj.
58Biologia funkcio de flavonoidaj substancoj en la plantoj. : Margna U., Laarest L. : Scienca Revuo, 1974, 4
58Botanika klasifiko : el la klasikaj kaj modernaj traktatoj / verkita de A. L. Malmanche,. – : MALMANCHE, A.L. : Rueil-Malmaison :Malmanche, [1935] (Saint Cloud : Girault). . 92 p. ; 31 cm. Aŭtografita de A.L.Malmanche
58Botanika Vortaro de F. Mlynář, : Kavka, Josef / Mlynář František : Scienca Revuo, 1982, 3
58Botanika Vortaro, manuskripto : Mlynář, F. (manuskr.)
58Briofitoj el la bieno Gresillon, La, : Jelenc, F. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
58Danish species of alternaria and stemphylium : Taxonomy, parasitism,economical, significance / by Paul Neergaard ; [translated from the danish manuscript by Hans Andersen] – : Neergaard, Paul : Copenhagen : Einar Munksgaard publ., 1945. – 560 p. : il. ; 24 cm. Bibliogr. 509-542 p. Esperanta resumo 431-437 p. Disertacio.
58Eksperimenta phycology kaj la Uzebleco de Unuĉelaj Algoj, : Lewin, Ralph Arnold : Scienca Revuo, 1989,
58Elementa Mikologia Terminaro Eo-L-Da-Germana kun difinoj en Eo : Neergaard, P. : j. 1983
58Esperantlingva nomenklaturo de la fungogenro rusulo, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1987, 1
58Esperanto en la servo de la sveda ŝtato. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
58Fitopatologia kaj Mikologia Terminaro : Neergaard, P. (1946): j. 1946
58Flageloj de algoj, La, : Lewin, E. A. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
58Fungoj de la jugoslavia marbordo. : Focht, I. : Scienca Revuo, 1972, 5
58Fung-rondaroj; objektoj oftaj malofte temataj. : Parker-Rhodes, A. F. : Scienca Revuo, 1956, 2
58Grřn er vor jord / [tekst Paul Neergaard] ; [illustrationer Mads Stage]. – : Neergaard, Paul : [Kopenhago] : DET Danske Forlag, [1956]. – 115 p. : il. ; 24 cm. Esperantlingva titolo: Vivo de la plantoj
58Heterokariozo ĉe la fungoj de l'genro fuzario. : Baracho, I. R. : Scienca Revuo, 1979, 2
58Hortikultura Terminaro : Neergaard, P. : j. 1938
58Indekso de Semoj, Bulboj kaj Vivaj Plantoj
58Intergreftado de piroj. : Klang, C. A. : Scienca Revuo, 1959, 1
58Interŝtata kunlaboro pri plantprotektado. /ISU, Haarlem, 1954/. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
58Iom pri la scienca laboro ĉe ŝtata hortikultura eksperimentejo en Alnarp, Åkarp, Svedujo. : Klang, C. A. : Kompletigo de Esperanto en la servo de la sveda ŝtato. in 1953, 1/2, 23., Scienca Revuo, 1955, 4
58Kiamaniere Distingi la Fungojn, (tr. G. Barbieri) : Mario Simondetii (1961, 1986): j. 1961, 1986
58Kiamaniere distingi la fungojn? / Mario Simondetti. – : SIMONDETTI, Mario : Varese : Simondetti, 1961 (Torino : Impronta). – 39 p.: il. ; 22 cm 8386
58Kiel la plantoj kreskas. + J. Kavka: En la verkaro de prof. Dagys, pĝ. 62., : Dagys, J. : Scienca Revuo, 1979, 2
58Koloro de la frukta suko kiel objektive mezurata kriterio. + J. Kavka: Verkoj de inĝ. Pluhař, pĝ. 89-90., : Pluhař, Z. : Scienca Revuo, 1979, 2
58Kompletigoj kaj perfektigoj de la terminaro pri la ekstera morfologio de la florhavaj plantoj laŭ notaĵoj de ĝia aŭtoro. : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
58Kultivo de Zoochlorella apartigita el spongo. : Lewin, E. A. : Scienca Revuo, 1966, 1
58La vivo de la plantoj. La Laguna 1957. Recenzo. G. P. Makkink. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
58Leksikono "Dr. PI bloobook" - : Imboden, Paul : http://www.eventoj.hu/steb
58Lexicon Silvestre - multlingva vortaro de forsta fako, : Simon, Karl-Hermann : Scienca Revuo, 1992, 2
58Lexicon Silvestre, Prima Pars - kun Novaj Vortradikoj, : Simon, Karl-Hermann k.a. : Scienca Revuo, 1994, 2
58Lyra florae: A növények örök himnusza / Surányi Dezső. – : SURÁNYI Dezső. : Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. – 439 p. : il. ; 24 cm .Bibliogr.: 417-418 p. ISBN 963 17 8579 3.
58Meza virulenteco ĉe kunmikso de fuzario. + Ankaŭ ref. de J. Kavka: Ĉu vi legis en la malnovaj volumoj de Scienca Revuo? pĝ. 66., : Baracho I. R., Camatgo L. M. C. : Scienca Revuo, 1973, 2
58Minimumaj areoj de surŝela likenkunaĵo (Physconia grisea-kunaĵo), La - : Rieŭ, René / Roŭ, Claude : revuo Ecologia mediterranea, vol. 8 /1982, pp 153-165. - Scienca Revuo, 1982, 3 - 5869 kB - http://www.eventoj.hu/steb
58Navngivning af plantesygdomme pĺ dansk = Naming of plant diseases in Danish / Paul Neergaard. – : Neergaard, Paul : Křbenhav : Statens Planteavlsforsřg, 1979. – 254-276. p. ; 24 cm. ISSN 0040-7135. Bibliogr. 270 p. Aparta respreso. 5020
58Nomenklaturo de ĝeneralaj ornamfloraj vegetaĵoj. : Zheng Ding-zhi : j. 1986
58Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto : Makkink, G. F.
58Nutrado de Pinctada nartensii (Dunker) per Cheatoceros calcitrans (Paulsen) takano en akvujo kaj efekto de pordiatoma Matsue - medio ĉe kreskado de P. martensii. : Nomra Tadacuna : Scienca Revuo, 1965, 1/2
58Planktono kaj mara produktado : Balech, E.: j. 1974
58Plantnomoj en la Lingvo Internacia, (manuskr.) : Neergaard, P. : j. 1984
58Plantoj de la Balta marbordo, La, : Dagys, J. : Scienca Revuo, 1971, 1
58Plantpatologiaj kaj Mikologiaj Vortradikoj : Neergaard, P. : j. 1951
58Polemiko: Rimarkoj pri kelkaj terminologiaj principoj. Studo kun speciala konsidero al biontologio /kaj/ Noto /de la redaktoro/. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1955, 2
58Pri esperantigo de la botanika nomenklaturo, : Kavka, J. (1982): Scienca Revuo 33
58Pri fiziologio de plantoj kaj agrikulturo. : Dagys, J. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
58Pri protektado de la kulturplantoj. : Leivategija, L. : Scienca Revuo, 1979, 2
58Provizora privata listo de komunlingvaj nomoj de plantoj de nordokcidenta Eŭropo : Pilger, W. F. : j. 1982
58Rafflesia Arnoldi : Bildo kun teksto / P. Th. Justesen. – : JUSTESEN, P. Th. : Křbenhavn : Chr.Justesens Bogtrykkeri, 1936. – [5] p. : il.; 28 cm
58Saprofita fungoflaŭro de kelkaj hortikulturaj semspecoj, La, / : Neergaard, Paul : Kopenhago : Sciencaj Studoj, 1958. – 201-207. p. ; 25 cm. Bibliogr. 207-208 p. Represo el Sciencaj Studoj 1958. 201-207 p. 1217
58Scientistoj uzas laser-radiojn por rapidega kresko de plantaĵoj. : Docal, S. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
58Seed-transmitted Crop Diseases / by Paul Neergaard. – : NEERGAARD, Paul : Copenhagen : D.Reidel Publ. Comp., 1981. – 327-334 p. : il.; 22 cm. – (Contributions from the Danish Government Institute of seed Pathology .. ; No 76.). Reprinted from Science and Scientists. Autobiografio de Neergaard
58Sorbo kaj elimino de substancoj per aer-plantaj organoj, : Medvedev, Lev Vladimiroviĉ : Scienca Revuo, 1983, 4
58Stimulado de plantoj - rezervo de abundeco. : Popov, M. D. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
58Studadoj de la ĉerizfloro sub la Fenologia Vidpunkto : Taguĉi tacuo : j. 1935
58Suggestions regarding the international standardizaton of translatable names of cultivars / by Paul Neergaard. – : Neergaard, Paul : London ; Rotterdam : Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, 1970. – 65-76 p. ; 24 cm. Aparta represo el Monda Lingvo Probl.vol. 2. 1970. Esperantlingva resumo.
58Svedaj arboj kaj arbedoj : Malte markheden : j. 1982
58Svedaj arboj kaj arbedoj : Vortlisto : Sveda – Esperanta – latina : Espranta – sveda- latina : Latina – Esperanta – sveda / Malte Markheden. – 2. eld. – : MARKHEDEN, Malte : Sjöhaga: [Markheden], 1988. – 26 p. ; 22 cm 7862
58Ŝimfungoj en la hejmo. Liliputano rigardas ŝimfungetojn en la lando de la gigantoj. /ISU, Bournemouth, 1949/. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1954, 2
58Terminaro pri la ekstera morfologio de la florhavaj plantoj /Anthophyta/ laŭ "Hanbook der plantbeschrijving" /Lernolibro pri la priskribo de plantoj/. Trad. Chr. P. W. Slijper. : Moll J. V. : Scienca Revuo, 1958, 1
58Utiligo de Conchocelis kreskanta en ostrokonko por enakvuja nutrado de Pinctada martensii (Dunker). : Nomra Tadacuna : Scienca Revuo, 1966, 3/4
58Virusmalsanoj en fruktarboj. : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1954, 3
58Vitamin-bezonoj de algoj / de Ralph A.Lewin. – : LEWIN, Ralph A. : Kopenhago : Sciencaj Studoj, l958. - 187-193. p.; 24 cm. Bibliogr.: [192].p. Represo el Sciencaj studoj 1958. 5322
58Vivo de la plantoj, La, ilustris Mads Stage. – La Laguna : Régulo, 1957. – 126 p. ; 24 cm. – (Stafeto : Popularscienca eldon-serio ; 1.) Tre bele verkita kaj ilustrita enkonduko en la fascinan diversecon de la plantoj. Kun glosaro kaj indekso : Neergaard, Paul
58Vivoplena grundo, La : vivo el la patrino Tero; trad. Klieno Kristofo Joahimo. – : HENNIG, Erhard : Paderborno : Esperanto-Centro, 1988. – 31 p. ; 22 cm. ISBN 3-922570-52-6 8649
58Volvotigo de Amikeco, La : Hori ŝoiĉi (1965): j. 1965
58Zoologia kaj botanika nomenklaturoj (Propono pri regularo)
  
59Zoologio. Faŭno. Taksonomio zoologia. Zoo(logiaj )ĝardenoj

Állattan - zoológia. Fauna - Állatok élettana. Állatrendszertan. Állatkertek
 

59570 Birdoj de Svedio en 15 lingvoj, i.a. Esperanto- : http://www.eventoj.hu/steb
59Ankaŭ bestoj flegas siajn idojn, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1989,
59Araneoj 2, La - trad. de Leo De Cooman - prezento de kelkaj specioj de araneoj - : http://www.eventoj.hu/steb
59Araneoj, La - trad. de Leo De Cooman - ampleksa studo pri araneoj (korpo, veneno, fadeno ktp.) - : http://www.eventoj.hu/steb
59Araneoj, La / Agostinho da Silva ; elportugaligis M.S. - : Silva, Agostinho da : Porto : Manuel de Freitas. 1944. - 24 p. : il. ; 16 cm. - (Ĉirkaŭ la mondo.) 1763
59Areoj de animaloj. : Stop-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1974, 1
59Atlaso de insekta morfologio. Esperanta-latina-ĉina. : STEINMANN, H. kaj L. Zombori (en ĉinan kaj Esperanton trad. Li Kexi): Pekino: ĈEE, 1987. 454p. ISBN 7-5052-0000-3.
59Balenoj, delfenoj kaj aliaj mirindaĵoj de l' oceano : Marie-Christine Body, André Cherpillod : Rigardo en la mirindan mondon de la marmamuloj
59Bildlibro pri bestoj. : London: Daily Mail, 1961. 76p.
59Biologia esplorado pri vermo «Stephanulus dentatus» parazitanta en porko. 36 paĝoj, : Takegami, Koiĉi : (Departm. of Agricult. Governm. Res. Inst. Formosa, Bulletin No. 10) 1923.
59Birdetoj kiel ekstermantoj de insektoj. /ISU, Helsinki, 1969/. : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1969, ľ
59Birdo-kantoj kun mp3 - kompilaĵo pri 345 birdoj + tabelo kun iliaj nomoj en 4 lingvoj (latina, Esperanta, norvega kaj franca) - kun iliaj kantoj en formato mp3 - : Rouget, Calude : http://www.eventoj.hu/steb
59Cetacoj, La : de Smet, W. M. A. : j. 1976
59Ĉinaj protektataj bestoj / ĉefredaktoro Ĉen Ŝjaŭji; tekstoj de Fu Ĝjŭe, Li Fulaj, Hŭang Ŝiĉjang; bildoj de Fu Ŭanĉeng, Hu Hŭanĵan, Ĉen Ŭej. - : Ĉen Sjaŭji (red): Beijing: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1987. - 349 p. : il. ; 20 cm ISBN 7-5052-0018-6 - 8696. Bildoj kaj priskriboj de pli ol 150 famaj aŭ raraj bestoj de Ĉinio
59Ĉinio marŝas en insekta mondo / verkita de Io Chou. - : CHOU Io : Pekino : Eldonejo Ĉina Perspektivo, 1986. - 98 p. [3] t.: il.; 18 cm Kariero kaj listo de gravaj verkoj de la aŭtorop. 87-98.
59Disvastigiteco de ŝakalo (Canis aureus), La ; : Nikolic, F. : Scienca Revuo, 1962, ľ
59Eksperimentaj studoj pri metamorfozo de ascidioj / de Hidemiti Oka. - : OKA Hidemiti : Kopenhago : Sciencaj studoj, 1958. - 217- [218]. p. :il. ;25cm Represo el Sciencaj Studoj, 1958
59Eksperimentoj pri Skizostamiaso : Fukutani : j. 1926
59Elementa zoogeografio - verkita kiel universitata studo. - en formato pdf - : Stop-Bowitz, C. prof : http://www.eventoj.hu/steb
59Elementa zoogeografío / C. Střp-Bowitz. - : STŘP-BOWITZ, C. : Liege : SUK, Boite Postale, 1976. - 81 p.; 30 cm. - (,,SUK-Kursotekstoj" - KT 19.) Bibliogr.: 79. p. Someraj Universitataj Kursoj (1976)(Ličge)
59Elkoveco de konservitaj ovoj de Acartia (genro de kopepodoj). : Nomra Tadacuna : Scienca Revuo, 1977, 3
59Esperanta-pola nomaro de eŭropaj birdoj : Sczcepanski, W. : j. 1977
59Európai madárnevek nyolc nyelven. Oklingva nomaro de eŭropaj birdoj. : MÉSZÁROS Béla: Debrecen: Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, 1980. 140p.
59Eŭropa angilo tute ne frajas, La, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1964, ˝
59Evoluo de la ĝirafo, La Trad. T. L. C. B/luett/. : Pincher, Ch. : Scienca Revuo, 1950, 3
59Filozofio zoologia / Lamarko ; el la franca originalo trad. Valo. - : LAMARCK, Jean Babtiste Antoine de : Laroque Timbaut: SAT Broŝurservo, 1987. -136 p.; 20 cm Valo (trad.) = Laval, Raymond
59Gvidlibro pri bestoj / Zoltán Varga, [Esperanta traduko Béla Mészáros, Tibor Papp]. - : VARGA Zoltán : Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1988. - 54 p.; 24 cm ISBN 963 571 148 4 Suplemento en Esperanto al la hungarlingva bildlibro: Állatismeret. Konciza prezento de la plej oftaj sovaĝaj bestoj en Hungario
59Hermafrodita Marstelo Asterina Batheri Goto, : Oshima : 1929, Oshima
59Herpetofaŭno en Ĉehoslovakio. : Voženilek, P. : Scienca Revuo, 1966, ľ
59Ilustrita enciklopedio de akvariaj fiŝoj - Pli ol 70 fiŝo(specio)j trovis lokon en ĉi tiu bele farita libreto. Indeksoj en la lingvoj: Esperanto, latina, angla, franca, germana kaj rusa.- : Ŝevĉenko, Aleksandr : http://www.eventoj.hu/steb
59Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj : Utilaj informoj pri dekoj kaj dekoj da besto(specio)j; indeksoj en la lingvoj: Esperanto, latina, angla, franca, germana kaj rusa
59Indrikoterio - mamulo, vivinta antaŭ proksimume 30 milionoj da jaroj - : http://www.eventoj.hu/steb
59Insektoj kontraŭ insektoj. : Lu Chin-Sheng : Scienca Revuo, 1961, ˝
59Kaj la fiŝo iĝis homo... / ... Et le poison devint homme..., : André Cherpillod : Konciza historio de la vertebruloj
59Kastoroj, La / Agostinho da Silva ; elportugaligis M. F. - : Silva, Agostinho da : Porto : Manuel de Freitas, 1943. - 22 p. : il. ; 46 cm. - (Ĉirkaŭ la mondo.)
59Kial kelkfoje maraj moluskoj fariĝas venenaj. /ISU, Ateno, 1976/. : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1977, ˝
59Kiel juĝi bestoagojn? : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1949, 2
59Kompendio de la plej gravaj parazitoj ĉe malgrandaj kaj laboratoriaj bestoj - kompleksa studo tradukita de prof. R. Sachs – : Zillmann, U. kaj Mutschmann, F : Kromkajero de Scienca Revuo en 2000. - http://www.eventoj.hu/steb
59Komunikado inter bestoj - prelego en la Somera Universitato en Rejkjavik - : C. Střp-Bowitz, C. prof : Scienca Revuo 1988 - http://www.eventoj.hu/steb
59Komunlingva nomaro de Aŭstraliaj birdoj / [eldonis Aŭstralazia Sekcio de Ornitologia Rondo Esperantlingva]; [redaktis kaj tradukis Wre Chandler]. - : [Aŭstralio] : Ornitologia Rondo Esperantlingva, [198?]. - [68] p. ; 21 cm
59Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj
59Komunlingva nomaro de la okcidentpalearktaj birdoj : Jorristma, Rurd : j. 1989
59Konduto de bestoj - kompleksa, ilustrita studo, : Ŝuvajev, Jevgenij : Fokuso, n-ro 874 - http://www.eventoj.hu/steb
59Kontribuo al ontogenio de vazsistemo de antaŭaj membroj, precipe ĉe hynobius naevius.— Unu provo solvi membroproblemon. : Ura, R. : Fol. anat. Jap. 28: 257-285, 1956.
59Koralrifoj tropikaj kaj arktikaj ISU-prelego 1980 Stockholm, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1989,
59Krabo vivanta en arbo, La - : Sachs, Rüdiger : KAEST1998 - http://www.eventoj.hu/steb
59Kvin Prelegoj pri Bakterioj : Odo Bujwid : j. 1912
59Leksikono "Dr. PI bloobook" - : Imboden, Paul : http://www.eventoj.hu/steb
59Lingvo de la abeloj, La. (La metodoj, per kiuj la mielfarantaj abeloj sin orientas kaj komunikiĝas inter si, kaj ilia impresiĝemo rilate al la polarizo de la lumo). Trad. T. L. C. B/luett/. : Thorpe, W. H. : Scienca Revuo, 1950, 2
59Migrado de kukolo. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1962, ľ
59Migrantaj cirkonstancoj de la danaj migrantaj birdoj, La : Skjerninge, Ebbe : j. 1967
59Monata vario de tutlongeco kaj pezo-longecokoeficiento de kelkaj artikloj de grandbuŝaj platfiŝoj Paralichthys olivaceus, : Nomra Tadacuna : Scienca Revuo, 1986, 1
59Nocioj pri ornitologio : De Smet, Wim (1976): j. 1976
59Nomaro de svedaj birdoj, sveda, latina, esperanta. Stockholm 1953. Recenzo. G. F. M/akkink/. , : Gerdman, B. : Scienca Revuo, 1954, 4
59Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto : Makkink, G. F.
59Nomoj de la cetacoj, La, Parto 1. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1971, 1
59Nomoj de la cetacoj, La, Parto 2. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1971, 2
59Nomoj de la cetacoj, La, Parto 3. Anekso: Nova biologia nomenklaturo. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1971, 3
59Nunaj problemoj de birdomigrado: orientado de birdoj. : Kozamernik, M. : Scienca Revuo, 1962, 3/4
59Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj : Mészáros, B. : j. 1980
59Parenceco inter vertebruloj, La, (ISU, Marseille 1957). : Stop-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1958, 4
59Piknogonoj : Oshima : j. 1927
59Pluraj observoj pri animala hipnoto / E. E. Silva, C. Estable, J. P. Segundo. - : SILVA, E. E. : Montevideo : ,,Archives Italiennes de Biologie", 1959. - [8] p.; 30 cm 20027
59Polipteroj, strangaj afrikaj fiŝoj, La, : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1959, 1
59Pri la genezo de la papilo de nervo optika ĉe Sus scrofa domesticus. : Takahasi, Ken : Fol. anat. Jap. 9: 149-167. 1931.
59Pri la haŭtmuskolo de trapezius-grupo (m. trapezius subcutaneus) ĉe mamuloj. : Ura, R. : Fol. anat. Jap. 15 : 251-261, 1937.
59Pri la kokosarkomo (Kvina raporto). : Ogata, T. kaj Sintaro Kawakita : Trans. Jap. path. Soc 13, 1923.
59Pri la Konduta Ekologio de la Larvaj Odonatoj, : Brewer, Steven D. : Scienca Revuo, 1993, 1
59Pri la kvanto de vitamino B rezervita en organoj ĉe beribero kaj la komparo kun tiu ĉe malsano pro manko de vitamino B (rizmalsano). : Ogata, T. kaj Sintaro Kawakita, Süsümu Süzuki, kaj Sigeru Kagosima : Mitt. med. Fak. kaiserl. Univ. Tokyo 32: 561-604, 1925.
59Pri la Maturiĝo, Fekundiĝo ĉe la Ovo de l' Markukumoj : Oshima : j. 1935
59Pri la rizmalsano de birdoj (Dua raporto). Precipe pri la rizmalsano kaŭzita per nutraĵo rilate manka je vitamino-B. : Ogata, T. kaj Sintaro Kawakita, Süsümu Süzuki, kaj Sigeru Kagosima : Mitt. med. Fak. kaiserl. Univ. Tokyo 32: 431-560, 1925.
59Pri la unuaj vojoj de sangvazoj kaj ilia sorto ĉe rajoj, trygon stephen. La sama: 413-419, 1956. : Ura, R
59Pri la vejnoj de mano de simioj. : Nishi, S. : Fol. anat. Jap. 13 : 407-416,
59Provizora privata listo de nomoj de bestoj. Mamuloj. : PILGER, Wouter F.: Lelystad, Vulpo-libroj, 1992. 72p. ISBN 90 70074 35 4. - Ĉ. 1700 sciencaj kaj ĉiutagaj nomoj de mamuloj, en prezento laŭ klasifika divido kaj en alfabeta ordo.
59Reĝina substanco, La: la bazo de la socia instinkto de abeloj. Trad. T. L. C. B/luett/. : Butler, C. G. (sn) : Scienca Revuo, 1955, 4
59Segmentumitaj animalaj grupoj : Stop-Bowitz : j. 1974
59Sekretoj de la marestaĵoj / Petar Giunio ; reverkita de Marinko Ĝivoje. - : Giunio, Petar : Zagreb : Kroatia Esperanto-Servo, 1960. - 144 p. : il. ; 22 cm 198. Libro scienca laŭ enhavo, beletra laŭ vestaĵo
59Signifo de lumbrikoj por fekundeco de grundo kaj ilia ekologio, La, : Atlanvinyte, O., Dagys J. : Scienca Revuo, 1975, 6
59Sovaĝaj bestoj de Afriko : Tekstaro de la filmobendo / [tradukita de J.F.C.M. Dercks] ; : [eldonita de] Esperanto Film-Grupo. - Bergen-op-Zoom : E. F. G., 1948. - 24 p. ; 22 cm 5118
59Sovaĝaj bestoj en norda Eŭropo. IKU-prelego 1991 Bergen, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1991, 2
59Specioj-duuloj de triĥineloj en Kazaĥstano kaj Mez-Azio. : Boev S. N., Ŝaikenov B., Tazieva Z. N. : Scienca Revuo, 1975, 2
59Studo de la birdomigrado en Nederlando, La, : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1954, 3
59Svedaj birdoj : Vortlisto : Sveda - Esperanta - latina : Esperanta - sveda - latina ; : MARKHEDEN, Malte : Sjöhaga : [Markheden], 1984. - 30 p. ; 22 cm 7861
59Ŝarkoj kiuj estas danĝeraj por homoj. Trad. A. Natinj. : Ponomarenko, V. : Scienca Revuo, 1973, 4
59Ter-majstro. La (La lumbriko, la senlaca helpanto de la terkultnristoj). /ISU, Oslo, 1952/. : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1955, 4
59Unu ĉapitro de La ama vivo en la naturo / de Wilhelm Bölsche ; esperantigita laŭ la germana originalo de L. E. Meier. - : Bölsche, Wilhelm : Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung, [ca 1906]. - 62 p. ; 18 cm. Originala tětolo de naturscienca-fělozofia verko: Das Liebesleben in der Natur. Esp. lingve: La ama vivo en la naturo. Kunbindaĵo 2. Kunbindite: Vojaĝado en Finnlando. 249
59Vojaĝo en Neocenon - Traduko de du ĉapitroj (la 1-a kaj la 7-a) el libro de rusa biologisto Paŭlo Volkov "Vojaĝo en Neocenon". Nia mondo post 25.000.000 jaroj. Priskribo de bestaro kaj faŭno de la posthoma tempo. - : Volkov, Pavel : http://www.eventoj.hu/steb
59Zoologia nomenklaturo, : Stop-Bowitz : Scienca Revuo 22
59Zoologia Nomenklaturo, Medicina Terminaro kaj Internacia Lingvo, : Sachs, Rüdiger : Scienca Revuo, 1996, 1
59Zoologia nomenklaturo. : Stop-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1971, 3
  
60Aplikataj sciencoj. Bazaj verkoj

Alkalmazott tudományok. Alapművek
 

60Elektitaj scienc-teknikaj verkoj en Esperanto : Diverstemaj ĉerpaĵoj el Esperantaj periodaĵoj, kun ĉinlingvaj glosoj
60Enkonduko al distribucioj : Christer Kiselman : Teksto de kurso prezentita en Brandýs nad Labem en 1992
60Fakaj studoj en Esperanto : Red. Zdenek Pluhař : Pli ol dudek eseoj dividitaj en tri sekciojn: Elektronikaj rimedoj, Terminologiaj problemoj de fakaj aplikoj de Esperanto, Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Apliko de E-o en Scienco kaj Tekniko" (Prago, 2000)
  
608Patentoj. Inventaĵoj

Szabadalmak. Találmányok
 

608Culevit-tablojdoj – terapio por kancer-malsanuloj – prezento de la produktoj - : http://www.eventoj.hu/steb
608Informbarieroj en la scienc- kaj patent-teknika informado - prelego. : Leonov, Boĵidar : KAEST-1998 - http://www.eventoj.hu/steb
608Kompleksa diagnozada aparato "Medbiotech" : http://www.eventoj.hu/steb
608Mallonga superrigardo pri la internacia patento-sistemo - : Rotsaert, Roland : http://www.eventoj.hu/steb
608Mit kell feltalálni?! : 250 megoldásra váró találmányi probléma ... / Bálint lstván ; a bevezetőt írta Mihalik József. - : Bálint István : Budapest : Magyar Patent, 1941 (Budapest : Szalay ny.). - [20] p. : il. ; 25 cm. Titolo de la enk. Eszperantóval a feltalálókért. 925
608Pasiva Antitumora Defenda Sistemo, PADS – "Culevit" - kontraŭkancera scienca malkovro ! - : http://www.eventoj.hu/steb
608Teorio por solvado de inventaj taskoj - : MURAŠKOVSKIJ, Julij S.: AEST81
608Tuteŭropa patent-oficejo kaj la lingva problemo, La - : PLEHN, Hans Joachim: AEST81
  
61Medicino. Anatomio. Bestokuracado. Dermatologio. Fiziologio. Ginekologio. Infektologio. Internaj malsanoj. Kirurgio. Neŭrologio. Oftalmologio. Oto-rino-laringologio. Sanitara servo. Stomatologio. Urologio

Orvostudomány. Anatómia. Állatorvostan. Bőrgyógyászat. Élettan. Fiziológia. Nőgyógyászat. Szülészet. Fertőző és ragályos betegségek gyógyászata. Belgyógyászat. Sebészet. Ideggyógyászat. Szemészet. Ortopédia. Orr-fül-gégészet. Egészségügy. Közegészségügy. Fogászat. Urológia
 

6167 jaraĝa virino perfortita kaj mortigita, R. O. 19 (6): 246-247, : Asada, H. : j. 1938.
619.25 eksploda disenterio en Oomuta. R. O. 19 (2): 58-59, : Ueda, H. : j. 1938.
61ABZ de amo / Inge kaj Sten Hegeler ; desegnaĵoj de Eiler Krag ; [el la dana originalo tradukis Ib Schleicher kaj August Weide]. - : Hegeler, Inge : [2. rev. eld.]. -Kopenhago : TK, 1972. - 274 p. : U. ; 25 cm ISBN87 87089 09 2. Enciklopedio pri la seksa vivo, por maturaj paroj
61Adresaro servanta per samfakuloj pro la kunlaboro al sciencaj kaj teknikaj fakverkistoj kaj fakvortaristoj kompilita de la Terminologia Centro laŭ la stato de majo 1965, : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1965, 1
61Afrika medicino, mirige efika, La : Yvette Parčs : El la spertoj de eŭropa afrikmedicina pioniro, kiu fondis kaj longe gvidis afrikmedicinan hospitalon en Dakaro
61Aktiveco de nervoĉeloj, La, : Adrian, E. D. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
61Akupunkturo kaj kaŭterizo de Ĉinio, La / Esplora Instituto de Akupunkturo kaj Kaŭtrizo [IKaŭterizo] de la Akademio de Tradicia Ĉina Medicino. - : Pekino : Ĉina Esperanto-Ligo, 1964. - 16 p. [4] t. : il. ; 18 cm 2332
61Akuŝvundiĝo kaj asfiksio de novnaskitoj. : Yagi, H. : Med. Rev. 1 (1): 1-9, 1951.
61Al morfologia esploro de mastocitoj dua alergiaj vaskulitoj de haŭto. : Kulaga, V. V., Talovskaja, Ĵ. S., Suponickij, V. J. : Scienca Revuo, 1970, 3
61Aldono al la studoj pri la haŭtlistela sistemo de manplato de la japano. Rilato inter la haŭtlistela sistemo de manplato kaj la maldekstramaneco. : Kutsuna, M. : Zinruigaku Z. 47 (4), 1932.
61Alkoholistoj kaj narkotistoj resanigitaj pere de nova cerboperacio. Trad. S. Docal. : Scienca Revuo, 1974, 4
61Altfidele sonreproduktanta miniatura intra-meata aŭdilo. : Baroŝ, M. : Scienca Revuo, 1981, 1
61Amoro respondeca - pri aidoso kaj kondomoj - : http://www.eventoj.hu/steb
61An einer Marke, "klebt" die Hoffhung auf Hilfe: Zehn Jahre im Dienst der Nächstenliebe. - Lahnstein : Rhein Zeitung, 1984.-[2 p.]; 16 cm Nr. 243. 23. okt 1984 Mit der Aufschrift ,,Helft den Leprakranken" und in Esperanto ,,Helpu al la lepruloj" 9145
61Analizilo de portpovo de ramataj fostoj. , Scienca Revuo, 1981, 1 : Werner, Jan
61Analizo de interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj : Starck, José (1982)
61Anatomia nomenklaturo. Tradukis kaj kompilis Li Kexi, André Albault. Revizio kaj anlaŭparolo de Huang Ying. Pekino: ĈEE, 1009. 10+696p. ISBN 7-5052-0037-2/R. - Traduko de la 5-a eldono de Nomina anatomica, kun ekvivalentoj por pli ol ses mil latinaj terminoj en la angla, franca, ĉina kaj Esperanto. La terminoj estas aranĝitaj laŭ korpopartoj, kaj sekvas alfabetaj indeksoj por ĉiuj kvin lingvoj. : Li Kexi (1989)
61Anatomia vortaro / verkita de la Medicina Esperantista Grupo, prezidata de Ch. Bouchard. - Paris : Ubrairie Hachette, 1906. - 76 p. ; 19 cm. - (Langue Aŭiliaire Internationale Esperanto). Kvarlingva: Latina, franca, angla, Esperanta. 5040
61Anatomia Vortaro Kvarlingva, L-F-En-Eo : Bouchard, Ch. (1906)
61Anatomiaj ŝanĝoj de Nazaj Strukturoj en Patogenzo de Eksuda Meza Otito, Scienca Revuo, 1999, 4 : Ŝigajev, N. I., Stratijeva, O. U.
61Anatomiaj terminoj - internacia sistemo bezonata. , Scienca Revuo, 1950, 3 : Durrant, E. D.
61Angiogenezo – nova, sukcesa metodo en batalo kontraŭ la kancero. Videoprelego - kun Esperanta subteksto- http://www.eventoj.hu/steb : Lee, William
61Angla-Esperanta medicina terminaro : Yamazoe Saburoo : Ampleksega vortaro de klinikaj terminoj, bazita ĉefe sur PIV kaj sur Teknika Medicina Vortaro de Briquet (1932). Okaze indikas ankaŭ germanajn, francajn kaj hispanajn terminojn
61Ankoraŭfoje pri la ĝenerala diferenciĝo de la trunkomuskolaro ĉe amniotoj. Fol. anat. Jap. 12: 397-404, 1934. : Nishi, S.
61Antibiotikoj : Interdependo de iliaj efiko kaj strukturo / Károly Magyar ; [el la hungara originalo tradukis Tibor Kubinyi]. - : Magyar Károly : Montevideo : Urugvaja Esperanto-Societo, 1966. - 209-217. p. : il. ; 22 cm. Represaĵo el ,,Kemio internacia" Vol. 2, n-ro 3. pp. 209-217, decembro 1966. 2342
61Antikva anatomio de oriento. . : Nishi, S. : R. O. 9. (4): 122-123, 1928.
61Apartigo de á-kaj â-santaloloj / de T. Tsukamoto kaj E. Ishibashi. - : TSUKAMOTO T. : Tokio : ,,Yakugakuzasshi", [ca 1930]. - 79-85, 416-422. p. ; 22 cm Esperante kaj japane Represita el " Yakugakuzasshi", raportaro de Japana Farmacia Societo 6286
61Aplikado de la polariskopa stereoskiagramo al la anatomio kaj la klinika medicino. : Yokochi, Chihiro kaj Hiroshi Iwai : Med. Rev. 3 (1): 7-8, 1955.
61Apliko de Polivalenta Piobakteriofago kaj Leukocita Interferono dum Kronika ĝenerala Parodontito, : Bulgakova, A. I., Ĉemikosova, T. S., Medvedev, J. A., Valejev, I. : Scienca Revuo, 1999, 3
61Artefarita ,,Altmontarsun"-bajio, La : Nova kuracmetodo / de Breiger. - : Breiger : Dresden : Ader kaj Borel, 1912. - 18 p. ; 16 cm. 557
61Arteriosklerozo - popolmalsano. : Kapusi, A. : Scienca Revuo, 1966, 1
61Arto de memdisciplino: Psikagogio : Baudoin, C. : Pri metodoj etikaj kaj psikaj de memrego: ampleksigita teksto de prelegoj donitaj en la 27a Universala Kongreso, 1926
61Arto fariĝi cenţjara, la : Maniero resti juna longtempe / Ludwig Wegener. - : Wegener, Ludwig : Limburg : Esperantofako de la Eldonejo Limburger Vereinsdruckerei, 1953. - 59 p. ; 18 cm 749
61Arztlicher Dolmetscher. (Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Esperanto, Französisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch). - : HOYER Gert und Uta: Lelpzig: Johann Ambrosius Barth, 1977, 262p
61Atombomba Malsano
61Atombombaj malsanoj en la sfero de tokologio kaj ginekologio. : Jamaoka, Kazujuki : Med. Rev. 3 (4): 57-60, 1955.
61Aŭtomata regado de oksigena fluo por novnaskitoj - : Mills, John : Scienca Revuo- http://www.eventoj.hu/steb
61Aŭtomatizo de akcelaj ranĝodeklivoj, : Chrdle, Petr : Scienca Revuo, 1987, 2
61Az elpusztult fogkoronák gyógyításának módszerei. : MAJEWSKI, Stanislaw: Fogtechnikai Szemle 1987:9(szept.) - Az eredeti, eszperantó nyelvŭ kézirat a szerzőnél
61Az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélőgépének leírása / Kempelen Farkas ; [németből ford. Mollay Károly]. - : KEMPELEN Farkas : [Budapest] : Szépirodalmi K., 1989. - 354 p. : il. ; 20 cm. - (Ritkaságok, ISSN 0238-6585) ISBN 963 15 3757 9 - 8069
61Balaa elektronika mikroskopo kun alta distinga povo. : Scienca Revuo, 1976, 1
61Bazaj teksaj plektoj, La, : Bartovská, M. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
61Bibliografio de medicina literaturo Esperanta en Japanujo. - : [Tokio] : La 43a Kongreso de Japanaj Esperantistoj por 50jara Jubileo de Japana Esperanto-Movado, 1956. - 46 p. ; 18 cm. 1690
61Budapeŝt-a libervola savisto-societo, La / Aladár Kovách ; [esperantigis A. Marich]. - : Kovách Aladár : [Budapest] : La Verda Standardo, 1909. - 205-214. p. ; 20 cm. Aparta presaĵo el La Verda Standardo, 1909. No 12-13. 205-214. p. 4194
61Bulgaraj kuracakvoj kaj banlokoj / [aŭtoro] D. Kostadinov ; [tradukis St. Moraresku]. - : KOSTADINOV, Dimitâr G. : Sofio: Bulgara Esperantista Asocio Medicina Sekcio, 1983. - 39 p.: il.; 20 cm 5283
61Cinética de Cristalisacion de Insulina en la Formulacion de Inyectables para Uzo Terapeutico, : Toledo, Arturo, - Muńoz, M., Rodríguez H., Amaro D., : Scienca Revuo, 1997, 3
61Ĉapo de la sterko-vermo, La / Georgo Kamaĉo. - : KAMAĈO, Georgo : Thaumiers : La Kromkancerkliniko, 1995. - 20 p. ; 30 cm Suplemento de La Kromkancerkliniko No. 12. 1995. ISSN 0398-5822 Kromkancerkliniko Pri drogoj 21097
61Ĉiun tagon esti viva / Jeden Tag lebendig sein / Every Day Full of Life : Brigitte Willand, Anita Dröge, Hella Musall, Max Binder, Eva Binder : Sugestoj por konservi la propran sanon
61Ĉu ABO-sistemaj sangtipoj rilatas al la homaj temperamentoj ? : Asada, H. : R. O. 19 (2): 55-57, 1938.
61ĈU ekzistas edukado al la feto? : Yagi, H. : R. O. 33 : 18-22, 52-55, 1952.
61Ĉu la antiglutininoj kontraŭ la samspecaj eritrocitaglutininoj troviĝas en la harenhavo aŭ ne? : Kayano, Sin-iti : Nagasaki Idai Hoi. Gyoho 1, 1929.
61Ĉu la faklingvo rajtas alpreni novajn vortojn? Ĝustigo: Konpletigo de R. Haferkorn. Informo de la Terminologia Centro/Terminologia Sekcio de ISAE kaj Akademia Sekcio por Teknikaj Vortaroj/. (Ref: 1960, 4, 150-151), : Wüster, E. (sn) : Scienca Revuo, 1961, 1/2
61Ĉu la faklingvo rajtas alpreni novajn vortojn? Informo de la Terminologia Centro/Terminologia Sekcio de ISAE kaj Akademia Sekcio por Teknikaj Vortaroj/. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1960, 4
61Ĉu la lokiĝo de umbiliko interrilatas al la vasteco de pelvo? / de H. Shinoda. - : Shinoda Hideo : Kopenhago : Sciencajstudoj, 1958. - [2] p. ; 25 cm. Represo el Sciencaj Studoj 982
61Ĉu la morto estas vera aŭ falsa? : Asada, H. : Esperanto-Lernanto 5 (11): 407-409, 1937.
61Ĉu li mortigis la 73-jaraĝan blindulinon? : Asada, H. : Esperanto-Lernanto 5 (10): 373-375, 1937.
61Ĉu mi dormas ,,libera" de sandetruaj terradioj? / J.G. Mieremet; [esperantigis el la nederlanda lingvo Marie E. Giltay]. - : MIEREMET, J.G. : Voorburg : Giltay, [ca 1936]. - 15 p.: il. ; 20 cm 5858
61Ĉu nia volado estas libera? : Asada, H. : Esperanto-Lernanto 5 (1): 9-11, 1937.
61Ĉu vi sciis ke ... cigaredoj estas kaŭzo de frua maljuniĝo? / [kompilis Sergio Docal]. - : Plantation, Florida : Docal, [ca 1989]. - 28 p. ; 22 cm Eldonajo de la revuo ,,Je Via Sano " 6934
61Ĉu vi sciis ke... : Sergio Docal Puig : Faktoj kaj anekdotoj kontraŭ fumado
61Ĉu via bebo aŭdas? : Aira Kankkunen : Frua serĉado de aŭdodifektoj ĉe infanoj. Kompendio por infanprizorgocentroj
61Delegitoj al tutmonda konferenco pri elektra povo vizitas la Novzelandan projekton uzanta naturan vaporon. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
61Denaskaj kor-malsanoj - prelego en IKU-2008 en Roterdamo- : Sayadpour, Keyhan : http://www.eventoj.hu/steb
61Dentistry. Stomatologio., Terminology. Terminaro. Manlibro kun diskedo 5,5 cola, : PAVLIK, Marián (1992): Kladno, Terminologia Esperanto-Centro UEA, 1992, 53 p.+disk., 21 cm, broŝ., TEC 0002 Panglottia 0002, 80-901331-1-81
61Dentopikilo aŭ Dentofadeno, : Szemők, Balázs : Scienca Revuo, 1993, 1
61Determino de frotkoeficiento en la bremsilo por entrena transversa fadeno de teksa stablo. : Stoljarov, A. : Scienca Revuo, 1978, 2
61Determino de transformatora konektogrupo. : Rodriguez, A. : Scienca Revuo, 1975, 3
61Donante al la homo pli da fraktoj ni plilongigos ĝian vivon. /ISU, Hago, 1964/. : Pancer, O. : Scienca Revuo, 1965, 1
61Dormo kaj vekiĝo. Esperanto-Lernanto 5 (8): 293-295, 1937. : Asada, H.
61Du raportoj de la Terminologia Centro de ISAE. (2) Esperantlingva fakliteraturo, , : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1959, 2
61Efika sinergia agado per uzado samtempa de antibiotikoj kaj rentgenterapio ĉe lokaj infektoj. : Torres-Carreras, G.-M. : Scienca Revuo, 1952, 4
61Ekscitado kaj inhibitado de refleksoj ĉe vivaĵo. Propono pri diverĝa kaj konverĝa sistemoj. : Takagi, K. : Med. Rev. 1 (3): 73-85, 1952.
61Ekscitebleco de vivaĵoj kaj ĉirkaŭaj kondiĉoj. : Suzuki, M. : Med. Rev. 1 (1): 10-22, 1951.
61Eksperimentoj kun artefarita sango. : Mobris, W. : Scienca Revuo, 1970, 1
61Ekzamenmetodo pri la efikeco de kupoksvakcino per enhaŭta inokulado ĉe kuniklo neperfekte imunigita. : Kasai, Hisao : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 1: 247-251, 1922.
61Ekzameno de la dentbrosoj en la infanĝardeno de vilaĝo Tápiószentmárton, La; : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1987/2.
61Ekzemploj de la kompara anatomio. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1975, 1
61Elefantiazo kaj Filariazo. : Tokio Igaku Syasin Kyokai, kompilita de : Rinsyo Igaku Syasin Zuhu, vol. 5, spec. numero, 1925. trad. de S. Nishi kaj T. Ogata
61Elekto de la stomatologiaj vortoj por la hungara-esperanta mezvortaro, La. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1988/1.
61Elektra rapid-ŝanĝo por gramofonoj kaj magnetofonoj. : Young, K. J. : Scienca Revuo, 1970, 6
61Elektraj fajriloj por pipoj kaj cigaredoj. : Young, K. J. : Scienca Revuo, 1969, 2
61Elektro el la suno. Trad. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1955, 1
61Elektroencefalografio ĉe mense malfruiĝintoj / K. Matulay kaj R. Olos ; [esperantigis Ludoviko Izák]. - : Matulay, K. : Martin : Komenio Universitato, 1972. -3-5 p. ; 21 cm. Eltirita el la Medicina Internacia Revuo, Vol. 5-a N-201, 1972. 2250
61Elektroteknika terminaro. Esperanta-sveda. Stockholm 1953. Recenzo. J. R. G. Isbrücker. : Alexandersson, S. : Scienca Revuo, 1954, 4
61Elementoj de homa fiziologio en rilato kun edukado / Pol Denoel. : DENOEL, Pol : Liëge : SUK, 1981. - 27 p. : il. ; 30 cm Bibliogr.: 27. p. Someraj Universitataj Kursoj 1981 20874
61Elementoj de teorio pri la vido de la koloroj. : Segal, J. : Scienca Revuo, 1954, 4
61Elementoj de teorio pri la vido de la koloroj. : Segal, J. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
61energio-laboro-laciĝo- : Cooman, Leo De : http://www.eventoj.hu/steb
61Enigmo de la monta rezino, natura balzamo, mumijao. : Ŝakirov, A. Ŝ. : Scienca Revuo, 1977, 1/2
61Enkonduko al la holokinetika psikologio de Ruben Feldman Gonzalez. - : http://www.eventoj.hu/steb
61Enkonduko en la bazajn principojn de la psikodiagnozo miokinetiko / de Emilio Mira y López; [red.] Gilson Villas Bőas Passos. - : MIRA Y LÓPEZ, Emilio : [Vitória?] : Associacăo Capixaba de Esperanto, 1978. - 33 p. ; 22 cm Bibliogr.: p. 34-36. 7521
61Enkonduko pri interna klimato en somero. : Werker, J. : Scienca Revuo, 1981, 1
61Eritemeca lupuso - Esenco de la sciindaĵoj pri la malsano Lupus erythematosus (Eritemeca lupuso) - : http://www.eventoj.hu/steb
61Esenco de la problemo pri maljuniĝo; la hipotezo pri la vario de la korpa solvaĵo kaj la kolektiĝo de la kompleksigaj substancoj : Dza-Trang (1968)
61Esperanta Bildvortaro. Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. 44-59, 62-65 - Duden: Sekurado, Unua helpo, Homa anatomio, Flegado, Korpa higenio, Kuracisto, Hospitalo, Dentisto : EICHHOLZ, Rüdiger
61Esperanta medicina literaturo : Samburo Yamazoe (1987)
61Esperanta medicina terminaro. Universala Medicina Esperanto-Asocio. : HRADIL, Josef: Represo de ĈEA. Praha, 1982, 64p
61Esperanta Teknika Medicina Vortaro, Eo-L-En-F-D-It-Sp : Briquet, M. : j. 1932
61Esperanto en "Questionarium Medicum". : Meyer, J. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
61Esperanto et Croix-Rouge, F-Eo : Bayol : j. 1906
61Esperanto-gvidlibro por la Ruĝa Kruco, 1908-10, aperis po unu broŝuro por la lingvoj En-F-D-Ru-Da-Sp-It-Pt-Sv
61Esplorado pri la «Gitterfasern» ĉe diversaj tuberkulozaj lokoj en la pulmo. : Nisikawa, Tosihiko : Trans. Jap. path. Soc. 15, 1925.
61Esploro pri gustosento rilate al feniltiokarbamido kaj pri prefero de manĝaĵoj ĉe hungaraj gejunuloj / Eva Stancz, Georgo Bánkövi, Georgo Forrai. - : STANCZ Éva : Maebasi [Japanujo] : UMEA, 1982. - 41-45. p. ; 22 cm Bibliogr.: 45. p. Aparta presaĵo el Medicina Internacia Revuo, vol. 10-a; No 2(38) 7835
61Estonteco de la medicina profesio je la servo de la homo, La / Ph. Schepens. - : SCHEPENS, Ph. : Oostende : [Monda Federacio de la Kuracistoj], [1988?]. - 7 p.; 22 cm 7543
61Eszperantó nyelv és biológiai szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet biológus, medikus és agráregyetemi hallgatók részére. : MÉSZÁROS Béla: Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetern Természettudományi Kar, 1992. 312p, - 25 fakaj studoj de paleontologio ĝis bestkuracado, kun biologia fakvortaro.
61Etimologio de la japana vorto «Ena» kaj stranga moro ĝin koncernanta. : Asada, H. : R. O. 19 (7): 286-288, 1938.
61Evoluo de nord-okcidenta reto de brazilaj ŝoseoj. : Kossakowski, K. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
61Facile legebla akupunkturologio : Zhu Bin : Nova klarigo de teorio kaj praktiko pri ĉina akupunkturo kaj mokso
61Famili-tipa rehabilitado en psikiatria infanhejmo - : Hegyi, István kaj Bán, Jánosné : http://www.eventoj.hu/steb
61Fetedukado. : Asada, H. : R. O. 19 (5): 218-219, 1938.
61Fitoncidoj. Trad. A. Sidorov. : Tokin, B. P. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
61Fiziologiaj efikoj de transcenda meditado. Trad. K. Carmody. : Wallace R. K. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
61Fiziologio de digestado. (Broŝuro por studentoj). 25 paĝoj, Fiziol. Labor. : Hukuhara, T. : Med. Fakult. Niigata, 1932.
61Fogászati szaknyelv fejlődése a magyar nyelvben és kifejlesztése az eszperantóban, A : Bölcsészdoktori disszertáció / Szemők Balázs. - : SZEMŐK Balázs : [Ceglédbercel] : Szemők, 1988. - 172 p.; 29 cm Bibliogr.: 164-169. p. Manuskripto - 20766
61Fogtechnikusok Csehszlovákiában. : PAVLIK, Marian: Fogtechnikai Szemle 1988:5(máj.). Az eredeti, eszperantó nyelvű kézirat a szerzőnél.
61Fogtechnikusok minősítése néhany országban. : PAVLIK, Marian: Fogtechnikai Szemle 1987:12(dec.) — Az eredeti, eszperantó nyelvŭ kézirat a szerzőtől kérhető.
61Franzensbad : La plej fama banurbo de la mondo rilate al torfaĵ-banoj : La plej efíka kuracloko por kormalsanoj / esperantigis J. Hechtl. - : Franzensbad : [Kuracdirekcio], 1914. - 8 p., 41.: il.; 20 cm + sur la kovrilo : fervoja skizo mapo 9133
61Fumado, La : Robert Molimard : Ŝlosiloj por fumantoj kiuj volas [provi] liberiĝi de tabakfumado
61Funkcio de pulmo. Esperanto-Lernanto 5 (9): 329-331, 1937. : Asada, H.
61Gejunuloj estu ĉastaj. Esperanto-Lernanto 5 (3): 96-98, 1937. : Asada, H.
61Generatoro de magiaj kvadratoj. Trad. K. T. Popov. : Kvantov, V. : Scienca Revuo, 1977, 6
61Geriatrio kaj la ĝenerala zorgo por gemultjaruloj / J. Th. R. Schreuder kaj A. Diatlowicki-Tobi ; tradukis F. F. Faulhaber. - : Schreuder, J. Th. R. : Hilversum : Eldono de F.L.E., [1971]. - 43 p. : il. ; 21 cm. Artikolaro por flegistoj
61Getriatrio kaj la Ĝenerala Zorgo por Gemultjaruloj, (tr. Faulhaber) : Schreuder- Diatlowicki-Tobi : j. 1971
61Granda monato de Esperanto, La : I. La V-a kongreso : II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest / Laŭ la oficialaj protokoloj kaj gazetartikoloj. - : Budapest : Kókai, 1910. - 31 p. ; 14 cm. - (Biblioteko de La Verda Standardo ; 1.).
61Grava evento en la esperanto-terminologio: la apero de la "Scienca kaj teknika terminaro" (STT). : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
61Grava popolhigiena kaj socia demando / originale en Esperanto verkis H. Salokannel. - : Salokannel, H. : Vaasa : Presejo de la gazeto Ilkka, 1926. - 52 p. ; 19 cm
61Gupo por kristaligado en la Eŭropa federacio de kemiinĝenieraj sciencoj, La, : Rychlý, R. : Scienca Revuo, 1971, 3
61Gvidlibro tra Bad Reichenhal: Internacia kuracloko en la Germanaj Alpoj / eldonita de la Eperantista Grupo Bad Reichenhall. - : Bad Reichenhall : Esperantista Grapo, [ca 1912]. - 16 p. :il.; 16 cm 7846
61Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo [Publika letero] / [Turbure et al.]. - : Bukareŝt G.A.K.R., [1909]. - 8 p. ; 20 cm 4769
61Ĝenerala kaj Homa Histologio : De Smet, W. : j. 1972
61Ĝenerala superrigardo je la vitaminoj. , : Wenclewski, A., Wysocka-Wenclewska, I. : Scienca Revuo, 1977, 1/2
61Hardigado de la korpo: Fonto de sano: Praktikaj konsiloj : Kalĉev, Kiril : j. 1978
61Harkány / [Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal]. : Pécs : Baranya M. Idegenforgalmi Hivatal, [1964?]. - [12] p.: il.; 20 cm Sciindaĵoj en lingvo Esperanto
61Helpo por reŭmatismuloj. Trad. T. L. C. B/luett/. : Scienca Revuo, 1949, 4
61Hemoglobino en kreskaĵoj. : Bluett, T. L. C. : Scienca Revuo, 1949, 3
61Hidraŭlika sanitara terminaro : Blazquez, Felix Garcia : j. 1982
61Higienismo: Kelkaj aspektoj. - : Massongy: Pomo Charriëre, [197?]. - [6] p. ; 30 cm 9156
61Histopatologiaj ŝanĝoj de la cerbo ĉe akuta fosforveneniĝo. : Takeya, Ŝ. : Med. Rev. 3 (2): 22-26, 1955.
61Historio de la telefonaparatoj. : Juhász K. : Scienca Revuo, 1979, 1
61Historio de projektoj pri naviga interkomunikigo de la riveroj Danubo, Elbo kaj Odro. : Bednařik, A. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
61Homa korpo kompare kun la korpoj de aliaj mamuloj, La. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1975, 2
61Homeopatio / Homeopatia; Populara orientado / Orientaçăo Popular : Izao Carneiro Soares : Helpo al hejma solvo de simplaj sanproblemoj
61Homo, Sano kaj Nutrado, : Sachs, Rüdiger : Scienca Revuo, 1995, 2
61Honto. : Asada, H. : Esperanto-Lernanto 5 (5): 171-173, 1937.
61Hormono, La. : Oŝida, T. : R. O. 1 (11): 123-124, 1920.
61Ideala nutraĵo, La : Graversen, C. (1965)
61Ideala nutraĵo, La : Martinus : En ĝi estas montrite, ke la homa nutromaniero evoluas en direkto al malpli da mortigado kaj pli da humaneco
61IKS-radioj por la homo, La / Zombori Orsolya. - : ZOMBORI Orsolya : [Debrecen]: Zombori, [1967?]. - 17 p.; 30 cm Diplomlaboraĵo 21328
61Incenso antikva kaj Medicino moderna - Olibano H15™ : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 2000, 1
61Influo de Dopamino, de Haloperidolo k de kelkaj Adrenergaj Rimedoj al Eksperimenta Sepso, : Shigajev, Nikolaj T. : Scienca Revuo, 1994, 2
61Influo de la «karbomina rokpulvoro» al la spiradaj organoj (I). : Takeya, Ŝ. kaj Susumu Isinisi : Med. Rev. 3 (3): 33-34, 1955.
61Influo de la Balanciĝo de Elektra Reta Frekvenco al Funkciado de sinkronaj motoroj movantaj inerciajn masojn, : Uhlíř Ivan / Chrdle, Petr : Scienca Revuo, 1993, 1
61Influo de limfadenektomio kaj injekto de limfadena ĉelsuspenso al la vivkapablo ĉe rena alogrefto. : Suponickij, V. J. : Scienca Revuo, 1976, 4
61Influo de Oksimetacilo kaj Vitamino E al Imuno, : Mufazalova, N. A., Ŝigajev, N. I. : Scienca Revuo, 1996, 1
61Informo de Terminologia Centro (ISAE/PIV). La fakvortara problemo. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1959, 2
61Informoj de la Terminologia Centro. Fakliteraturo kaj terminologio. ISAE helpos aperigi fakvortarojn. Listo de novaj fakvortaroj. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
61Inplantologio - malgranda gvidado al la procedoj. : CERRETTINI, Paolo: Sano 1993/3.
61Inter blinduloj : Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj / verkita france de Émile Javal ; esperantigita de lia bofilino Jean Javal. – : Javal, Émile : Paris : Hachette, 1907. – XIV, 130 p. : 17 cm 640
61Interago de vitamino A kaj imunostimuliloj, : Ŝigajev, Nikolaj I. k.a. : Scienca Revuo, 1992, 1
61Interferaĵa akumulatoro (fizika paradokso). : Arbo, Z. : Scienca Revuo, 1976, 2/3
61Interlingual Scientific and Technical Dictionaries Unesco/NS/SL/1. Recenzo. E. D. Durrant: Grava raporto de Unesco rekomendas esperanton. : Holmstrom, J. E. : Scienca Revuo, 1950, 1
61Interna Medicina Klasiko 'Huang Di Nei Jing' - Gvidilo de la 'Flava Prareganto', : Sugin : Scienca Revuo, 1999, 2
61Internacia deponejo de mikroskopaj preparaĵoj citologiaj. Kompil. A. Lienhardt. : Vayssiere, P., Martens, P. : Scienca Revuo, 1950, 2
61Internacia lingvo serĉata por aviado. : Goldsmith, C. C : Scienca Revuo, 1951, 3
61Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco (1977) (Kraków). Konferencaj materialoj de la Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco : 13-17-a de julio 1977 / [aranĝita de la] Altlerneja Konsilantaro de la Socialisma Asocio de polaj studentoj ; fredakto de Włodzimierz Opoka]. - : Krakovo : M. Kopernik — Medicina Akademio, 1977. - 94 p. : il. ; 24 cm. 4414
61Interrilato inter la longeco de vertebraro kaj tiu de suba membro. : Nishi, K. : Fol. anat. Jap. 7: 449, 1929.
61Inter-similigo de naciaj fakterminoj en la Teknika Komitato ISO/TO 37 "Terminologio", La, : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1956, 1
61Intervjuo pri hospitalo de referenco en Latinameriko, : Besada Toledo, Juan Lázaro : Scienca Revuo, 1992, 1
61Io pri la ,,akvosimploj" / de Karolo Briegleb. - : BRIEGLEB, Karl : Dresden : Grunert, [ca 1908]. - 8 p.; 20 cm 5323
61Iom pri la plibonigo de l' mondo : Du gravaj demandoj / originale de H. Salokannel. - : Salokannel, H. : Bomlitz : Georg Brockhof, 1914. - 16 p. ; 14 cm. Aparta preso de ,,La Internacia Abstinenta Observanto". 2216
61Jogo de nutrado, La : Aivanhov, Omraam Mikhael : j. 1992
61Kalkulado de vojtrafika intenseco bazita je aŭtonombro kaj distanco de urbo. , : Kossakowski, K. : Scienca Revuo, 1967, 1
61Kazo de elefantiazo. : Sato : Intern. med. Revuo n-ro 4, 1927.
61Kelkaj korektoj kaj komentoj. Kompletigo de: M. Lewin: Kontribuo al logika scienca terminaro. (Ref: 1965, 3/4, 71-78), : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
61Kial kontraŭ vivisekcio? / Willem Groen ; [el la nederlanda lingvo tradukis A. Breddels]. - : Groen, Willem : Hago : Mondkoalicio kontraŭ vivisekcio Esperanto-fako, 1960. - 8p. : il. ; 23 cm. 2151
61Kial la tumoro kreskas? : Melo, C. L. : Scienca Revuo, 1973, 6
61Kial patrino kaj feto ne rifuzas unu la alian? : Melo, C. L. : Scienca Revuo, 1973, 1
61Kiamaniere oni distingas memmortigon de la pasiva pendigo post strangolado? : Asada, H. : R. O. 19 (10): 424-425, 1938.
61Kian gravan rolon ludas niaj dentoj sur la kampo de krimulserĉado? : Kubo, J. : R. O. 10 (11): 341-343, 1929.
61Kie ekzistas heredelementoj. : Ono, H. : R. O. 19 (5): 220-222, 1938.
61Kiel kuracas la Naturista Medicino : Scolnik, J. (1961)
61Kiel ni fariĝas post nia morto? : Asada, H. : Esperanto-Lernanto 5 (12): 445-447, 1937.
61Kinetiko de kristalizado de insulino en la formulado de injekciaĵoj por terapeŭtika uzo - artikolo de sep aŭtoroj el Kubo- : http://www.eventoj.hu/steb
61Kinetiko de Kristalizado de Insulino en la Formulado de Injekciaĵoj por Uzo Terapeŭtika, : Toledo, Arturo, Bonera M., Sierra N., Trejo V.-, : Scienca Revuo, 1997, 3
61Kio estas la umbiliko? (Parolado en la Kongr. Univers. 1953) : Ura, R. : R. O. 35 : 24-26, 1954.
61Kio estas veneno? IKU-prelego 1990 Habana, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1990,
61Kion niaj fakvortaristoj devas atenti? Laborplano por verkado de memstara esperanta fakvortaro konsistanta el unuformaj diversfakaj eroj. : Haferkorn, R., Albault, A. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
61Kion oni efektivigis per la esplorado pri la kancero? Trad. T. L. C. B/luett/. : Rous, P. : Scienca Revuo, 1952, 4
61Kion oni sciu pri la katarakto. /ISU, Rotterdam, 1967/. : Albault, André : Scienca Revuo, 1969, 1
61Koaguliĝo de la sango, La. : Scienca Revuo, 1951, 2
61Koaguliĝo de la sango, La. Fiziologia gluo. Kompletigo de (Ref: 1951, 2, 50-54), : Scienca Revuo, 1952, 2/3
61Kolorfotografado. : Duncan, D. R. : Scienca Revuo, 1954, 1
61Kompleksia medicino kaj saama akupunkturo : Puramo Chong : Abunde ilustrita prezento de korea medicino originanta en la ĉina tradicia medicino kaj de akupukturo tute malsama al la tradicia ĉina akupunkturo
61Kompletiga sanitara servo ĉe MÁV / [János Patay]. - : PATAY János : [Budapest] : [Patay], [19??]. - 2 p.; 30 cm Ŝtencilaĵo. Magyar Államvasutak (=MÁV) Malsan-Asekura Instituto de MÁV, fondiĝis 1. de jan. 1924. Fervojista Memvole Protekta Fonduso, fondiĝis 1930.
61Konataj medicinaj produktoj fabrikitaj de Burroughs Wellcome. - : London : Ĉefa Oficejo, [ca 193?]. - llp. : il. ; 17 cm 3342
61Kondensiĝaj problemoj en la kamentuboj ĉe gashejtado. : Medgyes A. : Scienca Revuo, 1975, 3
61Konferencaj materialoj de la Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, : Altlerneja Konsilantaro de la Asocio de Polaj Studentoj. Krakovo, 1977, 94p
61Konsiloj pri higieno / de R. Stolle ; tradukis J. Borel. - : Stolle, R. : Berlin : Möller kąj Borel, [191?]. - 42 p. ; 14 cm. - (Esperanta Biblioteko Internacia ; 17.) 3399
61Konsiloj pri higieno / R. Stolle ; tradukis J. Borel. - : Stolle, R. : 2. eld. - Berlin ; Dresden : Ellersiek kaj Borel, 1923. - 36 p. ; 14 cm. - (Esperanta Biblio-teko Internacia ; 17.) 3400
61Kontribuo al logika scienca terminaro. , : Lewin, M. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
61Kormalsanoj, iliaj kaŭzoj kaj kontraŭbatalo, La : Priskribo populara ; laŭ la ... plibon. germana eldono esperantigis Kunschert. - : Bunvinkel, O. : Berlin : Möller kaj Borel, 1909. - 39 p. : il ; 22 cm. 1687
61Korpo de la homo, : La. : SCHICKE, Harald: Ansendorf, 1993. 128p. Kiadó: Harald Schicke D-21244 BUCHHOLZ MZ-Verlag. Többnyelvű egészségügyi gazdasági szótár és Kiegészitése. Budapest: Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Központja, 1974. 306p. - 500 magyar címszó és angol, cseh, eszperantó, francia, lengyel, nérnet orosz, román, spanyol, szerb-horvát és szlovák megfelelője.
61Korpo de la homo, La ; : Harald Schicke : Enkonduko al konstruo kaj funkcio. Populara anatomio kaj fiziologio. Abunde ilustrita
61'Korpomondoj- la Fascineco de la Malfalso' Ekspozicio de G. v. Hagens Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 4
61Kreado kaj Testado de nova Kontraŭleiŝmanioza Vakcino, : Shchotkin, V. : Scienca Revuo, 1999, 3
61Kremacio kontraŭ enterigado : Parolado farita en la kremaciejo de Indianapolis, je la 27-a de Septemb-ro 1913 ... / de Hugo Erichson ; esperantigis Tobias Sigel. - : Erichson, Hugo : [Detroit] : [Esperanta Societo], [192?]. - 16 p. ; 22 cm 1964
61Kulturo de la amo. Bildlibro pri la seksa vivo. (tr. A. Tot) : Szilágyi, Vilmos (1988): Dulingva amorinstrua gvidlibro, detale ilustrita kaj prikomentita
61Kuracado de la mallakso kaj de ĝiaj komplikoj / ellaboris A. Y. Albert ; esperantigis Mazeran. - : Albert, A. Y. : Paris : A. Maloine, [190?]. - 16 p. ; 17 cm. - (Esperanta medicina biblioteko.) 2324
61Kuracado per granddoza injekto de digitalipreparaĵoj. : Itakura, Takesi, Kaoru Nakada kaj Koozi Bessyo : Intern. med. Revuo, n-ro 3, 1933.
61Kuracaj manĝoj : Ŭeng Ŭejĝjan : j. 1986
61Kurgáni napló / Kádas Mária. - : KÁDAS Mária : Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. - 567 p.: il.; 18 cm - (Kentaur Könyvek, ISSN 0237-3688) ISBN963 15 3400 5 Temas pri la malsano de Maria Rados, filino de esperantisto Rados Péter András
61Kurioza koranomalio kun inversa lokiĝo de kelkaj organoj. : Takeya, Ŝ. : Intern. med. Revuo, n-ro 1, 1929.
61Kvin prelegoj pri bakterioj : Skizo pri ĝeneralaj principoj de bakteriologio en apliko al infektąj malsanoj... / [de] Odo Bujwid ; esperantigis Emilo Pfeffer. - : Bujwid, Odo : Krakovo : Gebethner, 1912. - 48 p., [1] t. : il. ; 26 cm. 209
61Ladblok- kaj lad-ekzamenoj per ultrasono en Danuba Feruzino. Trad. S. Bencsik, N. Gál. , : Tar, J. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
61Latino-Esperanta-Japana Anatomia Terminaro : Oŝida-Sada : j. 1922
61Laŭseksa diferenco en la kariointenso. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Intemacia. Revuo 1988/1.
61Lehrbuch u. Atlas der Anatomie des Menschen. Bd. II. (Recenzo). La sama 4 (4): 345, 1955. : Nishi, S.
61Leproblinduloj leviĝas el malespero. : Mori, Mikio : R. O. 36: 279-282, 1955.
61Lepromo ĉe konjunktivo palpebra. : Onisi, F. : La Lepro 6: 313-315, 1935.
61Lernolibro de oftalmologio / de Seiiĉi Kato. - : KATO, Seiiĉi : Tiba: Eldono Aosima, 1959. - 88 p.: il. ; 26 cm 20438
61Lernolibro pri oftalmologio / verkita de Seiiĉi Kato. - : Kato Seiiĉi : 2. rev. eld. - Nagano : Shinkjo Presejo, 1963. - 123 p. : il. ; 21 cm. Enkonduko en la okul-sciencon. Kun ĝisdatigaj piednotoj
61Limfografio de la Testika Linfunuo : Sica, A. A. - Sica, R. : j. 1963
61Lingvaj problemoj kaj internacia diverseco en la anatomia priskribo. : Santamaria-Anaiz, P. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
61Lipida metabolo. Kolesterolo - miskomprenoj kaj realo. IKU2006- : Bojaĝieva, Eva : http://www.eventoj.hu/steb
61Lyme-malsano aŭ 'Boreliozo Lyme' - malsano, disvastigita de iksodoj (en vikipedio, rilata artikolo: en wikitrans)- : http://www.eventoj.hu/steb
61M. pectineus kaj ĝia nervo. : Sugihara, T. : Fol. anat. Jap. 28 : 377-388, 1956.
61Malegalecoj je sano kaj ties sociaj determinantoj – IKU2007- : VERGARA José Antonio : http://www.eventoj.hu/steb
61Malgranda medicina vortaro. 1-2. : KUCHARZ, E.J.: Katowice: Silesian School of Medicine, 1985. 484p - 2207 E-lingvaj medicinaj vortoj kun la ekvivalentoj angla, latina, pola, germana, franca kaj rusa. La dua volumo enhavas la alfabetajn indeksojn en la samaj lingvoj.
61Maljuniĝo de la nerva sistemo. Parto 1. Morfologiaj kaj psikofiziologiaj ŝanĝiĝoj. : Kapusi, A., Rosinský, T. : Scienca Revuo, 1967, 3
61Maljuniĝo de la nerva sistemo. Parto 2. Neŭropatologiaj kaj psikopatologiaj ŝanĝiĝoj. : Kapusi, A., Rosinský, T. : Scienca Revuo, 1968, 1
61Maljunologio; Scienco pri maljuniĝo kaj popularaj metodoj de sanigo kaj vivlongigo : Dinh Van Van : Popularaj metodoj de sanigo kaj vivlongigo
61Malkovro de klasikepokaj subteraj ŝtonminejoj sub dalmatiaj insuloj ĉe Korĉula. : Ĝivoje, M. : Scienca Revuo, 1955, 1
61Mallongaj artikoloj - pri diversaj medicinaj temoj. (CZ).- : HRADIL, Josef, MUDr : http://www.eventoj.hu/steb
61Malsano kaj morto. - Budismo kaj scienco. : Asada, H. : R. O. 19 (11): 476, 1938.
61Malstreĉite post 5 minutoj / Relaxed in 5 minutes / Entspannt in 5 Minuten ; Aŭtogena trejnado por ĉiu tago : Anita Dröge, Brigitte Willand : Kolekto de ekzercoj por fizika kaj mensa malstreĉiĝo
61Manlibro pri akupunktoj : Peng Jianjun : Prezento de la oficialaj normaj materialoj pri akupunkturo kaj mokso kun abunda indekso dulingva (E kaj ĉina)
61Medicina Bildaro Fotografa: Atlaso pri Elefantizo kaj Filarizo, : Tamura kaj Hayashi : j. (antaŭ?) 1938
61Medicina Internacia Revuo (duonjara). : Az UMEA hivatalos lapja.
61Medicina krestomatio / kompilita de H. Jagi ; [verkis A. Fuĵinami et al.]. - : Yagi hideo : Tokio : Japana Espe-ranto-Instituto, 1935. - 76 p. ; 19 cm. 3288
61Medicina Krestomatio de Esperanto. : Eskulapida Klubo : La Kanija Librejo, Kioto, 1924.
61Medicina Krestomatio en Esperanto, : j. 1924, La Eskulapida klubo
61Medicina Krestomatio. : Yagi (Jagi), H. : JEI, Tokio, 1935.
61Medicina Parazitologio - helmintozoj, hompatogenaj platvermoj - kompleksa, interesa studo de prof. R. Sachs, parazitologia lernolibro por studentoj! - : Sachs, Rüdigeer : http://www.eventoj.hu/steb
61Medicina parazitologio; Ektoparazitoj kiel malsanotransigantoj : Rüdiger Sachs : Reviziita teksto de kurso prezentita en Borgo Maggiore en 1988
61Medicino dum la 1300-jara historio de Bulgario, La. : APOSTOLOV, M. kaj POPOV, K. (red.): Sofio: BEA, 1981. 97p
61Medikamentoj kaj ilia aplikado. : Ito, K. : R. O. 25 (3), 1944.
61Meinicke-reakcio per malklariĝo, La (Meinicke-Trungsreaktion) kaj la Murata-precipitreakcio ĉe lepruloj. : Murata, M. kaj T. Tamiya : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 6: 193-195, 1927. Ankaŭ en Iĵi-Ŝinbun, n-ro-1228, 1928. (Kun jap. trad.)
61Melanomo - la plej danĝera hau^tkarcinomo. IKU-prelego 1992 Wien, : Norvell, Stevens T. : Scienca Revuo, 1992, 2
61Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto / [Turbure et al.]; [trad. G. Robin]. - : [Bucuresti] : [ĉenerala Asocio de la Kuracistoj], [1909]. - 8 p. ; 24 cm 7431
61Metal-dilato kaŭze de dislokaĵoj. : Vetter, R. : Scienca Revuo, 1982, 2
61Metodoj de termoanalizo. : Landspsrský, H. : Scienca Revuo, 1982, 2
61Meza aĝo — 900 jaroj ... Kuraĝaj prognozoj el laboratorioj pri longvivo. Kompil. Z. Abbo. : Scienca Revuo, 1975, 2
61Mezuro de ekstera kraniovolumeno ĉe infanoj / István Hegyi kaj János Török. - Veszprém : Hegyi, [197?]. - 5 p. : U. ; 21 cm. : Hegyi István : Aparta represo el MIR Vol 6. n-ro 1. 4729
61Mi resanigis PPPetron : Pero Ĉimbur : Kiel superi balbutadon: persona rakonto
61Mia 25 jara preventa laboro en la lernejo. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1908/2.
61Mia rilato al la pedagogoj kaj infanoj nun kaj komence de la infanstomatologia kuracado. = : SZEMŐK Balázs: Sano 1989/3.
61Miaj spertoj ĉe traduko de medicinaj tekstoj Esperanten - : IZÁK, Ludoviko: AEST78
61Mikosizo fuugoida — la popolmalsano kaj ĝia kuracado. : Molnár, L. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
61Milittempa plimultiĝo de utera prolapso. Statistika observo en Japanujo. : Mitani, Yasushi, Seiichi Matsumoto kaj Masaki Iwadate : Med. Rev. 1 (2): 39-44, 1952.
61Miologio de la Japano : Statistika raporto pri muskolanomalioj ĉe japanoj / S. Nishi. - : NISHI, Seiko : [Tokio?] : Tokio-Universitato, 1953. - [187]-211. p. ; 26 cm Bibliogr.: 202-204. p.
61Miologio de la japano. Statistika raporto pri muskolanomalioj ĉe japanoj. I. Muskoloj de supra membro. : Nishi, S. : Gunma J. med. Sci. 1 (4): 173-182, 1952.
61Miologio de la japano. Statistika raporto pri muskolanomalioj ĉe japanoj. II. Muskoloj de malsupra membro. : Nishi, S. : Gunma J. med. Sci. 2 (1): 1-13, 1953.
61Miologio de la japano. Statistika raporto pri muskolanomalioj ĉe japanoj. III. Muskoloj de trunko. (1). : Nishi, S. : Gunma J. med. Sci. 2 (2): 109-121, 1953.
61Miologio de la japano. Statistika raporto pri muskolanomalioj ĉe japanoj. IV. Muskoloj de trunko. (2). : Nishi, S. : Gunma J. med. Sci. 2 (3): 187-204, 1953.
61Mirinda kuracilo /penicilino/. : Bluett, T. L. C. : Scienca Revuo, 1949, 2
61Mispaŝoj en la stomatologia konsultejo. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo I. Anastezo. 1992/1; II. Ekstraktado. 1992/2; III. Plombado. 1993/1; IV. Protetiko. 1993/2.
61Mistero de l' sango, La : O. Forst de Battaglia
61Mistero de l' Sango, La, [el germana lingvo tradukita de Teo Jung] – : Forst de Battaglia, Otto : Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. – XII, 155 p., 1 tp. : il. ; 14 cm. Bibliogr. 147-154. p. 146
61Moderna elektroterapio kaj ĝia elektrofiziologia bazo? La. - : Suzuki Masao : Tiba : Fiziologia Instituto, 1954. - 48-56. p. ; 22 cm. Aparta presaĵo el la Medicina Revuo II. vol. N-ro 3-4. dec. 1954. Bibliogr. 55-56. p. 472
61Moderna farmacio. : Guillaume, J. : Scienca Revuo, 1950, 2
61Modernaj dentaj implantoj - Prelego dum la IKU en la 87-a UK en Fortaleza en 2002. - : Resende, Robert dr : http://www.eventoj.hu/steb
61Molekula bazo de kanceriĝo, La. IKU-prelego 1992 Wien, : Ungar, Krys : Scienca Revuo, 1992, 2
61Mongolfaldo kaj duopaj palpebroj de la Japano. : Kutsuna, M. : Kumamoto Igk. Z. 15 (10), 1939.
61Morfologia atlaso de homa dentaro. Trad. P. Zlatnar. Ljubljana 1956. Recenzo. G. F. M/akkink/. : Music, Z. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
61Mortado, La : Publika parolado eldirita en Wien la 25an de marto 1900 / [de] Hermann Nothnagel ; el germana lingvo tradukis Bernhard Selzer. - : Nothnagel, Hermann : Wien : Esperanto Societo "Progreso", [ca 191?J. - 26 p. ; 23 cm 1521
61Multlingvaj fakaj vortaroj. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1955, 2
61N. D. T.-fakuloj — nova profesio, nova fako en petrolkemia industrio. : Manceau, J. : Scienca Revuo, 1973, 4
61Naskitaj tempeste - Ĉu la geomagnetaj tempestoj influas la sekson de infanoj? - : http://www.eventoj.hu/steb
61Natura metodo, La, ,,Amo kaj Vivo" por resaniĝi. : Parizo : ,,Amo kaj Vivo" Frateca Asocio Internacia, 1955. - 45 p. : il. ; 19 cm 2102ű
61Natura nutrado, (tr. B. Larsen), : Ramby, Ole : j. 1966
61Naturkuracado 2000 : La Jarlibro de Internacia Naturkuraca Asocio
61Naturkuracado ekde antikveco ĝis nun : Alicja U. Krejĉi-Lewanderska : Notoj de kursoj dum AIS-studadsesioj (1994-96)
61Ne tiel sed ĉi tiel, (tr. J. Koning), : Van Dyck, Herman : Simplaj sugestoj por agrabla kontakto kun blinduloj, j. 1979
61Nederlanda ALS Fondaĵo (Bergen N.H.) Demandoj kaj respondoj : Esploroj kaj informado pri Amiotrofía Latera Sklerozo. - : Hago: Internacia Esperanto-Instituto, 1985. - [6] p. ; 30 cm ALS = Amiotrofia Latera Sklerozo 7832
61Neologismoj en "Scienca Revuo". Polemiko. (Ref: C. Dellian: Mezuro de la suna energidisradiado. 1949, 4, 123-125), : Houghton, C. M. : Scienca Revuo, 1950, 1
61Neomaltusianismo kaj kulturo / de Johann Ferch; esperantigis Stephi Müller. - : FERCH, Johann : Wien : Eldonejo ,,Sexualreformo", [1921]. - 14 p.; 22 cm Kopiaĵo 8284
61Netipa ĥorioepiteliomo maligna de negativa hormonreakcio. - : Shinoda, H. : Jap. J. Obstetr. Gynek. 20 (2), 1937.
61Nia Korpo : Nishi seiho : j. 1961
61Nia korpo : Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj - : Nishi Seiho : 2. eld. - Maebaŝi : Giuuna Esperanto-Societo, 1964. - 105 p. : il. ; 21 cm 466
61Normala movado de la maldika intesto, La (observado per ventrofenestrometodo kaj kinematografado). : Hukuhara, T. : Intern. med. Rev., n-ro 4, 1933.
61Normformatoj por leterpapero kaj libroj rekomenditaj de International Organization for Standardization. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
61Nova senkalkiga metodo por histologia specimeno de la emajlo de la homa dento. : Kirino, Tadao : Med. Rev. 2 (3/4): 45-47, 1954. trad. de H. Outi
61Nova Sistemo de Edukado por Medicinistoj, : Brichkova, Tamara P. : Scienca Revuo, 1999, 3
61Nova trunka pluvakceptilo - "Antaŭtuko". : Medvedev, Lev Vladimiroviĉ : Scienca Revuo, 1978, 2
61Nova ungomalsano kaŭzita de vibroj. : Kulcsár, A. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
61Nove eltrovita fermento, La, : Oŝida, T. : R. O. 1 (9): 99, 1920.
61Novtipaj dentobrosoj. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1994/1.
61Novtipaj dentopasioj. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1993/2.
61Nuna stato de la kemio kaj fiziko de la gigantaj molekuloj, La, Baza scienco por la industrioj de la plastikaj materialoj. : Mark, H., Alfrey, T., Mesrobian, R. : Paris /ĉ. 1950/. Recenzo. A. Lienhardt. , Scienca Revuo, 1952, 1
61Nuna stomatologia lingvo, La = : SZEMŐK Balázs: Stomatologia Forumo 1985/3-4.
61Nutra valoro de alkoholo. : Egami, F. : R. O. 19 (2): 60-61, 1938.
61Nutraj vazetoj de sang-vazoj, precipe tiu de l'aorto kaj ilia disvolviĝo, La, : Nakayama, T. : Fol. anat. Jap. 28: 365-376, 1956.
61Okabayashi-a Operacio Plenumita de ... Yamagata : Shinoda : j. 1955
61Okazo de Abe-Sada, La, : Asada, H. : La sama 5 (2): 53-55, 1937
61Okazo de eklampsio kuracita nur per diurezigilo kaj kardiotoniko ne konsiderante krampfatakojn. : Iŝikaŭa, K. : Iĵi-Ŝinbun, n-ro 1192, 859-864, 1926. (Esp. orig. kun jap. traduko)
61Okazo de Kiguĉi-Suekiĉi, edzo de masoĥisma belulino, La, : Asada, H. : R. O. 19 (12): 520-521, 1938.
61Okuloj: Flosaĵoj - studo kaj prezento de la antaŭ-okulaj flosaĵoj, verkita de "Klivo". - : Klivo : http://www.eventoj.hu/steb
61Oraj reguloj por la vivado / de Bilz; [tradukis el la germana lingvo Heydweiller]. - : BILZ, Alfred : Dresden-Radebeu : Bilz, 1908. - 93 p. : il.; 22 cm 6302
61Orienta speciala diina masaĝo : Koksosto-ĝustiga Premkneda terapio / Masayuki Saionji. - : MASAYUKI Saionji : Pekino : Xue Yuan (Akademia) Eldonejo, 1989. - 191 p. : il. ; 18 cm ISBN 7-80060-461-6 - 8923
61Orienta speciala masaĝo. Koksosto-ĝustiga prem-kneda terapio. : MASAYUKI SAIONJI: Pekino: Xue Yuan Akademia Eldonejo, 1989. 191p. ISBN 7-80060-461-6/R
61Paperformatoj. : De Bruin, G. P. : Scienca Revuo, 1949, 4
61Pasiva Antitumora Defenda Sistemo, PADS - "Culevit" - kontraŭkancera scienca malkovro ! - : http://www.eventoj.hu/steb
61Pasporto vegetarana : Abbas, M.
61Patologio de skizofrenio. : Hayashi, M. : Med. Rev. 2 (2): 23-25, 1954.
61Patrina kaj Fetoplacenta Hemodinamiko en Gravedulinoj kun Koraj Mitralaj Defektoj, : Kulavskij, V. A., Ogij, T. I. : Scienca Revuo, 1999, 2
61Patrujo el la vidopunkto de konstruo de homa korpo. : Asada, H. : R. O. 19 (8): 332-334, 1938.
61Per automobilo ŝpareme kaj sekure, : Bastong, René : Scienca Revuo, 1984, 2
61Perekzamena taksado de la scionivelo de estontaj ĥirurgoj dum la lernojaroj en Kanado, La, : Norvell, Stevens T. : Scienca Revuo, 1997, 2
61Plej simpla metodo por serodiagnozo de sifiliso, La, La unua raporto. : Murata, M. : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 1 : 157-159, 1922.
61Plej simpla metodo por serodiagnozo de sifiliso, La. : Murata, M. : R. O. 6 (10): 212-213, 1925.
61Plej simpla metodo por serodiagnozo de sifiliso, La. La dua raporto. : Murata, M. : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 1 : 161-162, 1922.
61Plej simpla metodo por serodiagnozo de sifiliso. La, La tria raporto. : Murata, M. : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 2: 191-196, 1923.
61Plibonigo de la sano de labor-korpuso en Malajujo. Trad. T. L. C. B/luett/. : Scharff, J. W. : Scienca Revuo, 1954, 3
61Por facile kompreni fak'terminojn en esperanto. : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1964, 1/2
61Por jesi al la vivo : Sinofero de Gianna Beretta Molla, familia patrino / Domenico Mondrone. - : MONDRONE, Domenico : Bergamo : Bellini, 1985. - 15 p. : il.; 23 cm. - (Lettere) 6378
61Praktika kalkulo de la akuŝo-termo antaŭdirata de mi. : Shinoda, H. : Med. Rev. 2 (2): 32-36, 1954.
61Praktika procedo por la kalkulado de la aorta diametro laŭ la geometria metodo / originale verkita de Aguinaldo Lins. - : Lins, Aguinaldo : Recifo [Brazilio] : Pres. Jornal do Commercio S/A., 1938. - 4 p. ; 21 cm. Bibliogr. 4. p. 2435
61Preparaĵoj de tutmonda intereso / [eldonis] Burroughs Wellcome. - : Londono : B. W., [ca 191?]. - 12 p. : il. ; 17 cm 3349
61Preparaĵoj de tutmonda intereso / [eldonis] Burroughs Wellcome. - : Londono : B. W., [ca 191?]. - 8p. : il. ; 17 cm 1013
61Preventado de sanecaj perturboj sekve de ĉeekrana laboro - : NIETZSCHE, Frank: KAEST98
61Prezoj de la kuraciloj en la urbaj bandomoj de Karlsbad. - : Karlsbad : ,,Graphia", 1938. - [22] p. ; 22 cm. Nomaro de la hoteloj, privataj loĝdomoj (kuracdomoj),... en Karlsbad / Karlovy Vary - 7243
61Pri diagnozo kaj terapio de la kancero utera en Japanujo. : Yagi, H. : Med. Rev. 2 (1): 3-8, 1954.
61Pri elektra aktiveco de nia korpo / de Wilhelm Winsch = Über den elektrischen Betrieb unseres Körpers / von Wilhelm Winsch. - : Winsch, Wilhelm : Berlin : Friedrich Ellersiek, 1918. - 31 p. ; 14 cm 4579
61Pri elektroanestezio. : Suzuki, K. : Med. Rev. 1 (4): 92-95, 1953.
61Pri estetiko en medicino / Heliodor Święcicki ; el pola lingvo tradukis Mieczysław Czenvinski. - : ŚWIĘCICKI, Heliodor : Varsovio: [S.n.], 1913 (Varsovio : L. Boguslawski). - 34 p. ; 19 cm. - (T.E.K.A. Bibloteko ; 1.) Kopiaĵo 8070
61Pri farmakoterapio dum gravedeco / Miloslav Meško. - : Meško, Miloslav : Martin : Esperantisto Slovaka, 1969. -[4] p. ; 21 cm. Medicinaj paĝoj de Esperantisto Slovaka 1969-3. 3675
61Pri grasgranoloj en la adrenokortiko. : Takadoro S. : Med. Rev. 3 (2): 17-21, 1955.
61Pri ĝenerala diferenciĝo de l'trunkomuskolaro : II. Diferenciĝo de l'trunkomuskolaro ĉe amfibioj, reptilioj kaj mamuloj / von Sejho Niŝi. - : NISHI Sejho : Tokyo : Folia Anatomica Japonica Yotsuya, 1925. - 10 p. : il. ; 26 cm 6306
61Pri kadavro strangolita aŭ pendigita. : Asada, H. : R. O. 20 (3): 98-99, 1939.
61Pri kelkaj influoj al la fiziologia graveddaŭro. : Shinoda, H. : Jap. J. Obstetr. Gynek. 20 (6), 1937.
61Pri kelkaj kontraŭvibradaj rimedoj. : Pravda A. I. : Scienca Revuo, 1970, 1
61Pri konjunktivito skrofola. (Raporto el Klinika leciono). : Kazama, Tunehiro : Intern. med. Revuo, n-ro 5, 1930.
61Pri korpo, ekscitanta la peristaltikon, en stomaka mukmembrano. : Onodera, N., Y. Nishina, K. Yukawa, S. Kato kaj S. Emura : Intern. med. Revuo, n-ro 3, 1932.
61Pri la arterioj de cerbo. : Itabasi, K. : Tokio Igk. Z. 42, 1928.
61Pri la arterioj de la bazaj kernoj de cerbo. : Itabasi, K. : Fol. anat. Jap. 6: 617-635, 1928.
61Pri la cirkulado de Trihineloj. : Boev S. : Scienca Revuo, 1967, 1
61Pri la Elektra Aktiveco de la Korpo : Winsch, W. : j. 1918
61Pri la enkonduko de kolora televido. : Sirbu, O. : Scienca Revuo, 1967, 1
61Pri la fiziologio kaj farmakologio de reno. : Tamura, K. : Intern. med. Revuo, n-ro 1, 1928.
61Pri la ĝenerala diferenciĝo de l'trunkomuskolaro. II. Diferenciĝo de l'trunkomuskolaro ĉe amfibioj, reptilioj kaj mamuloj. : Nishi, S. : Fol. anat. Jap. 3:1, 1925.
61Pri la interegaligo de la faklingvoj. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
61Pri la interrilato de la femura nervo kaj la psoasmuskolo, precipe pri la t. n. akcesora femura nervo kaj la akcesora fasko de la psoasmuskolo. : Outi H. : Fol. anat. Jap. 28: 389-412, 1956.
61Pri la kuracado de ŝankro per varmo – Esperantlingva resumo la doktoriĝa disertacio (http://eo.wikipedia.org/wiki/Jean-Alban_Bergoni%C3%A9 ) "Utileco kaj ebleco de internacia helplingvo en medicino" - prezentita en 1908- : Corret, Pierre : http://www.eventoj.hu/steb
61Pri la kvanto de la amnia fluidaĵo de japanaj virinoj. : Akimoto, Yoshiji, : Med. Rev. 1 (4): 98-99, 1953.
61Pri la lingvo en medicinaj kongresoj internaciaj / [Komitato de la Odesa Filio de la Societo ,,Espero"], - : [Odesa]: [Filio de la Societo ,,Espero"], 1898 (Upsala : Akcia Societo de Nya Tidning). - 6 p.; 30 cm Kopiaĵo el la kolektaĵo de IEMW 21017
61Pri la metodo de la mikroradiopiko en citologio. : Ĉahotin, S. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
61Pri la optima hidrogen-ion-koncentracio por la kreskiĝo de tifo-, paratifo-, disenterio- kaj ĥolerobaciloj. : Kojima, S. : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 2: 329-334, 1923.
61Pri la papilito de nervo optika post penetra vundo de korneo. : Takahasi, Ken : Intern. med. Revuo, n-ro 2, 1933.
61Pri la rilatoj inter kemiaj strukturoj kaj fílozofiaj agoj / Toyakiti Takase; tradukis el lajapana Tooru Hattori. - : TAKASE Toyokiti : Kioto; Tokio : Librejo Kaniya, [ca 1937]. - 110 p.; 23 cm 6287
61Pri la rilatoj inter kemiaj strukturoj kaj fiziologiaj agoj. 110 paĝoj. : Takase, T. : Librejo Kanija, Kioto, 1937. (Trad. de Tooru Hattori)
61Pri la rizmalsano de birdoj (dua raporto) : Precipe pri la rizmalsano kaŭzita per nutraĵo rilate manka je vitamino-B / de Tomosaburo Ogata [et al.]. - : Tokio : Patologia Instituto de la Imperia Universitato, 1925. - 431-560. p. ; 26 cm. Aparta represo el Mitteilungen der med. Fak. de Universitatzu Tokio vol. XXXII, kajero 3-a 1925. 4811
61Pri la spondilolizo de la 5-a lumbovertebro ĉe Ajnoj. : Nishi, K. : Fol. anat. Jap. 4: 137-139, 1926.
61Pri limfocit-ecoj de limfoglandoj. : Suponickij, V. J. : Scienca Revuo, 1971, 3
61Pri naskkontrolo. : Asada, H. : R. O. 11 (10): 308-309, 331-333, 1930.
61Pri nova simpla rekta sangotransliverilo. : Akitake, R., : Intern. med. Revuo, n-ro 2, 1930.
61Pri plimultiĝo aŭ regenera fenomeno de nervoĉeloj en homa spinganglio. : Akitake, R., : Intern. med. Revuo, n-ro 4, 1928.
61Pri refleksokaziga haŭtregiono de la Oppenheim'a kruroreflekso. : Akitake, R., : Intern. med. Revuo, n-ro 2, 1929.
61Pri Resinkronigo en Kodoj, : Fössmeier, Reinhard : Scienca Revuo, 1993, 2
61Pri sangtipoj. : Asada, H. : La sama 5 (6): 216-218, 1937.
61Pri simpla metodo de izolado de tuberkulozaj baciloj. : Susaki, Keizoo : Iĵi-ŝinbun, n-ro 1211, 560-568, 1927. (Esp. orig. kun jap. trad.)
61Pri unu ankoraŭ ne raportita anomalio de l'antaŭa arterio de cerbo. : Itabasi, K. : Intern. med. Revuo, n-ro 5, 1927.
61Pri unu kazo de portiomiomo. : Iŝikaŭa, K. : Iĵi-Ŝinbun, n-ro 1133, 151-155, 1924. (Esp. orig. kun jap. trad.)
61Pri varmokulturo : Per varmo al sano : Nova metodo, provizi la korpon je forto, kaj helpilo al pli alta evoluo de la homaro ; laŭ la kvara germana eldono esperantigis P. William. - : Winsch, Wilhelm : Dresden : Aderkaj.Borel, 1913. - 69 p. ; 22 cm. 377
61Prilaboritaj notoj de kursoj dum studsesioj de AIS : Krejĉi-Lewanderska, Alicja U. : Popola medicino ekde antikveco ĝis nun kaj ĝia influo al nuntempa kuracado
61Prizorgado kaj rehabilitado de lernantinoj suferentaj je psikovegetativa malregulaĵo / Stancz Éva. - : STANCZ Éva : Budapest : Sciencaj Komunikaĵoj, 1976. - 43-44., [2 ] p.; 25 cm Aldono de la Budapeŝta Informilo, julio 1976 - 20932
61Problemo de ambaŭseksoj en lepro kaj eŭgenika operacio, La. : Mitsuda, K. : Med. Rev. 1 (2): 45-47, 1952.
61Problemo de la loĝantaro en Japanujo, La. : Yagi, H. : ISU Elektitaj Prelegoj, 36-43, 1955.
61Problemo de sekureco en la projekto de internacia ferbetona normo, La, : Pierzchlewicz, J. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
61Problemo de Sifiliso en Bashkortostano, : Chismatullina, Z. R., Shigajev, N. I. : Scienca Revuo, 1999, 2
61Problemo pri la avitaminozo-teorio ĉe la homa beriberio. : Ogata, T. : Intern. med. Revuo, n-ro 4, 1927.
61Problemo pri la individueco kaj la konstitucio el morfologia vidpunkto. : Nishi, S. : Intern. med. Revuo, n-ro 6, 1928.
61Produktado de blanka, bruna kaj rozkolora korundoj per elektrofando, La, : Splettstoser, J. Jr : Scienca Revuo, 1982, 2
61Prognozo de tuberkulinpositivuloj sen tuberkulozaj trovaĵoj. 2a raporto. : Chiba, Yasuyuki kaj Yasuhei Fukuda : Med. Rev. 1 (4): 96-97, 1953.
61Progresado de Novnaskologio kaj sekvanta Embaraso, : Chen Jian Sheng : Scienca Revuo, 1999, 2
61Protekto de Datenoj en Komputilaj Sistemoj, : Preradoviĉ, Ljubiŝa : Scienca Revuo, 2000, 1
61Protektu vian vivon kaj vivon de aliaj : Via sango savis la viron / [tradukis en Esperanto Trajko Mirĉevski]. - : Skopje : Esperanto-Ligo, 1976. - 15 p. : il. ; 17 cm 7550
61Provo por Akiro de 1-Tiroksino Markita per I-131 : Servian, J. L. : j. 1963
61Provu por via sano : Tradiciaj ĉinaj kuracmetodoj facile lerneblaj
61Pseŭdohermafroditismo. : Hajaŝida, Masajuki : Intern. med. Revuo n-ro 1, 1933. (Trad. de S. Takeya)
61Pseŭdohermafroditismo. : Takeja, Ŝ. : R. O. 11 (7): 205-207, 1930.
61Psikoterapio - evoluo depost Sigmund Freud - : http://www.eventoj.hu/steb
61Questionarium Medicum, 17-lingva : Meyboom, F. : j. 1961
61Rakontoj pri la historio de la ĉinaj medicino kaj farmakologio. : ZHEN Zhiya, k.a.: Peking: ĈEE, 1991. 258p. ISBN 7 5052 0008 9.
61Raporto de la direktoro de la Sekcio pri la Teknika Vortaro. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1967, 4
61Raporto pri la 14-a jarkunveno de UMEA ĉe la 60-a U. K. en Kopenhago, 1975 / Imre Ferenczy. - : Ferenczy Imre : Medicina Internacia Revuo, 1975. - 69-76. p. : il. ; 21 cm. Aparta presaĵo el MIR vol. 6-a, n-ro 4. 1931
61Rasa diferenco en la anatomio, La, : Nishi, S. : Scienca Revuo, 1957, 4
61Reakcio de Rubino ĉe lepro. : Hajaŝi, F. : La Lepro 3 : 17-23, 1932.
61Regado de la ekscitado en la nerva sistemo, La, : Gasser, H. S. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
61Regado de si mem per konscia aŭtosugesto, La : E. Coué : Klarigoj pri la iam fama metodo de Coué por venki malsanojn per aŭtosugestio
61Rekomendo de la Akademia Sekcio por Teknikaj Vortaroj pri la esprimado de kvantaj, nombraj kaj mezuraj indikoj kaj de proporcioj de unuoj. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
61Reveno al la manĝoj de ĉiela patro; Saniga menuo : Kristina-Maria Luite : Krudvegetalaj menuoj, instruoj pri akvaj kaj vaporaj proceduroj por kuraco de diversaj malsanoj
61Rido. : Asada, H. : R. O. 19 (1): 11-13, 1938.
61Rimarkinda kazo de nenormala dispozicio de sangovazo. : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1973, 1
61Rolo de la fluorizado en la stomatologio, La. = : SZEMŐK Balázs: Scienca Mondo 1994/1.
61Rolo de la fluorodizo en stomatologio, La, : Szemők, Balázs : Scienca Revuo, 1994, 1
61Rotacia teĥnolgio kiel unu el la metodoj de senvibra betonado. , : Djuĵenko, M. G., Cibulevskij, B. M., Kacura, A. A. : Scienca Revuo, 1982, 2
61Röntgen-bildamplifilo, La : Rimarkinda inventaĵo, aplikebla en la medicinaj ekzamenoj / por ,,La Praktiko" originale en Esperanto skribis E.L.M. Wensing. - : WENSING, E.L.M. : Eindhoven : Direktoro de la Sekcio por Medicinaj Aparatoj de la Philips-Fabrikoj, [ca 1978]. - 4 p. : il.; 30 cm 20226
61Saját készítésŭ tancélú ötvözetek. = : MAJEWSKI, Stanislaw: Fogtechnikai Szemle 1986:12(dec). - Az eredeti, eszperantó nyelvü kézirat a szerzőtől kérhető.
61Salivo, La, : Asada, H. : La sama 5 (7): 271-273, 1937.
61Sanfavora vivmaniero : 26 artikoloj kaj prelegoj pri sanprizorgo
61Sangvazaj distribuo kaj kunligiĝo ĉe hipotalamo-hipofiza sistemo. : Ofuji, T. : Med. Rev. 3 (4): 47-56, 1955. (Esp. orig. trad. de Okayama Filio de JEI)
61Sano (negyedévi) Csehországi eszperantó nyelvű egészségügyi lap. Red. Josef Hradil. : Ĉehio 29501 MNICHOVO HRADISTE Druzstevni 1161.
61Sano. Strategio por ŝanĝo. (tr. P.S.), 1988 : Chaves, Mário M. (1988): Pri la krizo en la monda san-sistemo
61Sanon! ; Kuracu vin mem per naturaj metodoj : Jaime Scolnik : Kiel eviti malsanojn kaj kiel kuraci ilin per naturaj metodoj kaj terapioj
61Scienca kaj teknika terminaro (STT). : Haferkorn, R., Dellian, C. : Scienca Revuo, 1954, 4
61Scienca kaj teknika terminaro (STT). Kompletigo, : Haferkorn, R., Dellian, C. : Scienca Revuo, 1954, 3
61Sciencaj prelegoj de la III-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco. : POPOV K. red.: Ruse: BEA, 1981. 204p
61Sciencaj prelegoj. 3a Internacia Medicina E-Konferenco. 1981
61Sciencaj, teknikaj kaj ceteraj fakvortaroj en esperanto. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1962, 3/4
61Scienco en la "Festo de Britujo", La, (London 1851), : Bluett, T. L. C. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
61Serodiagnozo de lepro per fiksado de komplemento kun oleo ginokardia. : Murata, M. kaj T. Tamiya : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 6: 187-192, 1927. Ankaŭ en Iĵi-ŝinbun, n-ro 1240, 1928. (Kun jap. trad.)
61Serologio de lepro. : Murata, M. : La Lepro 1 : 107-136, 1930.
61Seslingva Vortareto de Medikamentoj laŭ Japana Farmakopeo, 1930, Hermesa Rondeto, Eo-L-Ja-D-En-F
61Signifa rolo de vertebra arterio (A. vertebralis) en la mekanismo de kunikla ovulado, La, kaŭzata de la intravejna injekto de kupra sulfato. : Kobayashi, Takashi kaj Takuro Kobayashi : Med. Rev. 2 (1): 12-14, 1954.
61Sin nutri en la naturo : Edmond Dazun, André Andrieu : Enciklopedieto de kelkcent manĝeblaj plantoj kreskantaj en la naturo. Kun listo de venenaj aŭ danĝeraj plantoj, kaj latina-Esperanta leksikono
61Sinonimoj en la stomatologia lingvo. = : SZEMŐK Balázs: Medicina Internacia Revuo 1989/1.
61Sintenado de homa korpo kontraŭ manko de oksigeno. : Asada, H. : R. O. 19 (4): 160-161, 1938.
61Skizo de Yumeiho historio : Masayuki Saionji : Kronologia prezento de orienta masaĝa terapio
61Sociaj aspektoj en la epidemologio de la aperantaj infektaj malsanoj - IKU98- : Vergara, Jose Antonio : http://www.eventoj.hu/steb
61Sofrologio kaj la kuracanta vorto : André Albault : Priskribo de "alternativa" kuracmetodo
61Specijalna orijentala božanstvena masaža: Terapija nameštanja kostiju kuka gnječenjem - pritiskanjem / Masayuki Saionji.; [prevodilac i izdavač Terezija Kapista]. - : MASAYUKI Saionji : 2. izd. - Beograd : Kapista, [ca 1993]. - 131 p.: il.; 21 cm Titolo de la originalo: Orienta speciala diina masaĝo ISBN 86-901073-1-2 - 8339
61Stado de inkubacio ĉe malsanoj pro vitaminmanko, La. : Ogata, T. : R. O. 6 (10): 211, 1925.
61Statistika studo pri la medicinaj revuoj aperantaj en la mondo. : Albault, André : Scienca Revuo, 1963, 1/4
61Stato de seraj proteinoj en sango fluanta el normaj kaj iskemiitaj renoj. : Suponickij, V. J. : Scienca Revuo, 1975, 2
61Stomatologiaj superstiĉoj kaj miskredoj. = : SZEMŐK Balázs: Sano 1981/1.
61Stomatologio en medicino en Hungario, La. = : SZEMŐK Balázs: Sano 1988/4.
61Studado pri la «Keiraku» (Vivkanala sistemo) en la malnova orienta medicino. : Nagahama, Yoshio : Med. Rev. 1 (1): 23-25, 1951.
61Studo pri la ketoenola substanco (Hamazaki) per ultra-violeta radio, deoksiribonukleazo kaj ribonukleazo. : Hamazaki, Yukio kaj Hiromitu Tani : Med. Rev. 1 (4): 87-89, 1953.
61Studo pri laboro kaj nutropreno. : Takagi, Kazuo kaj Tomie Masuda : Rep. Inst. Sci. Labour, n-ro 49, 20-22, 1956.
61Studoj de elektroforezaj proteinfrakcioj ĉe porkidoj tuŝitaj per kolibacilozo, : Wenclewski, A., Verhulst, A., Massamba, N. : Scienca Revuo, 1975, 6
61Studoj pri la precipitkurboj ĉe sifilis-, lepro- kaj karcinomseroj. — Serodiagnozo de sifiliso, lepro kaj karcinomo per precipitkurboj : Murata, M. kaj T. Tamiya : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 6: 197-204, 1927. Ankaŭ en Iĵi-Ŝinbun, n-ro 1241, 1928. (Kun jap. trad.)
61Subtereno, La; kun varma nazo por likvidi rokojn; eble estas la tunelfarilo de la estonto. Trad. S. Docal. : Scienca Revuo, 1972, 3
61Sugita-Genpaku - tagiĝo de la eŭropa medicino en Japanujo. Trad. S. Nishi. , : Scienca Revuo, 1960, 4
61Sukurado kaj tujaj flegoj. : Bertin, Christin (1989): Manlibro pri "unua helpo" kaze de akcidento
61Suno-pilaro. Trad. T. L. O. B/luett/. : Scienca Revuo, 1955, 1
61Supersonaj mirindaĵoj. Trad. T. L. C. B/luett/. : Bensley, M. : Scienca Revuo, 1954, 2
61Suplemento al la laborplano por verkado de esperanto-fakvortaro. : Haferkorn, R., Albault, A. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
61Ŝtalo kaj betulo. Trad. S. Sirotkin, J. Inoĥodov. : Scienca Revuo, 1975, 1
61T.E.KA. jarlibro / eldonita de la Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio. - : Kötzschenbroda-Dresden : T.E.K.A., 1909- ; 15 cm. 1. vol. 1909 I [redaktis] Adolf Thalwitzer. -1909. - 98 p., [1] t.: il. 4291
61Tabakismo kaj emancipiĝo : Masson, H. : j. 1976
61Tabelo por la kalkulado de MD95, en fungoj. : Baracho I. R., Rosim R. T. : Scienca Revuo, 1977, 6
61Tagiĝo de la eŭropa medicino en Japanio / kompilis kaj tradukis Seiho Nisho [et al]. - : Rangaku kotohaĵime : Katuyama : Ĉiama Grupo, 1971. - 110 p. [1] t. : il. ; 17 cm. - (Ĉiamaj libroj ; n-ro 2.). Komenco de holandaj sciencoj de Sugita Genpaku; samtema novelo; artikoloj ktp
61Teknikaj kaj sciencaj terminaroj en esperanto. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1954, 2
61Teknikaj pseŭdosufiksoj. : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
61Teksokombilo, La, : Bartovská, M. : Scienca Revuo, 1972, 3
61Telekomunika vortaro, : Bertin, C. : Scienca Revuo, 1961, 1
61Teoria kaj Eksperimenta Bazo de Alotransplantado de Konservitaj Dentoj, : Chasanov, Radmir A. : Scienca Revuo, 1996, 2
61Terminaro oftalmologia, La lernolibro de oftalmologio : Kato : j. 1963
61Tifo ekzantema, La - : FERENCZ Antal : Budapest: Ferencz, [1967]. - 11 p. ; 30 cm Disertacio, manuskripto tajpite 21310
61Timo de infano antaŭ dentkuracisto. = : SZEMŐK Balázs: Sano 1983/1.
61Tonuseca kaj netonuseca fibroj de muskolo. : Suzuki, M. : Fol. anat. Jap. 28: 303-315, 1956.
61Tradicia ĉina dieto : Wang Dicheng : Faka traktaĵo pri la ĉina tradicia dieto, kiel integra parto de la ĉina tradicia medicino, kun multe da ekzemploj
61Tradukesploroj per Malgrandkapacita Komputilo, : Fumero, Alberto García : Scienca Revuo, 1993, 2
61Trans la son-izolan muron, (blinduloj)
61Tredo, tretado, ligo (kiel ekestas teksaĵo). : Bartovská, M. : Scienca Revuo, 1975, 6
61Tri veturlarĝaj aŭtoŝoseoj. : Kossakowski, K. : Scienca Revuo, 1970, 2
61Triviala homo, La : Ingenieros-Garrote, J. (1913)
61Tularemio en gubernio Tiba, Japanujo. : Sakurai, N. : L'Igiene Moderna (Italujo) 47: 513-522, 1954.
61Unu kazo de maldekstra supra kavvejno. : Wake, H. : Med. Rev. 2 (3/4): 41-44, 1954.
61Unu nova funkcio de ofteco-distribuo. : Kaawakami, R. : Med. Rev. 3 (3): 35-41, 1955.
61Unua helpo / [eldonis Burroughs Wellcome]. - : Londono : Burrougs Wellcome, [191?]. - 10 p. : il. ; 17 cm. La unua helpo estiĝanta dum akcidento kaj subita malsano
61Unuaj dissekcadoj en Japanujo. Pri zôŝi kaj kaibô-zuŝi. : Nishi, S. : Scienca Revuo, 1960, 4
61Unuaj rezultoj de la sistema prizorgado, kaj rehahilitado de mezlemejaj lemantinoj, suferantaj je psikovegetativa malregulaĵo / Stancz Éva, Róna Borbála, Rakó Jánosné. - : STANCZ Éva : [Budapest] : Sciencaj komunikaĵoj, 1977. - 65-67. p. ; 25 cm Biblogr. : 99. p. Aldono de Budapeŝta Informilo, julio 1977
61Uzo de radiokarbono por la determino de la aĝo de organikaĵoj, La, : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
61Valoro de esperanto por internacia evoluo de medicino. : Yagi, Hideo : Scienca Revuo, 1963, 1/4
61Veneno de globfiŝo. : Mikumo, R. : R. O. 10 (9): 280-282, 1929.
61Vertebroskopo... (bildostrio) – Popularscienca enkonduko en la sciencon pri vertebroj kaj artikoj de la homo, kaj pri ilia funkciado - en formo de bildstrio. Origine ĉe: Petit, Jean-Pierre : http://www.savoir-sans-frontieres.com - http://www.eventoj.hu/steb
61Vertikalaj sablodrenoj aplikataj dum vojkonstruado sur torfo, La, : Kossakowski, K. : Scienca Revuo, 1965, 2
61Viagra' - Sildenafil: Kemia Formulado laŭ UPAC kaj Metabolo. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1998, 3
61Videotelefonaj linioj de interligo en Uzbekistano (Sovetunio). , : Poliŝĉuk, P. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
61Virusaj hepatitoj - en Monato- : http://www.eventoj.hu/steb
61Vortoj uzataj en medicino : Kato (1962)
61Wassermann- kaj Murata-sifilis-reakcio ĉe lepruloj, La. : Murata, M. kaj T. Tamiya : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 6: 185-186, 1927. Ankaŭ en Iĵi-ŝinbun, n-ro 1226, 1555-1558, 1927. (Kun jap. trad.)
61Wassermann- kaj Murata-sifilisreakcio ĉe tuberkulozo, La. : Murata, M. kaj T. Tamiya : Sci. Rep. Governm. Inst. infect. Dis. 6: 181-183, 1927. Ankaŭ en Iĵi-ŝinbun, n-ro 1225, 1524-1530, 1927. (Kun jap. trad.)
61Weltman kaj Takata ĉe la lepro. : Harada, M. : La Lepro 11 : 27-35, 1940.
61Wörterbuch für das Rote Kreuz, D-Eo : Uhlmann, F. : j. 1913
61Yumeiho Terapio; Sciencaj raportoj kaj klinikaj raportoj el la mondo (1987-2002) : Saionji Masayuki : Pli ol 30 raportoj pri uzo de Yumeiho-terapio en kuracado de diversaj san-problemoj
61Yumeiho-terapio; Orienta speciala diina masaĝo : Saionji Masayuki
61Zorgegu pri la infanoj / [eldonis Band of Hope Union kaj Brita Esperanto Asocio]. - : 5. eld. -London : Brita Esperanto Asocio, [ca 1930]. - [4] p. ; 19 cm. Pri alkoholaĵoj la scienculoj 3805
  
614Akcidentopreventado

Balesetvédelem
 

614Fajrobrigada Teknika vortaro : j. 1963
  
615Farmakologio

Gyógyszerészet
 

615Culevit-tablojdoj – terapio por kancer-malsanuloj – kompleksa retejo ankaŭ en Esperanto - : http://www.eventoj.hu/steb
615Farmakologia praktiko por studentoj / de H. Hajaŝi kaj K. Tamura; esperantigita de Eskulapida Klubo, : Hayasi, H. kaj K. Tamura : Tokia Imperia Universitato, - [Tokio] : [Eskulapida Klubo], [ca 1924]. - 83 p. ; 19 cm 6232
615Farmakologia Praktiko por Studentoj, : Tamura kaj Hayashi : antaŭ 1939
615Farmakologia studado pri Rauwolfia serpentina Benth. : Murayama, S. : Med. Rev. 2 (3/4): 57-59, 1954.
615Farmakologio - ampleksa fakscienca studo. -- Origine ĉe: http://groups.yahoo.com/group/per-esperanto-bazascienco/files/ - : Tschudy, Fabien : http://www.eventoj.hu/steb
615Farmakologio por Malbonuzoj de Medikamentoj, : Todokoro sakutaro : j. 1972
615Kombuĉo-trinkaĵo, La - : http://www.eventoj.hu/steb
615Kuracplanto nonio, La : http://www.eventoj.hu/steb
615Leksikono de ĥemio kaj Farmacio, : 1927, Hermesa Rondeto
615Leksikono de Kemio kaj Farmacio (Japana-Esperanta). Parto I, Kemia Terminaro, : Hermesa Rondeto : Tokio, 1926.
615Leksikono de Kemio kaj Farmacio (Japana-Esperanta). Parto II (2), Nomoj de Medikamentoj kaj Drogoj laŭ Japana Farmakopeo, : Hermesa Rondeto : Tokio, 1927.
615Leksikono de Kemio kaj Farmacio (Japana-Esperanta). Parto II (I), Kemia Nomenklaturo en Esperanto, : Hermesa Rondeto : Tokio, 1927.
615Leksikono de Kemio kaj Farmacio (Japana-Esperanta). Parto IV (1), Nomoj de Drogoj ordigitaj laŭ botanika Klasifiko, : Hermesa Rondeto : Tokio, 1927.
615Nomenclature Pharmaceutique, : 1922, L-Eo-F
615Poliglota Vade-mecum de Internacia Farmacio : Rousseau, C. : j. 1911
615Receptaro de kuracaj plantoj - kun priskribo, dozado, receptaro - kaj detala prezento de 72 kuracplantoj kun ilustraĵoj. Aldone 8-lingva indekso kun nomoj de la plantoj. : Donev, Nikola : http://www.eventoj.hu/steb
615Seslingva Vortareto de Medikamentoj laŭ Japana Farmakopeo Esperanta-Latina-Japana-Germana-Angla-Franca., : Hermesa Rondeto : Nankodo, Tokio, 1930.
  
616Konferencoj medicinaj

Orvoskonferencia
 

61610-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, Sciencaj resumoj. Programo
616Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) = Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) 2. Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia : 5 13-18. 07. 1996. - : Hódmezővásárhely : [Loka Konferenca Komitato], 1996. - 36 p. ; 21 cm Programfüzet = Programkajero detala 9629
616Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco, 1. (1991) (Hódmezővásárhely) I-a Eŭropa Medicina Esperanto Konferenco, Hódmezővásárhely, 1991. aug. 21-25. / Faragó Katalin. - : Hódmezővásárhely: Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport, 1991. - 3 p.; 30 cm Invitilo, aliĝilo 20951
616Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 10. (1995) (Temopil) 10-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco: Sciencaj resumoj, programo. - : Ternopil: Ukrainia Esperanto-Asocio, 1995. - 108 p.; 20 cm La ekzemplero dediĉita de Igor Galajĉhuk al Esperanto-Biblioteko de Fajszi 9358
616Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 2. (1979) (Hódmezővásárhely) Konferenca libro : 2-a IMEK 8-14. 07. 1979. - : Hódmezővásárhely : Organiza Komitato de la 2-a IMEK, 1979. - 15 p.; 30 cm Invitilo, programo kaj listo de partoprenantoj Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) 20136
616Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 3. (1981) (Ruse) La medicino dum 1300 jara historio de Bulgario / [red. Miladin Apostolov, Minĉo Georgiev]. - : Sofio: BEA, 1981. - 97 p.; 19 cm 7969
616Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 3. (1981) (Ruse) Sciencaj prelegoj : III. Internacia Medicina Esperanto-Konferenco (III. IMEK) / Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA); [redaktoro K. Popov]. - : [Sofio]: Bulgara Esperantista Asocio, [1981]. - 203 p. : il.; 20 cm Hungarlandaj prelegoj de Ferenczy Imre, Nagy Margit Szemők Balázs, Molnár Lajos 6865
616Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 4. (1983) (Poprad) IV-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 25-29. 7. 1983 Poprad ĈSSR / [Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA)]. - : Poprad: Organiza Komitato, 1983. -[4] p.; 21 cm Programo 7036
616Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco, 8. (1991) (Kaunas) 8-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco: Kaunas, 1991. 07. 19-25. - : Kaunas : [Organiza Komitato], 1991. - 30 p.; 20 cm Provizora programo, prelegoj 7673
616Somera Esperanto-Universitato, 24. Medicina tago (1986) (Gyula) 24-a Somera Esperanto-Universitato, Medicina tago, Gyula, 30. 06. 1986. Hungario : Invitilo / [Medicina Esperanto Fakgrupo]. - : Hódmezővásárhely : M.E.F., 1986. - 8 p. : il.; 20 cm 6457
616Somera Esperanto-Universitato, 26. (1988)(Gyula) 25-a[!26.] Somera Esperanto-Universitato 1-8 julio 1988, Gyula. 27-a jarkunveno de U.M.E.A. 25-07-1988 ; Rotterdamo. - : [Budapest] : SZOTE, 1988. - [8] p.; 20 cm Invitilo - Universala Medicina Esperanto-Asocio. Jarkunveno, 27. (1988) (Rotterdam) 9672
616Sugestoj de ĝenerala sekretario por la 22-a Jarkunveno de UMEA en Budapeŝto / Saburo Yamazoe. - : YAMAZOE Saburo : [Budapest] : [UMEA], [1983]. - [2] p. ; 27 cm Universala Medicina Esperanto Asocio Jarkunveno, 22. (1983) - 20925
616Universala Kongreso de Esperanto, 68. (1983)(Budapest) = Eszperantó Világkongresszus, 68. (1983)(Budapest) UMEA programkajero = UMEA programfüzet. - : Budapest: [Medicina Fakkomisiono de HEA], 1983. - [8] p. ; 22 cm Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) = Orvos-Egészségügyi Eszperantó Vüágszövetség 7825
616Universala Medicina Esperanto-Asocio. Jarkunveno, 25. (1986) (Beijing) Programo de la 25a jarkunveno de UMEA : je 30-28 [!28-30] VII. 1986 en Pekino. - : Pekino : [UMEA], 1986. - [9] p.; 26 cm - 20793
  
62Tekniko. Armea tekniko. Ĝenerala ingenierado. Inĝeniera altkonstruado. Malpeza industrio. Materialekzameno. Materialmankoj. Materialprotektado. Tekniaj sciencoj ĝenerale. Teknologiaj karakterizaĵoj. Tunel- kaj pontokonstruado. Vojkonstruado

Technika. Technikatörténet. Haditechnika. Általános mérnöki szak (kultúrmérnökség). Mérnöki magasépítés. Nehézipar. Anyagvizsgálat. Anyaghibák. Anyagvédelem. Műszaki tudományok általában. Technológiai tulajdonságok. Alagút-, hídépítés. Útépítés
 

62AEST Brno, prelegaro, : ĈEA, 1984
62AEST Strážnice, : ĈEA-IFEF, 1988
62AEST Žilina, 157 p - unua volumo, 81p. - dua volumo - apliko de komputiloj, : Žilina 1981
62Akvo kaj la homo en Hungarlando, La / kompilis Iván Wisnovszky kaj Endre Almássy ; [esperantigis Otto Haszpra]. - : Budapest : VITUKI, 1966. -48 p. : il. ; 20 cm. Eldonis: Kontoro porAkvoafera Teknika Informado. 324
62Akvoŝpruco distranĉas graniton. = : BARON, P.: Monato 1989:11 19
62Alternalivaj energioj, La. = : CLAUDEL, L.J.: Monato 1990:11 10
62Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Tehniko (AEST). Konferenco, 1. (1981)(Žilina) 1-a Konferenco Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Teĥniko : 14. 8-17. 8. 1981. - : Žilina : [Scienc-Teĥniko Sekcio], 1981. - [10] p.; 21 cm + Suplemento : Nomaro de partoprenantoj. Programo 20145
62Apliko de esperanto en scienco kaj teĥniko (7-8 X 1978, Žilina). , : Scienca Revuo, 1978, 2
62Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko : Kolekto de referaĵoj pri terminologio, ekologio, konstruado, transporto, elektrotekniko, informadiko ktp, 1981
62Apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l'akvo, La ; : Bujwid, Odo : Instituto de l'Higieno de Jagelona Universitato en Krakovo. - Krakovo : Jagelona Universitato, 1912. - 8 p. ; 19 cm. Kunbindaĵo 1.
62Autós-turista kisszótár = Aŭto-turisma vortareto = Autoturistický slovníček = Malý slovník pre motoristov = Kleines Wörterbuch für Autoreisende = Słowniczek autoturystyczny / kompilanto Dénes Fiatal. - : FIATAL Dénes : Budapest: [Fiatal], 1977. - [48] p. ; 28 cm Dediĉita de la kompilanto al Márton Fejes
62Aviacado ed Aeroplani : Diskurso ; tradukita en Ido da L. de Guesnet. - : PAINLEVÉ, Paul : Paris : Librairie Aéronautique, 1910. - 30 p. : il.; 24 cm 5499
62Az első szovjet-magyar űrrepülés. - : Budapest : Kossuth Könyvkiadó, [1980]. - [16] p. : il. ; 49x69 cm. La grandioza momento : 21 -a horo 20 minutoj 40 sekundoj la 26-an de Majo 1980. Esperantigita eldono Hungaraj astronaŭtoj: Farkas Bertalan, Magyari Béla 20801
62Budapeŝta rubobruliga uzino kaj ĝia signifo en la medioprotektado, La - : MOLNÁR Ferenc : [Budapest] : Molnár, [1965?].-14 p. ;30 cm Bibliogr: 14. p. Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite 21302
62Choralpräludium G. J. Rheinberger's Wiedergefunden, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1997, 2
62Conférence préliminaire pour une entente internationale en radio-téléphonie: Résolutions adoptées=Prepara konferenco por Internacia Interkonsento pri Radio-telefonio: Akceptita rezoluciaro. - : [Versailles] : [Internacia Radio-Asocio], [1924]. - [4] p. ; 29 cm
62Ĉernobil skuis la mondon : La leteroj de eŭropanaj esperantistoj pri la atomcentrala akcidento en Sovetio kaj Paradiza interparolado pri Ĉernobil de L.L. Zamenhof kaj A. Einstein / [Kompilis kaj redaktis Kinugasa Hiroŝi, Senda Noriko]. - : Tokio : Esperanto-Disvastiga Studgrupo, 1987. -92 p. : il. ;21 cm 5296
62Ĉina Esperanta vortaro por scienco-tekniko, : Beijing, 1988
62Ĉinio ree faris sukcese novan nuklean eksplodigon. - : [Pekino]: [El Popola Ĉinio], [1967]. - [2] p. ; 26 cm Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio " 20488
62Ĉinio sukcese faris novan provon de hidrogena bombo / [Centra Komitato de la Partio de Ĉinio]. - : [Pekino] : [El Popola Ĉinio], [1968]. - [2] p.; 26 cm 20928
62Die vier Dimensionen der Terminologiearbeit und Die Intemationale terminologische Grundsatzarbeit / Eugen Wüster. - : WÜSTER, Eugen : Germersheim : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, 1969. - 12 p. ; 30 cm Sonderdruck : Mitteilungsblatt fiir Dolmetscher und Übersetzer ; No 10, 1969. - La kvar Dimensioj de la Terminologia Laboro kaj La Ellaborado de Internaciaj bazaj terminologiaj principoj 20893
62Dimensia tabelo. = Skizo pri Ĉinio. : Beijing: El Popola Ĉinio, 1981. 97-98
62ELEKTRA FABRIKO GANZ (Budapest) 1878-1968 : 90 jara estas la plej malnova kaj plej granda uzino de aparatoj por forta kurento en Hungario. - : 968. 5 p. ; 30 cm Stencilita 21462
62Elektronika jarlibro (telefonlibro). = : BERTIN, C: Monato 1980:4 30
62Energio / [kompilis I. de Bruin-Kooij kaj A.J.F. de Wit] ; [eldonis] Federacio de Esperanto-organizoj en Nederlando. - : [Almelo] : Federacio de Esperanto-organizoj, 1981. - 62 p. : il. ; 21 cm. Bibliogr. 62. p. 4391
62Energio el maraj ondoj. , : Falnes, J., Utne, N. : Scienca Revuo, 1978, 2
62Energio el maraj ondoj. = : FALNES, J.: Scienca Revuo 1978:130 51
62Energio, I. de Bruin-Kooij : Wit, A.J.F. : j. 1981.
62Esperanta bildvortaro. Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. - : EICHHOLZ, Rüdiger: Duden: Elektristo, Elektrocentralo. 224-225, 266-269
62Esperanto und der Techniker : Die Bedeutung der Welthilfssprache Esperanto für den Techniker ... / Eugen Wüster. - 2. Auf. - : Wüster, Eugen : Berlin ; Dresden : Esperanto-Verlag Ellersiek kaj Borel, 1924. - 8p. ; 23 cm. Bibliogr. 8. p. 4673
62Éterkalauz rádióamatőrök számára KPM eszperantó nyelvvizsga céljára. Konciza formularo por radioamatoroj. : KAPITÁNY Lajos: MESZ, 1980. 18p.
62Fabrica Italiana Automobili (Torino) 4 novaj sport-aŭtoj : 128 sport coupé FIAT. - : Torino : Fiat Reklamado Presaĵo No 3612, [198?]. - [24] p. : il.; 29 cm FIAT (Torino) 20710
62Fabrica Italiana Automobili (Torino) FIAT : Tero, maro, ĉielo. - : Torino : FIAT Pres-kaj Prop. Presaĵo, [ca 1966]. - [24] p. : il. ; 25 cm 7667
62Fabrica Italiana Automobili (Torino) Fiat 124 / [Fiat Fabriko]. - : Torino : Fiat Pres-kaj-Propagando, [ca 1960]. - [12] p. : il. ; 21 cm 6446
62Fabrica Italiana Automobili (Torino) Torino : [FIAT] / [eldonis Fabrica Italiana Automobili Torino]. - Torino : Fabrica Italiana Automobili, [ca 1968]. - [28] p.: il.; 26 cm 7212
62Fabrica Italiana Aŭtomobili (Torino) ĉi nomiĝas Fiat 125 : Elektita inter diversaj prototipoj Fiat, konstruitaj por produktadi aŭtomobilon je 1600 cm3 kun altaj laborkapabloj. - : Torino : Fiat-Pres-kaj-Propagando, [198?]. - [4] p. :il. ;29 cm Katalogo - 20593
62Fabrica Italiana Aŭtomobili (Torino) Fiat 125 special. - : Torino : Fiat Reklamado, [198 ]. - [8] p. : il. ;21 cm. 21209
62Fabrica Italiana Aŭtomobili (Torino) Fiat 132 GL/GLS. - : Torino : Fiat Reklamado, [198?]. - [32] p.: il. ; 33 cm Katalago pri malgrandj aŭtomobiloj 20594
62Fabrica ItalianaAŭtomobili (Torino) Fiat 126- : Torino : Fiat Reklamado, [198?] - [24] p.: il. ;32 cm Katalogo - 20597
62Fabrikado de optikaj kabloj. = : NÁDASI, László: Fokuso 1988:1 51
62Federacio de Teknikaj kaj Natursciencaj Societoj = MTESZ Hungario. - : Budapest: MTESZ, 1983. - [8] p.: il.; 22 cm Informoj pri organizado de aranĝoj kies gvidanto : Szabó Csaba - 5791
62Geoterma puto. = : DIAZ, Amador: Monato 1983:5 22
62Germana Demokratia Respubliko. - : Dresden: Eldonejo Zeit im Bild, 1972. - [24] p. : il.; 22 cm Titolo sur la kovrilo : Por Tutmonda libera komerco kaj scienca-teknika progreso 7641
62Giganta projekto por gajni energion per suno kaj hidrogeno. = : SZYSKA, Axelkaj: Monato 1989:12 18
62Hibakusha : Hiroshima : Nagasaki. - : Shinbashi : Nihon Hidankyo, 1982. - 19 p.: il. ; 26 cm Kun 20 fotoj. - Tri lingva. - Hibakŝa Movado 20531
62Hidrogeno por motoroj. = : PONTNAU, R.: Monato 1981:7-8 28
62Hungara-esperanta fortkurenta vortaro : GÁDOR László: (STEB: http://eventoj.freeweb.hu/steb/vortaroj/fortakurenta/fortakurenta.htm )
62Ĥoralpreludo de G. J. Rheinberger Retrovita, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1997, 2
62Il-maŝina Nomenklaturo en ses lingvoj : Rosher, E. M. : j. 1968.
62Injekta muldo, La / de Tibor Papp. - : PAPP Tibor : Debrecen : Papp, 1987. - 17 p.; 30 cm Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite 21329
62Instalo de stangeframita fertrabo per ŝipo / trad. H. Jaĵma. - : KASAI, S. : Tokio : Japana Esperantista Ligo Fervojista, 1934. -12 p.: il.; 26 cra. - (Studo pri fervojaj aferoj; No 1.) 20532
62Instituto por Teknik-Scienca Informado (Budapest) Internacia teknika dokumentado : Produktinform / Instituto por Teknik-Scienca Informado. - : Budapest: KGM MTTI Prospektustár, [197?]. - 1 p. : il.; 30 cm 20812
62Internacia eksperimento por pruvi, ke Esperanto povas fariĝi peranta lingvo de la teknika vivo / Fiatal Dénes. - : FIATAL Dénes : [Budapest] : Fiatal, 1977. - [36] p.; 29 cm Betonŝtalo-tranĉmaŝino, tipo BV 40 Konstro-maŝin-produkta Entrepeno (Budapest). - Informo pri la varo, tradukita al multaj lingvoj - 20809
62Internacia Jura Komitato de Radio. Kongreso, 1. (1925) (Paris) = Internacia Unio de Radio-Amatoroj. Kongreso, 1. (1925) (Paris) Unua kongreso de la Internacia Jura Komitato de Radio = Unua Kongreso de la Internacia Unio de Radio-Amatoroj: Parizo, Pasko 1925 (16-20. Aprilo). - : Paris : Centra Presejo Esperantista, 1925. - 3 p.; 28 cm 20882
62Internacia radio leksikono / [kompilis] G. Malgorn, Pierre Corret. - : MALGORN, G. : Paris : Étienne Chiron, [1925]. - 39 p. ; 21 cm Kopiaĵo Esperanto parton komp. Pierre, Corret 6 lingva: franca, angla, germana, itala, hispana, Esperanta 8196
62Internaciona Radio-Lexiko en Ido e germana, angla, franca, italiana e hispana kun defini, formuli, tabeli edc. / da K. Feder, J. Nordin ; valoroze sustenita da Oscar C. Roos. - : Stokholm : P. Ahlbergs Bokfórlag, 1924.- [8] p.; 16 cm 7866
62Internationale Sprachnormung in der Technik : Besonders in der Elektrotechnik / von Eugen Wüster ; Herausgegeben mit Unterstützung der Akademie des Bauwesens. - : Wüster, Eugen : Berlin : VDI-Verlag, cop. 1931. - 15,431 p., 41. ; 25 cm 4552
62Internationaler Bund de Nationalen Normen-ausschüsse (ISA) : Quo es ISA? [trad. Homolka]. - : WÜSTER, Eugen : Chapelle : Occidental-Union, 1937. - 3 p.; 30 cm Rapport in Budapest 1936 5569
62Kiel estiĝis la metra sistemo. /ISU, Zagreb, 1953/. , : Sirk, H. : Scienca Revuo, 1955, 4
62Kiel Nikolao Koperaik aviadisto fariĝis... : Informa Servico de LOT Varsovio : Polaj Aertrafikaj Linioj, LOT, [1973]. -9 p.; 30 cm 20105
62Kiel ŝpari benzinon... = : ROBERTSON, R.: Monato 1990:11 17
62Kion oni povas vidi en ,,Evoluon"?. - : [Eindhoven] : [Philips-fabriko], [post 1960 ante 1970]. - [6] p. : U. ; 21 cm 2457
62Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko ; el la germana originalo esperantigis Emil Pfeffer. - : Wüster, Eugen : Budapest : Literatura Mondo, 1936. - 123 p., 21. : il. ; 20 cm 2377
62Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko ; el la germana originalo esperantigis Emil Pfeffer. - : Wüster, Eugen : Aabyhřj : Dansk Esperanto-Forlag, 1975. - 130 p., [1] t. : il. ; 20 cm ISBN 87 85020 842. Represo. 1849
62Kun LOT de Ateno ĝis Zuriĥo / Informa Servo de LOT. - : [Varsovio] : [Polaj Aertrafikaj Linioj, LOT], [1974?]. - 7 p. ; 30 cm 20132
62Ladblok- kaj lad-ekzamenoj per ultrasono en Danuba Feruzino. = : TAR, J.: Scienca Revuo 1966:3-4 77
62Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. : HRYNKIEWICZ, Adán, ERGOTO: Buenos Aires, 1972. 162-163 (elektro)
62M. K. S. - sistemo de mezurunuoj por elektraj grandoj, La. + Kompletigo. /W. P. Roelofs/: Rimarko de la redaktoro pĝ. 103., : Wilgenhof, K. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
62Magnete ŝvebanta inercirado por elktromekanika energi-konservado. : KAT, Jan Otto de: Sciencaj Komunikaĵoj 1985: mar 1
62Manipuliloj kaj sensiloj. = : HAJNAL, Miklós: Fokuso 1987:2
62Maŝinfabriko en Přerov : Nacia entrepreno, premiito de Laborordeno / [eldoni Centro por dokamentado kaj propagando ĉe Maŝinfabriko]. - : Přerov : [Maŝinfabriko], 1962. - [6] p. : il.; 30 cm Prospekto pri maŝinoj
62Maŝinfaka Esperanto-Vortaro, Prielementa, Eo-D/D-Eo : Wüster, E. : j. 1923
62Mezurunuoj. = Nakamura, T.: Enciklopedieto japana. Osaka: Kosmo, 1964. 217 : NAKAMURA, T.
62Mikróelektronikai Vállalat (Budapest) Mikroelektronika Entrepeno ,,MEV" sin prezentas. - : Budapest: MEV, [19..]. - [2] p. ; 30 cm Produktaĵ-serio ,,ICOMAT" 21185
62Modernaj elektraj lumigiloj. Apliko de Esperanto : SÁRKÖZI, János: Scienco kaj Tekniko 1981:84
62Muziko de la Dua Viena Skolo, La IKU-Prelego 1992 Wien, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1993, 1
62Považské Strojárne (Považská Bystrica) Jawa 50 : typ 20-21, 23A / Povážské Strojárne, N.P. - : Považká Bystrica : Považské Strojárne, [19?]. - [4] p.: il.; 22 cm
62Pri la vakuotekniko. Sciencaj Komunikaĵoj 1985: mar 19 Seminario pri energio — la tutmonda problemo. Red. V. Novobilsky kaj Z. Pluhař. : SARKÖZI, János: Praha: STS de ĈEA, 1982. 94p. (Apliko de Esperanto en scienco kaj tehniko. 1982.)
62Pri vibroizolitaj fundamentoj por maŝinoj kun dinamikaj ŝarĝoj. = : PRAVDA A.I.: Scienca Revuo 1967:3 103
62Pro kio Johann Liebhardt estis premiitaje ordeno de Lenin/S. Bezborodov ; [elrusigis T. Robiĉek]. - : BEZBORODOV, S. : Leipzig : EKRELO, 1932. -32 p. ; 16 cm 5231
62Psikoteknika ekzameno pri taŭgeco de maŝinindustriaj lernantoj, La : Schenkel, Jakob : j. 1984
62Radio and the language difficulty / by Harry A. Epton. - : EPTON, Harry A. : London : British Esperanto Association, 1923. - 7 p. ; 18 cm 5588
62Radioteknika artikolaro / [redaktis László Szilvási]. - : Szilvási, László : Budapest: Scienca Eldona Centro de UEA, 1984. - 84 p.: il.; 23 cm ISBN 963 571 116 6 - 6414
62Robot-inteligenteco. = : HAJNAL, Miklós: Fokuso 1987:2 19
62Robotoj en la industrio. = : KARDOS, Zsuzsa: Fokuso 1987:2 7
62Robotoj en la kulturo de la homaro. = : KARDOS, Zsuzsa: Fokuso 1987:2 3
62Robotoj, nuntempo kaj estonto. = : GHIELA, M.: Monato 1992:2 12
62Rolo de temperatura koefíciento de la kondenzatoroj, kaj ties mezurproblemo en la diversaj oscilatoroj, La, - : BAKA László : [Budapest] : [Baka], [ca 1970]. - 8 p.; 30 cm Stencilita 20143
62SAEST České Budějovice, prelegaro, : ĈEA, 1982
62SAEST Ústí/L, : ĈEA, prelegaro 1980
62Sägen - Wörterbuch (Erklärungswörterbuch der Handsägen für Holzbearbeitung) / von Hans Joachim Plehn. - Wien Interaationaler Holzmarkt, 1934. - 32 p. ; 21 cm In fünf Sprachen: Deutsch - : PLEHN, Joachim Hans : Englisch - Französisch -Italienisch - Esperanto mit deutschen Begriffsbestimmungen 5095
62Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro : Rollet-de-l' Isle, M. (1931): j. 1931
62Scienca kaj Teknika terminaro, Eo-D-En-F : Dellian, K.-Haferkorn, R.- Belinfante, F. J. : j. 1956
62Sen benzino. = : BOULTON, M: Monato 1988:7 23
62Simetriaj Strukturoj en la Muziko ISAE-Prelezo 1999 Berlin, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1999, 4
62Sistemo internacia de mezurunuo, La, : Kambel, S. : Scienca Revuo, 1972, 3
62Specialaj ŝirmaj betonoj en nukle-energio-centraloj. = Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Tekniko 1981 133 : WERNER, Jan
62Sukcese eksplodis la unua hidrogena bombo de nia lando. - : [Pekino]: [El Popola Ĉinio?], [196?]. - [2] p.; 26 cm Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio " Ĉinio 20515
62Suneregio jam helpas. = : CLAUDEL, L.J.: Monato 1981:4 10
62Tabelo da Vortoj Fakaj, Sciencaj kaj Teknikaj, Eo-F-En-D : Fructier, P. : j. 1904
62Technisches Wörterbuch, D-Eo/Eo-D : Haferkorn, R. : j. 1967
62Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj / Jan Rybáf. - : RYBÁR, Jan : Praha : ĈEA. 1982.-52 D.: 21 cm
62The International radio manual / by Harry A. Epton. - : Epton, Harry A. : London : The British Esperanto Assoc, 1925. - 80 p. : il. ; 17 cm 4485
62Turbino konkeris la mondon, La. = : HOFSTATTBR, G.: Monato 1988:11 16
62Unua soveta blumingo, La, [tradukis el rusa lingvo N. Hohlov]. - : Suĥanov, A. A. : Leipzig : Ekrelo, 1932. - 38 p. : il. ; 17 cm. Supl. vortaro de la fakaj terminoj kaj esprimoj, la ordo de la lingvoj : Esperanto, rusa, angla, germana, franca 33-38. p. 3191
62Vento produktas elektron. : DIAZ, Amador: Monato 1988:7 24
62Vivo de Gandhi. : PRIVAT, Edmond: La Laguna: J. Régulo, 1967. 159p
62Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto, : VERAX, Ch.: Hachette, Paris 1907, 130 p.
62Wankel-motoroj sen estonteco. = : PONTNAU, R.: Monato 1980:10 30
  
620.9Energiomastrumado. Energicentraloj

Energiagazdálkodás. Erőművek
 

620.9Energetiko, atomelektrejoj kaj veldado - : TODOROV, Peter: AEST78
620.9Energio-krizo kiel stimulo de la scienca kaj teĥnika progreso, La - : DUDICH, Endre: SAEST82
620.9Kaŝita fonto de energio - : MURAŜKO, Oksana I.: SAEST82
620.9Kelke da rimarkoj pri energio-mastrumado en ĈSSR - : POLÁK, Zdeněk: SAEST82
620.9Prienergiaj pripensoj - : TŝMA, Miroslav: AEST78
620.9Suninstalaĵoj por varma akvo - hejmaj kaj industriaj bezonoj - : TODOROV, Petar: SAEST82
  
621Inĝenieraj sciencoj. Aksoj. Dentradoj. Dragmaŝinoj. Driviloj. Elektrotekniko ĝenerale. Fer- kaj ŝtalindustrio. Forto- kaj momantotransfero. Gasprema energio-produktado. Junto. Kupliloj. Lagroj. Levmaŝinoj. Lubrikado de maŝinoj. Malvarmiga tekniko. Maŝinelementoj. Maŝinkonstruado. Maŝinoj ĝenerale. Materioformigaj metodoj. Metodoj, instrumentoj, instalaĵoj. Plastica formado. Sentajla prilaborado. Tajlado. Tajlomaŝinoj kaj instalaĵoj. Teknologio ĝenerale. Termomotoroj. Tranĉado, ŝlifado, akrigo, erigo, lamenprilaboro. Transporto de gasoj kaj fluidaĵoj

Általános géptan. Tengelyek. Fogaskerekek. Kotrógépek. Hajtóművek. Elektrotechnika általában. Vas- és fémipar általában. Erő- és nyomatékátvitel. Légnyomásos energia előállítása és hasznosítása. Illesztés. Tengelykapcsolók. Csapágyak. Emelőgépek. Gépek kenése. Hűtőtechnika. Gépelemek. Gépszerkesztés. Gépek általában. Anyagalakítási eljárások. Eljárások, szerszámok, berendezések. Képlékeny alakítás. Forgácsmentes megmunkálás. Forgácsoló megmunkálás. Forgácsoló gépek és berendezések. Fizikai technológia általában. Hőerőgépek. Vágás, csiszolás, köszörülés, aprítás, lemezmegmunkálás. Berendezések gázok és folyadékok szállítására
 

6216 radioteknikaj artikoloj – strukturoj kaj funkciado de kelkaj elektronikaj komponeroj/munteroj, konektoskemoj de bazaj radioteknikaj cirkvitoj. – : Szilvási, L. : http://www.eventoj.hu/steb
621Balanciĝo de elektra reta frekvenco - Influo de balanciĝo de elektra reta frekvenco al funkciado de sinkronaj motoroj movantaj inerciajn masojn -- artikolo de en Scienca Revuo - : Puhr, Ivan kaj Chrdle, Petr : http://www.eventoj.hu/steb
621Ĉela telefonsistemo, La - : Milanez, Jimes Vasco : verkita en j. 2000, formato: pdf. – - http://www.eventoj.hu/steb
621De sablo ĝis ĉipo - Produktado de mikroĉipoj. : Fokuso, n-ro 1987/1. - http://www.eventoj.hu/steb
621Elektraj lumigiloj - prelego dum AEST-1981 - : Sárközi, János : http://www.eventoj.hu/steb
621Elektrotechnische Ausdrücke in Esperanto : Wüster, E. (1923): j. 1923
621Elektroteknika Vortaro : Takagi kaj Ooki (1933): j. 1933
621Evoluo de telefonio - ampleksa, ilustrita, teknika libro, : Biblioteko Tutmonda nr-oj 21-22, eldonejo Rudolf Mosse/Berlin, 1928 – - http://www.eventoj.hu/steb
621Fabrikado de aerfiltriloj por eksplodmotoroj kaj klimat-aparato por maturigi viandaĵon – ĉe la firmao "Klima" – : Fokuso, 1987/4 – - http://www.eventoj.hu/steb
621Fundamentoj de elektrokemio kaj elektrodeponado, La : Glasstone, S. : j. 1968
621Funkciado de kaldronoj – termodinamikaj kaj fizikaj procesoj en vapormaŝinaj kaldronoj - : Vizi, László : http://www.eventoj.hu/steb
621funkciado de televidilo- : Cooman, Leo De : http://www.eventoj.hu/steb
621Geografia Informo-Sistemo (GIS) en nia vivo – prelego en IKU-2007 - : Zyun'iti, Sibayama : http://www.eventoj.hu/steb
621Ĝeneralaj trajtoj de elektromagnetaj ondoj kaj propagiĝo de radioondoj – -- artikolo en bulteno de ILERA - : Lenio Marobin : http://www.eventoj.hu/steb
621Hermetikaj pumpiloj; : Gilbert R. Ledon
621Hibridaj integritaj cirkvitoj ĉe Tesla - strukturo, konstruo, aplikeblo - : Hort, František : http://www.eventoj.hu/steb
621Holografia televido: kiel ĝi eblas? - IKU2002- : Lunazzi, Jozefo J. : http://www.eventoj.hu/steb
621Holografio kaj televido - prezento de fizika bazo, teorio kaj realigo de apliko de holografio por elektronikaj bildoj. – - : Lunazzi, Jozef J. : http://www.eventoj.hu/steb
621Interkonekto - TXT al DXF – aplikaĵo (komputila programo), kiu helpas desegni elektrajn interkonektajn diagramojn, konsistantaj el hom-legeblaj skemoj montrantaj la manieron kiel kabloj interkonektas du au pli aparatojn. -- : [http://interkonekto.sourceforge.net] - http://www.eventoj.hu/steb
621Internacia elektroteknika vortaro. , : Scienca Revuo, 1949, 3
621Internacia elektroteknika vortaro., : Scienca Revuo, 1949, 4
621Internacia elektroteknika vortaro., : Scienca Revuo, 1950, 1
621International Elektrotechnical Vocabulary, : j. 1935
621Interreta telefonado - principoj, funkciado kaj utiligebloj. - Prelego en KAEST 1998 - kaj la ppt-prezento – : Kurz, Rainer : http://www.eventoj.hu/steb
621Kaj por kelkaj kromaj amperoj... (bildostrio) - Popularscienca enkonduko en la sciencon pri eletro en formo de bildstrio. : Petit, Jean-Pierre : Origine ĉe: http://www.savoir-sans-frontieres.com - http://www.eventoj.hu/steb
621Kelkaj generalaj socialaj aspektoj de la hodiaŭa kaj morgaŭa maŝinkonstruadoj - : BALEJÍK, Rudolf: AEST81
621Kiom konsumas komputiloj? - pensoj pri tensio, kurento, povumo - : Clemente, Daniel : http://www.eventoj.hu/steb
621Kion scii pri la kurento-fontoj? - teorio kaj funkciado: baterioj, akumuliloj, generatoroj, sunĉeloj, ktp - kompilita de Kristály Tibor - : Kristály, Tibor : http://www.eventoj.hu/steb
621Korodo de metaloj kaj kontraŭkorodaj metodoj - IKU2002- : Saliba-Silva, Adonis M. : http://www.eventoj.hu/steb
621Maŝinelementoj: la lagroj - ĉapitro el lernolibro de faka mezlernejo - : http://www.eventoj.hu/steb
621Maŝinfako - pri elementoj - : MUŽLAY, Ján: AEST81
621Meĵdunarodnij Elektroteĥniĉeskij Slovar, : j. 1936
621Mi komprenas fine la radion! - la fama sciencpopulariga libro pri la baza funkciado de radioaparato kaj telekomunikado. Interesa stilo, modela lingvaĵo! - Ampleksa libro en 12 ĉapitroj : Aisberg, E : http://www.eventoj.hu/steb
621Muŝokula reflektoro - priskribo de funkciado de aŭtomataj lumbarieroj konstruitaj kun multaj lumemisiiloj (lum-emisia diodo, LED). - : http://www.eventoj.hu/steb
621Pakedo-Radio: mirakla komunikadorimedo - artikolo en Scienca Revuo, 1996 – - : Wozniczka, J. : http://www.eventoj.hu/steb
621Paketradio: nova speco de transsendado de informoj kaj de komunikado - prelego dum KAEST-98 – : Wozniczka, J. : http://www.eventoj.hu/steb
621Portalo de la pakad-firmao: "ABC-Pack" – ampleksa industria portalo en Esperanto - : http://www.eventoj.hu/steb
621Pri la magnetrono - prezento kaj priskribo de funkciado de la grandpovuma radiofrekvenca genaratoro. - : Szilvási, L. : http://www.eventoj.hu/steb
621Pri la Teorio de l' Jonoj : Helte : j. 1904
621Radio-frekvenca interfero, Elektro-Magneta Akordigo, EMA – prelego dum la Esperanto-Universitateto en la 91-a Japana Kongreso en Inuyama, 2004.10.24. - : Morikawa Kazunori : http://www.eventoj.hu/steb
621Resumo de studo: "Disvolvigo de fosfatiga proceso por korodprotektado de NdFeB-aj magnetoj" - : http://www.eventoj.hu/steb
621Teknologioj de la prilaborado per varmo sub terminologiaj vidpunktoj, La - prelego dum KAEST-98 - : Hauser, Peter : http://www.eventoj.hu/steb
621Transformatoro - teorio, funkciado, konstruado kaj kalkulado de parametroj - : Kristály, Tibor : http://www.eventoj.hu/steb
621Veldado en la kosmo - studo pri la teknika realigeblo - en AEST-81 - http://www.eventoj.hu/steb
621Vocabulario Electrotécnico International, : j. 1939
  
621.3Telekomunikado

Híradástechnika
 

621.3A Polyglot Collection of Postal Terms : Wirkberg, J. : j. 1924
621.3A Short Dictionary of Radio Terms, en International Radio-Manual : Epton, H. : j. 1925
621.3Aŭtentikeco kaj konfidenceco en moderna komunikado, : FÖSSMEIER, Reinhard: KAEST98
621.3Bioelektroniko - Produktado de organikaj duonkonduktiloj. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
621.3Code International Lugague, F-En-Pt-Sp-D-It-Eo : Lugague, G. : j. 1914
621.3English-Esperanto Radio Dictionary, En-Eo : Epton, H. : j. 1924
621.3Evoluo de la telefonio, La : Isbrücker : j. 1928
621.3Ham's Interpreter (radio-amatora terminaro), 10-lingva : j. 1966
621.3Interreta telefonado, novaj eblecoj ankaŭ por esperantistoj - : KURZ, Rainer: KAEST98
621.3Poŝt-Telekomunika Vortaro : Filliatre, R. : j. 1934
621.3Provo de Teknika Vortaro por Poŝto kaj Telegrafo : Behrendt, A. : j. 1911
621.3Radio Ordbook, No-Eo-En : Bugge-Paulsen, R. : j. 1926
621.3Radioamatérskŭ slovník, Cs-eo-D-F-En : Ginz, O. : j. 1927
621.3Radio-Esperanto, Ru-Eo : Demidjuk, G. : j. 1926
621.3Radio-Lexic, F-En-D-It-Sp-Eo : Malgorn, G. : j. 1925
621.3Radiotechnisches Wörterbuch, En-F-D-Sp-It-Eo : j. 1924
621.3Radio-Terminaro : Venture, A. : j. 1943
621.3Radio-Terminaro, D-Eo : Schattat, W. : j. 1926
621.3Radio-Vortaro, Eo-D : Christaller, P. : j. 1924
621.3Telefoncentraloj en konteneroj - : JUHÁSZ, Karlo: AEST81
621.3Vocabulaire de Radiotechnique en 6 languages : Adam, M. : j. 1940
  
622Minado

Bányászat
 

622Petrolo, La - : Silva, Agostino da : broŝuro, eldonita en 1982. - http://www.eventoj.hu/steb
  
625.1Fervojkonstruado

Vasútépítés
 

625.1Amasa konstruado de fervojaj tuneloj; : SREDIĈ, G.: Fervojfakaj kajer. 6.
625.1Ambiciaj energio-ŝparplanoj de Germana Fervojo DB; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Ankoraŭfoje: Kio estas fervojo ; : HOFMANN, H. - WERNER, J. : Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Antaŭvortoj ; : ENGEN, P.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Aŭdaca anstataŭigo de du unutrakaj fervojpontoj el fero per dutraka arka betonponto; : GLÄTTLI, E: Fervojfakaj kajer. 6.
625.1Aŭtomataj biletsistemoj - plia evoluo - elirpunkto en la sistemo SCANPOINT; : NIEMANN, J.: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Brunel-distingoj al Danaj Ŝtatfervojoj; : NIEMANN, J.: Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Distingi kvalitojn en rilato de nocio kaj nomo; : WERNER, J.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Eisenbahn-Wörterbuch, D-Eo : Habellok, G. : j. 1923
625.1Ek al seneraraj fervojfakaj tekstoj; : SEREKEŜ, L.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Ekonomieco de transporto de varoj en konteneroj : Srediĉ, G. : j. 1973
625.1Fakvortaro Fervojista, : j. 1984
625.1Feruta koridoro tra Svislando, : GLÄTTLI, E.: La; Fervojfakaj kajer. 3.
625.1Fervoja leksikono franca/Esperanta, : j. 1978
625.1Fervoja terminareto Esperanta-hungara, hungara-Esperanta, j. 1968 : Bácskai, I.
625.1Fervoja Terminareto, : Rittersprach, G. : j. 1966
625.1Fervoja Terminareto, : j. 1971
625.1Fervoja terminaro en Esperanto, IFEF, : j. 1989
625.1Fervoja terminaro Esperanta-sveda, : j. 1976,
625.1Fervoja Terminaro, : Rosher, E. M. : j. 1953
625.1Fervoja terminaro, : Budapest 1997 (plurlingvaj versioj)
625.1Fervoja Terminaro, : Engen, P.-Krogstiel, P. : Budapest 1997 (plurlingvaj versioj)
625.1Fervoja transporto en Pollando; : FORTÚNSKI, J.: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Fervoja tunelo sub Granda Belto; : Teamo de DEFA: Fervojfakaj kajer. 6.
625.1Fervojoj en la basaj landoj, (tr. J. Punt), : Meijnen, W. (1980): America 1980
625.1Fervojteknika Leksikono : Blin kaj Blondeaŭ : j. 1955
625.1Fortoj, efikantaj al fervoja surkonstruado; : HALÁSZ, J.: Fervojfakaj kajer. 6.
625.1Funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj; : GLESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Grandrapidaj fervojaj linioj en Balkanio; : SREDIĈ, G.: Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Interesaj komplikaĵoj en difinlaboro; : HOFFMANN, H.: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Iom pri la tunelo sub la Maniko; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 3.
625.1Kelkaj pensoj pri la interrilatoj de geometriaj kaj movadaj karakterizaĵoj; : HALÁSZ, J.: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Kio estas fervojo; : HOFFMANN, H.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Kvar BRUNEL-distingoj por la Svisaj Federaciaj Fervojoj; : GLÄTTLI, E: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Malagranda pola-Esperanta kaj Esperanta-pola fervojista vortaro. : j. 1978
625.1Malaperas la "fluganta" rado; : SREDIĈ, G.: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Masmezurilo en ranĝostacioj; : KOVÁŘ, L.: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Modernaj informsistemoj por vojaĝantoj; : KOVÁŘ, L.: Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Ne ĉiu vagono taŭgas; : WENKEL: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Nova metodologio por kontrolo kaj diagnostiko de injekta mekanismo de la dizelmotoroj 12LDA28 kaj 6LDA28 sen dentumo de sur otoro; : BIZDUŇA, I.: Fervojfakaj kajer. 3.
625.1Novaĵoj pri la eŭropaj grandrapidaj linioj; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 6.
625.1Plej nova hungara fervojlinio estas projektata, La; : HALÁSZ, J. : Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Pola elektro-manovra lokomotivo EM-10; : FORTUNSKI, J.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Pri la terminoj streno kaj streniĝo en la terminaro de IFEF; : WERNER, J.: Fervojfakaj kajer. 3.
625.1Prinomado de Vagonoj kaj Vagonpartoj : Pollhammer, J. : j. 1929.
625.1Priručnik za Konverzaciu, 6-lingva manlibro konversacia : j. 1965
625.1Purigado, lavado kaj desinfektado de varvagonoj; : SEKEREŜ, L.: Fervojfakaj kajer. 5.
625.1Railway Technical Terms : Rosher, E. M. (1958): j. 1958
625.1Rekomendoj por verkado de fakaj artikoloj pri fervojo; : CHRDLE, P.: Fervojfakaj kajer. 1.
625.1Rokomendoj X.24, V.24, V.28 kaj V.35 de CCITT, (tr. C. Bertin)
625.1Rulantaj elektro-centraloj; : GLÄTTLI, E: Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Rumanaj fervojoj, turnoplato de Eŭropo; : TERESNEU, I. - ŜTEFAN, M.: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Sekurigado de traknivelaj pasejoj; : HAUGE, H.: Fervojfakaj kajer. 3.
625.1S-Fervojo, La, de Zürich; : GLÄTTLI, E.: Fervojfakaj kajer. 2.
625.1Spoorwegvakwoordenboek, Eo/Nl/Nl-Eo : j. 1972
625.1Terminaro de Fervojaj Veturiloj : Nemoto : j. 1939
625.1Trafika faklernejsistemo en Ĉeĥa Respubliko; : POLÁK, Z.: Fervojfakaj kajer. 3.
625.1Transrapid kaj aliaj aktualaĵoj; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 7.
625.1Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (CIV), (tr. W. Barnickel), : Frankfurto, 1987
625.1Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de varoj (CIM), (tr. W. Barnickel), : Frankfurto, 1990
625.1Unuformaj kutimoj kaj praktiko de ICC por dokumentaj kreditoj : Mondvaste agnoskita aro da reguloj reganta la uzon de la dokumenta kredito en internacia komerco
625.1Vojo de la fervoja Esperanto-terminaro ĝis 1995, La; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 5.
  
626Akvokonstruado. Agrokultura irigacio. Akvoreguligo. Digoj. Havenoj. Kanalizado. Kanalkonsturado. Kluzoj

Vízépítés. Mezőgazdasági öntözési technika. Belvízszabályozás. Gátak. Kikötők. Csatornázás. Csatornaépítés. Zsilipek
 

626Akva problemaro: la rifuzo de efikaj kaj simplaj solvoj – prelego en EEU-kongreso 2000 - : ORSZÁGH, Joseph : http://www.eventoj.hu/steb
626Akvautarcio - aŭ kiel fariĝi sendependa de akvodistribua reto – aŭtonoma kontentigo de bezonoj je akvo - : http://www.eventoj.hu/steb
626Akvokonservejo en Ružin – prelego de dum AEST-1981 - : Bednařík, Aleš : http://www.eventoj.hu/steb
626Kelkaj notoj pri akvokonservejo Ružín - : BEDNAŘÍK, Aleš: AEST81
626Mezurado kaj statistika analizo de maraj ondoj – artikolo en Scienca Revuo - : UTNE, Nils : http://www.eventoj.hu/steb
626Modeleksperimentoj pri Hidroteknikaj Objektoj de Montara Akvorezervejo, : Haszpra, Ottó : Scienca Revuo, 1999, 4
626Modeleksperimentoj pri hidroteknikaj objektumoj – de montara akvorezervejo ĉe Duhok, norda Irako - : Haszpra, Ottó prof. : http://www.eventoj.hu/steb
626Regionaj efikoj al la grundakvo far la Akvonodaro Gabčíkovo-Nagymaros - : HASZPRA, Ottó: SAEST80
626Savo de la termobanejo ĉe la urbo Hévíz – en la revuo Arqueología y Arte Mescelánea - : Haszpra, Ottó prof. : http://www.eventoj.hu/steb
  
628.9Lumigadtekniko

Világítástechnika
 

628.9Benamingen op het Gebied der Verlichtingskunde, Nl-D-En-F-Eo : j. 1938
628.9Glühlampen und Bogenlampen, D-Eo : Velten, W. : j. 1907
  
629Veturiloj. Aŭtomobiloj. Fervojaj veturiloj. Maŝinveturiloj. Produkto de veturiloj. Teraj kaj akvaj veturiloj

Járművek. Gépkocsik. Vasúti járművek. Gépjárművek. Gépjárműgyártás. Szárazföldi és vízi járművek
 

629Aŭta Terminaro, : 1967, Eyama
629Aviada transportado kaj estonto de fueloj en LH2 - : Bárta, Vladimir : http://www.eventoj.hu/steb
629Aviado - Trafikaj aeroplanoj de la estonto - prelego dum AEST-1981 en Zilina - : Partecke, Richard : http://www.eventoj.hu/steb
629Avio, pri kiu oni parolas, La: sportglisilo "Glasflügel Mosquito B LCD" - : Franc, Karel : http://www.eventoj.hu/steb
629Ĉu negativa sageco de alo estas la solvo? - http://www.eventoj.hu/steb : Franc, Karel
629Fabrikado de aerfiltriloj por eksplodmotoroj kaj klimat-aparato por maturigi viandaĵon - : Fokuso, 1987/4 - http://www.eventoj.hu/steb
629Flugregistriloj - ekonomia kaj sekureca faktoro de aviada trafiko - : Pospíšil, Jan : http://www.eventoj.hu/steb
629Kiajn fuelojn por transportoplanoj? — la demando de hodiaŭo kaj hieraŭo - : Kubat, Jaroslav : http://www.eventoj.hu/steb
629Komunaj klarigoj al priaviadaj prelegoj okazontaj pere de aviofakgrupanoj dum : Pospíšil, Jan : SAEST'82 - http://www.eventoj.hu/steb
629Marista Terminaro (eo, en, fr, de, sp), 1950 : CLISSOLD, P. : j. 1950
629Nederlanda "Evergrino", La — Fokker F-27 Friendship - Jaroslav Kubat - http://www.eventoj.hu/steb : Kubat, Jaroslav
629Nova erao de helicoj - ĉu helic-feno aŭ fen-helico? - Jaroslav Kubat - : Kubat, Jaroslav : http://www.eventoj.hu/steb
629Provo de Marista Terminaro (eo, en, de, fr, sp, it, nl), 1908, : ROLLET-DE-L'ISLE, M. : j. 19008
629Sekcio "Aviado" en la konferenco SAEST-82 - : http://www.eventoj.hu/steb
629Ŝpariva unuseĝalo - motorigita sportglisilo SF-33 - : Franc, Karel : http://www.eventoj.hu/steb
629Trafikaj aeroplanoj de la estonteco, La - AEST81 : PARTECKE, Richard
  
629.7Aeraj kaj kosmaj veturiloj. Aviadiloj. Aviado. Raketoj. Satelitoj. Spacŝipoj

Légi és űrhajózási közlekedési technika. Repülőgépek. Repüléstechnika. Rakéták. Műholdak. Űrhajók
 

629.7Aerodinamiko de normala Rogallo-glisilo, : Hanák, Bohuslav : Scienca Revuo, 1984, 2
629.7Aeronaŭtika terminaro sveda-esperanta. Stockholm 1948. Recenzo. : Scienca Revuo, 1950, 3
629.7Avio, pri kiu oni parolas, La: komputerigita sportglisilo "Glasflügel Mosquito B LCD" - : FRANC, Karel: SAEST82
629.7Ikaro ne sonĝis; Kial aviadiloj flugas : Gilbert R. Ledon : Pri aviado, historie kaj mekanike
629.7Kiajn fuelojn por transportoplanoj - la demando de hodiaŭo kaj hieraŭo - : KUBÁT, Jaroslav: SAEST82
629.7Malalta flugo permesata! - AEST84 : PARTECKE, Richard: AEST84
  
63Agrikulturo. Agrikultura laboro. Agrikultura uzino. Agrikulturaj maŝinoj, instrumentoj. Abelbredado. Agronomio. Agrotekniko. Bestaj produktaĵoj. Bestbredado. Ĉasado. Fiŝado, fiŝbredado. Florproduktado. Forstokulturo. Fruktoproduktado. Fungoproduktado. Grundo. Grundesploro. Ĝardenmastumado. Hortikulturo. Legomproduktado. Malsanoj de plantoj. Ornamplantoj. Plantoproduktado. Prevento de plantoj. Silkraŭpo-bredado. Vitokulturo

Mezőgazdaság. Mezőgazdasági munkálatok. Mezőgazdasági üzemtan. Mezőgazdasági gépek és eszközök. Méhészet. Agronómia. Agrotechnika. Talajművelés. Állati termékek és első feldolgozásuk. ÁIlattenyésztés. Vadászat. Halászat. Haltenyésztés. Virágkertészet. Erdészet. Gyümölcstermesztés. Gombatermesztés. Talajtan. Talajvizsgálat. Kertészet. Kertészet. Zöldségtermesztés. Növénybetegségek. Dísznövények. Növénytermesztés. Növényvédelem. Selyemhernyó-tenyésztés. Szőlészet
 

63Akvomelona velkozo kaj ties kuraca tekniko, La – : YINBAO, Huang : Scienca Revuo 1995.2 - http://www.eventoj.hu/steb
63Al kelkaj energiproblemoj el la vido de la arbarmastrumado, : SIMON, Karl-Hermann - KUTZ, J.: SAEST82
63Apliko de kelkaj netradiciaj mineraloj kaj rokaĵoj en la terkulturo kaj nutraĵ-produktado, kaj ilia provizo , : NEDOMLEL, Aleš: AEST84
63Arbaraj kaj lignaj problemoj. , : Jordanov, L. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
63Arbaroj por produktado de nutrajoj : Anstatauoj por plugkampo / Veljko Milković. – : MILKOVIĆ, Veljko : Novi Sad : Esperanto Societo "Marko Nešic", 1992. – 16 p.; 16 cm 9669
63Atakoj kontrau ĝardenplantoj kaj kiel prilukti ilin – : Neergaard, Paul : Rickmansworth : The Esperanto Publishing, 1954. – 234 p., 9.t. ; 23 cm 1912
63Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj kaj kiel prilukti ilin. Rickmansworth /ĉ. 1953/. Recenzo. G. F. M/akkink/. , : Neergaard, P. : Scienca Revuo, 1954, 1
63Biomaso: Kaj nutraĵo kaj brulaĵo. Ĉu iogaso estas la solvo?, : SCHNELL, Roland: AEST84
63Bio-vinoj en Francujo; Guide Iltis : Adresaro de kultivistoj kaj restoracioj de bio-vinoj
63Danaj fromaĝoj / [eldonis Eksportkomitato de la Danaj Fromaĝproduktantoj]. – : Aarhus : Eksport-komitato de la Danaj Fromaĝproduktantoj, 1956. – [20] p. : il. 22 cm 3779
63Ebloj kaj perspektivoj de la vegetala hista kulturo, : PLUHAŘ, Zdeněk: AEST81
63Efiko de kovrado per plasta membrano en agrikultura produktado – : YINBAO, Huang : Scienca Revuo - http://www.eventoj.hu/steb
63Ekologio, la verduloj : La vivelekto. : Beaucourt : Verda Grupo ĉe la Europa Parlemento, [1989]. – [6] p. ; 30 cm 21193
63El la polvo de la Tero : Enkonduko en la grundosciencon – : Rolt, William Frederick : La Laguna : Régulo, 1967. presofino 1968. – 134 p. [8] t. ; 18 cm. – (Stafeto : Beletraj kajeroj : Poemoj, noveloj, dramoj, eseoj ; 34.) Aldonaĵo: Vortareto por grundosciencistoj. – Bibliogr. 131-132 p. 1172. Belstila prezento de la ecaro de la grundo, kaj rigardo al ties sekvoj por la nutrado de la homaro. Kun glosaro
63Energiuzado de arba biomaso, La - : SVOBODA, Milan: SAEST82
63Esplorado de teknikaj karakterizaĵoj de la lignospecoj pino kaj robinio – : SLEZÁK Otto : Oroszlány : Slezák, [1981]. – 13 p., 17 fotoj ; 30 cm. Bibliogr.: 13. p. Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite 21331
63Franken-plantoj - per genetika inĝenierado : Klivo : http://www.eventoj.hu/steb
63Funkcioj de organikaĵo en nitrogentransformiĝoj en la grundo kaj la valoro de organikaĵo por la produktado de rikoltoj. Trad. W. P. R/oelofs/. : Dhar, N. R. : Scienca Revuo, 1954, 2
63Genetika reala produktiveco de tritikaj kulturvarioj kaj ilia ekostabileco, La - : KÁBRT, Bohumír - HOLEC, Jan: AEST84
63Greftado de plantoj - Klarigo pri la nocio, teknologio, praktikaj konsiloj. - : http://www.eventoj.hu/steb
63Grundlaeggeren af frřpatologien kaere dr.Neegaard / af N. Fabritius Bucwald. – : BUCHWALD, N.Fabritius : [Křbenhavn] : Saertryk af Ugeskrift for Jordbrug No. 34, 1982. – [2] p. ; 26 cm 20435
63Homaj Rasoj de la Mondo, La : Nordenstreng, R. (1935): Scienco kontraŭ superstiĉo
63Imunoĥemio en la moderna agrokulturo - : PLUHAŘ, Zdeněk: AEST84
63Japanaj fruktoj. – : OZUMIDA R. : [Japanio] : Orienta Azio, [195?]. – [5] p. : il. 21 cm. La vendisto proponas semojn. Kopiaĵo 9382
63Je via sano! Elzaco kaj ties vinoj!; Prosit! Das Elsass unde seine Weine! / Ŕ votre santé! : Philippe Gocker
63Kelkaj eblecoj plialtigi la Kvaliton de Grajnaro de Tritiko en la Respubliko Baŝkortostano, : Leonova, Svetlana : Scienca Revuo, 2000, 1
63Konigo de Szegeda papriko. – : [Szeged] : [1923].- [2] p. 23 cm. Suplemento la Hungara Esperantisto, 1923. 1. – Papriko, kapsiko eé la Hungara urbo Szeged 7209
63Konstpuado [! Konstruado] kaj evoluado de la agrikulturaj laborkooperativoj en P.R. Bulgario / Ivan Lucov. - : Lucov, Ivan : Sofia : Centra Kooperativa Unuiĝo, 1978. – 16 p. ; 19 cm 4760
63Kontraŭhajla agado en Hungario - : SZÉKELY, Csaba: AEST84
63Kontribuoj pri la multlingva vortaro de la forstfako – Sep eseoj en la germana kaj sep en Esperanto. -- [UEA-butiko] - http://www.eventoj.hu/steb : Simon, Karl-Hermann
63Kurso agrikultura : Rudolph Steiner : Serio de ok prelegoj prezentitaj de la aŭtoro en Koberwitz de la 7a ĝis la 16a de junio 1924
63Lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj, La, : Neergaard, P. : Scienca Revuo 13
63Malsano kaj sano de la grundo. (Estinteco kaj estonteco). Trad. G. I. Makkink. : Hudig, J. : Scienca Revuo, 1954, 3
63Observoj pri novaj vinbervarioj en Svedujo : KLANG, Carl A.
63Planto iboga (Tabernanthe Iboga) la alkoloido ibogaino, kaj ilia aplikado, La - : http://www.eventoj.hu/steb
63Plantoj por la estonteco - http://www.eventoj.hu/steb
63Pomarba Kancero kaj Kuracadoprovoj per Fungicidoj, : Huang Yinbao : Scienca Revuo, 1997, 2
63Pri bredado de abeloj / A.P. Andersen ; el la dana lingvo tradukis H.N.Nederland. – : ANDERSEN, A. P. : Rudkřbing : Esperanto-eldonejo "SEFO", 1943. – 102 p. ; il. : 21 cm. Kopiaĵo. Esperanto-eldono
63Pri la bilancado de la akvobuĝeto de unuopaj arbejoj en la ebena regiono de GDR - : SIMON, K.H. - RITTER, G. - LÜTZKE, R.: AEST81
63Pri la bredado de abeloj /A.P.andersen> el la dana lingvo tradukis H.N.Nederland. – : ANDERSEN, A.P. : Kalundborg : J.Chr.Olensens Bogtrykkeri, [ca l947]. – 102 p. ; il. , 23 cm 5673
63Pri la problemo de agrikultura kooperigo / Mau Zedong. – : MAŬ Zedong : Pekino : Fremdlingva Eldonejo, 1968. – 46 p. ; 14 cm Tradukita 6715
63Pri la taksado de la endanĝerigo de agrokulturaj terenoj pro malfruaj frostoj - : SIMON, Karl-Hermann: AEST84
63Raciigo de la laboro en agrikulturo kaj hortikulturo. (ISU, Rotterdam, 1967). , : Pancer, O. : Scienca Revuo, 1968, 1
63Resumoj kaj kompleta traduko de 3 artikoloj el la "Jaarboek 1967" (Jarlibro 1967.) : Komunikoj n-roj 341-354 / publikis Instituto por Biologia kaj Kemia Esploro de Agrikulturaj plantoj ; tradukis G.F.Makkink. – : Wageningen : Instituto por Biologia kaj Kemia Esploro de Agrikulturaj plantoj, 1967. – 29. p. ; 21 cm
63Rikoltaĵo depende de la akvomastrumado de la planto, La : MAKKINK, G. F.
63Saprofita fungoflaŭro de kelkaj hortikulturaj semspecoj, La : NEERGAARD, Paul
63Scienco kaj Pseŭdoscienco pri Heredo kaj Raso : Neergaard, P. : j. 1937
63Seksdeterminado ĉe silkraŭpo (Bombyx mori) / de Haruo Hasimoto. – : HASIMOTO Haruo : Kopenhago : Sciencaj Studoj, 1958.- 229-[234]. P. 24 cm. Bibliogr.: 233-[234]. P. Represo el Sciencaj Studoj, 1958. 5324
63Skiza historio pri la lino / Agostinho da Silva; el la portugala lingvo tradukis Vergilio Mendes. – : SILVA, Agostinho da : Porto: Portugala Eldona Rondo, 1982. – 23 p. ; 22 cm. – (Enkonduko en la kulturon). Bibliogr.: 23. p. 8816
63Studoj pri Ameloj de Legumenoj – : Kawamura, Sin'itiro : Mikityö : Faculty of Agriculture, Kagawa University, 1963. – 49 p. ; 26 cm – (Memoirs of Faculty of Agriculture Kagawa University ; no 14.) Bibliogr. 41-45 p. 2862
63Tritiko sur sablo. Trad. T. L. C. Bluett. , : Scienca Revuo, 1949, 2
63Vinoj de Tokaj - Historio kaj produktado de "Tokaj"-aj vinoj ("szamorodni" kaj "aszú") - e : Eventoj, n-ro 145. - http://www.eventoj.hu/steb
63Vivoplena grundo, La : Henigo Erhardo : Grundekologio kaj ĝia signifo
63Vojo de Hiadinggia-anoj, La. – [Pekino] : [El Popola Ĉinio], [ca 1969]. – [4] p. : il.; 26 cm. Speciala suplemento al "El Popola Ĉinio" Ĉinio, Huanhian gubernio, Ŝandong provinco 20505
  
64Dommastrumado. Mebloj. Hejma manĝaĵfarado. Infanvartado. Instalado de loĝejo. Kemia purigado. Kroĉtrikado. Kudrado. Kuirado. Kuirejegoj. Kuirejo. Kuirlibroj. Lavado. Loĝejo. Malsanulflegado. Manĝaĵfabriko. Purigado. Subvestaĵoj. Trikado. Vestaĵoj

Háztartás. Búttorzat. Élelmiszerek házi elkészítése. Gyermekgondozás. Lakásberendezés. Vegytisztítás. Horgolás. Varrás. Főzés. Központi konyhák. Konyha. Szakácskönyvek. Mosás. Lakás. Betegápolás. Ételgyár. Tisztogatás. Fehérnemű. Kötés. Ruházat
 

64100 pikantaj panŝmiraĵoj / kolektitaj de M. Topolansky ; kompletigitaj, redaktitaj kaj eldonitaj de Franz Ruhm ; elgermanigis H, Sirk. - : TOPOLANSKY, M. : Wien: Ruhm, [ca 1936]. - 42 p.: il.; 15 cm 6151
64Aboco de tempoplanado, La : Lothar J. Seiwert : Kiel plej efike utiligi sian tempon. En 12 lecionoj
64Abunde manĝi en Antverpeno / [ Anne Tilmont]. - : TILMONT, Anne : Antverpeno : [Esperanto-Centro], [1982]. - 24 p.: il.; 21 cm. Kunbindaĵo 2. Kunbindata inverse kun Etosplene amuziĝi. Antwerpen -
64Balkana kuirejo; Elektitaj receptoj : S. Uzunova, A. Uzunov, P. Arnaudov : Ducento da receptoj
64Brodoj - prelego de Marie Bartovská dum la konferenco KAEST-1998 : http://www.eventoj.hu/steb
64Budapeŝta Centra Ĝenerala Lakttrinkejo A. S., Kiosko de Elizabetplaco (Budapest) - : Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R.T., Erzsébettéri [!] Kioszk (Budapest) Manĝokarto. - Budapest: [Loka Komitato], 1930. - 3 p. ; 33 cm Tajpita. Pretigita: Okaze de la Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj, 15. (1930)(Budapest) El la heredaĵo de Paŭlo Balkányi 9490
64Ĉinaj familiaj pladoj / esperantigita de Liŭ Cajŝeng. - : Pekino: Ĉina Esperanto Eld., 1986. - [12], 69 p. : il., koloraj ; 19 cm. - (Feniksa Libraro) 8607. Receptoj de ĉinaj specialaĵoj
64Engels Restaurant (Rotterdam) Restaurant Engels. - : Rotterdam : Restaurant Engels, 1988. - [2] p.; 30 cm Menukarto, propono okaze de la Universala Kongreso de Esperanto, 73. (1988)(Rotterdam) 20747
64Esperanto - Restoracio = Étterem Budapest VIII. Népszínház 30. / [publikigas Gastronomia Entrepreno de 8-adistr.]. - : Budapest: Gastronomia Entrepreno de 8. distr.: Esperanto-Restoracio, [196?]. - [4] p. : il. ; 21 cm Dulingve - 7123
64Esperanto Restoracio (Budapest) Esperanto Étterem : Étlap = Esperanto Restoracio : Manĝokarto. - : Budapest: Esperantó Étterem, 1968. -51.; 34 cm + mell. (4 p.) Menukarto 21463
64Etosplene amuziĝi (kaj trinki) en Antverpeno / [Anne Tilmont]. - : TILMONT, Anne : Antverpeno [Esperanto-Centro], [1982]. - 24. p.: il.; 21 cm Kunbindaĵo 1. Antwerpen - 7836
64Europese dagen = Eŭropaj tagoj - : MERTENS, Joe : Antwerpen : Mertens Joe, 1988. - [4] p.: il.; 29 cm 20775
64Gastronomia Terminaro : Urban, E. : j. 1958
64Gastronomia vortareto: Esperanto, english, français, deutsch, magyar. - : Balkányi, Pál : [Budapest] : [Balkányi], [1930]. - 5 p.; 35 cm Tajpita El la heredaĵo de Paŭlo Balkányi 9491
64Goutez les vins! : Comment on parle des vins = Gustumu vinojn! : Kiel oni parolas pri vinoj. - Saint Aubin de Luigne: Association pour la Promotion de la Solidarité, : 1990. - 15 p.; 21 cm - 8542
64GTP ,,Zdrava Ĥrana" - Sofio / Restoracio Rosova Dolina. - : Sofío : [Restoracio Rosova Dolina], [1963]. - [4] p. ; 26 cm Menukarto de la Universala Kongreso de Esperanto, 48. (1963) (Sofia) 7703
64Gustumu vinojn! Kiel oni parolas pri vinoj, terminareto : Luigne, Aunin de (1990): Paralelaj franca kaj Esperanta terminaretoj
64Influo de vegetarismo al la morala kaj socia progresado, La / Karl Nebenzahl. - : Nebenzahl, Karl : Bukaresto : Eldonejo ,,Vegetarano", [ca 1927]. - 34 p. ; 14 cm. -(La Biblioteko ,,Vegetarano" ; I.) 1640
64Információ : Az ,,Esperantista Vegetarano" cikkeiből fordítási szakanyagok, 1983-1986 / fordította Fülöp Tamásné. - : Budapest: [TEVA Hungara Sekcio], 1986. - 8, [2] p. ; 30 cm Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio, Hungara Sekcio. (Budapest) Fülöp Tamásné (trad.) 20576
64Interaacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 14. (1962) (Budapest) = Nemzetközi Vasutas Esperanto Kongresszus, 14. (1962)(Budapest) Manĝokarto. - : Budapest: [Loka Kongresa Komitato], 1962.- 3 p. ; 30, 25 cm 21353
64Internacia kuirlibro / kompilita de Johanna Shorter-Eyck. - : London : Brita Esperantista Asocio, [198?]. - IX, 193 p. ; 21 cm ISBN 902756 01X - 8912. 500 receptoj el 100 landoj
64Internacia Kuirlibro, La : Shorter-Eyck, J. (1971): j. 1971
64Internacie kuiri / [redaktis] Maria Becker-Meisberger. - : Becker-Meisberger, Maria : Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, [1989]. - 189 p.: il.; 21 cm ISBN 90-71205-34-7 - 8755. Plej diversaj receptoj proponitaj de la legantoj de "Monato"
64Jogo de nutrado, La : O.M. Aďvanhov : Kiel profundiĝi en la misteron de la rilatoj inter homo kaj naturo per nia maniero konsideri la nutraĵon
64Jogo de nutrado, La / Omraam Mikhaël Aďvanhov. - : AĜANHOV, Omraam Mikhaël : Sčvres (Francio): Eldonejo Prosveta, 1992. - 122. [13] p.; 18 cm. - (Kolekto Izvor ; No 204.) Tradukita el la franca ISBN 2-85566-542-6 - 9076
64Kie manĝi kaj kion proksime al la kongresejo / de Marianne Westman, Birger Viggen, Sten Öfors. - : Westman, Marianne : [Stockholm] : [LKK de 65a Universala Kongreso de Esperanto], [1980]. - 45 p. : il. ; 16 cm 4034
64Kiel kuiri sen viando : Clara de Hess : 1001 receptoj, ne nur por vegetaranoj, sed por ĉiu ajn sanema dommastr(in)o
64Kontraŭo al vegetarismo / Alm Nurhom. - : LUBOWITZ, Henry : Kaunas : G. Liuboviĉius, 1930. - 32 p. ; 16 cm Alm Nurhom estas pseŭdonimo de H. Lubowitz 6165
64Kudra kaj Trika Terminaro, : VERDA, M. kaj V. (1960): dua eldono, Esperanto Press, Oakville, Ontario, Kanado, 21 p.
64Kudra kaj Trika Terminaro, - : VERDA, M kaj V. (1947): UEA, Heronsgate, Rickmansworth (Herts.), Anglujo,. - En: Jarlibro de UEA 1947, dua parto, p. 45-63
64Kukobakado. Terminoj, receptoj, enigmoj, ludoj, taksoj
64Kun "La Konko" ĉe la tablo / Met "La Konko" aan tafel : Else Huisseune : Kelkdeko da receptoj el Belgio, Irano, Hindio, Ĉinio, Nord-Afriko, Usono kaj aliaj lokoj
64Kuracaj manĝaĵoj / kompilis Ŭeng Ŭejĝjan k. a. ; esperantigis Tan Ŝiŭĝu. - : Pekino: Ĉina Esperanto-eldonejo, 1986. - 63 p., [4] t.: il.; 18 cm 6863
64Lukullus. Manĝokarto. - [s.n.] : [s.l.]. - 8 p. ; 28 cm Sen indikoj. Plurlingva 21188
64Manĝoj el sanigaj plantoj : Zlata Nanić : Dekoj da receptoj
64Manĝokarto = Ruokalista = Malsedel / kunmetis Paŭlo Balkányi. - : Budapest: Balkányi, 1922. - 4 p. ; 35 cm Tajpita. Trilingva. El la heredaĵo de Paŭlo Balkányi 9492
64Manlibro por vinŝatantoj - kompilita lige al la famaj, ĉiujare organizitaj "Vinaj Seminarioj" en suda Ĉehio. - : http://www.eventoj.hu/steb
64Natura nutrado; El biologiaj, etikaj kaj estetikaj vidpunktoj : Ole Ramby
64Paderborner Pilsener durch und durch solide gebraut: Kalte Büfetts ausser Haus / Albert Westerwinter. - : WESTERWINTER, Albert : [Paderborn]: [Westerwinter], [198?]. - [6] p. ; 30 cm Manĝokartoj germane, esperante kaj angle 20714
64Pagod Konditori - Restaurant (Stockholm) Konditori Pagod Restaurant = Restoracio Pagod Konfitejo. - : Stockholm : Pagod, 1928. - [4] p.; 23 cm Manĝokarto, dulingva 9482
64Plej esenca pri Ovomaltino, La / A. Wander. - : WANDER, A. : Berno : Wander, [ca 193?]. - 11 p.: il. ; 18 cm 7004
64Receptaro de elektitaj sudbohemiaj manĝoj : Supoj / kompilis kaj tradukis Irena Papírníková ; ilustrís Václav Morava. - : PAPÍRNÍKOVÁ, Irena : Ĉeské Budějovice : Loka grupo de ĈEA, 1979. - 15 p. :il. ; 30 cm - 20303
64Receptaro de fiŝaj manĝoj / [kompilis kaj tradukis Irena Papirniková ; ilustris B. Čermák]. - : PAPÍRNIKOVÁ, Irena : Budějovice : La Progreso, 1980. - [14] p. ; 30 cm 21103
64Sakeo - pri la japana trinkaĵo sakeo kaj ĝia produktado en la sake-farejo Izumibashi : http://www.eventoj.hu/steb
64Speisekarte Deutsch-Esperanto / dem Deutschen Hotel- und Gastwirtsgewerbe : Leipzig : Deutschen Esperanto-Bund E.V, 1915. - 40 p. ; 14x22 cm Manĝokarto. El la heredaĵo de Balkányi - 9316
64Sukcesa mamnutrado : Anna Löwenstein : Konsiloj por ĵusnaskintaj patrinoj
64Sukero, nutrado, kario / Renate kaj Walter Klag. - 2. korektita eldono. - : KLAG, Renate : Vieno : Esperanto-Info, 1988. - 16 p.; 22 cm. - (Verda Serio; 1.) Bibliogr.: 15. p. - 7873
64Supoj: Receptaro de elektitaj sudbohemiaj manĝoj : I.Pospíšilová, I. : j. 1979
64Taso da ovomaltino fortigas ankaŭ Vin / [A. Wander S. A.]. - : Bem : Fabrikejo de Dietaj Maltpreparaĵoj, [ca 1930]. - [8] p. : il.; 21 cm 8012
64Universala Kongreso de Esperanto, 17. (1925) (Genčve) Carte des mets = Manĝokarto. - : Genčve : Bureau International de 1'Espranto, 1925. - [5] p. ; 39 cm 21351
64Universala Kongreso de Esperanto, 21. (1929)(Budapest) = Esperantó Világkongresszus, 21. (1929)(Budapest) Manĝokarto = Étlap. : Budapesta Centra Ĝenerala Laktejo A.S. = Budapesti Központi Általános Tejcsamok RT. : Margitsziget. - Budapest: [Loka Kongresa Komitato], 1929. -3 p.; 51 cm - 21352
64Vikipedia kuirlibro - : http://www.eventoj.hu/steb
  
65Organizado de industriaj, trafikaj kaj komunikilaj uzinoj. Aĉetado. Anonco-aferoj. Aŭtomatigo. Deponado. Ekonomieco. Entreprena ekonomio. Entreprenaj formoj. Esploro de amasopinio. Financoj. Gvidado. Komerca klarigo. Komerca tekniko. Merkatado. Merkatesploro. Metodoj. Organizado de produktado. Organizaj formoj. Organizo de produktado kaj vendado. Planado de produktado. Produktokontrolado. Profitiveco. Raciigo. Reklamo. Reorganizado. Strukturo. Teknika disvolvo

Ipari, kereskedelmi, közlekedési üzemek vezetése és szervezése. Bevásárlás. Hírdetésügy. Automatizálás. Raktározás. Gazdaságosság. Üzemgazdaság. Vállalati formák. Közvéleménykutatás. Pénzügyek. Vezetés. Kereskedelmi felvilágosítás. Kereskedelmi technika. Marketing. Piackutatás. Módszerek. A gyártás szervezése. Szervezési formák. A termelés és az értékesítés megszervezése. Gyártástervezés. Gyártásellenőrzés. Jövedelmezőség. Racionalizálás. Reklám. Újjászervezés. Konstrukció. Műszaki fejlesztés
 

65Ikarus Karoserio- kaj Veturilfabriko (Budapest) Ikarus / [publikigis Ikarus Karoserio- kaj Veturilfabriko]. - : Budapest : MOGÜRT Aŭto-eksport entrepreno, [1966]. - [16] p. : il.; 28 cm Katalogo 20596
65Inkotermoj 2000; Oficialaj IĈK-reguloj por la interpreto de komercaj kondiĉoj : La mondvaste validaj reguloj de Internacia Ĉambro de Komerco pri kontraktoj, laŭ ĝisdata stato
65Instituto por Teknik-scienca Informado (Budapest) Kie statas la nuntempa tekniko? Kion produktas la avangardaj fabrikoj de 1'mondo? : Prospektarkivo / [de la Instituto por Teknik-scienca Informado]. - : Budapest: KGM MTTT Prospektustár, 1966. - [4] p. : il.; 19 cm 6869
65Interkultura komunikado - IKU98- : Koutny, Ilona : http://www.eventoj.hu/steb
65Komerca Vortaro en Esperanto : Kreuz, R.-Mazzolini, A. : j. 1927
65Komerca Vortaro Seslingva, D-En-F-It-Sp-Eo : Kreuz, R. : j. 1927
65Kommerzielle Korporationen des Auslandes über Esperanto / zusammengestellt von Franz J. Schade. - : Wien : V. Nova Tempo, [1923]. - 23 p. ; 20 cm 7851
65Kondensiĝaj problemoj en la kamentuboj ĉe gashejtado / A. Medgyes. - : MEDGYES Antal : Beograd : Internacia Scienca Asocio. Esperantista, 1975. - [14] p. : il. ; 22 cm Bibliogr.: [14] p. Aparta presaĵo el Scienca Revuo Vol. 26. No 3(113). 1975. p. 99-112 - 7834
65Kuba metodo de alfabetigo: sociaj sekvoj en Latinameriko kaj rolo de la amaskomunikiloj – IKU2008- : Gutiérrez González, Maritza : http://www.eventoj.hu/steb
65Letero pri la organizo de komercaj argentoj de AMWAY / [Bajáki Imre]. - : BAJÁKI Imre : [Kiskunfélegyháza] : [Bajáki], [1984]. - [2] p. : il.; 30 cm 20967
65Manekenoj kaj ni : Gilbert R. Ledon : Spertoj el 30-jara fabrikisteco de manekenoj
65Organiza Entrepreno ,,Struktura". - : Budapest : Organiza Entrepreno ,,Struktura", [197?]. - [2] p. ; 22 cm 9179
65Répertoire des Produits Industriels de la Meuse : Qui fait quoi? = Kiu faras kion? ... / [publ. red. F.X. Gilbert et al.]. - : Bar Le Duc : Cipas, [198?] 92 p.: il.; 29 cm Mozaj produktaĵoj sur la paĝoj: 18-21. Sur la p. 88. Frandu kun ni! / komp. kaj trad. Brion, Y. ISSN 0755-7078 - 20469
65Trios Kemia kaj Teknika Entrepreno, Budapest / Ladislao György. - : GYÖRGY László : Budapest: Szalay, [ca 1931]. - [2] p. ; 23 cm. Reklamo de la ledtinkturaĵo Trios 5537
  
651Oficejorganizado. Oficeja administrado. Oficeja instalado. Stenografado. Tajpado. Tradukado

Irodaszervezés. Irodai ügyvitel. Irodaberendezés. Gyorsírás. Gépírás. Fordítás
 

65150 modelaj leteroj pri komerca korespondado / tradukita de Paul Christaller. - : CHRISTALLER, Paul : Stuttgart: Wilhelm Violet, 1927. - 32 p.; 18 cm. - (Violets Schulhefte der Handelskorrespondenz) - 8082
651Aimé-paris-sistemo, : Lefebvre : j. 1921
651Aimé-paris-sistemo, : Schild, A. : j. 1933
651Al U.E.F. 34 rue de Chabrol, Paris 10. Francujo / M.H. Vermaas. - : Rotterdam : 1961. - 1 p.; 25 cm Letero, tajpite por pagi al Hamvai NF Hamvai János (Nov-Zelando) 20676
651Amatora iluziisto : Facilaj iluzioj fareblaj sen speciala aparato priskribitaj en Esperanta Stenografío Duployé-Flageul / de Magi Emalo. - : FLAGEUL, Pierre : Issy-les Moulineaŭ Seine : Eldonejo de Esperanta Stenografío, 1930. - 16 p.: il. ; 16 cm 6691
651AORO : Stenografío Internacia : Lemolibro por uzo en la lingvoj Esperanto, angla, franca, germana, rusa, hispana - : SPROTTE, Rudolf : Berlin : Möller kaj Borel, [ca 1910]. - 36 p.: il.; 14 cm 6344
651Az eszperantó és a gyorsírás a vasutak (közlekedés) szolgálatában - : Kovács Tódor : [Budapest] : Vasuti Évkönyv, 1929. - 30 p. ; 16 cm. Aparta presaĵo el "Vasuti Évkönyv" 1929. 889
651Bukedo : Elektitaj rakontoj skribitaj en Esperanta Stenografio Duployé-Flageul. - : FLAGEUL, Pierre : Issy-les Moulineaŭ Seine: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1933. - 16 p. : il. ; 16 cm 6692
651Ĉies internacia Esperanta stenografio, 1. parto : Korespondada skribo / Dyba. - : DYBA, Felix : Berlin : Dyba, [ca 1930]. - 14 p.; 17 cm 9243
651Duployé-sistemo stenografia, : Flageul : j. 1936
651Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio / de Delfi Dalmau. - : Dalmau, Delfi : Barcelona : [S.n.], 1961 (Barcelona : E. Moreno Medrano). - 15 p. : il. ; 15 cm 745
651Esperanta stenografio : Strezov, S. - Donev, N. : j. 1992
651Esperanta stenografio laŭ la sistemo de Gabelsberger - : Schramm, Albert : Wołfenbüttel : Heckners, 1910. - 18 p. ; 18 cm 3492
651Esperanta stenografio laŭ la sistemo de Gabelsberger / verkis Albert Schramm. - : SCHRAMM, Albert : 2. eld. - Wolfenbüttel: Heckner, 1921.- 18 p.; 19 cm Gabelsberger (stenogr.) 8416
651Esperanto : 500 komercaj frazoj - : Kreuz, Robert : Stuttgart : Wilhelm Violet, 1928. - 32 p. ; 16 cm. - (Violets Schulhefte der Handelskor-respondenz ; 16.) 1696
651Esperanto kaj stenografio : Diplomlaboro / de LíviaTorma. - : TORMA Lívia : Budapest: [Torma], 1985. - 15 p.; 30 cm Bibliogr. 15. p. - " C" ekzameno de HEA. Manuskripto, tajpita 21336
651Esperanto-Briefsvechsel für den Kaufmann : Leitfaden für den Gebrauch an den kaufmännischen Schulen und für den Selbstunterricht / herausgegeben von Max Butin und Friedrich Jahn. - : Butin, Max : Berlin : Esperanto-Verlag Ellersiek kaj Borel, 1923. -51 p. ; 18 cm. - (Deutsch-Esperanto-Bücherei ; Nr. 5.) 2156
651Esperanto-Leitfaden für den Kaufmann / nach Pitmans Commercial Esperanto von W. M. Page für Deutsche bearbeitet Max Butin. - : Butin, Max : Berlin ; Dresden : Esperanto-Verlag Ellersiek kaj Borel, 1926. - 63 p. ; 18 cm. - (Deutsch-Esperanto-Bücherei ; No. 8.) 2157
651Fariĝu stenografisto por praktike uzi Esperanton, por realigi la deziresprimon de la Komerca Konferenco : Alfabeto de la Esperanta Stenografo [!] - : FLAGEUL, Pierre : Issy-les Moulineaŭ Seine : Flageul, [1924]. - [8] p. ; 16 cm 6690
651Gabelsberger-sistemo : Christoffel-Schramm : jj. 1907, 1910, 1922
651Gáti István steganographiája, kapcsolatban a modern stenographiával A steganographianak I-ső könyve. A' Tachygraphia vagy szapora írás módja ... / Gáti István. - : VIKÁR Béla : 2. kiad. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1889. - 44, V p. 21 cm Kun portreto István Gáti. Kopiaĵo. 9703
651Gvidilo de l'profesoroj kaj de l'lernantoj : Konsiloj por la lernado de Esperanta Stenografio Duployé-Flageul kaj modela traduko de l'ekzercoj. - : FLAGEUL, Pierre : Issy, Seine : Eldonejo de Esper. Sten., 1933. - 16 p. ; 16 cm 6689
651Gyorsírási és gépírási útmutató / összeáll. Kökény Lajos. - : KÖKÉNY Lajos : Budapest: A Lipótvárosi Gyorsíró- és Gépíróiskola, 1939. - 52 p. ; 16 cm. - (Útmutató-Könyvtár ; 1. szára) 5987
651Gyorsírási gyakorló és diktálókönyv / szerkesztette Kökény Lajos. - : Budapest : Kökény, 1943 (Budapest : Neuwald ny.). - 128 p. ; 19 cm. - (Az egységes magyar gyorsírás könyvtára; 220. szám) 5932
651Internacia Ortografio bazita al la fundamenta Esperanto-literaturo kaj -sonaro, : Minell, A. : j. 1973
651Internacionalstenografio : Sistemo de stenografío internacia por ĉiuj lingvoj : Gvidilo en Esperanto / de F. de Kunovski. - : Kunovski, F. : 2. eld. - Duisburg : Instituto de Internacionalstenografio, [192?]. - 8p. 22 cm. 1693
651Intersteno-sistemo : Kunovski, F. de (1927): j. 1927
651Istpografio-sistemo : Hamann
651Kelkaj prozaj kaj poeziaj perloj / el diversaj lingvoj tradukitaj de L. Cogen ; skribitaj en stenografio Duployé-Flageul ; kun originalaj desegnaĵoj de Aĥileo Demaertelaere-Bentos. - : Issy-les-Moulineaŭ : Esperanta Stenografio, 1931. - 16 p. : il. ; 16 cm. 3776
651Komerca korespondo / kunmetis J. Borel. - : Borel, Jean : Berlin : Möller kaj Borel, [1911]. - 46 p. ; 14 cm. - (Esperanta Biblioteko Internacia ; 16.) 937
651Komerca korespondo / kunmetis J. Borel. - : Borel, Jean : 2. eld. - Berlin ; Dresden : Esperanto-Verlag El-lersiek kaj Borel, 1922. - 46 p. ; 14 cm. - (Espe-ranta Biblioteko Internacia ; No. 16.) 1219
651Komerca sekretario, La : Dokumentaro komerca / verkita de Johano Ros Sudriá. - : Ros Sudriá, Johano : Paris : librairie Hachette, 1905. - 48 p. ; 17 cm. Kunbindaĵo 2. 4307
651Komercaj leteroj / de C. A. Pruissen. - : PRUISSEN, C. A. : Heronsgate : The Esperanto Publishing Company, 1949. - 63 p. ; 18 cm - 5141
651Komercaj leteroj / de P. Berthelot kaj Ch. Lam-bert. - : Berthelot, Paul : 2. eld. - Parizo ; Londono : Librejo de Hachette, 1905. - 47 p. ; 17 cm. Kunbindaĵo 3. 4307
651Komercaj leteroj / de P. Berthelot kaj Ch. Lam-bert. - : Berthelot, Paul : 3. eld. - Paris : Librairie Hachette, 1908. - 47 p. ; 17 cm. - (Kolekto Esperanta, aprobita de Do Zamenhof.) 567
651Korespondu! : Letermodeloj / V. Benczik. -[ : Benczik, Vilmos : Budapest] : Hungara Esperanto-Junularo, 1967. -15 p. ; 14 cm 4150
651Kor-respondu Esperante = Skriv brev pĺ Esperanto / Inga Johansson, Ĺsa Sahlquist. - : JOHANSSON, Inga : Stockholm : Författarna och Posten, 1985. - 128 p. : il.; 18 cm ISBN 91 86376 01-2 5190
651Lemolibro de Esperanta stenografío laŭ sistemo Duployé - : FLAGEUL, Pierre : 4. eld. - Issy-les Moulineaŭ : Eldonejo de Esperanta Stenografío, 1932. - 16 p.; 21 cm. - (Esperanta Stenografio Duployé-Flageul - kolekto de Fluganta Skribilo) 6699
651Lernolibro de Esperanta stenografio : Unuiga sistemo Stolze-Schrey / verkis Frederiko Schneeberger. - : Schneeberger, Friedrich : Berlin : Esperanto Verlag Möller kaj Borel, [1905]. - 24 p. ; 21 cm. - (Kolekto Esperanta : Aprobita de Do Zamenhof.) 1628
651Lernolibro de la plej simpla kaj plej facila Esperanta stenografio - : Jakab Lajos : Budapest : Jakab, 1912 (Budapest : A. Zsiska). - 14 p. ; 17 cm. - (Internacia Esperanta Stenografia Biblioteko ; 1.) 1834
651Letters that bring business : Being practical business Letters / translated into Esperanto, with Key by J. C. O'Connor and P. D. Hugon. - Part 1. - : O'Connor, John Charles : London : Guilbert Pitman, 1907. - 46 fol. ; 17 cm. Dulingva. Kunbindaĵo 4. 4307
651Malgranda lernolibro de Esperanta stenografo [!] laŭ la sistemo Duployé - : FLAGEUL, Pierre : 3. eld. - Issy-les Moulineaŭ : [Flageul] Fluganta Skribilo, 1924. - 16 p. ; 16 cm. - (Esperanta Stenografío Duployé-Flageul: Kolekto de Fluganta Skribilo) 6686
651Neoglifoj, la monda skribo, : Batěk, A. S. : j. 1933
651Ni stenografas : Wingen, H. kaj W. : j. 19980
651Nova skribo, : Nio : j. 1976
651Originalstenografio por Esperanto : Sistemo Brabbée / verkita de Ewald Brabbée, Karl Haager. - : Brabbée, Ewald : Wien ; Leipzig : Fromme, 1929. - 32 p. : 15 cm. 3454
651Per Ahlberg - lernolibro de stenografio : Brauns : j. 1899
651Pitman-sistemo stenografia : Butler : j. 1914
651Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto = Lettres commerciales pratiąues / avec la traduction française en regard par J. C. O'Connor et D. P. Hugon. - : O'Connor, John Charles : Paris : Hachette, 1908. - 46 fol. ; 17 cm. Dulingva. Kunbindaĵo 1. 4307
651Radnai-stenografio : Mallonga prezento de la Esperanto-alfaro / en kunlaborado kun Adalberto Radnai - : Kökény Lajos : Budapest : Eldono de Radnai, 1928. - 8 p. : il. ; 22 cm. 681
651Rapido, : Wlton : j. 1927
651Sonosteno : Joseph Gamble : Prezento de "tre rapida, presebla, ĝenerala" stenografio por multaj lingvoj
651Stenografaj desegnoj: Ornamarto priskribita per Esperanta Stenografío Duployé-Flageul kun multaj modeloj. - : FLAGEUL, Pierre : Issy-les Moulineaŭ Seine: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1932. - 16 p. : il. ; 16 cm La verkisto estas Flageul, Pierre 6685
651Stenografio laŭ la sistemo de Melin / aranĝita por Esperanto de Otto A. Nilsson. - : Nilsson, Otto A. : Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, 1948. - 17 p. ; 21 cm. 1891
651Stolze-Schrey-sistemo, : Schneeberger - Stark : jj. 1904, 1906, 1926, 1936
651Systemübersicht der Anpassung der Deutschen Stenografie an die internationale Sprache ,,Esperanto" : (Kurzbezeichnung Esperanto-Stenografie) / bearbeitet von Otto Möller ; autographie Fritz Krausse ; herausgegeben von der Gesellschaft für Stenografie und Maschinenschreiben der DDR. - : Möller, Otto : Berlin : G.S.M., 1979. - 11 p. ; 20 cm Kopiaĵo. Adapto al Esperanto de la stenografio uzata en Germana DR
651Unesteno = Universala Esperanta Stenografio : Por instrui sin mem aŭ klasojn / Johannes Jakob Sturzenegger kaj Heinrich Matzinger. - : Sturzenegger, Johannes Jakob : Zürich : Eldonejo Mondo, lernolibra fako, cop. 1965. - 285 p. : il. ; 22 cm. 700
651Universala Skribo, : Halvelik, M. : j. 1966
  
654Amasinformado. Komunikado, organizo kaj uzino

Tömegtájékoztatás. A híradásügy szervezése és üzeme
 

65412-jara datreveno de Esperantaj elsendoj en radio Zagreb, La / Vlado Jurkovič. - : JURKOVIČ, Vlado : Jugoslavia Fervojisto, 1965. - [1] p.: il.; 30 cm. El la Jugoslavia Fervojist. - Zagreb, 1965. No. 95; 43. p. 21044
654Centjara estas la telefono en Hungario / Juhász Margit. - : JUHÁSZ Margit : [Vecsés] : Juhász, [1981?]. - 12 p. ; 30 cm Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite. 21312
654Direktoro de la USONA Nacia Scienca Fondaĵo respondis al Pola Sciencisto en Esperanto-Programo de la Voĉo de Ameriko, La. - : [Washington] : [Voĉo de Ameriko], 1960. - 2 p. ; 28 cm Waterman, Alan T. (direktoro) Grębecki, Andrzei (delegito de ISAE) 20944
654Esperanto en la Viena Radio / Karl Beckmann. - : BECKMANN, Karl : Vieno : Esperanto-Redakcio de ORF, 1985. - 20, [6] p.: il.; 29 cm 20430
654Esperanto kaj radio / de Walter Döhler. - : DÖHLER, Walter : Berlin: Deutscher Esperanto-Bund e. V.,1928. - 39 p. ; 21 cm. Kopiaĵo. Represo el ,,Das Esperanto ein Kulturfaktor", Band 8. - Kongreslibro de la Germana Esperanto Kongreso, 17. (1928) (Potsdam). 8206
654Evoluo de la telefonio, La / J.R.G. Isbrücker. - : Isbrücker, J.R.G. : Berlin : Rudolf Mosse, 1928. - 48 p., [14] t. : il. ; 17 cm. - (Biblioteko Tutmonda ; Noj 21-22.) 505
654Preskorektado : Resuma gvidlibreto / eldonita de Hertzs Bogtrykkeri. - : Kopenhago : Hertz, [193?]. - [11] p. ; 22 cm 3266
654Szeged és góckörzete telefonelőfizetőinek névsora 1984 / [Szegedi Postaigazgatóság]. - : Szeged : Postaigazgatóság, 1984. - 117 p. ; 28 cm. Paĝo. 116-117. Esperantlingvaj informoj pri telefonado. Entiu ĉi telefonlibro aperis unuafoje Esperanta teksto. 20822
654Verda stacio : Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka Radio / [redaktis Dalibor Chalupa kaj Jiři V. Šamla]. - : Brno : Radiojournal, [1937?]. - 78 p. : il. ; 21 cm. 2522
  
655Libroeldono. Librokommerco. Libropresado. Presejo

Könyvkiadás. Könyvkereskedelem. Könyvnyomtatás. Nyomdászat
 

655Centre de Dokumentation et d'Etude sur la Langue Intemationale (La Chaŭ-de-Fonds) Interlingvistika Libroservo de CDELI : Librolisto 2 (septembro 1973) / [publikigis Reinhard Haupenthal]. - : Dudweiler: Libroservo de CDELI Haupenthal, [1973]. - 4 p. ; 21 cm. 7682
655Esperantaj presliteroj / [de P. Corret]. - : CORRET, Pierre : Paris : Presa Esperantista Societo, [19??]. - 18 p.; 21 cm. El Lingvo Internacia. Kopiaĵo. 8168
655Kiadói, szerkesztési és könyvtechnikai ismeretek / Szabó Valéria. - : SZABÓ Valéria : [Budapest] : [Magyar Eszperantó Szövetség], [196?]. - 50 p. ; 29 cm. Noto por la kursoj pri arta tradukado ĉe HEA 20167
655Kiel kontribuaĵoj al la centjara jubileo de Esperanto : En 1987 aperas du aktualaj libroj prezentataj ĉi-sube. - : [Herzberg/Harz] : [Giessner], [1986?]. - [4] p. ; 22 cm Konigo de du libroj: La lastaj infanoj de Oldrovalo /de G. Pausewang; trad. Joachim Giessner. - La fratoj Leonkoro I de A. Lindgren ; tradukita de Kerstin Rohdin, prilaborita Joachim Giessner. 7344
655Lengyel Pál eszperantista nyomdász (1868-1932) / Szilágyi Mihály ; [előszó Máthé Árpád]. - : SZILÁGYI Mihály : Szekszárd : Szilágyi, 1988.-50 p. ;30 cm. Manuskripto tajpite. Antaŭparolo Esperanta, hungara. 20193
655Listo de libroj, eldonitaj en Bulgario en periodo ĝis 1944 en Esperanto = : Bulgarski knigi 1878-1944. Tom VI. Copija 1983. p. 348-351. ; 30 cm. 20373
655Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag = Eldonejo de sankta Hermagoro (Klagenfurt) Eldonejo, kiu ligas popolojn, kulturojn kaj lingvojn ... /Mohorjeva založba - : Hermagoras Verlag. - Klagenfurt : Mohorjeva, 1992. - [6] p.: il.; 21 cm. Slovenujo. Oslak, Vinko (esp. verk.) 7924
655Populara Esperanto-Biblioteko, La : Rekomendoj / Brita Esperantista Asocio. - : London : BEA, [ca 1933]. - 2 fol.: il.; 20 cm .Kopiaĵo. 5173
655Provizora listo de libroj en Esperanto eldonitaj en Bulgario ĝis 1944 / [kompilis Paulina Lazarova]. - : LAZAROVA, Paulina : [Sofia] : [Lazarova], [1984]. - 3 p. ; 30 cm. Tajpita. 20389
  
656Trafiko. Liverad-organizado. Poŝto.

Közlekedés. A szállítás és a forgalom szervezése. Postaügy

656150a datreveno de la fervoja trafiko sur la teritorio de Ĉeĥoslovakio, : TOMÍŠEK, Jindřich: AEST88
656Adalékok a magyarországi vasutasok 1917-1918-as háborúellenes tömegmozgalmainak történetéhez II. / Gadanecz Béla. - : GADANECZ Béla : [Budapest]: KÖZDOK, 1980. - 299-325. p.: il.; 29 cm. Aparta represo el lajarlibro "Vasuti Tud. Kut. Int. ", 1979. 5610
656AFEF-Bulteno Red. Leopold Patek. : Kiadó: Aŭstria Fervoja Esperanto-Federacio. A-1103 WIEN pf.117.
656Alpa transit trafiko : Historio - nuntempo - problemoj - solvoj / Friedrich Tschom. - : TSCHOM, Friedrich : Krems a.d. Donau : Aŭstria Fervojista E-o Asocio, 1994. - 18, 5 p., 24 bildoj; 30 cm. Fakprelego. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 46. (1994) (Krems a.d. Donau) - 21176
656Aŭtomatiza sistemo de ranĝodeklivoj "KOMPAS" sub kondiĉoj de elektra trakcio, : CHRDLE, Petr: AEST88
656Aŭtomatizado de ranĝostacioj, : KOVÁŘ, Ladislav: AEST78
656Az eszperantó mozgalom a vasút szolgálatában. - : [Budapest] : Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete [1947]. - 104-109. p. ; 20 cm Eltiraĵo el la raporto de la Landa Centro de Libera Sindikato de Hungaraj Fervojistoj kaj Ŝipistoj la farita laboro en 1946, trovebla en la biblioteko de Trafika Muzeo. 6115
656Congressus Eucharisticus Internationalis, 34. (1938) (Budapest) = Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, 34. (1938)(Budapest) Postai tájékoztató : XXXIV Congressus Eucharisticus Intemationalis Budapest 25-29 maii 1938. - : Budapest: M. kir. Posta, 1938. - [16] p. ; 23 cm. Plurlingva. 5773
656DEFA Bulteno, Red. Lene Niemann. : Kiadó: Dana Esperantista Fervojista Asocio. DK-3000 HELSINGOR Edvard Munchesvej 9.
656Diagnoza aparato por trakforkoj - priskribo de elektronika instrumento ĉe Hungaraj Ŝtataj : Fervojoj http://www.eventoj.hu/steb
656DSB-plano 2000 - aŭ kiel malgrandigi Danion?, : NIEMANN, Jan: AEST88
656Ekonomičnost prevoza robe u kontenerima = Ekonomieco de transporto de varoj en konteneroj ; [tradukis Josip Zupanić]. - : Sredić, Gvozden : Beograd : Jugoslavia Asocio de Fervojistoj Esperantistoj, [1973?]. - 39 p. : il. ; 14x21 cm 2282
656Eksterordinaraj transportoj: Planado helpe de komputero / verkinto G. Thuesen. - : THUESEN, G. : Kopenhago : [Thuesen], 1985. - 9 p. : il.; 30 cm + Resumo. Fakprelego okaze de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreso. 37. (1985)(Vejle) - 20420
656Esperantaj poŝtstampoj : Provkatalogo / [prilaboris E. Saget kaj A. Wenclewski] ; [redaktis L. Kosieniak]. - : Saget, E. : Varsovio : Ełdonaĵo de Pola Esperanto-Asocio, 1965. - 48 p. ; 19 cm 1472
656Esperanto Fervojisto, : Red. G. Mazaud F-36000 CHATEAUROŬ 322 ave. de la Chátre.
656Esperanto kaj fervojo, : CHRDLE, Petr: AEST88
656Esperanto markoj : Katalogo pri porokazaj : Glumarkoj kaj poŝtmarkoj / komp. de Reinhold Jensen. - : Silkeborg : Nova Espero, 1962. - 58, [36] 1. ; 32 cm. Kopiaĵo. Jensen, Reinhold. 21457
656Esperanto na JŽ : Razvoj, suština, i zadaci esperantskog pokreta medđu jugoslovenskim železničarima / Gvozden Sredić. 3. izd. - : SREDIĆ, Gvozden : Beograd : JAFE, 1985. - 31 p.; 20 cm. - 6087
656Evoluo de la hungara trafiko ĝis la 1100-jara datreveno de la patrujo kupado, La : Historio, aŭtovojoj, urba trafíko, fervojo : Fakprelego - : HALÁSZ József : [Pécs]: IFEF, 1995.-27 p., 16 bild. : il. ; 30 cm. Okazis en la Internacia Fervojista Esperanto Kongreso, 47. (1995)(Pécs). 21269
656Evoluo de la trafíko kaj ĝia polucio, La / [aŭtoroj] Ĥristo Marinov, Anna Székely. - : MARINOV, Ĥristo : Sofío : Fervojista kaj Ekologia Sekcioj de BEA, 1984. - 185 p. : il.; 20 cm - 5634
656Faktoj pri internaciaj rilatoj kaj kiel Esperanto povus plibonigi ilin, : GIESSNER, Joachim: AEST88
656Ferbetonŝpaloj sub trakforkoj. = : PHERSY, Ferenc: Hungara Fervojista Mondo 1908:44
656Feria trajno por biciklistoj - : LEEUWEN, W. L. van : [Amsterdam]: [Fervojista Esperantista Rondo Nederlanda], 1986.-2 p. ; 29 cm - 20514
656Fervoja balasto, La - teorio, kalkulado kaj konstruado- : Halász, József : http://www.eventoj.hu/steb
656Fervoja terminaro en Esperanto. : RITTERSPACH, Gernoi: FR Germanio: Ternminara Komisiono de IFEF, 1989. 227p. - Suplemento al 6-lingva Lexique général des termes ferroviaries. Chur: UIC, 1988.
656Fervoja terminaro en Esperanto. Suplemento al Lexique général des termes ferroviaries (UIC). Esperanto-hungara. Budapest: MESZ VSZ, 1992. 165p. - : SZEGEDI Mihály red.: Eszperantó-magyar vasúti szakszótár. Szerk. az IFEF Vasúti szakszótára alapján a MESZ Vasutas Szakoszlály Szótárbizottsága.
656Fervojfakaj kajeroj n-roj de 1 ĝis 15. - : http://www.eventoj.hu/steb
656Fervojista Esperantista Rondo Nederlanda /F.E.R.N./: Historio de F.E.R.N. 1946-1971. / [kompilis J. J. Labordus]. - : LABORDUS, J. J. : Utrecht: [FERN], 1971.- 13 p. ; 30 cm - 20348
656Fervojista Esperanto-Societo 35-jariĝo, 1954-1989 / [eldonis Zagreba Esperanto-Ligo kaj Fervojista Esperanto-Societo Zagreb] ; [respondeca redaktoro Radenko Milošević]. - : Zagreb : Zagreba Esperanto-Ligo : Fervojista Esperanto-Societo, 1989. - 32 p.; 15 cm. - (Serio : Historio ; No 1.) 7311
656Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) A Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosztály Vezetőségének jelentése 1963. évi munkájáról. - : Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1963. - 16 p. ; 31 cm. 20347
656Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) A Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosztályának 1979. évi munkaterve. - : Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1979.- 12 p. ; 30 cm. 20343
656Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) Beszámoló a Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szak-osztálya éves munkaülésére : 1979. I. 21. - : [Budapest] : [Vasutas Szakosztály], [1979]. - 18 p. ; 30 cm 20345
656Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) Jelentés a Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosz-tályának 1967. évi tevékenységéről. - : Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1968. - 6 p.; 30 cm. 20342
656Filateliâ SSSR: nauĉno-populânyj illüstrirovannyj ĵurnal / hl. redaktor I. V. Ĉehov. - 1. 1980. - : Moskva : Central'noe Filatelistiĉeskoe Agentstvo, 1980. - 64 p. : il.; 23 cm. ISSN 0130-5689. Moskva Olimpiada-80. - Esperanto âzyk druĵby /A. Dobin, kiu dediĉis al K. Fajszi. 5920
656Glumarkoj: Porokazaj kaj sigelmarkoj - : RADNAI Vilmos : Budapest: Radnai, 1991. - 151 p. : il.; 29 cm I. volumo - 20365
656Historio de Dana Esperantista Fervojista Asocio, La, 1948-1973 / [kompilinto Ingvard Lensing]. - : KENSING, Ingvard : Arhaus: DEFA, 1973. - 24 p., aldonoj 32 : il.; 21 cm. 5629
656Historio de la fervoj-direkcio en Olomouc kaj la Esperanto-movado, La - : SVOBODA, František: AEST88
656Historio de la Fervojista Esperanto-Movado : 1908-1968 / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - : Amsterdam : IFEF, 1968. - 40 p. : il. ; 20 cm 1940
656Historio de la K.L.M., La / [eldonis la gazetara servo de la K.L.M.]. - : [Amsterdam] : K.L.M., 1949. - 12 p. ; 21 cm 3815
656Hungara Fervojista Mondo (kvaron jara) Red. István Gulyás. : Kiadó: MESZ Vasutas Szakosztálya H-1378 BUDAPEST pf.7.
656Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) : [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1990. - 18 p. : il. ; 17 cm. 7225
656Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) - : [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1988. - 18 p.: il.; 17 cm. 7221
656Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) - : [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1989. - 18 p. : il.; 17 cm. 7197
656Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) - : [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. - Budapest: MÁV, 1987. - 14 p. : il.; 17 cm. 7220
656Indikoj pri MÁV (Hungaraj Ŝtatfervojoj) - : [eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: Ĝeneraldirekcio de MÁV, 1986. - [16] p. : il. ; 15 cm. 6609
656Informoj pri la situacio de la E-movado inter la fervojistoj en la socialismaj landoj : Por la 14-a konsultiĝo de SLEOJ - : Centra Fervojista Fako de HEA, 1981. - 6 p.; 30 cm. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. 20275
656Instrusistemo por direktistoj de la civila aerotrafiko - : DÉRI, Gábor - HOSSZÚ, Péter - DARVAS, Péter: AEST81
656Interfrigo; Internacia transporta merkato de facile pereemaj varoj : G. Sredić
656Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
656Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) Statuto kaj regularoj / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - : IFEF, [1989]. - 32 p.; 21 cm Validas ekde: la 1-a de januaro 1990 por ĉiuj IFEF-membroj. 7261
656Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Historio 1909-1984 / [de la] Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - : [Amsterdam] : IFEF, [1984]. - 80 p. : il. ; 21 cm + aldonajo : Kongresaj insignoj 1949-1984. - 1 p. ; 42x29 cm. 6453
656Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Statuto kaj regularoj de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, valida ekde la 1-a de januaro 1973. - : [Bern] : IFEF, [1972].-40 p. ; 21 cm. 7596
656Internacia Fervojisto, Red. E. Henning Olsen. : Kiadó: IFEF. DK-A700 NAESTVED Aderupvej 182
656Internacia Filatelista Federacio. Kongreso, 48. (1979) (Sofia) Tutmonda Filatelista Ekspozicio: Informa bulteno / Panajot Kurdalanov. - : [Sofia] : [Organiza Komitato], [1978]. - 2 p.; 30 cm. Filaserdika '79. 20382
656Internacia transporta merkato de facile pereemaj varoj, komuna aktiveco de eŭropaj fervojoj en kadro de la societo INTEFRIGO : Fakprelego ... / Gvozden Sredić. - : SREDIĈ, Gvozden : Beograd ; Skopje : Unuiĝo de Jugoslaviaj Fervojoj, 1986. - 23 p.: il.; 20 cm. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (1986)(Skopje) - 6085
656Internaciaj konvencioj pri fervojaj person-, pakaĵ- kaj fretaĵtrafikoj / tradukis J. Rebiček - : Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1930. - 251 p. : il. ; 16x20 cm 2115
656Itala Fervojisto, Red. Claudio Pavesi. : Kiadó: Itala Fervojista Esperanto-Asocio. I-40124 BOLOGNA Via de' Poeti 5/2.
656Katalogo de Esperanto-poŝtstampoj, 1983 / [kompilanto, redaktoro Rudolf Burmeister]. - : BURMEISTER, Rudolf : [Solna, S.] : [Karl-Marx-Stadt, DDR]: ELF : AREK, [ca 1986]. - 27 p. ; 21 cm Esperanto Ligo Filatelista Amika rondo de Esperantaj-kolektantoj. 6294
656Katalogo de hungarlandaj Esperantaj poŝtstampoj - : RADNAI Vilmos : Budapest; Dunaharaszti: Radnai, 1987. - 21 p.; il. ; 20 cm. - 6775
656Katalogo de hungarlandaj Esperantaj poŝtstampoj : En originalaj grandecoj / kompilis Vilmos Radnai. - : RADNAI Vilmos : 2a ampleksigita eldono. - Budapest; Dunaharaszti : [Radnai Vilmos], 1990 (Budapest: Gábor Belovári). - 62 p.: il.; 21 cm - 7260
656Katalogo de oficialaj poŝtaĵoj kun Esperanta teksto : Kovertoj, kartoj, markoj / G. Saget. - : SAGET, Georges : Paris : La Interligilo, [ca 1946]. - 16 p.: il.; 24 cm Speciala eldono de IFEK= Internacia Filatela Esperanto-Klubo - 6851
656Katalogo pri Poŝtaj Esperanto Stampoj - : Burmeister, R. : 3. prilab. eld. - Karl-Marx-Stadt : Burmeister, 1978. - 23 p. ; 21 cm 3267
656Kelkaj rimarkoj al problemaro de progresaj transportsistemoj - : FEIFIČOVÁ, Magdaléna: AEST88
656Kiel elkrei fílatelan ekspozicion je la temo Esperanto - : VÁŇA, Vladimír : [Valtice] : Esperanto Sekce Komise námetové filatelie, [1977]. - 19 p. ; 21 cm - 6877
656Kolekto de fakaj artikoloj – en la gazeto "Itala Fervojisto" inter 2000-2009 : http://www.eventoj.hu/steb
656Komuna internacia tarifo por la transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (TCV): Kajero 1: Ĝeneralaj transport-kondiĉoj / [esperantígis Nils Gösta Narvala]. - : [Helsinki]: Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, 1977. - 32 p. ; 30 cm. 20349
656Komunaj ekspedreguloj por la Internacia Fervoja Pasager- kaj Pakaĵtrafikoj (I.E.P.): Aplikebla de post la 1-a de oktobro 1938 / Internacia Fervoja Transportkomitato. - : [Internacia Fervoja Transportkomitato], 1938. - 19 p.; 29 cm. Stencilita. 20197
656Konciza katalogo de Esperanto-poŝtmarkoj / [enkondukis E. Paesmans] ; eldonis ,,La Verda Stelo". - : Antverpeno : ,,La Verda Stelo", 1979. - 8 p. ; 15 cm. Du folioj ne broŝuritaj. 3268
656Koninklijke Luchtvaart Maatschappij : (Amsterdam)
656Konvencio pri distribuo de kompensoj kaj repagoj en la internacia fervoja pasaĝer- kaj pakaĵtrafíko (I.R.P.) : Aplikebla de post la 1-a de oktobro 1928. / Internacia Fervoja Transportkomitato. - : Internacia Fervoja Transport-komitato, 1928. - 6 p.; 30 cm. Aldono IV - (7-17. p.). Stencilita - 20195
656Közlekedési és hírközlési dolgozók részvétele a KMP megszervezésében, s a munkáshatalomért folytatott harcában / Gadanecz Béla. - : GADANECZ Béla : Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1978. - 126 p. : il.; 18 cm. Rajczi Rezső. - Robicsek Pál. - Hámán Kató. 5672
656La kultura kaj ekonomia integrado de la homaro en la historio de la trafika kaj fervoja teknika evoluo : Faka prelego dum la 51-a U.K. de Esperanto okaze de la fervojista fakkunveno de IFEF / [verkita de Vince Mészáros] ; [tradukita de Lajos Kökény]. - : Mészáros Vince : [Budapest] : [Mészáros V.], [1966]. - 14 p. ; 21 cm 2885
656Magyar Eszperantó Szövetség Központi Vasutas Szakcsoportja (Budapest) A vezetőség beszámolója 1981-85 között végzett munkáról / a MESZ Központi Vasutas Szakcsoportja. - : Budapest : MESZ K. V. Sz., 1985. - 11 p. ; 21 cm - 6352
656Manlibro pri transporto de fluidaĵoj : J. Manceau : Pri likvaĵoj kaj gasoj
656Man-libro pri transporto de fluidaĵoj, 1973. Recenzo. A. Blondeaŭ. , : Manceau, J. : Scienca Revuo, 1976, 2/3
656Memorandum über eine grundlegende Vereinfachung im internationalen Verkehr durch die Verwendung von zweisprachigen Dokumenten = Memorando pri fundamenta plisimpligo en internacia trafiko per uzado de dulingvaj dokumentoj / [de Artur Bormann]. - : BORMANN, Artur : Bielefeld : [Germana Esperanto-Asocio], 1950. - 9 p. ; 30 cm + 8 ald. 20304
656Merkato de trafíkservoj, La: Priskribo de la trafiko / Wemer Bormann. - : BORMANN, Wemer : Hamburg : Bormann, 1992. - 72 p. ; 21 cm. - (AIS-Teksto; 101.). Bibliogr.: 71-72. p. Studmaterialo por kurso dum la Universitata Semajno, 11. (1992) (San-Marino). 8450
656Nord-suda Metroo trafikas ĝis la urbocentro de Újpest, La = : BÁCSKAI, István: Hungara Fervojista Mondo 1990:62
656Nuna stato kaj perspektivo de la evoluo de ĉina fervojo
656Nürnberg : Jubilea ekspozicio 150 jarojn ferojoj en Germanio / [Teksto U. Kraft ; tradukis A. Wollbacher, A. Grötzner] ; la tekston kompilis kaj tradukis A. Hartwig. - : Nürnberg : Esperanto Gruppe Nürnberg, 1985. - [4], 12 p.; 30, 21 cm - 21376
656Organizo, funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj. = : GIESSNER, Joachim: Hungara Fervojista Mondo 1990:40
656Pend-telfero al Lomnicky stit. , La = : FEIFIČOVÁ, Magdalena: Hungara Fervojista Mondo 1990:24
656Per elektra trakcio inter Budapest kaj Kaposvár. = : PATAY, János: Hungara Fervojista Mondo 1989:8
656Pionirfervojo en Budapest. - : Budapest : MÁV, [1966]. -[8]p. : il. ;21 cm Eldonita okaze de la 51-a UK en Budapeŝto 1966 Informilo Universala Kongreso de Esperanto, 51. (1966)(Budapest) - 6443
656Pionirfervojo en Budapeŝto. - : Budapest: MÁV Jegynyomda, 1962. - [8] p. : il. ; 22 cm. Eldonita okaze de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreso, 14. (1962)(Budapest) Fervojo por infanoj - 7188
656Pligrandigo de la ranĝadkapacito per teknologio-ŝanĝo. = : SZEKERES, Ludoviko: Hungara Fervojista Mondo 1991:31
656Por la honoro de nia lando : Pledo por aviado super la militpensado ; el nederlanda lingvo tradukis P. W. van Sijn. - : Viruly, A. : Rotterdam : D. van Sijn kaj Zonen, [ca 1937]. - 22 p. : il. ; 19 cm. 2091
656Poŝtmarkoj de la Ĉina Popola Respubliko / kompilita de la Ĉina Filatela Kompanio. - : Pekino : Ĉina Esperanto-Ligo, 1959. - 88 p. : il. ; 27 cm. 1790
656Pri la prezenta Stando di Frigorizo-Transporto en Ameriko : Originala artiklo en Ido - : MacPIKE, E. F. : München : Internaciona Pioniro, [ca 191?]. - 8 p. ; 22 cm 5223
656Pri la renversita vagonaro en Orientnorda Japanio. - : Macukaŭa : Toyonaka : Esperanto-Tusinsya, 1954. - 15 p. ; 18 cm 1316
656Priručnik za konverzaciju, za osoblje koje prati vozove sa prevozom putnika, radi lakšeg sporazumevanja s inostranim putnicima / [priredili Vojislav Radović, Boško Radovanović, Gvozden Sredić] ; [urednik Milan Krković]. - : Beograd : Zavod za novinsko-izdavaćku i propagandnu delatnost JŽ, 1965. - 38 p.; 20 cm. - 7654
656Propono por unuecaj laŭtparolilaj anoncoj en internacia pasaĝera trafiko - : HOFFMANN, Heinz: AEST81
656Reformado de la strukturoj de la francaj fervojoj : Faka prelegeto / verkis Garret, Andre. - : GARRET, Andre : Gagny : [Garret], [ca. 1971]. -4 p. ;30 cm. Aldono : 3 pecoj (unu landa mapo. - 41, 5x42 cm, faldite). Francujo. 20321
656Renovigita stacidomo en Füzesabony. = : HALÁSZ, József: Hungara Fervojista Mondo 1990:58
656Resumo de provkatalogo pri Esperantaj poŝtstampoj, uzitaj en la tuta mondo / la kompletan esperantlingvan katalogon verkis W. Simon kaj G. Saget. - : Wien : Int. Esperanto-Muzeo, 1954. - 12 p. ; 20 cm. - (Eldonaĵoj de Int. Esperanto-Muzeo ; 2.). 1800
656Sameca konvencio inter fervojaj administracioj pri Internacia Fervoja Fretaĵtrafiko (S.K.F.): Aplikebla de post la 1-a de aprilo 1932 / Internacia Fervoja Transportkomitato. - : Internacia Fervoja Transportkomitato. 1932. - 20 p. ; 30 cm + Modelo V. ([6] p.). Stencilita - 20196
656Santos-Dumont : La aerpioniro ; [esperantigis Maria do Amaral Malheiro]. - : Brigole, Alexandre : Rio de Janeiro : Ministerio por Eksterlandaj Aferoj, 1945. - 30 p. : U. ; 23 cm 1548
656Sínek országokat kötnek össze ..., A / Bácskai István. - : BÁCSKAI István : Budapest: Magyar Eszperantó Szövetség Központí Vasutas Szakcsoportja, 1981. - 8 p.; 30 cm. Elektaĵo el jarlibro "Világ és Nyelv", 1980. 20153
656Situacio kaj evoluo..., La = : GULYÁS, István: Hungara Fervojista Mondo 1908:50
656Skizo pri signalsistemo de ĈSD, DR kaj PKP - : POLÁK, Zdeněk: AEST88
656Stato kaj perspektivo de disvolvo de la fervoja transporto en P. R. Bulgario; [tradukis Georgi Dolapĉiev]. - : SINIGEROV, Rad : [Sofia]: LKK de 36-a IFEF kongreso, 1984. - 14 p. ; 21 cm Fakprelego dum la kongreso - 5663
656Statuto, Ĝenerala regularo, Kongresa regularo / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - : IFEF, [cal966]. - 16 p. ; 21 cm 2002
656Széchenyi Muzeofervojo en Nagycenk. - : [Sopron] : [La Gastigadservo de GySEV], [196?]. - [2] p. : il. ; 30 cm Nagycenk (Hungario) - 20037
656Tájékoztató az 1979. évi Országos Vasutas Eszperantó Találkozóról - : HALÁSZ József : Miskolc : [Loka Esperanto Grupo], 1979. - 3 p.; 30 cm. Stencilita. 20339
656Taskoj de la fervojaj kuracistoj, La. = : FERENCZY, Imre: Hungara Fervojista Mondo 1990:53
656Tra tuta Danlando / Danaj Ŝtatfervojoj. - : [Kopenhago?] : [Danaj Ŝtatfervojoj], [196?]. - [4] p. : il.; 15 cm. Kun mapo. - 7118
656Trafiko kaj la medio - Novaj trajnoj por la urbofervojo (S-Bahn) Berlin - : MEINEL, Achim: AEST88
656Tramista Heroldo : 30 jaraĝa estas nia Esperanto Fakrondo / eldonas Tramista Esperanto Fakrondo, Budapest. - : Budapest: Tramista Esp. Fakrondo, [ca 1958]. -14 p.; 21 cm - 5254
656Traokupiteco laŭ la enveturtempo de trajno en stacion - : SEKEREŜ, Ludoviko: AEST88
656Universala leterafranko : Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio Krakow (11-18 Aŭgusto 1912) / verkis Araold Behrendt. - : Dijono : Laborista Kooperativa Presejo, [1912]. - 16 p. ; 16 cm. Universala Esperanto-Asocio. Kongreso, 3. (1912) (Krakow). 7910
656Universala poŝtmarko : Raporto al la kvara kongreso de Universala Esperanto-Asocio / verkis Arnold Behrendt. - : Behrendt, Arnold : Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1913. - 12 p. ; 16 cm 2484
656Unuecaj reguloj por kontrakto pri la internacia fervoja transporto de varoj (CIM). Aldono B al Konvencio pri la internacia fervoja trafiko (COTIF). El la germana trad. Wilhelm Barnickel. : GEFA, 1990. 92p.
656Veturrezisto ĉe fervojo - : KOVÁŘ, Ladislav: AEST88
656Vizitu Japanujon : La lando de gusto, gracio kaj koloro. - : [Tokio]: Ministrejo de Japana Ŝtatfervojo, [ca 1935]. - 19 p. : il.; 23 cm. 5474
656Zsebmenetrend : A debreceni vasutigazgatóság menetrendkivonata : Érvényes 1978. május 28-tól / kiadja MÁV Debreceni Igazgatóság Forgalmi osztály. - : Debrecen : MÁV Igazgatóság, 1978. - 80 p. ; 10x13 cm. Sur la p. 25. anonco pri Esperanto-kurso. 630
  
656.07Vojaĝoficejoj. Turismaj oficejoj
Utazási irodák. Turisztikai hivatalok
656.07Esperanto-Sekcio de Junulara kaj Studenta Vojaĝoficejo Express (Budapest) Programo de niaj Esperanto-aranĝoj en la jaro 1987. - : Budapest: Express, [1986]. - 7 p.; 30 cm - 20174
656.07ESPERANTOTUR, Buroo de Esperanto-turismo (Bydgoszcz) Buroo de Esperanto-turismo ,,Esperantotur" : [Hotelo en Bydgoszcz]. - : Bydgoszcz : ,,Esperantotur", [198?]. - [4] p.: il.; 21 cm. Bildoj pri la hotelo. Supl. Invitilo al kristana kunveno en junio 1992 - 7444
656.07Gastama Hungario 1985 / [kompilis Margit Evva]; [kiadja a Magyar Eszperantó Szövetség Kiadói és Propaganda Osztálya]. - : Budapest: MESZ, 1984. - 26 p.: il.; 19 cm. Hungario. 6054
656.07Gastama Hungario '88 / [kompilis Margit Evva] ; [kiadja az Express Utazási Iroda Eszperantó Szekciója]. - : Budapest, Express, 1987. - 16 p. : il.; 20 cm. Hungario. 6705
656.07Gastama Hungario '90 / [kompilis Elizabeta Gombkötő]. - : Budapest: Vojaĝoficejo ,,Express" Esperanto Sekcio, 1989. - 7 p.: il.; 20 cm. Hungario. 7076
656.07Hungario tourist information / [respondeca eldonanto Vera Vadas]. - : Budapest: Hungara Turisma Oficejo, 1987. - 14 p.; 20 cm 7222
656.07Hungario tourist information, 1987 / [red. Judit Várkonyi]. - : [Budapest] : Turisma Propaganda kaj Eldona Entrepreno, [1986]. -14p. :il.; 18 cm. 6630
656.07Internacia Simpozio de ,,Monda Turismo", 10. (1994) (Bydgoszcz) 10a Internacia Simpozio de ,,Monda Turismo" : Tagoj de Bydgoszcz. - : Bydgoszcz: Centra Oficejo kaj Turisma Servo ,,Esperantotur", 1994. - [14] p. ; 22 cm. Monda Turismo : Asocio por faciligo de la Internacia Turismo. Prospektoj. 8405
656.07Internaciaj Esperanto-aranĝoj en Pollando en 1987 - la jubilea jaro de Esperanto : Itinero je la nomo de Ludoviko Zamenhof / [redaktinto Tomasz Jan Kudrewicz]. - : Bydgoszcz : Monda Turismo, 1987. - XVI p. : il. ; 20 cm. Turisma Esperanto-Kalendaro, 1987. 6669
656.07Konferenco de Monda Turismo (Bydgoszcz). Invitilo : 12-aj Esperantaj tagoj de Bydgoszcz 1987 julio 18-25. - : Bydgoszcz : Pola Esperanto-Asocio, 1987. - [4] p.; 20 cm. Programo. - 7a Ĝenerala Konferenco de ,,Monda Turismo". - 3a Internacia Simpozio ,,Esperanto en Turismo". - Ĉe-seminarioj kaj Ĉe-kurso. 6948
656.07Konferenco de Monda Turismo (Bydgoszcz). Invitilo : 9 Esperantaj tagoj de Bydgoszcz 3-10 junio 1984. - : Bydgoszcz : Pola Esperanto-Asocio, 1984. - [4] p.; 22 cm. Programo. Monda Turismo (Bydgoszcz). 7227
656.07Konkurso, 1988 : Monda Turismo Esperanto / [de L. Bruyne]. - : BRUYNE, L. de : Bydgoszcz: Estraro de MondaTurismo, [1987]. - [4] p. ; 22 cm - 7306
656.07Monda Turismo (Bydgoszcz). Monda Turismo : Asocio por faciligo de la internacia turismo per la aplikado de Esperanto / [de] Andrzej Grzębowski. - : Bydgoszcz : [Turisma Servo de Monda Turismo], 1988. - [4] p. ; 22 cm. Adresaro de landaj reprezentantoj de Monda Turismo. 7241
656.07Norddeutscher Lloyd Bremen. - : [Bremen]: [Norddeutscher Lloyd], [1933]. - [8] p. : il. ; 21 cm. Vojaĝprogramoj. 6449
656.07Ofertoj pri la hungarlandaj Esperanto aranĝoj en la jaro 1987 kaj aliaj informoj. - : Budapest: Esperanto Sekcio de Vojaĝoficejo EXPRESS, 1986. - 11 p. ; 30 cm. Esperanto Sekcio de Junulara kaj Studenta Vojaĝoficejo EXPRESS (Budapest). 20697
656.07Raporto pri la konferenco de Monda Turismo : Seminario sub aŭspicio de UEA ,,Esperanto en turismo" : Inowroclaw 9. 08. 1975. / [red.] Andrzej Grzębowski. - : Bydgoszcz : Monda Turismo, 1975. - 8 p. ; 21 cm. Monda Turismo (Bydgoszcz). 5427
656.07Turisma Servo de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) ,,Espertur" : Turisma Servo de HEA : MESZ Turisztikai Szolgálata/ [eldonis ,,Espertur"]. - : Budapest: ,,Esperantur", 1990. -4 p. ;23cm. Hungara Esperanto-Asocio - Magyar Eszperantó Szövetség. 7313
656.07Turisma Servo de Monda Turismo (Bydgoszcz) ,,Esperantotur" Turisma Servo de Monda Turismo : Internacia programo 1985. - : Bydgoszcz : Esperantotur, 1985. - 16 p. ; 20 cm. 7235
656.07Turisma Servo de Monda Turismo (Bydgoszcz) Esperantotur : 1984 : kursoj, ferioj, kongresoj, ekskursoj, vojaĝoj. - : Bydgoszcz : Turisma Servo, 1984. - [32] p.; 15 cm. 8472
656.07Turismaj aranĝoj tutmonde' 88 / [kiadja Magyar Eszperantó Szövetség] ; [összeállította Bebesi József]. - : Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, [1988]. - 34 p. : il.; 23 cm. Hungare kaj Esperante. 6799
656.07Vizitu Bydgoszcz / Buroo de Esperanto-Turismo ,,Esperantotur". - : Bydgoszcz : Esperantotur, [1989]. - 12 p. : il.; 20 cm. Programoj por 1989. Monda Turismo (Bydgoszcz). 6808
656.07Vizitu Pollandon : Tutjara propono / Buroo de Esperanto-Turismo ,,Esperantotur". - : Bydgoszcz : ,,Esperantotur" [1987]. - [4] p. ; 21 cm. Pollando. 6885
656.07Vizitu Pollandon, ankaŭ en la jaro 1988 / [,,Buroo de Esperanto-Turismo Esperantotur"] - : Bydgoszcz : ,,Esperantotur", [1988]. - 16 p. ; 21 cm. Pollando. 7089
656.07Vojaĝoficejo Coophotels-Esperanto. - Budapest : Vojaĝofícejo Coophotels-Esperanto, [1988]. - 7 p.; 23 cm. Programo. 7217
  
656.2Kongresoj de fervojistoj

Vasutas kongresszusok
 

656.2Fervojista Esperanto Renkonto, 16. (1980)(Dunakeszi) 16. Fervojista Esperanto Renkonto, Dunakeszi, 1980. 07. 5/6. - : [Dunakeszi] : [Loka Oficejo], 1980. - [7] p. ; 30 cm. Dulingve, kun notoj hungaraj kantoj. 20341
656.2Hungarlanda Fervojista Esperanto Renkonto, 7. (1971) (Győr). Hungarlanda Fervojista Esperanto-Renkonto = Országos Vasutas Eszperantó Találkozó : Győr 1971. július 10-11 : Programkajero kaj informilo nur por la partoprenantoj. - : [Győr] : La Organiza Komitato, 1971. - 20 p. ; 30 cm. Enhavas: Az eszperantó mozgalom Győrött, kun Esperantlingva resumo / írta Ferenczy Imre. 20346
656.2Hungarlanda Fervojista Esperanto Renkonto, 8. (1972) (Székesfehérvár). Vasutas Eszperantó Találkozó 1972. július 8-9. - : [Székesfehérvár] : [Loka Organiza Komitato], 1972. - [9] p. ; 30 cm. Programo kunmetis Kutsera György, Kula Éva. - Historio de Székesfehérvár. 20344
656.2Hungarlanda Fervojista Esperanto-Renkontiĝo, 28. (1992) (Sátoraljaújhely). Landa Fervojista Esperanto Renkontiĝo 4-5. július 1992 : Programkajero = 28. Országos Vasutas Eszperantó Találkozó : Műsorfüzet. - : Sátoraljaújhely : Organizantoj, 1992. - 14p. : il.; 21 cm. Skizo pri la urbo Sátoraljaújhely. 7530
656.2Interaacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 33. (1981)(Regensburg). Entstehung und Entwicklung der Magnetschvvebetechnik in der Bundesrepublik Deutschland / von Gernot Ritterspach. - : Regensburg : [IFEF] 1981. - 12 p.; 30 cm + suplemento. 20329
656.2Interaacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 36. (1984) (Slânĉev Brjag). Nomaro de la kongresanoj / 36-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio : 12-18 de majo 1984. - : Slânĉev Brjag : LKK, 1984. - 26 p. ; 20 cm. 5282
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 14. (1962) (Budapest). Evoluo de longrelaj kaj senbreĉaj trakoj en Hungarujo : Fakprelego. - : Budapest: HEA Fervojista Fakgrupo, 1962. - 8 p. ; 30 cm. Hungario. 20314
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 18. (1966)(Utrecht). La mekanikigo de la pecaĵmanipulado : Faka prelego / kompilita ... de van Gend kaj Loos ; tradukita de J. J. Labordus. - : Utrecht: [van Gend kaj Loos], 1966. - 7 p.; 30 cm. 20315
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 19. (1967)(Fulda). Skribaj ordonoj al trajnoj kaj substituaj metodoj : Faka prelego / verkita de Joachim Giessner. - : Fulda : Germana Esperanta Fervojista Asocio ; 1967. - 19 p. ; 30 cm. Aldono : Bildbroŝureto (12 p. ; 48 bildoj). 20316
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 20. (1968) (Vama). Enkonduko de la elektra kaj dizela trakcio en la Bulgaraj ŝtataj fervojoj : Fakprelego / verkita de Emil Petrov, Simeon Simeonov, Veselin Veliĉkov; tradukita de Simeon Simeonov, Simeon M. Simeonov. - : Varna: Bulgara Esperantista Asocio, Fervojista Sekcio, 1968. - [10] p. : il.; 30 cm. 20317
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 21. (1969) (Avignon). La francaj fervojoj kaj la grandaj rapidoj: Teknika prelego / la tekstoj aranĝitaj kaj kompletigitaj de André Blondeaŭ. - : Avignon: LKK, 1969. - 22 p.; 28 cm. Francujo. 20318
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 21. (1969) (Avignon). Teknika prelego : Bildoj No 1 ĝis 14 : 21a Kongreso de IFEF Esperanto, Avignon 17-23 majo 1969. - : Avignon : IFEF, 1969. - [5] p.: il.; 30 cm. Eksperimentaj trajnoj en 14 bildoj. 20319
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 23. (1971)(Maribor). Modernigo de Jugoslaviaj fervojoj : Faka prelego / Ljudevit Sekereš. - : Beograd : Jugoslavia Asocio de Fervojistoj Esperantistoj, 1971. - 12 p. ; 29 cm. Suplemento: Landafervoja mapo. 20322
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 24. (1972)(Lugano). La Gothardo-fervojoj: [Faka prelego] / Anton Eggermann. - : Lugano : Svisa Asocio de Esperanto Fervojistoj, 1972. - 10 p.; 30 cm Korektita manuskripto. 20323
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 25. (1973)(Ĺrhus). Eŭropa fervoja politiko en la Komuna Merkato / Wemer Bormann. - : [Ĺrhus]: [Bormann], [1973]. - 4 p. ; 30 cm. Fakprelego en 25a IFEF. 20324
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 26. (1974) (Tarragona). Fervoja nacia hispana reto (RENFE) : Evoluado de R.E.N.F.E. dum la lasta jardeko : Fakprelego / [redaktis Departemento pri Informado kaj Diskonigo de RENFE] ; [tradukis J. Anglada Prior]. - : Tarragono : [Fervoja Nacia Hispana Reto], 1974. - 14 p. ; 30 cm. 20325
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 27. (1975) (Villach). La aŭtomobil-transportado tra la fervoja tunelo inter Salzburg kaj Karintino : Fakprelego / [redaktis Fritz Tschom]. - : Villach : [Aŭstria Fervojista Asocio], 1975. - 11, [5] p. :il. ; 30 cm. Bibliogr.: 11. p. 20326
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 31. (1979) (Turku). Kombinita vartrafiko kaj rolo de specialaj entreprenoj : Fakprelegoj / verkitaj originale en Esperanto de Gvozden Sredič, Nils G. Narvala. - : Turku : [IFEF], 1979. - 9, 5 p.; 30 cm. 20327
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 32. (1980) (America, Nederlando). Fervojoj en la basaj landoj : Faka prelego / verkis en la nederlanda lingvo W. Meijnen ; tradukis J. Ph. Punt. - : America [Nederlando] : Nederlanda Fervoja Kompanio], 1980.- 17 p. : il. ; 30 cm. Voĉlegis en la kongreso C. A. Brockman. 20328
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 33. (1981)(Regensburg). Trajno sen radoj : Naskiĝo kaj maturiĝo de la magnetglita tekniko en la Federacia Respubliko Germanio / verkita de Gemot Ritterspach. - : Regensburg : [IFEF], 1981. - [11] p.: il. ; 30 cm + suplemento. 20329
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982) (Balatonfüred) Intézkedési terv az IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség) 34. Kongresszusának megrendezésére : Balatonfüred, 1982. május 2-8. - : Budapest: [MESZ Vasutas Szakosztály], 1982. - 15 p.; 30 cm + 2 aldonoj 20273
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982) (Balatonfüred). La estonto de la Eŭropaj kaj ene la rolo de la hungaraj ŝtatfervojoj: (MÁV HSP). - : [Budapest]: [HEA, Fervojista Fakgrupo], 1982. - 23 p. ; 30 cm. Fakprelego okaze de la kongreso. 20331
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982)(Balatonfüred). 34a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanta-Federacio, Balatonfüred 2a-8a de majo 1982, Hungario : Nomaro de Kongresanoj. - : [Budapest] : LKK, 1982. - 8 p.; 30 cm. 20330
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982)(Balatonfüred). Die Zukunft der europäischen Eisenbahnen und innerhalb deren die Rolle der MÁV: Fakprelego, resumo. - : [Budapest] : [HEA, Fervojista Fakgrupo], 1982. - 4 p.; 29 cm. 20334
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982)(Balatonfüred). L' avenir des chemins de fer européens et le rôle des MÁV dans le cadre de celui-ci: Fakprelego, resumo. - : [Budapest]: [HEA, Fervojista Fakgrupo], [1982]. - 5 p. ; 29 cm. 20333
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 34. (1982)(Balatonfüred). Perspektivy evropejskih železnyh dorog i rol' MÁV : Fakprelego, resumo. - : [Budapest] : [HEA Fervojista Fakgrupo], 1982. - 4 p. ; 29 cm. 20332
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 35. (1983) (Oostende). Kongresa libro : 35a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso: 04-10. Junio 1983 Oostende. - : Oostende : [Loka Kongresa Komitato], 1983. - [8] p., 22 cm. 7878
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 36. (1984)(Slânĉev Brjag) 36a IFEF-kongreso 12-18. V. 1984 Slânĉev Brjag : [Kongresa libro]. - : Sofia : LKK, 1984. - 47 p. : il. ; 21 cm. 5364
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 38. (1986)(Skopje). Kongresanaro, 38-a IFEF kongreso Skopje, Jugoslavio de la 17-a ĝis la 23-a de majo 1986. - : Skopje : [LKK], 1986. - 12 p.; 20 cm. 6092
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 39. (1987) (Katowice). 39-a IFEF-Kongreso Esperanto : Nomaro de la Kongresanoj : PKPE 16-22-a de majo 1987, Katowice. - : Katowice: [Loka Oficejo], 1987.- 12 p.; 22 cm. 7320
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 4. (1952) (Lindau) Kongresa libro : Kvara IFEF-kongreso Lindau 25a-29a de majo 1952. - : Lindau: [Komitato de IFEF Kongreso], 1952. - 16 p. ; 19 cm. Lindau. 9031
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 41. (1989) (Salou). 41a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso: 13a-19a de Majo 1989, Salou, Hispanio. - : [Barcelona]: L.K.K., [1988]. - 64 p. : il.; 21 cm. 6945
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 41. (1989) (Salou). Kantu kun ni! 41 a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso : 13a-19a de Majo 1989, Salou, Hispanio. - : [Barcelona] : L.K.K., [1989]. - [16] p. : il.; 21 cm. 6946
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 42. (1990)(Hamar) La centra stacio de Oslo : Fakprelego / [verkinto] Bjem Holes ; traduko Per Johan Krogstie, Per Engen. - : Hamar : [S.n.], 1990. -16 p. :il. ; 21 cm. 7259
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 45. (1993) (Cervia) Kongreslibro : 45-a Kongreso de I.F.E.F. Cervia 6-12 junio 1993. / [red. Enrico Molesini]. - : Cervia : L.K.K., 1993. - 36 p.: il.; 21 cm. 8326
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 47. (1995) (Pécs) Invitilo al la 47-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto Federacio 20-26. 05. - : [Budapest]: IFEF, [1994]. - 16 p. : il.; 21 cm. 8598
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 47. (1995) (Pécs) Kongresa libro de la 47a Internacia Kongreso de IFEF en Pécs (Hungario) 20-26. 05. 1995 / [red. József Cziboly, János Patay]. - : Pécs : Loka Kongresa Komitato, 1995. - 35 p. : il.; 22 cm. 8139
656.2Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 47.(1995) (Pécs) Adresaro laŭ numeroj de la 47a Internacia Kongreso de IFEF en Pécs. [Adresaro laŭ landoj] / [Loka Kongresa Komitato]. - : Pécs : [LKK]. 1995. - 12, 12 p. ; 22 cm. 9420
  
656.8Filatelado, postmarkkolektado

Bélyeggyűjtés
 

656.8Alfabeta Tabelo de Filateliaj Fakesprimoj, : j. 1914
656.8Filatela Terminaro : Scott, H. M. : j. 1928
656.8Katalogo pri Esperanto-Poŝtmarkoj : Váňa, Vladimír : j. 1967
656.8Poŝtmarkoj de la ĉina Popola Respubliko
656.8Rekomendoj X.24, V.24, V.28 kaj V.35 de CCITT, : Normoj de la Internacia Telegrafia kaj Telefonia Konsultiĝa Komitato
656.8Tausch-Code : Artemjev, P. A. : j. 1913
656.8Vocabulaire Francais-Esperanto contenant les mots spécieaŭ á la philatélie : Lemaire, R. : j. 1903
  
657Librotenado. Bilanco. Kontado

Számvitel. Mérleg. Könyvvitel, könyvelés
 

657Librotenado en Esperanto / de H. Kamo. - : Kamo Hideo : Kioto : La Kanija librejo, 1924. - 35 p. ; 19 cm 530
  
66Kemio. Kemia teknologio. Kemiaj produktaĵoj. Argilvaroj. Farbad-industrio. Farboproduktado. Gasindustrio. Hejtigiloj. Konstruvaro-produktado (briko, cemento, betono ktp). Malpeza kemio. Pirotekniko. Teksaĵfarbado. Varmomastrumado. Vitro- kaj ceramikaĵo-industrio

Vegyipar. Kémiai technológia. Vegyipari készítmények. Agyagáruk. Festőipar. Festékgyártás. Gázipar. Tüzelőanyagok. Építőanyagok előállítása (tégla, cement, beton stb.). Nehézvegyipar. Pirotechnika. Textilfestés. Hőgazdálkodás. Üveg- és kerámiaipar
 

66Akcia Kompanio Consett Ferofabrika
66Anstataŭoj por keramikaj krudmaterialoj : Edouard Bastarache : Listo de materialoj, kun ingrediencoj kaj kvantoj
66Chlorodont pipromenta dentpasto dent- kaj buŝpurigaĵo / Leo Werke A. G. - : WERKE, Leo : Dresden-N.: Leo Werke A.-U. [193?]. - 1 p.; 22 cm. Reklamo. 8362
66Consett Iron Company, Limites = Akcia Kompanio Consett Ferofabrika / tradukis A.E. Wackrill. - : Consett : Ferofabriko, 1907. - 35 p. : il. ; 19 cm. Esperanta eldono. 4426
66De incenso al moderna parfumo - prelego en IKU-1985 - : Hauger, Rudi : http://www.eventoj.hu/steb
66Determinado de fosfataj jonoj en sterkoj en formo de bismuta fosfato kaj titrado per dinatria etilendiamino tetra acetato : JOUIS, E.
66Enkondukaj notoj por la filmo : ,,Brulaĵo el forjetaĵo" - : COPLAND, Joyce : Ryhope : [Copland], 1981. - [2] p. ; 30 cm + suplemento (20x53 cm). 20095
66Etendita polistireneo, EPS : http://www.eventoj.hu/steb
66Genetiko kaj plibonigo de Aspergillus niger por produktado de citrata acido. , : Baracho, I. R. : Scienca Revuo, 1979, 2
66Kakao, chokolado e Suisana Chokolado-Industrio: Resumo di diskurso / facita da Th. Tobler. - : TOBLER, Theodor : Lüsslingen : Ido-Kontoro, [1914]. - 62 p. : il.; 16 cm. La 27' marto 1914 en la ,,Bernana societo por Komerco ed Industrio en Bern. 5525
66Lumgaso, La ; el la portugala lingvo tradukis José de Freitas Martins. - : SILVA, Agostinho da : Porto : Portugala Eldona Rondo, 1982. - 25 p.: il.; 22 cm (Enkonduko en la kulturon). Bibliogr.: 25. p. Kopiaĵo. 8786
66Meissena porcelano : (Laŭ la festverko de la jubileo 1910). - : Dresden : Saksa Esperantista Instituto, 1912. - 24 p.: il.; 24 cm. Böttger, Johann Friedrich fondinto de la porcelan manufakturo. 6300
66Mikrokomputilo por metalurgiaj teknologiaj procezoj : Katona, Károly : http://www.eventoj.hu/steb
66Petrolo, La - el la portugala lingvo tradukis José de Freitas Martins. - : SILVA, Agostinho da : Porto : Portugala Eldona Rondo, 1982. - 20 p. : il. ; 22 cm. - (Enkonduko en la kulturon). Bibliogr.: 20. p. 8806
66Pri la sukerfabrikado - : FÓTI Lajos : [Budapest?] : Fóti, [1967?]. - 10. p. ; 30 cm. Diplomlaboraĵo, manuskripto. 21327
66Welcome Ĥemia Fabrikejo La historio pri la malto. - : London : ,,Wellcome" Ĥemia-Fabrikejo, [191?]. - [8] p. : il. ; 18x10 cm. 3541
  
663Nutraĵindustrio. Konservindustrio. Olea, grasa kaj vaksa teknologio. Sukeraĵa, baka kaj mueleja industrio. Trinkaĵa kaj delikataĵa insdustrio. Vinoj. Vinejoj

Élelmiszeripar. Konzervipar. Olajok, zsírok, viaszok technológiája. Cukor-, sütő-, malomipar. Italok, élvezeti cikkek ipara. Bor. Borászat
 

663Germanaj biero kaj bierkulturo; Sciindaĵoj pri valora trinkaĵo : Harald Schicke : Manlibro pri "unu el la malmultaj tute naturaj trinkaĵoj", kiel ĝi estas farata en Germanio
663Graveco de kontraŭsalmonelozaj rimedoj por la pligrandigo de la moderna viando-produktado - : LERNER, P. M. - RAĤMATULLIN, U. Z.: AEST84
663Kelke da ekonomiaj rimarkoj pri la perspektivoj kaj problemoj en la etproduktado de nutraĵoj en Ĉeĥoslovakio - : POLÁK, Zdeněk: AEST84
663Sukerfarado - sukerfariloj - sukerfarejoj ; Provo de klarigo kaj de faka terminaro : Claude Longue-Épée
  
669Metalurgio. Fer- kaj ŝtalproduktado

Kohászat. Metallurgia. Vas- és acélgyártás
 

669Galvanizado de Bismuto sur ŝtalon el Alkalaj Elektrolitoj : McCarthy : j. 1964
669Metodo pri la Produktiĝo de Belaspektaj Brunaj Oksidoj - Kovraĵoj sur ŝtalo : McCarthy : j. 1964
669Rezisteco de la Ferkolonoj : Villareal, F. : j. 1904
669Strukturo kaj kvalitoj de alojoj surbaze de sistemoj de nemiksiĝantaj komponantoj : A.D. Ŝljapin
669Taksado pri Modifita Feniciada provo Kiel Indiko pri la Poraro en Stanita Ferlado : McCarthy : j. 1964
669Terminaro pri la Kovrado de Metaloj : McCarthy, J. A. : j. 1964
  
67Malpeza industrio ĝenerale. Artrezinoj. Gumo- kaj plastoindustrio. Gumoindustrio. Juveloj. Lamenindustrio. Ledindustrio. Lignaĵindustrio (ĉarpentisto, meblisto, ĉarfaristo, lignotornisto). Mekanika teknologio. Nobla metalo. Paperindustrio. Peltoindustrio. Plastaj materialoj. Prilaboro de metalaj objektoj. Teksaĵindustrio. Unua prilaboro de diversaj materialoj

Könnyűipar általában. Műgyanták. Gumi- és műanyagok. Gumiipar. Ékszerek. Bádogosipar. Bőripar. Faipar (ács-, asztalos-, bognár-, faesztergáiyosipar stb.). Mechanikai technológia. Nemesfémipar. Papíripar. Szőrme- és szűcsipar. Plasztikus anyagok. Vasból, acélból és más fémekből készült tárgyak. Textilipar. Különböző ipari anyagok első feldolgozása
 

67Katalogo de Esperantąj glumarkoj / de Georges Saget. - : Saget, Georges : Elbeuf : Saget, [ca 1957]. - 16, 25 p. ; 22 cm. Stencilita, krampita. Aldono mankolisto de Gaston Trémon. 1880
67Korektoj kaj aldonoj al la poŝkatalogo de la Esperantaj porokazaj glumarkoj / kompilis Jozefo Takács. - : Takács, József : Nagymaros : Takács, 1936. - 22 p. ; 16 cm. Kopiaĵo de la stencilita eldono. 4514
67Linindustrio en Belgujo, La : Historia resumo / [Ministerio de Ekonomiaj aferoj] ; [el la flandra tradukis Cesar Vanbiervliet]. - : Kortrejko : Urbestraro, [ca 1966], 15 [2] p.; 27 cm. 20338
67Názvosloví kožešnických strojů, zařízení a nářadí (Terminaro de pelt-industriaj maŝinoj, ekipaĵoj kaj ilaro). ON 79 8001 (Cs, Sk, Ru, En, De, Fr, Sp, Eo). : STŘEDA, Lubomír (1980): VÚNM Praha 1980, 51 p.
67Názvosloví operací v kožešnické vŭrobě (Terminaro de pelt-industriaj operacioj). ON 79 7103 (Cs, Sk, Ru, En, De, Fr, Sp, Eo). : STŘEDA, Lubomír (1982): VÚNM Praha 1982, 50 p.
67Nomoj de ŝtofoj - prelego dum AEST-1981 en Zilina - : Bártovská, Marie : http://www.eventoj.hu/steb
67Poŝkatalogo de la esperantaj porokazaj glumarkoj / kompilis Jozefo Takács. - : Takács József : Nagymaros : Tutmonda Asocio Kolektanta, 1934 (Jablonné n. Orl.: Ant. Pražák). - 36 p. ; 15 cm. Kopiaĵo. 4842
67Ŝuo-farado – partoj kaj komponentoj, produktado kaj teknologio. - : Thorenz, Martin : http://www.eventoj.hu/steb
67Terminaro de feloj / Názvosloví kůží (eo, en, de, es, ru, cs, sk). : STŘEDA, Lubomír (1998): KAVA-PECH, Dobřichovice 1998, 93 p.
  
68Sekundaraj industioj, manufakturoj. Arta tornado. Ĉapelista produktado. Ĉarindustrio. Forĝisto- kaj seruristoindustrio. Fornoindustrio. Frizisto- barbiroindustrio. Gantisto-industrio. Hobilaboro. Konfekciaĵo. Kosmetikado. Lampoindustrio. Lerneja iloproduktado. Librobindado. Ludilindustrio. Meblo- kaj remburistoindustrio. Muzikilo-farado. Oficeja iloproduktado. Ornamobjekto-produktado. Rimenisto-industrio. Selisto-industrio. Sonregistrado kaj reprodukto. Spegulfarado. Ŝuisto-industrio. Tajlorado. Teknika akustiko. Teknikaj amatoraj laboroj. Vestaĵindustrio

Továbbfeldolgozó iparok, kisiparok. Műesztergályozás. Kalaposipar. Kocsigyártás. Kovács- és lakatosipar. Kályhásipar. Fodrász-, borbélyipar. Kesztyűsipar. Barkácsolás. Konfekció. Kozmetika. Lámpaipar. Iskolaszerek készítése. Könyvkötés. Játékipar. Bútor- és kárpitosipar. Hangszerkészítés. Irodai felszerelések készítése. Dísztárgyak. Szíjgyártóipar. Nyerggyártóipar. Hangfelvétel és visszaadás. Tükörkészítés. Cipészipar. Szabóipar. Műszaki akusztika. Műszaki amatőr munkák. Ruházati ipar
 

68Artefarita intelekto. = : RESTEPO, L.G.: Fokuso 1987:2 20
68Ĉu revo aŭ realo? Neurokomputiloj. = : SZABÓ Sz.: Fokuso 1988:3 33
68Esperantaj literoj & komputoroj. : WULF, Jürgen: 4-a eld. Hamburg: KompRo, 1993. 42p. Kun disketo 3,5 cola por PC-komputiloj.
68Interkomputo. Konferenca materialo de la prelegoj en 6 volumoj. : KOUTNY, Ilona (red.): Budapest: Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 1982.
68Internacia Komputado. : Budapest: HEA, 1983-1985. — Sep kajeroj. Mikrokomputiloj, Retoj, Datumbazoj, Programada teknologio, Fidindeco, Perkomputila instruado, Formo kaj sono. Datumoj pri la opaj volumoj?
68KompRo-vortareto English-Esperanto — troviĝas sur la KompRo-disketo, prezo 10 DEM. KompRo, 1993, : WULF, Jürgen: Jürgen Wulf D-22043 HAMBURG 70, Bornkamp 12. - Enhavas la plej ofte uzatajn vortojn de la KompRo-eldonaĵoj (ĉ.250), ĝi respegulas la lingvouzon de Komp-Ro. La vortareto aperis en presita formo en - KompRo-informilo 3/93.
68Komputada Baza terminaro. : KALCKHOFF, Gerhard, Anthony C.Pick, Auguste Broise: München: Heerausgabe und Gesamtherstellung: Alfred Schubert, Linguistisches Bureau, 1985. 52p. - 369 terminoj kun ekspliko en Esperanto en la vortaro Esperanta-angla-germana-franca, vortlistoj angla, franca, germana.
68Laser-disko. = : VETTER, R.: Monato 1983:10 22
68Mikroelektronikai értelmező szótár English-Deutsch-Espanol-Esperanto-Magyar = Mikrokomputila kaj mikroelektronika fakvortaro angla-germana-hispnaa-Esperanta-hungara. : KOVÁCS Magda (szerk.): Budapest: LSI, 1989. - La Esperantan materialon prilaboris Iván Bujdosó. - Uzeblas, kiam oni referencas la anglajn vortojn kiel bazon. La selektitaj vortoj bone referencas la diversajn kampojn.
68Perkompulila tekstoprilaboro. : KOUTNY, Ilona: Budapest: SEC, 1985.
68Perkomputila tradukado. La revo kaj realo. : MAXWELL, Dan: Rotterdam, UEA 1992. 20p.
68Plena Pekoteko 1985-1990. 1816p. : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont.: Esperanto Press, 1985-1990. 80 USD + 10 USD sendkostoj (disketoj 40 + 5 USD). - La uzanto mem juĝu kiun terminon li prenu el la prezentataj variantoj (ekz. kornputilo, komputoro, komputero.
68Pri la rilato inter kibernetiko kaj prognozitiko. = : DRITKA, J.: Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Tekniko. 1988. 44
68Pri veldado en la kosmo - : KOGAN, Aleksandro: AEST81
68The Shoeman s Foreign Terms, En-F-D-Sp-It-Sv-Nl-Eo : Wright : j. 1962
68Vortaro pri Botoj kaj ŝuoj, 6-lingva : Yelland, E. E. : j. 19951
68VYTEST - matematika instruprogramo en Esperanto. : ATOS, spol.s.r. SK-01008 ŽILINA Zvolenská 5.
  
681Fajna mekaniko. Horloĝindustrio. Instrumentindustrio. Komputiltekniko. Presejaj multobligiloj

Finommechanika. Óragyártás. Műszeripar. Számítástechnika. Nyomdai és sokszorosító gépek
 

681A Linguistic Bibliography of Interlinguistics : Machine Translation. - : [1966]. - 3 p. ; 29 cm. Manuskripto, tajpita, multobligita. 20570
681Analizo de reprodukta konduto de abela familio el kibernetika vidpunkto, : JUŠKA, Alfonsas: AEST81
681Apliko de komputiloj en industrio kaj administrado : Prelegoj de INTERKOMPUTO Budapest. 1982 / [redaktis Ilona Koutny] ; [eldonas Neumann János Számítógéptudománji Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. - 175 p. : il. ; 24 cm ISBN963 8431306. 4979
681Apliko de komputiloj en psikologio, medicino kaj agrikulturo : Prelegoj de INTERKOMPUTO Budapest 1982 / [redaktis Ilona Koutny] ; [eldonas Neumann János Számítógéptudományi Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. - 78 p. : il. ; 24 cm. ISBN 963 843130 X. 4981
681D-l. Tipa diska diktafono de ,,Mechanikai Laboratórium". - : [Budapest] : Mechanikai Laboratórium, [ca 1966]. - 3 p.; 30 cm. 20135
681Edukado de mezkvalifikitaj prikomputadaj fakuloj en Hungarujo, : CSUTI, László: AEST81
681Evoluigo de internet-bazitaj instru- kaj lernprogramoj - : QUEDNAU, H. D. - STRECFUSS, M.: KAEST98
681Fabrikado de l' metala skribilplumo / laŭ broŝuro eldonita de Heintze kaj Blanckertz ; el la germana lingvo esperantigis Supera Poŝtasistanto Jablonski ; teksto kaj bildoj estas propraĵo de la firmo Heintze kaj Blanckertz. - : Berlin : Heintze kaj Blanckertz, [cal913]. - 24 p. : il. ; 21 cm 2088
681Geografia Informo-Sistemo (GIS) en nia vivo – IKU2007- : SIBAYAMA Zyuniti : http://www.eventoj.hu/steb
681Gravitecaj lensaroj- : Bertin, Christian : http://www.eventoj.hu/steb
681Hammond skribmaŝino, La / [eldonis] Ferdinand Schrey. - : Berlin [ect.] : Schrey, [ca 1910] (Dres-den : H. Grünberg). - 15 p. : il. ; 24 cm 3853
681Holden Fratoj fabrikistoj de piedvestoj Holdens : Kiuj ili estas kaj kion ili faras / [eldoněs Holden Fratoj fabrikistoj de piedvestoj]. - : [London] : [Holden], [193?]. - [17] fol.; 13 cm. 3530
681Homa lingvo kaj komputilo : Prelegoj de INTERKOMPUTO Budapest 1982 / [redaktis Ilona Koutny] : [eldonas Neumann János Számítógéptudományi Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. -133 p. : il. ; 24 cm. ISBN 963 8431261. 4976
681Hüttig Akt. Ges. (Dresden) Foto / Hüttig Akt.-Ges. - : Dresden : [Hüttig], [1909] (Dresdeno : F. Emil Boden). - 48 p.: il.; 27 cm. Fotokatalogo de la fabriko Hüttig. 20538
681Ideoj pri la mildigo de la programara krizo - : KÉREKFY, Pál - RUDA, Mihály: AEST81
681Interkomputo-82 kolekto de prelegoj, 6 volumoj - : BROCZKÓ, Péter: Konferenco Interkomputo, Budapest, 1982
681Internacia Arta Ekspozicio, 13. (1922) (Venezia) Venezia kaj la XIIIa InternaciaArta Ekspozicio / ununura numero publikigita de la Esperanta Grupo ,,L-L-Zamenhof", Venezio. - : Venezio : Esp. Grupo ,,L- L. Zamenhof', 1922. - 8 p. : il.; 25 cm. 5293
681Internacia Komputoscienca Simpozio INTERKOMPUTO : (1982) (Budapest)
681Karakterizo kaj kaŭzoj de programar-krizo, La - : DEMJÉN, Ferenc: AEST81
681Komputado : [Tematika numero pri tekstoprilaboro] / [redaktis Szabó László]. - : 3. eld. - [Budapest] : Magyar Eszperantó Szövetség, 1983. - 60 p. ; 21 cm. 5751
681Komputiligo de libroj - vojo al savo de nia libra kulturo : MALOVEC, Miroslav
681Komputiloj de unueca sistemo - : VOJÁČEK, Josef: AEST81
681Landa nutraĵindustria datum-prilaborado per ekzemplo de realigo-sistemo en viando-industrio, La - : SOLTÉSZ, Miklós: AEST81
681Matematiko, instruado de matematiko kaj komputotekniko : Prelegoj de INTERKOMPUTO Budapest 1982 / [redaktis Ilona Koutny] ; [eldonas Neumann János Számítógéptudományi Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. - 172 p. : il. ; 24 cm. ISBN 963 843127 X. 4980
681Mechanikai Laboratórium. R 5 raportermagnetofono / Mechanikai Laboratórium. - : [ca 197?]. - 4 p.; 30 cm. Stencilita. 20807
681Mikrokomputiloj periferioj kaj aplikoj : Prelegoj de INTERKOMPUTO Budapest 1982 / [redaktis Ilona Koutny] ; [eldonas Neumann János Számítógéptudományi Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. - 164 p. : U. ; 24 cm. ISBN 963-3431-28-8. 4978
681Perkomputila enlernejigo en fakajn klasojn - : BROCZKÓ, Péter: AEST81
681Perkomputila prilaboro de asocia membro-registro - : GERA, Jozef - NĚMEC, Vladimír: AEST81
681Perkomputila tekstoprilaboro / redaktis Koutny Ilona. - : Budapest: Scienca Eldona Centro, 1985. - 336 p. : il. ; 22 cm. ISBN 963 571 147 6. - 5902
681Philips, Medical Systems Division (Nederlando) Modernaj tendencoj kaj evoluoj en medicinaj sistemoj por radio-diagnozo, radio-terapio, nuklea medicino, medicina elektroniko / Philips ; Esperanto traduko de E.L.M. Wensing. - : [Nederlando] : Philips, [ca 1985]. - 40 p.: il.; 24 cm. 8096
681Poliglotaj tradukmaŝinoj kaj monda telefonreto / Albault. - : ALBAULT, Andre : Flensburg : ,,Lingvistika Informa Servo", 1958. - 14-15. p.; 30 cm. Kopiaĵo. El ,,Lingvistika Informa Servo " 1958. 20989
681Praktika provo por traduki per komputilo esperantan tekston en la hungaran lingvon - : BUJDOSÓ, Iván: AEST81
681Priservaj subrutinoj de la periferio en la operaciad-sistemo - : NĚMEC, Vladimír: AEST78
681Programado kaj ĝia instruado - : VOJÁČEK, Josef: AEST88
681Programeblaj logikaj regiloj en la ilmaŝinindustrio - : SÁROSI, József: AEST81
681Programo Internacia Komputoscienca simpozio kaj ekspozicio / [organizita de] Komputoscienca Societo Johano Neumann = Nemzetközi Számítástudományi Szimpozion és Kiállítás programfüzet / [rendező a] Neumann János Számítógéptudományi Társaság. - 1982.12.27-30. - : Budapest : NJSZT, 1982. - 40 p. ; 20 cm. Dulingva. 2273
681Program-sistemo CONEL - : NĚMEC, Vladimír: AEST81
681Programsistemo esploranto, La - eksperimento por kompreni la hom-lingvan programon - : GERO, Péter: AEST81
681Regado de la produktado de polipropilenaj fibroj helpe de mikrokomputilo - : SOČUVKA, Ondrej : AEST81
681Seidel kaj Naumann fabriko de kudromaŝinoj (Dresden) Kudromaŝinoj de Naumann / [publikis] Seidel kaj Naumann. - : Dresden : Seidel kaj Naumann, [ca 193?]. - 49 p. : il. ; 18 cm. 2123
681Sistemaspekta formulebleco de la problem-cirkloj pri la dinamika direktado, operacioesploro kaj datumbanko - : MESZÁROS, Zoltán: AEST81
681Sistem-aspekto en la elektro-kurento-provizo - : ZÖLDI, László: AEST81
681Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo inter polusoj kaj ekvatoro / originale verkita de S. Poljanskij. - 2. eld. - : Poljanskij, S. : Szekszárd ; Paris : Eldono de revuo ,,Lingvo Internacia", 1904 (Szekszárd : Pres. Paul de Lengyel). - 13 p. : il. ; 19 cm. - (Kolekto de ,,Lingvo Internacia" ; No. 1.) 3710
681ŠTM-200 b : Studiomagnetofono. - : [Budapest] : [Mechanikai Laboratórium], [ca. 1978]. - 4 p.; 30 cm. Stencilita. 20078
681Teoriaj kaj praktikaj problemoj de la programado : Prelegoj de Interkomputo Budapest 1982 / [redaktis Ilona Koutny] ; [eldonas Neumann János Számítógéptudományi Társaság]. - : [Budapest] : NJSZT, [1982]. - 222 p. : U. ; 24 cm ISBN 963 8431253. 4977
681Terminaro pri Mikroskopio kun Krestomatio. Eo-En-D-F-Sp : Balech, E. : j. 1966
681Tri majstroj : Biografia studo pri Antonius Stradivarius, Nicolo Paganini kaj Bedrich Smetana / de Gösta Henriksson. - : HENRIKSSON, Gösta : Malmö : Henriksson, 1965. - 19 p.; 22 cm. Fotokopio en Esperanto-Museum, Vieno. 8175
681Universala vortar-programo, aplikebla ankaŭ por datumbaz-prilaborado - : KILIÁN, Imre: AEST81
  
681.3Datumprilaboraj maŝinoj. Aŭtomata datumprilaborado. Hardvero. Kalkulmaŝinoj. Komputiloj. Porgramprilaborado. Softvero

Adatfeldolgozó gépek és berendezések. Automatikus adatfeldolgozás. Hardver. Számológépek. Számítógépek. Programok. Szoftver
 

681.33D-teknologio – retejo de Jairo Augusto Dos Santos, Brazilio - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Al pli profunda integreco - per pli klaraj projekt-strukturoj. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Apliko de XML al fakaj laboroj pri Esperanto - prelego en KEAST-2004. Enhavo simila al tiu de la Terminologia Forumo en 89-a UK, koncizigita. - : Bavant, Marc : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Aŭtentikeco kaj konfidenceco en moderna komunikado - prelego de Reinhard Fössmeier en konferenco KAEST-98. - : Fössmeier, Reinhard : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Aŭtomata dissendado de la sciencaj informaĵoj. , : Heck, A. : Scienca Revuo, 1971, 2
681.3Aŭtomata tekstoformatigo - per la programlingvo "Basic". - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Aŭtomatisma dokumentado de scienca, teknika kaj komerca literaturoj per apliko de teletajpiloj, Hollerith-maŝinoj kaj elektronaj kalkulmaŝinoj. : Neumann, H.-D. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
681.3Basic: La programad-lingvo : Bertin, C. : Ampleksa enkonduko en la komputilan instrukcikodon "Basic", kun glosaro kaj indekso j. 1984.
681.3Bonvolu literumi! - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Ĉapelilo - Tekstroredakta programo kun Esperanta menuo - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Ĉifrado kaj ĝia rolo en la "nova komunikado" - Prilaboritaj notoj de kurso farita dum la unua studadsesio de la ĉeha filio de AIS, en Brandys n. L. (CS), 1992 - : Fössmeier, Reinhard : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Datentransiga proceduro X.25, La; Kun ĝenerala enkonduko pri proceduroj : Christian Bertin
681.3Datumbazoj : N-ro 3 de Internacia komputado. Dudek unu popularaj artikoloj pri komputilaj datumbazoj; kun mallongaj novaĵoj kaj listo de novaj eldonaĵoj
681.3De sablo ĝis ŝipo - Produktado de mikroĉipoj. - : GEORGIEV, Kiril: Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3De transistoroj ĝis mikrokomputiloj - Historio, evoluo. - : NOVAK, J.: Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Dividaj dilemoj - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3DLT - faktoj pri finita projekto -- ampleksa traduk-projekto, kun Esperanto kiel interna pontolingvo - : Schubert, Klaus : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Duonkonduktaj storoj - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Dvoraka klavaro, La - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3E-klavaro - la fina fasono - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Elektitaj metoderoj de komputil-programado : Reinhard Fössmeier : Teksto de prelego prezentita en Rimini en 1996
681.3Enkonduko al la problemoj de la programaĵa inĝenieriko : Reinhard Fössmeier
681.3Enkonduko al la problemoj de programaĵ-produktado. : FÖĝMEIER, R.: Alsbach: LTV Leuchtturm Verlag, 1990. (Aktoj de AIS)
681.3Ergonomio kaj Esperanto - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Esperanta Komputilfaka Centrejo - Aparataro / Entreprenoj / Historio / Interreto / Libroj, artikoloj / Mastrumaj sistemoj / Novaĵoj / Programaro / Tiparoj / Vortaroj / Memkonstruaj komputiloj - : Coppes, Peter: http://www.eventoj.hu/steb
681.3Esperanta parolsintezo - : Coffin, Dave : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Esperanto kiel lingvo en maŝina tradukado : Eichholz, R. : j. 1985
681.3Firmao "Novotrade" - prezentas sin, La. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Ĝenerala kibernetiko, inĝeniera kibernetiko, biokibernetiko : Broczko, P.
681.3Hiperteksto kaj la TTT - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Homaro kaj oceano de informado, La, : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1977, 4
681.3Infoduktoj. Nova vorto, nova futuro, (tr. BSO-kolektivo), UEA : Brabandere, L. De (1988): Aliemfaza rigardo al la komputila revolucio: kiel eblas akordigi ĝin kun la "verda" aŭ alternativa teknologio?
681.3Informaciestetiko - Kibernetika estetiko - Estetikkibernetiko : Helmar Frank : Pri nova branĉo de kibernetiko
681.3Inico al la programado. : Apliko al BASIC, Remes
681.3INTEL 8080 - priskribo kaj programado. Trad. el angla Christian Bertin, : Scienca Revuo, 1979, 1
681.3Interkonekto - TXT al DXF – aplikaĵo (komputila programo), kiu helpas desegni elektrajn interkonektajn diagramojn, konsistantaj el hom-legeblaj skemoj montrantaj la manieron kiel kabloj interkonektas du au pli aparatojn. -- : [http://interkonekto.sourceforge.net] - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Internacia terminologio en la servo de la informatiko. /ISU, Vieno, 1970/. , : Wüster, E. : Scienca Revuo, 1971, 1
681.3Interreta kurso pri komputiko kaj programado - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3KDE - traduko al Esperanto - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3KDE 2.0 - Uniksa labormedio, kun subteno al unikodo. - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Kiel fari TTT-paĝon? - kurso pri la lingvaĵo "html" - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Kiel uzi Esperanton sub Linukso - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Klarigo kaj prikalkulado : Behrmann, H.-Ŝtimec, S. : j. 1976
681.3Klerigkibernetiko : Frank, H. : j. 1993
681.3Komputada baza terminaro : Kalckhoff, G.- Pick, A. C. : j. 1985
681.3Komputada rubriko ĉe la Virtuala Esperanto-Biblioteko (Flavaj kaj bluaj paĝoj, FAQ ktp.) - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Komputika leksikono : Pokrovskij, Sergej: Jekaterinburg, 1995
681.3Komputika Leksikono (de Sergej Pokrovskij) - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Komputika vortaro esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta, ĈEA : Cabák F. : j. 1982
681.3Komputiloj kretenigas! - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Komputoro en propra fono, La : Lorens' Mi : Historia skizo de komputorado
681.3Komputoro en propra fono, La - : Mi, Lorens : Belfast, 1992
681.3Lernolibro pri pitono – Reta lernoliro, tutorialo pri la programlingvo pitono. - : Bill Harris : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Letriks-instrukcioj por Esperantaj komputorantoj : Eichholz, R. : j. 1986
681.3Lingvo kaj kibernetiko : Prelegoj en la 6-a kongreso (1993) de Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informadiko kaj Sistemiko
681.3Lingvokibernetiko / Sprachkybernetik : Frank, H. : Aktoj de la 9a Internacia Kongreso de Kibernetiko. Kun germanlingvaj resumoj, 1982
681.3Literumaj cerbumoj - artikoloj ĉe - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Malgranda kurso pri HTML ; Informbroŝuro por nefakuloj : Paul Peeraerts : Konsilaro por konstrui TTT-paĝojn
681.3Mallongaj klarigoj pri interretaj terminoj - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Meĥanika memoro, La. Nova metodo por selektado de la dokumentoj. Trad. E. Jouis. : Samain, J. : Scienca Revuo, 1951, 1
681.3Metataxis in practice : Maxwell, D.-Schubert, K. : Studoj pri la dependo-sintaksa analizo de diversaj lingvoj (inkluzive Esperanton) al aŭtomata tradukado, 1989
681.3Metataxis. Contrastive dependency syntax for machine translation : Schubert, K. : j. 1987
681.3Mikrokomputila kaj mikroelektronika fakvortaro angla-germana-hispana-Esperanto-hungara : Kovacs, M. : j. 1989
681.3Mikrokomputiloj - Produktado de mikrokomputiloj en Orienta Eŭropo en 1985. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Mikrokomputiloj, periferioj kaj aplikoj, Budapest 1982 : Koutny, I.
681.3Mikrosofta aŭto, La - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Nefermita letero al ĉiuj radiuloj! - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Nova vojo al aŭtomata tradukado - IKU2005- : Witkam, Toon : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Perkomputila tekstoprilaboro : Koutny, I. : j. 1985
681.3Perkomputila tradukado: La revo kaj la realo : Maxwell, D. : j. 1992
681.3Perkomputora termino-kolekto (Pekoteko), Komputikaj terminoj : Eichholz, R. : j. 1987
681.3Pri la strukturo de programoj - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Problemoj de plurlingveco en komputiloj: Tradiciaj solvoj kaj NLS - Aktoj de San-Marinaj Universitataj Sesioj, 2.2, 1992, ISBN 83-85033-07-1, - : Fössmeier, Reinhard : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Produktado de duonpretaj integritaj cirkvitoj - Produktado kaj aplikterenoj. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Programlingvo "Pascal", La : Christian Bertin : La programlingvo, kun kelkaj ekzemplaj programoj verkitaj en ĝi
681.3Programlingvo Pascal, La : Bertin, C. : j. 1982
681.3Programoj kaj helpiloj - Unikodo kaj x-notacio / 16-uma transkalkulilo / Bildetoj de Javadoc en E-o / Robotoj (malnova UNIX-ludo kun Java) - : Fössmeier, Reinhard : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Recenzo pri la "Fundamento de Esperanto" - komputila programo por Commodore 64. - : Fokuso, n-ro 1987/1 - http://www.eventoj.hu/steb
681.3Reprezentado de supersignoj en komputiloj : Reinhard Föĝmeier, Mike Urban
681.3Reviziita raporto pri la Algoritma lingvo Algol, (tr. S.P.) : Backus, J- W. (1983): j. 1983
681.3Sibiua programo de eŭrolingvistiko, La - IKU2005- : Frank, Helmar G. : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Softvaro por diĝitaj fotiloj - : Coffin, Dave : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Survoje al E-klavaro - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Ŝoseo informaĵa - kien? - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Syntactic Tree Structures in DLT : Klaus Schubert : Sintaks-analiza studo pri DLT (Distribuita Lingvo-Tradukado)
681.3Teks - JavaScript-programo kaj pri objektemo en JavaScript. - : Fössmeier, Reinhard : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Tekstoprilaboro : N-ro 2 de Internacia komputado. Dudek ok popularaj artikoloj pri komputila tekstoprilaborado sub la sekcioj Komputilo kaj homo, Maŝina tradkado kaj Mikrokomputiloj; kun mallongaj novaĵoj kaj listo de novaj eldonaĵoj
681.3Terpomoj kaj tiparoj - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Tradukilo - inter Esperanto kaj la angla - ĉe - : Irvine, Aaron : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Unikodo venas! - : Simono, Pejno : http://www.eventoj.hu/steb
681.3Word Expert Semantics; An interlingual knowledge-based Approach : B.C. Papegaaij, V. Sadler, A.P.M. Witkam : Studoj pri semantiko lige kun maŝina tradukado kaj komputa lingvistiko, kadre de la DLT-projekto
681.3XHTML - kurso pri la lingvaĵo "xhtml" - : http://www.eventoj.hu/steb
681.3XML-teknikaro en leksikografio kaj terminologio - prelego en la Terminologia Forumo en 89-a UK, Pekino - : Bavant, Marc : http://www.eventoj.hu/steb
  
69Konstruindustrio. Ĉarpentado. Fajroprotektado de konsturaĵoj. Farbado. Hejtado. Hejtilaj instalaĵoj. Konstruaĵa lignaĵisto. Konstruaĵa seruristo- kaj muntisto-laboro. Konstrumaterialo-uzado. Lignaj konstruaĵoj. Masonista laboro. Protekto kaj izolado de konstruaĵoj. Subtera konstruado. Tapetado. Vitrumado de konstuaĵoj

Építőipar. Ácsmunkák. Épületek tűzvédelme. Festés. Mázolás. Fűtés. Fűtőberendezések. Épületasztalos munkák. Épületasztalosság. Épületlakatosság és szerelőmunka. Építőanyagok felhasználása. Faszerkezetek. Kőművesmunka. Épületek védelme és szigetelése. Mélyépítés. Tapétázás. Épületüvegezés
 

69Byggnadsteknisk Ordlista svenska-esperanto. Konstruteknika Terminaro sveda-esperanta kaj, alilingva. : Moberg, K. J. (1958): Malmö, Förlagsföreningen Esperanto
69Cirkuleroj de Konstru-Forumo - "Konstru-Forumo" estas neformala kolektivo en kiu oni konkrete diskutas kaj konsultiĝas pri terminaj aferoj en la konstruista faklingvo. - : http://www.eventoj.hu/steb
69Ĉarpentiloj Ilustritaj : Rosher : j. 1959
69Enbetonaj fiksiloj - en revuo "La Domo" - : http://www.eventoj.hu/steb
69Fasado kaj termoizolado - en revuo "La Domo" - : http://www.eventoj.hu/steb
69Koncepto de la entrepren-direktada sistemo en konstruindustrio - : SZÉKELY, Péter: AEST81
69Konstrumekaniko - lernmodulo por kurso ĉe AIS, Akademio Internacia de Sciencoj (analitiko, grafikaj operacioj je fortoj, stato-ekvacioj, metodo de diskretaj elementoj, mejlo-ŝtonoj de mekaniko, matematika helpilo) - : Koppel, Rudolf : http://www.eventoj.hu/steb
69Konstruteknika terminaro. Parto 1. Sveda-esperanta. Parto 2. Esperanta difinvortaro. Malmö /ĉ. 1958/. Recenzo. F. E. Helmuth. : Moberg, K. J. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
69Konstruu vian domon : Gilbert R. Ledon : Baza faka verko, kun multaj desegnaĵoj kaj zorga elekto de terminoj
69Koteado en konstru-desegnoj : Jan Werner : Dokumento favore al nova termino por la notacio de dimensioj
69Kvin artikoloj pri konstruadrilataj temoj. Jarkolekto 2007 de TAKE - : http://www.eventoj.hu/steb
69Lignaj Juntoj Ilustritaj : Rosher (1952)
69Lukto kontraŭ fajro en stalkonstruado - en revuo "La Domo" - : http://www.eventoj.hu/steb
69Mezurado de aeraj velocitoj - Mezurado de malgrandaj aeraj velocitoj en ĉambroj per traceado de sapaj vezikoj. - : Mook, Fabien J.R. van & Loomans, Marcel G.L.C. : http://www.eventoj.hu/steb
69Mezurado de pluvo sur fasadoj de konstruaĵoj - : Mook, Fabien J.R. van : http://www.eventoj.hu/steb
69Modernaj elektraj lumigiloj - : SÁRKÖZI, János: AEST81
69Pluvo sur fasadoj de konstruaĵoj - : Mook, Fabien J.R. van : http://www.eventoj.hu/steb
69Pulvoraj materialoj kaj ties proprecoj - : LANDSPERSKŬ, Hanuš: AEST78
69Sägen-Wörterbuch. Erklärungswörterbuch der Handsägen für Holzbearbeitung., Deutsch-Englisch-Französisch-Italienisch-Esperanto. Mit deutschen Begriffsbestimmungen.,Wien, Internationaler Holzmarkt : Plehn, H.J. (1934): j. 1934
69Specialaj ŝirmaj betonoj en nukle-energiaj centraloj - prelego dum AEST-1981 - : Verner, Jan : http://www.eventoj.hu/steb
69Teknika Terminaro pri ŝoseoj kaj Pontoj, UEA (en Jarlibro 1959, Dua Parto), Rotterdam : Broise, A. (1959): j. 1959
69Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj. Nacilingvaj indeksoj en Esperanta, angla, germana, ĉeha kaj nederlandaj lingvoj. - : Werner, Jan : http://www.eventoj.hu/steb
69Tertremoj kaj stalkonstruado - en revuo "La Domo" - : http://www.eventoj.hu/steb
69Universala Terminologio de la Arkitekturo : Azoún, F.
69Varmteĥnikaj proprecoj de konstru-materialoj - : WERNER, Jan: AEST78
  
7Artoj. Filmarto. Skulptarto

Művészet. Filmművészet. Szobrászat
 

7Argila Statuaro, : 1968, Ĉinio
7Arthistorio. : HEKLER, Antono: Budapest: Literatura Mondo, 1934.
7Artistoj de la itala renesanco. /ISU, Bournemouth, 1-1949/. : Rossetti, R. : Scienca Revuo, 1959, 3
7Esenco de la japana arto. /ISU, Harrogate, 1962/. : Yagi, Hideo : Scienca Revuo, 1965, 1/2
7Genezo de la popolkantoj, La, de Stojan : DJOUDJEFF,
7George Grosz: Berlin - N.Y. Schuster, Peter-Klaus Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1994, 2
7Grafika Arto de Mifiail Ŝemjakin en la Jaroj 1980-90 kaj Rusa Arta Tradicio, : Fedorov, Aleksandr A. : Scienca Revuo, 1996, 1
7Helsinki: Lumo kaj Ombro, : 1950, fotolibro
7Infanoj ne Konas Limojn : Waagenaar, Sam : j. 1961
7Kien la arto? /ISU, Harrogate, 1962/. : Waringhien, G. : Scienca Revuo, 1964, 3/4
7Moderna Pekino, : 1963, fotolibro
7Nederlando, Miraklo el Akvo : van Wijk-Elias, E. : j. 1955
7Nordvjetnamaj Krokizoj : Tran van can : j. 1966
7Or-batado - produktado de orfolioj ĉefe por orumistoj kaj ŝtontajlistoj - : http://www.eventoj.hu/steb
7Origino de la pentrarto, La, : Marin, G. : Scienca Revuo, 1951, 1
7Pentroarto en la Malnova Hungario, La : Genthon, István : j. 1932
7Postsignoj de Romo en la itala pejzaĝo : MIGLIORINI, Elio
7Prahistoria Arto, La : Silva, A. da : j. 1947
7Praktika uzado de kolorsistemoj, speciale en la farbindustrio : NIJVELD, W. J.
7Pri l' Moderna Arto : Kornfeld kaj Brzekowski : j. 1933
7Rembrandt, la Magiisto : Muller, M. : j. 1937
7Scienco kaj Arto, : Nowakowski, Radoslaw : Scienca Revuo, 1996, 2
7Skulptaĵoj sur la Vigelandponto : Skaer, Karl : j. 1952
7Vakspentra teĥniko (enkaŭstiko) retrovita, : Paredis, Toni : Scienca Revuo, 1982, 4
7Varsovio Rekonstruita, : 1962, fotolibro
7Vitraĵoj de la Katedralo de Reims, La : Simon : j. 1913
  
77Fotado

Fényképészet
 

77Ĉiutaga fotado, fototekniko - artikolo el "La Sago", 3-4/2004 : http://www.eventoj.hu/steb
77El ĉina Fotografia Arto, : 1963, fotolibro
77Elementa Fotografa Optiko : Verax, Ch. : j. 1906
77Fotogrametrio kaj ĝia aplikado, La, /ISU, Beograd, 1973/. , : Peevski, V. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
77Infraruĝa Fotografio - en la retejo de Foto-Magio- : http://www.eventoj.hu/steb
77Kromatografio, La - : Warren, D. T. : Scienca Revuo, 1949, 2
77Vocabulaire Francais-Esperanto technologique des termes les plus employés en photographie : Verax, Ch. (1907): j. 1907
  
78Muziko

Zene
 

78Alfabeta indekso al la muzika terminaro, : Harlow, D. : j. 1980
78Esperanto-lingva Muzika Leksikono, Eo-It/It-Eo, : Briano, J.-B. : IEF-CEKIT, Milano
78Lernolibro de Muzilo (nova muzikskribsistemo) : Paruzel, H. : j. 1964
78Muzika Terminaro : Ménil, F. de : j. 1908
78Muzika Terminaro, Eo-En-D-F, Internacia Esperanto-Ligo, Heronsgate : Butler, M.C. - Merrick, F. : j. 1944
78Orgelwoordenboek Organ Dictionary/Orgelwörterbuch ktp./Orgena Vortaro. (nederlanda, angla,, germana, dana, norvega, sveda, franca, hispana, kataluna, itala), : Praet, W. : Zwijndrecht, Belgio, CEOS, 1989
78Principoj de la Racia Muzikskribo : Wójcik - Zelwski : j. 1963
  
79Amuzoj. Marionetado. Radio kaj televido. Sporto. Teatro

Szórakozás. Bábjáték. Rádió és televízió. Sport. Színház
 

79150 vortoj pri ŝako. Esperanta-angla-franca-gepatra. : NÉMETH, Jozefo: Kalocsa, 1983. 12p.
79Afekcioj en turismo, : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1984, 1
79Alpinisma fakterminaro kvinlingva : Huat-Sordot, Léon
79Daŭro de batalagoj. Parto 1. , : Hník, V., Jindřich, I., Pospíši, l J. : Scienca Revuo, 1960, 1
79Edukaj fenomenoj de la turismo. , : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1975, 3
79Esperanta Bildvortaro, : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. 42-53, 480-519 — Duden: Sekurado, Unua helpo, Homa anatomio, Korpa higieno, Naĝado, Akvo-sporto, Glis-flugado, Rajd- biciklo- kaj motor-sporto, Pilk-ludoj, Skermado, Gimnanstiko, Atletiko, Halter-levado, luktado, ĵudo, boksado, Mont-grimpado, Vintro-sportoj, Diversaj sportoj, Dancado.
79Esperanta Frazlibro de l' Turisto : Merckens, Cart, Fructier : j. 1903-4
79Esperanto, internacia lingvo de amikeco, : 1976, Kanada E-Asocio
79Esperanto: Lingvo de la Sporto, D-Eo-En : Harry, R.
79Frapoj kaj ilia strukturo, La, Parto 1. : Novák, J., Špička, I. : Scienca Revuo, 1978, 4
79Frapoj kaj ilia strukturo, La. Parto 2. : Novák, J., Špička, I. : Scienca Revuo, 1980, 1
79Internacia terminologia kunlaboro en la afero de la korp-edukado kaj la sporto. , : Fiala, V. : Scienca Revuo, 1978, 4
79Internacia turismo de la esperantistaro. : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1976, 4
79Invito al go-ludo : Minosuke Emori : j. 1979
79Korp-kultura Sekcio de ISAE. , : Kníchal, O. : Scienca Revuo, 1978, 4
79Malgranda vortero aŭto-turisma, FIAT, It-Eo-F-En-D-Sp
79Plialtigado de efikeco de trejnado en pledpilkado. : Abroug, T. : Scienca Revuo, 1980, 1
79Scienco pri la sindefendo. : Novák, J., Špička, I. : Scienca Revuo, 1977, 3
79Simpla metodo por mezurado de la daŭro de frapoj. : Hník, V., Jindřich, I., Pospíši, l J. : Scienca Revuo, 1978, 4
79Sindefendologiaj studoj 1. : NOVAK, Jindřich: Prago: ĈEA, 1983. 94p.
79Sindefendologio, La, enkadre de AEST 1981. : Špaček, L. : Scienca Revuo, 1980, 1
79Skolta kaj Tenduma Terminaro : Hammer, J. K. : j. 1963
79Sporta lingvo en Esperanto, La. : UJLAKY-NAGY Tibor: Budapest: HEA, 1972, 303p - 63 sportágat említ, ebből harmincat tárgyal részletesen
79Sporta Terminaro por Olimpikoj en Calgary, : 1988, Kanada E-Asocio
79Ŝaka ilustrita vortaro Esperanta-hungara, hungara-Esperanta. : NÉMETH, Jozefo: Kalocsa, 1978. 85p.
79Tajĉiĝjuan. : Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1986, - A kínai torna.
79Tajĝiĉjuan (ĉina gimnastiko), : j. 1964
79Teknika Leksikono de Toromakio (Taŭrobatalo) : L.-Carles : j. 1909
79Terminaro por infanludoj
79Tradiciaj formoj de la korpkulturo en Etiopio. : Mekonnen, J. : Scienca Revuo, 1980, 1
79Transdorsoĵeto, La. : NOVAK, Jindřich, I.ŠPICKA, V.HNIK: Praha: ĈEA, 1982. 70p.
79Turista Vortaro, Eo-Hu/Hu-Eo : Pechan, A. : j. 1968
79Unua perbraka bolokado. : NOVAK, Jindřich kaj I.ŠPICKA: Prago: ĈKA, 1984. 41p.
  
80Lingvistiko

Nyelvtudomány
 

8011-a Scienca Interlingvistika Simpozio, Acta Interlinguistica, : 1983 Varsovio
80Adverboj kaj pseŭdoadverboj. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Aĝo de lingvoj, La: ĉu la litova vere estas maljuna kaj Esperanto juna lingvo? - IKU2005- : Lindstedt, Jouko : http://www.eventoj.hu/steb
80Akademiaj Studoj 1983 Recenzo, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1983, 2/3
80Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius / redaktis Paul Neegaard kaj Christer Kiselman. - : Pekino : Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1992. - 26 cm Volumo I. XI, 117 p. Bibliogr.: fino de ĉapitroj ISBN 7-5052-0042-9 Humanismaj kaj matematikaj-natursciencaj studoj; Internacia Scienca Akademio Comenius (Uppsala) 21122
80Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius, vol.1. : 15 studoj humanismaj kaj natursciencaj, i.a. de Lapenna, Régulo kaj Waringhien
80Aktoj de SUS, volumo 1, : j. 1990
80Aktoj de SUS, volumo 2, : j. 1992
80Akuzativo kaj la direkta "n" ĉe lokaj adverboj en esperanto. La , : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Ale al la lingva "komuna denominatoro", : ZOLTÁN, Imre: AEST881
80Alfabetoj en Etnaj Lingvoj, : Cool, Gerard : Scienca Revuo, 1993, 2
80Ambicia sempatologia verko de P. Neergard, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1987, 2
80Antikva Feminista Skribaĵo trovita en ĉinio , Traduko AFP, : Mauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 3
80Antikvaj lingvoj kaj la problemo de internacia monda helplingvo, La, : Blanke, Detlev : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Apliko de esperanto ĉe maŝina tradukado de lingvoj. , : Hog, E. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
80Apliko de la mediala voĉo por ekspliki la uzon de la pasivaj participoj. , : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Arta Ekspozicio, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1996, 2
80Aspigo de la hebrea lingvo, La, : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1950, 2
80Aŭdozonoj en muziko kaj en lingvistiko. : Ĝuĝev, S. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Aŭtomata tradukado. /ISU, Kopenhago, 1962/. , : Sadler, V. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
80Ĉapitro el la historio de la komunikado: "La revolucio de voĉo" - IKU2002- : Benczik, Vilmos : http://www.eventoj.hu/steb
80Ĉu esperanto bezonas novajn vortojn? + Polemiko G. Waringhien: Kritika rimarkigo pri ... pĝ. 115., : Happach, V., Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
80Ĉu esperanto povas helpi en la konservado de paco? , : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
80Ĉu malplimultaj lingvoj estas ekonomiaj malvenkintoj? – IKU2007- : KIMURA Goro Christoph : http://www.eventoj.hu/steb
80Ĉu regula aŭ ĥaosa uzado de la artikolo? : Vaitilaviĉius, A. : Scienca Revuo, 1969, 2
80Ĉu vi estas Homo sapiens aŭ Antropo regnotipa?, : Cumberlidge, N., Sachs, R. : Scienca Revuo, 1997, 1
80De la prafundamento ĝis la Bulonja Fundamento., : Sonnenfeld, E. : Scienca Revuo, 1972, 3
80Deĉifrado de la "skribo linia B". La, : Vilborg, E. : Scienca Revuo, 1962, 3/4
80Defio faklingvo, : BORMANN, Werner: SEILE95
80Deks! Liv! Deks! Liv! , : Albault, André : Scienca Revuo, 1969, 3/4
80Dialekto, Dialektiko : Dalmau, Delfi : j. 1956
80Difinado de Vortoj ĉe Infanoj kaj Plenkreskuloj - Rilato inter Lingvouzado kaj Lingvoscio, : Nagata, Hiroshi : Scienca Revuo, 1998, 3
80Diskuto pri terminoj. : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1949, 1
80Diskuto pri terminoj. Prunttradukoj. Preskaŭ-homonimoj. : Seldam, C. A. Ten : Scienca Revuo, 1953, 1/2
80Diskuto pri terminoj., : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1949, 2
80Diskuto pri terminoj., : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1950, 1
80Diskuto pri terminoj., : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1952, 4
80Du ĉefaj grafemo-fonetikaj zonoj - aŭ - Kiel prononci fremdajn nomojn en Esperanto-tekstoj , La - : ALBAULT, André: SEILE95
80Du literoj - multaj problemoj pri la e-aj "j" kaj "ŭ" . : Albault, André : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Du starpunktoj kaj iliaj konsekvencoj. : Roelofs, W. P. (sn) : Scienca Revuo, 1952, 2/3
80Dupersonaj formoj de la latina verbo, La, : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1970, 3
80Enketo pri prononcado de formuloj. : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1949, 3
80Enkonduko en la internacian semantikon. /ISU, Marsejlo, 1957/. : Boultoh, M. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
80Esenca karaktero de la propraj nomoj, La - Senca kategorio kaj internacia formo, : Gomes, Manuel : Scienca Revuo, 1985, 1
80Esenco de esperanto, : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1952, 4
80Esenco kaj celoj de interlingvistiko. , : Haupenthal, R. : Scienca Revuo, 1972, 4
80Eseo pri interlingvistika bibliografio. , : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1966, 3/4
80Esperanta Bildvortaro : Eichholz, R. : j. 1988
80Esperanta prononco. , : Adcock, C. J. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Esperanta Prozodio, La, : Rössler, Franz-Georg : Scienca Revuo, 1998, 2
80Esperanta terminaro de terminologia fako, : WERNER, Jan: ĈEA, Praha 1982
80Esperantaj simboloj por lingvoj. , : Albault, André : Scienca Revuo, 1964, 1/2
80Esperanto - ĉu klara lingvo? , : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1967, 1
80Esperanto en la Sciencoj ISAE, : Stop-Bowitz, C; Hauger, R. : Scienca Revuo, 1994, 1
80Esperanto in der Tasche. Limburg /ĉ. 1949/. Recenzo. /W. P. Roelofs/. Kompletigo., : Wingen, W., Winsen, H. : Scienca Revuo, 1950, 4
80Esperanto kaj sciencaj resumoj, : Harrison, C. J. O. : Scienca Revuo, 1982, 4
80Esperanto kiel Faklingvo - Elekta Bibliografio, : Blanke, Detlev : Scienca Revuo, 1997, 3
80Esperanto leerboek. Purmerend /ĉ. 1951/. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Zondekvan, C. B., Manders, W. J. A. : Scienca Revuo, 1953, 1/2
80Esperanto leren lezen. Purmerend 1949. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Makkink, G. F. : Scienca Revuo, 1950, 1
80Esperanto. The World Interlanguage. /Aŭt./ G. A. Connor kaj aliaj/. New York 1959. Recenzo. V. P. R/oelofs/. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
80Esperanto: 100, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1987, 2
80Esperantologiaj studoj. Editoris R. Haupenthal. : WÜSTER, Eugen: Stafeto, Antverpeno - La laguna 1978
80Esperantologio kaj mikrofotografio. , : Wanhemakers, H. G. : Scienca Revuo, 1973, 6
80Esprimo de Malproksima Parencaro per la Prefiksoj pra- kaj bo-, : Szemők, Balázs : Scienca Revuo, 1994, 2
80Esprimoj de la ne-laŭsangaj Parencecoj, : Szemők, Balázs : Scienca Revuo, 1996, 1
80Essential Esperanto. London 1960. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Gething, W. A. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
80Eventualaj Reformoj de la Skribo de Esperanto, : Gioquel, Yannic : Scienca Revuo, 1997, 3
80Faktraduka agado de la Budapeŝta Scienca Rondo de Esperantistaj Studentoj, : RÉVÉSZ, Sándor: SAEST80
80Finaĵo de predikativa adjektivo. , : Linse, R. : Scienca Revuo, 1964, 1/2
80Fleksia sistemo de esperanto, La, : Nogueria, B. P. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Fleksio, derivado kaj paradigma morfologio. , : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1972, 4
80Fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio, La - : KAVKA, Josef: SAEST80
80Fonetika eksperimento de Radio Roma, La, : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1952, 4
80Fontoj de esperanto, La, : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
80Formuloj en esperantaj revuoj / de J. Giltay. - : GILTAY, J. : [Purmerend]: ,,Scienca Revuo", 1949. - 23-24. p. ; 21 cm Kopiaĵo. - "Scienca Revuo" vol. 1.; No 1.15. 03. 1949. - 8294
80Fortoj de l Vivo : Sätälä. V. : j. 1967
80Franca Gramatiko por Esperantistoj : Boulet : j. 1907
80Frazakcento en esperanto, La, : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Freŝa vento en lingvoscienco. , : Sikorski, R. : Scienca Revuo, 1966, 1
80Fundamenta krestomatio. Rickmansworth /ĉ. 1954/. Recenzo. G. F. M/akkink/. , : Zamenhof, L. L. : Scienca Revuo, 1955, 2
80Fundamenta serpento, La, : Albault, André : Scienca Revuo, 1967, 3
80Gaela lingvo en Skotlando, La. Hodiaŭ kaj hieraŭ : MacAoidh, Garbhan : j. 1991
80Gramatika strukturo de la angla lingvo kompare kun tiu de E. , La/ISU, Bournemouth, 1949/. , : Collinson, W. E. : Scienca Revuo, 1957, 1
80Gramatiketo de Frinlana Lingvo : Bianchini, J. : j. 1909
80Grava /fonetika/ eksperimento ĉe Radio Roma. + Komplet. /W. P. Roelofs/, pp. 2-3., : Blasimme, A. : Scienca Revuo, 1952, 1
80Grava oficiala agnosko por Esperanto, : Blanke, Detlev : Scienca Revuo, 1985, 1
80Gvidata evoluo de esperanto, La, : Linton, K. G. : Scienca Revuo, 1965, 3/4
80Ĝeneralaj rimarkoj pri vortradikoj. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1952, 4
80Ĝusta teksto de la "Ekzercaro", La, : Albault, André : Scienca Revuo, 1959, 2
80Harmonio en la kontraŭdiroj, La. Eta sarlanda dialektologio. (tr. R. Haupenthal) : Harig, L. (?)
80Historio de latina alfabeto. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1967, 1
80Homa Lingvo, La : Collinson : j. 1927
80Ĥ en Mineralnomoj, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1997, 1
80Ideo pri nedifineco en esperanto , : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1971, 4
80Iel kaj iom. + Polemiko H. A. de Hoog: Komento. pĝ. 37., : Adcock, C. J. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
80Interlingvistiko - scienco aŭ iluzio? , : Pietrzak, M. W. : Scienca Revuo, 1966, 1
80Interlingvistiko kaj esperantologio. Purmerend 1950. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Makders, W. J. A. : Scienca Revuo, 1950, 2
80Interlingvistiko kaj esperantologio. Purmerend 1950. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Makders, W. J. A. : Scienca Revuo, 1950, 3
80Interlingvistiko kaj eŭrolingvistiko: en la serĉado de komuna lingvo por Eŭropo - IKU2005- : Duliĉenko, Aleksandr D. : http://www.eventoj.hu/steb
80Internacia Kunlaboro en la Terminologio-Planado, : Galinsky, C, Budin, G. k.a. : Scienca Revuo, 1994, 1
80Internacia lingvo, La. (Faktoj pri esperanto.). London 1954. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1955, 1
80Internacia Ortografio, : Minell, Aulo : Scienca Revuo, 1998, 2
80Internacia Scienca Asocio Esperantista 90-jara, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1997, 2
80Internacia terminologia ŝlosilo por sciencoj kaj teknikoj : Halvelik, M. : j. 1993
80Internationale Plansprachen : Blanke, Detlev : j. 1985
80Inversa Vortaro : Schlüter, K. : j. 1972
80Japana Gramatiko por Esperantistoj : Myatake seido : j. 1939
80Jazik Esperanto. : Isajev, M. I. : j. 1981
80Kategorioj de vortoj, glosoj, radikoj : SETÄLÄ, Vilho
80Kelkaj gnoseologiaj problemoj de scienca esploro de E. , : Szerdahelyi, István : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Kelkaj problemoj pri komunikado, : Andres, Philippe : Scienca Revuo, 1988,
80Kernvorto-parametro en Genera Gramatiko: Apliko al eldiroj de infanoj Denaske Lernantaj Esperanton, : Nagata, Hiroshi : Scienca Revuo, 1997, 1
80Kiel aperos la ĝenerala lingvo? : Mihajlova, E. : Scienca Revuo, 1969, 2
80Kiel kreiĝos universala lingvo? Moskva 1968. Recenzo. R. Sikorski: Atentinda verko. : Svadost, E. : Scienca Revuo, 1969, 2
80Kiel savi lingvo-variecon per interlingva eduko? – IKU2008- : La Torre, Mauro : http://www.eventoj.hu/steb
80Kiom da reguloj vere havas Esperanto? + Ankaŭ: J. Kavka:. El la plumo de akademiano Douglas B. Gregor, pĝ. 10., : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1982, 1
80Klasado de lingvoj laŭ strukturo kaj la loko de espernto inter ili. /ISU, Oslo, 1952/. : Collinson, W. E. : Scienca Revuo, 1955, 2
80Klasifo de oracioj. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Kolektado de Vortoj por Belarta Vortaro, : Minell, Aulo : Scienca Revuo, 1995, 1
80Komparo de la esperanta korelativa tabelo kun la sanskrita. : Ammer, K. : Scienca Revuo, 1952, 4
80Kompletigo: Pri la artikolo "Vortofteco" (Ref: 1698, 2, 41-47), : Sonnenfeld, E. : Scienca Revuo, 1969, 1
80Komputada Baza Terminaro Recenzo, : Hník, Václav / Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1987, 1
80Komputila parolekkono, : Koutny, llona : Scienca Revuo, 1991, 1
80Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo : Sutton, Geoffrey H. : j. 1969
80Konsiloj al esperant(ist)aj aŭtoroj. , : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1958, 1
80Kontribue al la kompreno de la internaciismo. , : Tyblewski, Tyburcjusz : Scienca Revuo, 1977, 4
80Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko : Wüster, E. : j. 1931
80Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko. : WÜSTER, Eugen: Literatura Mondo, Budapest 1936, 123 p.; represo Dnask Esperanto-Forlag, Aabyhoj 1975
80Kvanta karakterizo de vortara riĉeco de tekstoj , : Maas, H. D. : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80La Rolo de ISAE kaj Scienca Revuo en Mondo de Specialigitaj Sciencoj, La, (ISAE-Prelego) 1996 Praha, : Yamasaki, Seiko : Scienca Revuo, 1996, 2
80Laŭtema Vortaro : Hrynkiewicz, A. (1971): j. 1971
80Lernado de Legado ĉe unujara Infano, : Nagata, Hiroshi : Scienca Revuo, 2000, 1
80'Lexicon Silvestre' - Leksikono kaj Vortaro kun Novaj Spertoj, : Simon, Karl-Hermann k.a. : Scienca Revuo, 1998, 1
80Lingua Ignota per simplicem hominem Hildegardem prolata : MANDERS, W. J. A.
80Lingva Esprimkapablo kiel Funkcio de la Vorttrezoro : Sätälä, V. : j. 1949
80Lingva Instinkto, La: kiel la Spirito Kreas Lingvon Pinker, Steven. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1998, 2
80Lingva kapto de strukturoj. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1954, 1
80Lingva Komunikado kiel Problemsolvado, : Prytz, Otto : Scienca Revuo, 1994, 1
80Lingvaj diskutoj. Kelkaj lingvaj problemoj. (Ref. 1965, 3/4, 65-70), : Sonnenfeld, E. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
80Lingvaj Malfacilaĵoj de la Kubaj Lernantoj de Esperanto, : Fumero, Alberto García : Scienca Revuo, 1993, 2
80Lingvaj rimedoj de la esperanta prozo - : PÍČ, Karel: SAEST82
80Lingvistika Simpozio, Kumrovec
80Lingvistiko, interlingvistiko kaj internacia lingvo. : Dalmau, D. : Scienca Revuo, 1951, 3
80Lingvo kaj vivo. Esperantologiaj eseoj. La Laguna 1959. Recenzo. V. P. Roelofs. , : Waringhien, G. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
80Lingvoj, gentoj kaj lingva politiko : Duc Gonigaz, M. : j. 1974
80Lingvomondo de Europo, La' - Haarmann, Harald. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1995, 1
80Lingvonimiko — ĝiaj esenco kaj problemoj, La. , : Duliĉenko, A. D. : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Lingvoplanado en planlingvo. La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco? - : BLANKE, Detlev: SAEST80
80Malbeno de Babelo en sciencaj publikigaĵoj, La, : Golden, Bernard : Scienca Revuo, 1982, 4
80Malgranda Lalu?, La - Bildlibro; Tradukita en Bliss-Simbol-Lingvo. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1998, 3
80Manlibro pri ĵurnalismo : Junger, Judith-Maul, Stefan : j. 1989
80Maŝina tradukado - ĉu vere fino de lingvaj barieroj en scienco kaj tekniko? , : Michalski, B. : Scienca Revuo, 1972, 5
80Matematikaj Metodoj en Lingvistiko : Maas, H. D. : j. 1972
80Mirinda mondo de la parolsonoj, La – IKU2008- : Wells, John : http://www.eventoj.hu/steb
80Miskonceptoj ĉe la kazoj de substantivo. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Miskorekto de la Fundamento. Kompletigo al A. Albault: La ĝusta teksto de la "Ekzercaro" (Ref: 1959, 2, 74) , : Butler, H. C : Scienca Revuo, 1959, 3
80Modela prononco de la interlingvo esperanto, : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Morfologia klasifo de vortoj. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
80Neoficialaj vortoj en nia lingvo. : Broadribb, D. R. : Scienca Revuo, 1954, 3
80Neoficialaj vortoj en nia lingvo. Kelkaj rimarkoj kaj korektigoj pri la artikolo de D. R. Broadribb en "Scienca Revuo", Polemiko. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1955, 1
80Nocio kaj vortsignifo. Kontribuo al la esplorbazo de ĉiuj sciencoj. , : Werner, E. : Scienca Revuo, 1968, 3/4
80Normlingva esperanto, : Halvelik, M. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
80Notoj ĉe "Miskonceptoj ..." (Ref: 1970, 4/5, 157-160), : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1971, 2
80Novaĵo pri la Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana, : Blanke, Detlev : Scienca Revuo, 1996, 1
80Oficiala informo de la Akademio de Esperanto (N-ro 19, julio 1952). /Oficialigo de la sufikso -end/. , : Isbrücker, J. R. G. : Scienca Revuo, 1952, 2/3
80Oficialaj informoj de la Akademio de Esperanto, : Albault, André : Scienca Revuo, 1986, 2
80Oficialaj informoj de la Akademio de Esperanto, : Albault, André : Scienca Revuo, 1987, 1
80Onomastiko en fakterminoj konsidere ilian esperantiĝon - : KAVKA, Josef: AEST81
80Ortografio Internacia ISAE-Prelego Montpellier 1998, : Albault, André : Scienca Revuo, 1998, 3
80Pensoj de Comenius pri universala lingvo, La, Trad. J. Rathay. , : Ŝkoda, K. : Scienca Revuo, 1959, 1
80Perifrazo pri Nomiga Problemo Esperantlingva, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 3
80Planlingvo - ĉu filologia artaĵo aŭ teĥnika instrumento? - : PLEHN, Hans Joachim: SAEST82
80Plej fruaj senafiksaj kunmetaĵoj en esperanto, La, : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Plej fruaj senafiksaj kunmetaĵoj en esperanto, La, Kompletigo, : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1978, 3
80Plej fruaj senafiksaj kunmetaĵoj en esperanto, La, Kompletigo. : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
80Plej multe parolataj lingvoj, La, : Culbert, S. S. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
80Plena (Analiza) Gramatiko de Esperanto : Kalocsay-Waringhien : j. 1935, 1980
80Plena Ilustrita Vortaro : Waringhien, G. : j. 1970
80Plena Vortaro de Esperanto
80Polemiko. Duflanka traktado pri uzado de difina artikolo. (Ref: 1969, 2, 41-50; 1969, 3/4, 78-80; 1970, 1, 3-4), : Vaitilaviĉius, A. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Polemiko. La difina artikolo en la strukturo de esperanto(Ref: 1969, 2, 41-50), : Sonnenfeld, E. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
80Polemiko. Pri la artikolo en esperanto (Ref: 1969, 2, 41-50; 1969, 3/4, 78-80), : Setälä, V : Scienca Revuo, 1970, 1
80Polemiko. Relativaj oftecoj de lingvaj elementoj en esperanto. (Ref: 1959,2/3,67-72) , : Harry, R. L. : Scienca Revuo, 1967, 2
80Poleniko. Pri la litersimboloj por lingvoj. + Komplet. R. Haferkorn: La internaciaj simboloj por lingvoj. Rezolucio da la Terminologia Centro (ISAE-TC-112). pĝ. 25-28. (Ref: 1964, 1/2, 3-12), : Wüster, E. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
80Por esperanto en la praktika vivo. , : Scienca Revuo, 1960, 4
80Por la makedona lingvo, (tr. Nikola Raŝiĉ) : Dimitrovski, T. : j. 1982
80Po-vorta traduko de esperanto fare de kalkuliloj. : Falla, M. E. : Scienca Revuo, 1968, 1
80Prepozicio ĉe la pasivo, La, : Albault, André : Scienca Revuo, 1955, 4
80Pri "idiotismoj" : COLLINSON, W.E.
80Pri "kuniga vokalo" en moderna rusa lingvo : GRIGORJEV, V.P.
80Pri "Neoficialaj vortoj en nia lingvo" /kaj/ Respondo de W. P. Roelofs. : Broadribb, D. R. : Scienca Revuo, 1955, 3
80Pri ebleco de hazardaj fonografaĵoj : SIRK, H.
80Pri ISAE kaj Internacia Scienca Revuo Kopioj, : Scienca Revuo, 1994, 2
80Pri kelkaj manuskriptoj de la Longo-Romano : VILBORG, Ebbe
80Pri la Estetiko de la Beletra Verko: Aktualaj Kontraŭdiroj I, : Bociort, Ignat Florian : Scienca Revuo, 1997, 1
80Pri la Estetiko de la Beletra Verko: Aktualaj Kontraŭdiroj II, : Bociort, Ignat Florian : Scienca Revuo, 1998, 1
80Pri la Indo-Eŭropaj Lingvoj kaj Esperanto : Cart, Th. : j. 1910
80Pri la kompleksaj vortoj en esperanto. , : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Pri la reguleco de Esperanto - : DUC GONINAZ, Michel: SEILE95
80Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj tekstoj. , : Auld, W. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Pri laŭeble internacia fonstiko de la nacilingvaj grafismoj por la propraj nomoj en Esperanto-tekstoj. + J. Kavka: De la sana aŭtoro en Scienca Revuo pĝ. 23., : Gomes, Manuel : Scienca Revuo, 1982, 1
80Pri nia lingva kritiko. + Kompletigo. /W. P. Roelofs/: Komento de la redaktoro. pĝ. 90-91, : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1952, 2/3
80Pri nove proponataj afiksoj el la vidpunkto taktika, : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1986, 2
80Pri strategio de aŭtomata lingvo-tradukado. : Maas, H. D. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
80Pri tipografio, en rilato kun supersigno-havaj esperanto-literoj. : Lienhardt, A : Scienca Revuo, 1967, 4
80Pri uzo da prepozicio "po". : Tornyai, S. : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Principoj de Esperanto - : PÍČ, Karolo: AEST84
80Principoj pri lingvon gvidado. , : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1955, 3
80Problemoj de esperantigo de nederlandlingvaj loknomoj, : Pilger, Wouter F. : Scienca Revuo, 1985, 1
80Problemoj de la Maŝintradukado de Tekstoj Hispanlingvaj, : Fumero, Alberto García : Scienca Revuo, 1994, 1
80Problemoj de tradukado - : KOŘÍNEK, Jiří: SAEST80
80Problemy interlingvistiky, : Sovetia Akademio de Sciencoj
80Problémy interlingvistiky, : Slovakia E-Asocio, Ĉeĥa E-Asocio
80Propraj nomoj en esperanto. : Seepik, H. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Provizora regularo por esperantigo de germanaj onomastikaĵoj, : Schulz, Rikardo : Scienca Revuo, 1985, 1
80Pseŭdoelementoj en Esperanto - : WERNER, Jan: AEST78
80Relativaj oftecoj de kelkaj lingvaj elementoj en esperanto. : Sadler, V. : Scienca Revuo, 1959, 2/3
80Respondo al la komentario pri la artikolo "Miskonceptoj ..." (Ref: 1971, 2, 68), : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1973, 4
80Retoriko, : Lapenna, Ivo : Paris. 1950
80Retoriko. : Lapenna, Ivo : j. 1971
80Retoriko. 2 eld. Rotterdam 1958. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Lapenna, Ivo : Scienca Revuo, 1959, 2/3
80Revolucio en la Lingvoscienco (teorioj de Marr) : Andreev (1929): j. 1929
80Rezulto de enketo pri prononcado kaj skribmaniero de literoj kaj nombroj en formiloj. , : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1951, 2
80Rimarko pri la lingvouzo de diversetnaj esperantlingvaj verkistoj. , : Traunmüller, H. : Scienca Revuo, 1975, 4/5
80Rimarkoj el Izolula Angulo, : Nowakowski, Radoslaw : Scienca Revuo, 1995, 1
80Rimarkoj pri la esperantigo de germanaj onomastikaĵoj, : Perko, Klaus : Scienca Revuo, 1989,
80Rusaj toponimoj sur esperantaj mapoj. , : Tokarev, B. V. : Scienca Revuo, 1982, 1
80Scienca Nomo de la ĉimpanzo, La, : De Smet, Wim M.A. : Scienca Revuo, 1995, 2
80Scienca objekto kaj metodoj de la fakdidaktikoj, : Brockmeyer, Jitka : Scienca Revuo, 1988,
80Semantiko kaj statistiko de rusaj substantivoj. , : Maas, H. D. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Semantiko, : Zlotnikova, V. : Scienca Revuo, 1973, 2/3
80Seminario "Lingvo kaj Kulturo", : TEJO
80Semiotiko; Ĝenerala skizo. Indikoj pri semiotikoj de unuopaj sciencoj : Jan W. Pióro
80Serĉado de la Perfekta Lingvo, La : Eco, Umberto (1994): j. 1994
80Ses tezoj pri terminologio - : DEHLER, Wera: SAEST82
80Seslingva Fakvortaro pri Internacia Poŝtservo A. Piliponis. Recenzo, : Blanke, Wera : Scienca Revuo, 1997, 1
80Skiza komparo inter la hispana kaj Esperanto cele al perkomputila traduko, : Fumero, Alberto García : Scienca Revuo, 1992, 2
80Skota Lingvo. Hodiaŭ kaj hieraŭ, La : Auld, W. (1988): j. 1988
80Skriba kaj voĉa Esperanto: La Internacia Lingvo en semiotika spegulo - IKU2005- : Benczik, Vilmos : http://www.eventoj.hu/steb
80Slango kaj argono en Esperanto. : Pilger, F. (1998): Debrecen: Debrecena Esperanto-Societo.
80Slavaj lingvoj kaj la slava skribo, La, : Atanasov, A. D. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Slipara Vortaro : Eichholz, R. : j. 1968
80Strukturo de la oracio, La. Kompletigo de Terminologiaj demandoj en sintakso. (Ref: 1967, 2, 41-48), : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1968, 1
80Suplemento al Plena Vortaro : Waringhien, G. (1954): j. 1954
80Survoje al restrukturiĝo de la esperanta faka agado, : Darbellay, Christian : Scienca Revuo, 1983, 2/3
80Teach Yourself Esperanto. London 1957. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Cresswell, J., Hartley, J. : Scienca Revuo, 1957, 1
80Teknika alfabeto. : Albault, André : Scienca Revuo, 1966, 2
80Teksumo kaj Esperanto - : BARTOVSKÁ, Marie: SEILE95
80Teoreticeskije osnovi interlingvistiki : Kuznecov, S. N. : j. 1987
80Terminologia gvidilo, tr. Sabine Fiedler, red. Wera Blanke, : SUONUUTI, Heidi: UEA, Rotterdam 1998, 37 p.
80Terminologia kurso, : WERNER, Jan: Roudnice nad Labem 1986, 88 p.
80Terminologia sistemigo kaj klasifiko de flekse streĉataj konstruelementoj, : Werner, Jan : Scienca Revuo, 1984, 2
80Terminologiaj demandoj en sintakso. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1967, 2
80Testo pri esperanto-lingvoscio. : Bakker, H. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Tio kion signifas traduki, : Andres, Philippe : Scienca Revuo, 1989,
80Tjurkaj lingvoj, La, : Zulfikary, I. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
80Transitivaj kaj netransitivaj verboj en Esperanto - : KISELMAN, Christer O: SEILE95
80Translitera cirila alfabeto. : Albault, André : Scienca Revuo, 1972, 4
80Trezoro de l Lingvo Frinlana, (duvoluma) : Tellini : j. 1919-20
80Tutmondaj Scienco kaj Tekniko' - Enhavo 1998 l-4, : Scienca Revuo, 1999, 2
80Unika konflikto inter niaj du Fundamentoj. : Albault, André : Scienca Revuo, 1972, 6
80Verboj de Shakespeare : PRIVAT, Edmond
80Vicordo de la frazelementoj en esperanto, La, : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1974, 2/3
80Vortkreaj procezoj de Esperanto, : Kiselman, Christer O. : Scienca Revuo, 1991, 2
80Vorto kaj penso. , : Mannoury, G. : Scienca Revuo, 1949, 1
80Vortofteco. , : Thomson, A. W. : Scienca Revuo, 1968 , 2
80Vortspecoj de la subjekta predikativo kaj de la pasiva participo, La. : Linse, R. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
80Zamenhof kaj cara cenzuro. : Holzhaus, A. : Scienca Revuo, 1974, 5/6
80Zamenhof. Creator of Esperanto. : Boultoh, M. : London 1960. Recenzo. W. P. R/Oelofs/., Scienca Revuo, 1962, 3/4
80Zamenhofa uzado de "kvazaŭ", La, : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1970, 4/5
  
801Vortaroj. Terminaroj

Szótárak. Szakszótárak
 

801Antinomio de terminara hejmeco kaj internacieco, : WERNER, Jan: AEST84
801Bestoj en la taksonomia ĝangalo - Zoologia terminkreado, : JACKSON, Judith: SEILE95
801Computer Dictionary English-Esperanto [draft], 1993 - : BERTIN, Christian: Christian Bertin F-35510 CESSON-SEVIGNE 60 allée de la Renaudiére.
801Ĉu vortstatistiko sufiĉas por starigo de bazvortaro : WARINGHIEN, G.
801Du notoj pri la "Universala vortaro". : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
801Elektitaj aspektoj de ĥemia nomenklaturo Esperanta - : PIÓRO, Jan: AEST84
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvo, (Enhavo A-Korn), : WÜSTER, Eugen (1923) : Leipzig, Hirt, 1923, 642, 17x24, bind., , , 1
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo A - ĉerizo) (nur la vortaro, Teil 1) (la unua ekz. de Dro Döhler, enhavas nur la vortaran, parton sen titolpaĝo aŭ enkonduko; la dua ekz. havas titolpaĝojn kaj -23p.), : WÜSTER, Eugen (1923) : Leipzig, Hirt, 1923, 136, 22 cm, 1a+2a bind., 3a broŝ., , , 3
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo A - ĵus), : WÜSTER, Eugen : Leipzig, Hirt, 1923, 498, 17x25, bind., , , 2
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo ĉerizejo - flirti) (nur la vortaro. Teil 2), : WÜSTER, Eugen : j. 1923., 136 pĝ, 16x22, bind., , , 1
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo flirto - irtransejo) : WÜSTER, Eugen: (nur la vortaro; Teil 3), , s.l., , s.j., 141, 16x22, bind., , , 1
801Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo iracionala - korno) : WÜSTER, Eugen : j. 1923 (nur la vortaro, Teil 4)( Inter p. 432 kaj 433: Titolpaĝo A-ĵ kaj, provizora informo 4p, , s.l., s.n., s.j., 161, 16x22, bind., , , 1
801Enciklopedia vortaro E-Germana, (enhavo: litero K), : WÜSTER, Eugen: Leipzig, Hirt, s.j., 143, 18x25, broŝ
801Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana : Wüster, E. (1923): j. 1923
801Enciklopedia vortaro, La, de Eugen Wüster - : BLANKE, Detlev: SEILE95
801Enciklopedieto de Kulturaj Vortoj : Kawasaki : j. 1948
801Entropiaj notoj pri kelkaj teĥnikaj terminoj, : KOVÁCS, Lajos: AEST81
801Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch, Probedruck A-Ir, : WÜSTER, Eugen : Leipzig, Hirt, 1923, 480, 23, bind. 1
801Esencaj ideoj pri projekto por novtipe laŭtema vortaro. : Mariano, M. : Scienca Revuo, 1978, 3
801Fakaj terminoj de ĉiutaga lingvom : JACKSON, Ian: SEILE95
801Faklingvaj principoj de vorta elekto kaj formigo, : WERNER, Jan: SAEST80
801Grand dictionnaire Esperanto-français. : Waringhien, G. : Paris 1958. Recenzo. W, P. R/oelofs/. , Scienca Revuo, 1959, 2/3
801INFOTERM. Lasta kreaĵo de Prof. Wüster - : PLEHN, Hans Joachim: AEST81
801Internacia vortaro kaj ĝia signifo por la dezirinda formo de planlingvo. : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1978, 3
801Inventaro de la fundamenta kaj oficiala vorttrezoro. : Waringhien, G. : Scienca Revuo, 1955, 4
801Kelkaj problemoj rilate la ellaboron de arĥeologia fakterminologio - : GOLDEN, Bernard: SAEST80
801Kioma ŝanco por Esperanto-afiksoj en scienca terminologio? - : KAVKA, Josef: AEST84
801Komparo inter EGM kaj UV. , : Haupenthal, R. : Scienca Revuo, 1968, 2
801Konciza historio de la nomenklaturoj en ĥemio - : PLUHAŘ, Zdeněk: SAEST80
801Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. : HRYNKIEWICZ, Adán, : Buenos Aires, 1972. p.48-52 (anatomio), 52-54 (fiziologio), 54-58 (malsanoj), 58-60 (medicino), 60-61 (morto)
801Lexicon silvestre - Novspeca eldono en la Forstfaka Literaturo - : SIMON, Karl-Hermann; ULLRICH, Ingwart; WECKWERTH, Horst: SEILE95
801Multlingvaj vortaroj per esperanto kiel sistemlingvo kaj per apliko de Hollerith-maŝinoj. , : Natalis, G. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
801Natursciencaj terminoj en PIV (statistika sondo pri ties ĝusteco) : KAVKA, Josef
801Naŭlingva etimologia leksikono. Rickmansworth 1950. Recenzo. A. J. Middelkoop. : Bastien, L. : Scienca Revuo, 1951, 3
801Nomoj de ŝtofoj - : BARTOVSKÁ, Marie: AEST81
801Nuna stato kaj perspektivoj de Nova biologia nomenklaturo - : DE SMET, Wim M. A.: SEILE95
801Observata evoluigo de plurlingva terminologio en novaj interdisciplinaj fakoj : BARANDOVSKÁ-FRANK, V ra
801Plena ilustrita vortaro. /Aŭt./ G. Waringhien /kaj aliaj/. : Paris 1970. Recenzo. M. Saponjić: Fine aperis "Plena ilustrita vortaro de esperanto" (PIV), Scienca Revuo, 1970, 4/5
801Plena ilustrita vortaro. /Aŭt./ G. Waringhien /kaj aliaj/. Paris 1970. Recenzo. M. Halvelik: Skatolo de Pandora kaj ĉevalo de Trojo. : Scienca Revuo, 1971, 97-99.
801Plena vortaro de esperanto. 4 eld. Suplemento. Paris 1954. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Scienca Revuo, 1955, 2
801Postnotoj: Vortoj el la fundamento de esperanto ekster la alfabetico de la "Universala vortaro". + Polemiko. D. B. Gregor: Ankoraŭ pri la esperanta radikaro. pĝ. 91-92. (Ref: 1959, 2, 71-74) : Albault, André : Scienca Revuo, 1959, 3
801Preparata bibliografio de vortaroj de esperanto kaj aliaj planlingvoj (serĉataj helpantoj por 20 lingvoj). , : Ĝivoje, M. : Scienca Revuo, 1977, 6
801Pri la evoluo de esperantaj terminaroj. : Dellian, K. : Scienca Revuo, 1957, 3
801Pri la koncepto de la ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro - : BEDNAŘÍK, Aleš: AEST78
801Pri la nomoj de ĥemiaj elementoj en Esperanto - : WARSZAWSKI, Andrzej: AEST84
801Pri provoj traduki la terminaron de akustiko - : BAROŠ, Miroslav: AEST84
801Pri Zoologia kaj Botanika Nomenklaturo, : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1995, 2
801Principoj por selekto de fakaj terminoj - : EICHHOLZ, Rüdiger: SEILE95
801Problemoj de internacia kaj Esperanta terminologio en veksikologio (flagscienco) - : KLEMENT, Jaroslav: AEST81
801Problemoj de la jura terminologio en Esperanto - : TRAXLER, Karel: SAEST80
801Problemoj de la sistema ĥemia nomenklaturo en la Internacia Lingvo - : PLUHAŘ, Zdeněk: SAEST80
801Reprezentiĝo de fako terminologio en enciklopedioj, demonstre de astronomio, La, en Plena Ilustrita Vortaro : MAITZEN, Hans-Michael
801Rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologi-sciencaj konceptoj de Eugen Wüster, La : BLANKE, Detlev
801Selekto-principoj de terminoj kaj metaterminoj : WACHA, Balázs
801Statistika tabelo de l'esperanta vortaro (radikoj, afiksoj, finaĵoj, liternomoj). , : Ciliga, P. : Scienca Revuo, 1961, 1/2
801Teknologioj de la prilaborado per varmo sub terminologiaj vidpunktoj, La : HAUSER, Peter
801Temo kaj amplekso de mikroelektronika fakvortlisto kiel parto de elektronika fakvortaro - : PARTECKE, Richard: SAEST80
801Terminaro, en Sinopse Estatística de Brasil, Pt-Eo
801Terminologia Esperanto-Centro: spertoj, problemoj, perspektivoj : BLANKE, Wera
801Terminologio en la kampo de sociaj servoj : KARE OVÁ, Lucie
801Terminologio internacia - radikoj, tendencoj kaj rilatoj al Esperanto - : DEHLER, Wera: AEST84
801Tipologio kaj prilaboro de dulingvaj vortaroj - : ŠATUROVÁ, Magda: AEST78
801Traduka laboro por la fervoja terminaro de IFEF - : RITTERSPACH, Gernot: AEST88
801Vortaro por pernantoj, La – IKU2007- : GOTOO Hitosi : http://www.eventoj.hu/steb
801Vortoj el la fundamento de esperanto ekster la alfabetico de la "Universala vortaro". : Albault, André : Scienca Revuo, 1959, 2
801Zamenhofa spirito de la fakvortkreado, La - : BUZA, Barnao: SAEST82
  
82.089Eseoj pri esperantistaj verkistoj

Esszék eszperantó szerzőkről
 

82.089Aristokrataj Burĝinoj, La - Komedio de F. Dancourt - Idea kaj Arta Originaleco, : Mursalieva, Ljudmila Ivanovna : Scienca Revuo, 1999, 3
82.089Aŭstria literaturo kiel ligilo inter la popoloj. /ISU, Vieno, 1970/. : Görlich, E. J. : Scienca Revuo, 1970, 6
82.089Bibliofilio, La, : Szczurek, Kazimierz : Scienca Revuo, 1991, 1
82.089Budapeŝta skolo, La. /ISU, Budapest, 1966/. , : Waringhien, G. : Scienca Revuo, 1967, 1
82.089Doktoro Faŭsto' de Th. Mann en la Kunteksto de Postmodernisma Epoko, : Iŝimbajeva, Galina : Scienca Revuo, 1998, 2
82.089Ekslibrisoj, : Szczurek, Kazimierz : Scienca Revuo, 1987, 2
82.089Ekzistencialistaj herooj en la literatura verkaro de J. P. Sartre. Perpignan 1958. Recenzo. W. P. R/oelofs/. , : Llech-Walter, C : Scienca Revuo, 1961, 1/2
82.089Eŭropaj Tradicioj kaj la verkaro de A. Sumarokov - Analizo de Komedio 'Kverelo de edzo kun edzino', : Mursalieva, Ljudmila Ivanovna : Scienca Revuo, 2000, 1
82.089Franca Dramarto je la Fino de la XVII-a ĝis Komenco de la XVIII-a Jarcento, : Mursalieva, Ljudmila Ivanovna : Scienca Revuo, 1995, 1
82.089Jules Verne pri la Lingvo Esperanto - Hungare, : Haszpra, Ottó : Scienca Revuo, 1999, 3
82.089Kafka en Prago. Kiel oni Vivas en Kaĝo sen Kradoj IKU-Prelezo 1996 Praha, : Nervi, Mauro : Scienca Revuo, 1996, 2
82.089'Kassandra' de Christa Wolf - Mito kaj Realo, : Said-Battalova, Tamara : Scienca Revuo, 1999, 2
82.089Komunaj Tendencoj en la Dramverkaro kaj Teatro de Eŭropo en la Komenco de nia Jarcento, : Korjenevskaja, Nina I. : Scienca Revuo, 1997, 2
82.089Kruelo en Teatro, : Korjenevskaja, Nina : Scienca Revuo, 1999, 1
82.089Metaforoj kaj pensasocio. , : Boultoh, M. : Scienca Revuo, 1973, 5
82.089Prezoj de la libroj, La, : Szczurek, Kazimierz : Scienca Revuo, 1982, 4
82.089Pri amo ŝi kantis en tempo malamoza, : Rosner, Edmund : Scienca Revuo, 1990,
82.089Problemo de 'Innerlichkeit' en germana Literaturo de la XXa jarcento Verkaro de Wilhelm Raabe, : Avagjan, Tatjana Ivanovna : Scienca Revuo, 2000, 1
82.089Problemoj de Psikologio kaj Mistiko en la Teatraĵoj pri Naturo kaj Supernaturo' de Theodore Dreiser, : Morozkina, Jevgenija Aleksandrovna : Scienca Revuo, 1998, 2
82.089Regnard en Ruslando, : Mursalieva, Ljudmila Ivanovna : Scienca Revuo, 1984, 1
82.089Rusa Futurismo kaj Franca Dadaismo - Dramverkoj kaj Teatroj, : Korjenevskaia-Gouriou, Nina I. : Scienca Revuo, 1998, 3
82.089Tekstkritiko. Kun propono de esperantaj terminoj. , : Vilborg, E. : Scienca Revuo, 1966, 2
82.089Th. Fontane kaj H. Mann en la Lukto kontraŭ Naturalismo ĉe la Limo de Jarcentoj, : Avagjan, Tatjana Ivanovna : Scienca Revuo, 1998, 3
  
910Geografio

Földrajz
 

91012 monatoj - 12 montpintoj : Ján Vajs : Ilustritaj raportetoj pri monataj grimpadoj sur 12 slovakaj montpintoj
91017-taga vojaĝo en mezeŭropo, tuj antaŭ granda inundo : Onishi Shin'ichi : Vigla rakonto pri vojaĝo en 1997, pri homoj kaj lokoj, kun interesaj observoj de eksterlandano
91040 vidindaj lokoj en Ĉinio : Ampleksaj turismaj kaj historiaj priskriboj de la plej vizitindaj lokoj en Ĉinio, kun desegnaĵoj kaj 16 paĝoj da koloraj fotoj
91050 Reiseregeln von einem Vielgereisten ; Tävanňms lůls fa mödočtävöl sembŕl : Johann Martin Schleyer : 50 reguloj de multvojaĝinto. Represo de la eldono 1905
91080 rakontoj pri la eterne juna 800-jara Rigo : Kompilis V. Tetere : Mallongaj tekstoj pri la ĉefurbo de Latvio, uzeblaj ankaŭ en kursoj
910Afrik' amo : Dimitri : Rakonto pri bicikla vojaĝo tra sep afrikaj landoj en 1987
910Aktoj de la 9-a Internacia Geografia Kongreso en Ĝenevo : j. 1919
910Akvo kaj la Homo en Hungarlando, La : Wisnowsky kaj Almássy : j. 1966
910Albanio : Unger, H.
910Alia Venecio : Predrag Matvejević : Personaj opinioj pri la Urbo de la kanaloj
910Altajo monta kaj ebena : D.M. Cibulevskij : Rakonto-raporto pri perbicikla vojaĝo tra la Altaja regiono
910Amb l'esperanto a la motxilla; La volta al món en 79 dies : Manel Vinyalis, Joaquim Marcoval : Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo en 79 tagoj
910Andrzej Grzębowski k.a : Ŝtatoj, landoj kaj lingvoj de la mondo : Prezento de 298 ŝtatoj kaj teritorioj, kaj listo de 163 lingvoj
910Arthur Baur : Fenomeno Svislando, La : Priskribo de lando kie realiĝis ekzempla kunvivado de diverslingvaj homgrupoj
910Ascendo al Monto Blanka : Saussure, H. B. de : j. 1918
910Atestoj pri la ekzisto de Atlantis. , : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1969, 2
910Atlantis — pluaj teorioj. , : Gregor, D. B. : Scienca Revuo, 1969, 3/4
910Aŭstralio, Lando kaj Popolo : Delsudo kaj Lauri Laiho
910Avo biciklas ĉirkaŭ la mondo : Zef Jégard : Perbicikla vojaĝo tra Pakistano, Ĉinio, Mongolio, Siberio
910Baranya, la mistera : Historio kaj folkloro de hungara regiono
910Beata Piasecka : Vilnius kaj Trakai, Gvidlibro : Gvidlibro pri la ĉefurbo de Litovio kaj pri la apuda historiejo Trakai
910Białystok, Romantyczne miasto Zamenhofa : Przemysław Andruk kaj Piotr Mojsak : Profesie farita fotoalbumo pri la urbo de la 94a UK, kun tekstoj en la pola kaj angla, kaj du paĝoj en Esperanto
910Bicikle eblas! : Jan Milld : Spertoj kaj sciindaĵoj de translandlima biciklado
910Brazilaj geografiaj nomoj : Délio Pereira de Souza : Esperantaj formoj de ĉiuj ŝtatoj kaj gravaj urboj, riveroj, montaroj ks. de la plej granda sudamerika lando, kun bazaj informoj
910Brazilaj geografiaj nomoj. : SOUZA, Délio Pereira de: Brasília, 1981. 72p
910Brazilio : Backheuser, Ev. : j.. 1909
910Bulgara Lando kaj Popolo, La : Krestanov, Iv. : j. 1919
910Carmel Mallia : Malto : Historia kaj kultura prezento de insularo meze de Mediteraneo
910Compostelle en famille : Maryvonne Robineau : Franca familio de esperantistoj-vojaĝanoj priskribas sian pilgrimon al Santiago de Compostela. Verve verkita, bele ilustrita
910Con el esperanto en la mochila; La vuelta al mundo en 79 días : Manel Vinyalis, Joaquim Marcoval : Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo en 79 tagoj
910Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko : Marcel Drlík : La aŭtoro priskribas siajn spertojn kiel volontula kuracisto en Centrafriko
910Ĉiam malnova kaj ĉiam nova : Bradatsch (1985): Beletra vojaĝlibro pri Prago
910De la Hesperidinaj ĝis la Kanariaj Insuloj : PÉREZ, Juan Régulo
910Dek ses urboj de Ĉinio : Ampleksaj priskriboj de la ĉefaj urboj de Ĉinio, kun koloraj kaj nigra-blankaj fotoj
910Dolĉa Franclando, La : Delaire, Pierre : j. 1972
910Dua decenio, Druhé desaťročie : Ján Vajs : Retrorigardo al la Vintraj supreniroj de esperantistoj al la montpinto Poludnica (SK)
910Ebono; Raportoj el Afriko : Ryszard Kapuściński : Afriko en sia tuta komplekseco, spertita kaj rakontita de unu el la tutmonde plej bonaj ĵurnalistoj
910Ekspedicio Kon-Tiki. Trad. C. Brynildsen. Stockholm 1951. Recenzo, W. P. R/oelofs/. , : Heyerdahl, T. : Scienca Revuo, 1951, 3
910El la Proksima Oriento : Krestanov, I. : j. 1919
910En lando de vulkanoj : D.M. Cibulevskij : Rakonto pri bicikla vojaĝo tra Kamĉatko
910Enciklopedieto de Ĉinio : Detala konsultlibro pri la geografio, historio kaj kulturo de Ĉinio
910Esperantaj vojetoj renkontiĝas en Romo / Esperanckie ścieżki spotukają w Rzymie; Impresoj / Impresje : Krystyna Macińska : Impresoj de la aŭtorino kolektitaj okaze de ŝiaj vojaĝoj lige kun la papo, plus kelkaj leteroj samtemaj
910Esperantigo de la ĉehoslovakaj loknomoj. : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1978, 3
910Esperanto en la tornistro; Mondvojaĝo en 79 tagoj : Manel Vinyals, Joaquim Marcoval : Post la hispanlingva kaj la katalunlingva, jen la E-lingva eldono de surpriza vojaĝlibro
910Estona panoramo : Pri Soveta Estonio kaj la estona E-movado
910Flandrio : Patrick de Schepper : Geografia priskribeto
910Friend from Kananam, The ; Adventures in the New Guinea Jungle : Kenneth G. Linton : Anglalingva versio de "Kanako el Kananam" kun paralela Esperanta originalo
910Gvidlibro pri Florenco : Turisma Itala Klubo : Abunde ilustrita gvidlibro pri la urbo de la 91a UK
910Gvidlibro pri Jokohamo - havenurbo nova kaj malnova : J. Aida, K. Suzuki, M. Ŝidara : Ilustrita gvidlibreto pri la kandidat-urbo de la 92a UK
910Gvidlibro pri Koreio : Riĉe ilustrita gvidilo kun ĉiaj informoj utilaj por turisto
910Gvidlibro pri Pekino : Praktika manlibro por turistoj en la ĉina metropolo
910Gvidlibro pri vojaĝo en Hirosima : Kun emfazo al la postsignoj de la atombombado
910Gvidlibro tra Lodzo : Kun urbomapo
910Gvidlibro tra Paris : Julieta : j. 1965
910Ĝambo rafiki : Tibor Sekelj : Travivaĵoj de karavano tra Afriko
910H.C. Andersen en Oriento : H.C. Andersen : Vojaĝpriskribo (16 fragmentoj) el "Bazaro de Poeto"
910Homoj manĝantaj : Hemmi Yô : Kion homoj manĝas kaj kion ili pensas? Fama japana ĵurnalisto travojaĝis la mondon por ekscii tion
910Huit ans autour du monde : M. et B. Robineau : Franclingva originalo de "Ili vivis sur la tero"
910Hungaraj skizoj / Ungarische Skizzen / Magyar vázlatok : Franz-Georg Rössler : Hungariaj vojaĝspertoj
910Hungario sur Bildoj : Mihályfi, Ernő : j. 1965
910Ili vivis sur la tero : Maryvonne kaj Bruno Robineau : Spertoj el ok jaroj da migrado tra la mondo, plejparte dank' al Esperanto
910Interne de la tero. Trad. T. L. C. B/luett/. : Bullard, E. C : Scienca Revuo, 1952, 1
910Islando : Kristjansson, Alafur : j. 1930
910Itinero je la nomo de Zamenhof : Wojciech Sobolewski : Turisma gvidlibro je lokoj en Pollando, kiujn vizitis Zamenhof
910Japanio kalejdoskope : Konciza prezento de Japanio kaj ĝiaj kulturo, tradiciaj artoj, sporto, naturo, lingvo k.a
910Jen Londono! : Lewesdon, John : Kun tutpaĝaj koloraj bildoj, mapoj strata kaj subtervoja, j. 1971
910Juda vivo en Speyer / Jüdisches Leben in Speyer : Rita kaj Franz-Georg Rössler : Lokoj de la juda kulturo iam kaj hodiaŭ
910Karaktero de la geografiaj propraj nomoj — specife pri la "gento/lando"-sencaj nomoj, La, : Silveira, G. M. : Scienca Revuo, 1975, 4/5
910Konciza Geografio de Ĉinio : Ĵen Ĵudi : j. 1964
910Kon-Tiki kaj transpacifika migrado. : Cummingsmith, C. C : Scienca Revuo, 1951, 3
910Kontribuo al Geografia Nomenklaturo en Esperanto : Kavka-Pumpr : j. 1972
910Kopiaĵo el la protokolo N. 22 de la kunsido de la Scienca Konsilantaro de la Instituto de Geografio en la Akademio de Sciencoj de Sovetunio je la 19-a de junio 1962. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
910Kordiljeraj ŝtatoj, La. : Dellian, K. : Scienca Revuo, 1949, 4
910Krakovo, legende kaj poezie ĉirkaŭblovita : Grażyna Maszczyńska-Góra
910Krems : Dulingva. Okaze de la 46-a IFEF-kongreso
910Ksenofobia gvidlibro al la italoj : Martin Solly : Amuzstila libreto kun faktoj kaj fantazioj pri italoj
910Ksenofobia gvidlibro al la nederlandanoj : Rodney Bolt : Kion eksterlandano pensas pri nacio el rozvangaj kamparanoj, kiuj loĝas en ventmuelejoj kaj havas lignoŝuojn funde de la vestoŝranko, tulipojn en la ĝardeno kaj amasojn da rondaj fromaĝoj en la manĝaĵejo?
910Kun-princlando Andoro, La : Bacquer, J. : j. 1962
910Kvindek du tagoj en Esperantujo : Liu Xiaojun : Kolorilustrita, taglibreca raporto de ĉina esperantisto vojaĝinta en Bretonio, Francio
910Lasta vojaĝo de Scott : Silva, A. da : j. 1942
910Leteroj el Ĉinio : Anna Louise Strong
910Leteroj el Sud-Vjetnamio
910Malantaŭ la muro; Puzleroj pri Ĉinio : Sabira Stĺhlberg : Vojaĝaj spertoj en Ĉinio de 1986-93
910Malgranda gvidilo tra la parko de Sanssouci : Komp. H. Schlaebe
910Malgranda gvidlibro pri Moskvo : Nikolao Gudskov, Natalia Aroloviĉ
910Mapo de la Ĉina Popola Respubliko : Duflanka faldfolio. Profesie produktita multkolora mapo kun esperantigita (neoficiala) transkribo de nomoj kaj trikolumna indekso (esperantigita, oficiala, ideografiaĵa) malantaŭe; en tenilo el plastigita papero
910Mediteranea breviero : Predrag Matvejević : La verkisto intencas kompreni Mediteraneon, estas ravita pri ĝi, sed li ankaŭ klopodas precize difini signifojn, fiksi limojn (C. Magris)
910Meissen, la naskiĝejo de homeopatio; Meissen, O berço da homeopatia : Pri la naskiĝurbo de Samuel Hahnemann, la fondinto de homeopatio
910Meze de Eŭropo...; : J. Burian, J. Kočí, I. Krempa, B. Tykva : Skize pri la historio de Ĉeĥoslovakio
910Mi serĉis oron kaj oleon, sed trovis... : David Flood : Aŭtobiografia rakonto pri aventuroplena vivo en Ameriko
910Mondmapo
910Napolo kaj ties ĉirkaŭaĵoj (Historio, arto, folkloro) : Nicolino Rossi : Kolorilustrita, profesie farita gvidlibro de la ĉefurbo de la itala provinco Kampanio
910Nederlando : Romijn, Jaap-Scherer, Kees : j. 1964
910Nederlando : Wijk, van : j. 1955
910Nia Geografia Terminaro : Albaut, A. : j. 1968
910Nia geografia terminaro. , : Albault, André : Scienca Revuo, 1968, 3/4
910Nia lando Pakistano : Saeed Ahman Farani : Pri geografio, historio kaj kulturo de Pakistano
910Nigramara Bordregiono de Burgas : Gorov, G. : j. 1962
910Nova geografio kaj novaj tempo-mezuroj : Nio : Projekto por decimaligo de la geografia kaj tempa mezursistemoj
910Nuntempaj metodoj por kreado de planoj kaj mapoj. /ISU, Madrid, 1968/. : Peevski, V. : Scienca Revuo, 1970, 2
910Osiem lat wędrówki wokół ziemi : Maryvonne kaj Bruno Robineau : Pollingva versio de la populara vojaĝlibro 9/Ili vivis sur la tero0/
910Osm let na cestách po naši planete : Maryvonne kaj Bruno Robineau : Ĉeĥlingva versio de la populara vojaĝlibro 9\Ili vivis sur la tero"
910Parizo lumurbo... kaj ties ombraj zonoj : Djémil Kessous : La "Lumurbo" estas ne nur la urbo de la bela mondumo, sed ankaŭ de mizero
910Per Balono al Norda Poluso : Strindberg, A. kaj Frankel : j. 1930
910Perbicikle tra Eŭropo : Dmitrij M. Cibulevskij : 3000 kilometroj tra Hungario, Slovenio, Italio kaj Kroatio
910Perspektivoj por sistemigo de la magmorokaĵoj. : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1976, 1
910Piccard en la Stratosfero, : Silva, A. da : j. 1943
910Po dikoj Kamĉatke : Sten Bergman : Ruslingva versio de "Tra sovaĝa Kamĉatko"
910Poŝatlaso de la mondo : 41 du- aŭ tripaĝaj mapoj kun resumaj politikaj, geografiaj kaj ekonomiaj informoj pri la unuopaj landoj; 55-paĝa indekso. 12000 geografiaj nomoj. Plurkolora preso, fortika bindaĵo
910Poŝ-atlaso de Monda Turismo : Koloraj mapoj de la kontinentoj kun landnomoj; mapoj de Pollando kaj Bydgoszcz; indeksoj de landnomoj kaj lingvoj
910Pri Jugoslavio : Igor Graovac, Mario Nobilo
910Pri la formo kaj grando de la terglobo. /ISU, Helsinki, 1969/. , : Kääriäinen, E. : Scienca Revuo, 1970, 1
910Pri la klasado kaj nomenklaturo de la fonolitaj rokaĵoj. : Kavka, Josef : Scienca Revuo, 1965, 1
910Pri la nuntempa leviĝo de la terkrusto en Finnlando. : Kääriäinen, E. : Scienca Revuo, 1957, 4
910Pri la troviĝo, konsisto kaj genezo de la ardorezistaj argilŝtonoj en la mezbohemia suprakarbonia baseno. , : Maŝek, J. : Scienca Revuo, 1966, 5/4
910Problemo de internacia lingvo en geografio. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
910Rememoroj pri tempo de silko kaj pajlo, Portreto de japana urbeto : Ĵuniĉi Saga : Bele ilustrita monografio pri urbo en la provinco Tsuĉiura, nord-oriente de Tokio
910Renkonto kun Trentino : Gino Scrinzi : Aparte bele prezentita bildlibro, utila ankaŭ kiel gvidlibro
910Resumo pri Vjetnamio
910Rigardu la Teron : Loon, H. van : j. 1937
910Sayonara, Japanio! Vojaĝimpresoj : Davor Klobučar : Pensoj kaj impresoj post dusemajna restado en la lando de la 92a UK
910Scienca Krozado de la ŝipo "Princesse Alice" : Richard, J. : j. 1904
910Sedimentologio, branĉo de la geologio. : Mabesoone, J. M. : Scienca Revuo, 1964, 1/2,
910Sennaciece tra nia mondo : Gilbert R. Ledon : Individueca komentario pri la politiko kaj kulturo de diversaj landoj
910Silezio - mia amo / Moja miłość - Śląsk / Schlesien - meine Liebe : Alicja Lewanderska-Quednau : Prelegserio pri diversaj aspektoj de la Silezia provinco, kun ilustraĵoj
910Skizo pri Ĉinio. : Beijing, 1981. 9-19. Kun mapo. Superrigardo pri la geografio, historio, politiko, ekonomio kaj kulturo de Ĉinio
910Skolecito kaj ĝismondino el Bohemio. : Rychlý, R., Novokilský, V. : Scienca Revuo, 1978, 1
910Sude kaj norde de la Granda Muro : Artikoloj kaj koloraj fotoj pri la Granda Muro
910Summary of the World, A / Een samenvatting van de wereld / Un resumen del mundo / Un Résumé du monde / Die Welt in der Zusammenfassung / Resumo de la mondo : Esther Kokmeijer : Plene kaj bele ilustrita raporto pri vojaĝoj al kaj vizitoj de la gravitaj centroj de ĉiuj kontinentoj.
910Sur les sentiers des Carpates; Cheminement d'une famille au pas des ânes, au coeur de la Roumanie : Maryvonne Robineau : Franca familio vojaĝis dum pluraj monatoj en norda Rumanio, uzante kiel transportrimedon azenojn kaj jen kaj jen kiel komunikilon Esperanton
910Surgrimpo en Himalajo : Agostinho da Silva
910Tegmentoj de Parizo, La : Marc Bavant : Sprita turisma gvidilo
910Tempesto super Akonkagvo : Sekelj, Tibor : j. 1959
910Timor; La plej granda ekstermejo en la mondo : Miguel Faria de Bastos
910Toponimia Terminaro : Mee, L. : j. 1992
910Toskana Maremo : Pier Vittorio Orlandini : Rigardo al la lokoj, personoj, arto, historio kaj kuirarto de la toskana urbo Grosseto kaj de la regiono ĉirkaŭ ĝi
910Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto : Lucien A. Peraire : Rakonto pri unika vojaĝo de franca laboristo en 1927-1932
910Tra lando de indianoj : Tibor Sekelj : Pri la travivaĵoj de la aŭtoro kun indianoj en tropika regiono de Brazilo
910Tra Mezafriko : Lemaire, Ch. : j. 1906
910Tra Mistera Oriento : Misak, Stjepan : j. 1936
910Tra Sovaĝa Kamĉatko : Bergman, Sten : j. 1932
910Tra USSR per Esperanto : Nekrasov : j. 1926
910Transskribo de geografiaj nomoj en esperanto kaj ĝia uzo por ordigo de nacilingvaj transskriboj. : Armand, D. L. : Scienca Revuo, 1963, 1/4
910Tridek jaroj en la Ora Nordo : Welzl, Jan : j. 1931
910Tridek jaroj; Faktoj pri Ĉeĥoslovakio : Prezento de la lando (inkluzive de skizo pri la historio de la landa Esperanto-movado), kun statistikaj tabeloj kaj riĉa eksterteksta bildaro
910Trisemajna restado en Pollando : Tahira Masako : Vojaĝo por instrui pri sorobano (kalkulado) kaj origamo (paperfaldado)
910Tuj apude; Gvidilo tra la kvartalo de la Centra Oficejo de UEA : Humphrey Tonkin : Ilustrita poŝformata gvidilo pri la ĉirkaŭaĵo de la CO
910Turismo de Liuzhou; Guide for Liuzhou Travel : Lan Tianqiang : Trilingva (E, angla, ĉina) gvidlibro pri la sudĉina urbo Liuĝoŭ
910Usono (2) : A. Kenngott : Personaj impresoj de vojaĝinto dum la tridekaj jaroj
910Usono nigre-blanke : Ionel Oneţ : Mapoj kaj donitaĵoj pri ĉiuj ŝtatoj de Usono
910Utila Manlibro pri Hindujo : Haudebine, H. : j. 1967
910Valoro de la geografiaj sufiksoj, La, : Silveira, G. M. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
910Vilnius, Gvidlibro tra la urbo : Tomas Venclova : Plene ilustrita, profesia gvidlibro, eldonita okaze de la 90a UK
910Vizito en la fora Oriento : Kerstin Rohdin : Vojaĝaj spertoj en Koreio kaj Japanio
910Vjetnama Socialisma Respubliko : Manlibro pri la historio kaj nuna stato de Vjetnamio
910Vojaĝimpresoj de egipto tra Eŭropo kaj Azio : Nassif Isaac : Pri enmovadaj impresoj
910Vojaĝimpresoj el Siberio kaj Japanio : Gerrit Berveling : Impresoj el vojaĝo per la Transsiberia Trajno kaj el la lando de la 92a UK
910Vojaĝimpresoj pri Japanio : Vasja Cvetkova : Priskriboj en simpla stilo
910Vojaĝlibro de Hungario : Németh, Gyula : j. 1965
910Vojaĝo al Muktinath : Razen Manandhar : Vojaĝrakonto pri la 6a Internacia Himalaja Renkontiĝo, Nepalo, 2006
910Vojaĝo al Novzelando, La : S. Hori : Nov-Zelando el vidpunktoj zoologia, botanika, sociologia kaj movada
910Vojaĝo al Sudaj Insuloj, La : Hori ŝoiĉi : j. 1971
910Vojaĝo de amikeco tra eŭropa Esperantujo, Parto 1 "Oriento" : Mizuno Yoshiaki : Raporto pri trimonata gastvojaĝo en 1985
910Vojaĝo en Hirosima, Gvidlibro pri la urbo de monumentoj : Bele farita gvidlibro, parte japanlingva
910Vojaĝo laŭ la Balta maro : Kerstin Rohdin : Spertoj en Estonio kaj aliaj landoj
910Vojaĝo tra Ĉinio : Priskribo de belaĵoj de Ĉinio, kun multe da koloraj fotoj
910Vojaĝo tra orienta Afriko : José Starck : Rakonto pri la spertoj de blinda belga esperantisto
910Wels, urbo en Supra Aŭstrio : Walter Klag patro
  
920Biografio

Életrajz
 

920August Strindberg sveda verkisto kun internacia famo. /ISU, München, 1951/. , : Söderberg, K. : Scienca Revuo, 1956, 1
920Auguste Broise (1901-1974), : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1974, 4
  
929"Heraldiko

Címertan
 

929Heraldiko - kio ĝi estas? : Nikolaj Starodubcev
  
930Historio

Történelem
 

9301100 jaroj en Eŭropo; Milcentjara datreveno de landkonkero 1996 : Péter Dérczi : Pri grava datreveno en la hungara historio
9301300 jaroj de la bulgara ŝtato 681-1981 : Prelegoj ĉefe arkeologiaj
93015a, marto, 1928, La : Kobayasi Takizi : Pri la subpremo de la Japana Komunista Partio
9305000 jaroj de Ĉinio. Esperantigita de Faibo. : CAŬ Bajlong: Pekino: ĈEL, 1988. 388p. Multflanka historio ĝis la jaro 1911
930Akvon, mi petas! : Raportoj pri la nukleaj atakoj kontraŭ Hirosima kaj Nagasaki
930Amo, geedziĝoj kaj politiko de princino en la 17-a jarcento [Marie Louise Gonzaga de Nevers]. : Guglielminetti, C. C. : Scienca Revuo, 1981, 2
930Antikva historio, patrujokupo. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1978:4-5
930Antikva Romo Surmare, La (tr. Paolet) : Mussolini, Benito : j. 1928
930Antikvaj ĉinaj sciencistoj. El la ĉina trad. Dai Song'en, Xue Meixian. : CAŬ Bajlong, Zhang Quingzhen: Pekino: ĈEE, 1990. 134p. ISBN 7 5052 0041 0. - Mallongaj rakontoj pri la invento de papero kaj tipografio, malkovroj en medicino kaj astronomio, ktp.
930Arkipelago Gulag' 1941-1952
930Atlantido; La perdita kontinento : André Cherpillod : Kritika ekzameno de la fama mistero
930Auschwitz = Óświęcim : 1940-1945 / [redakta kolegiumo, ĉefredaktoro] Kazimierz Smoleń ; [el pola lingvo tradukis Alojzy Turek]. - Laŭ 4-a pola eldono kompletigita kaj plivastigita. - : Óświęcim : Ŝtata Muzeo, 1967. - 105 p. : il. ; 20 cm 526
930Auschwitz 1940-45 : Smolen, Kazimerz : j. 1967
930Avantaĝoj de mezkapablulo. = : MEDVEDEV, Roj: Impeto 1. Red. I. Zajcev, A. Ŝevĉenko. Moskvo: Progreso, 1989. 61-83
930Batalo de "kuruc"-oj por la sendependeco. Ferenc Rákóczi la 2-a. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:134-135
930Bataloj por la transformiĝo je burĝa ŝtato kaj por la sendependeco. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:210-211
930Benzin-stacio kiel tabernaklo, La : Bastiaan Bommeljé : Eseeto pri "la tabernaklo de nia hodiaŭa civilizacio"
930Burgundujo kaj Karlo La Temerara Skizo el la Historio, : Kalkhof, Gerhard : Scienca Revuo, 1998, 1
930Cara cenzuro kaj esperanto. Parto 1. , : Ĥvorostin, S. K. : Scienca Revuo, 1972, 1/2
930Cara cenzuro kaj esperanto. Parto 2. , : Ĥvorostin, S. K. : Scienca Revuo, 1972, 3
930Ĉaka milito, La : Kornelius K. Neufeld : Personaj spertoj el milito inter Bolivio kaj Paragvajo, 1932-1935
930Ĉapitroj el la historio de la hungara popolo. Trad. Zsuzsa Varga-Haszonits. = : Hungara Vivo.
930Ĉeng Limin, Ŝen Taŭ : Pitoreska Pekino : Historia kaj turisma priskribo kun plenkoloraj fotoj
930Ĉina ceramiko : Zhao Hongsheng : Historio kaj nuntempo de la famaj porcelano kaj aliaj ceramikaĵoj de Ĉinio
930Ĉji Ŝing : Ĉinaj tradiciaj festoj : Detala priskribo de la ĉefaj etnaj festoj en Ĉinio
930De la edikto de Nanto ĝis la ribelo de la kamizardoj aŭ De toleremo ĝis fanatikismo : André Cherpillod : Ĉapitro el la historio de Francio (1598-1710)
930Demandoj de logika priskribo de la arkitekturaj grafikaj strukturoj kaj ilia enkonduko al EKCM, La, : Talanov, E. V., Semenov, V. N. : Scienca Revuo, 1972, 5
930Deveno de la homo, La. /ISU, Kopenhago, 1956/. , : Støp-Bowitz, Carl : Scienca Revuo, 1958, 4
930Dictionarium Museologicum (Muzeologia Vortaro) 20-lingva. Ĉefred. István Éri kaj Béla Végh. : Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1986. 774p. - La E-parton red. Bernard Golden kaj Tibor Sekelj.
930Djen Bjen Fu : Tran do : j. 1962
930Dokumentoj de la Rezistado : Theobald, H. : j. 1948
930Du Aziecoj: Geografia kaj Historia IKU-Prelezo 1995 Tempere, : Yamasaki, Seiko : Scienca Revuo, 1996, 1
930Duamana traduko por la Rusa Caro; Pri 17a-jarcentaj novaĵ-tradukoj en "Vesti-Kuranty" - Filologia detektivaĵo: kiel la Pactraktato inter la Nederlandoj kaj Hispanio (1648) estis tradukita el la hispana, tra la nederlanda, en la rusan? : Ingrid Maier, Wouter F. Pilger
930Elfosadaj trovaĵoj el la distrikto Wedding de Berlin : Wettstät, G. (1974): j. 1974
930En la "insulo de enigmoj". La disko de Fajstos. : Atanasov, A. D. : Scienca Revuo, 1976, 1
930Esperanta Bildvortaro. : EICHHOLZ, Rüdiger: Bailieboro, Ont., 1988. ISBN 0-919186-32-7. 556-581
930Estonoj tra tempoj I : Valev Kruusalu : Epizodoj el la estona historio
930Estonoj tra tempoj II : Valev Kruusalu : Epizodoj el la estona historio
930Faktoj pri Gulag : János Rózsás
930Fenomeno Svislando, La. : BAUR, Arthur: Romanshorn: SES, 1979. - 11-29: Historio.
930Finding the Missing Link. London 1950. Recenzo. T. L. C. B/luett/: La trovado de la mankanta ĉenero. Raporto pri lastatempaj eltrovoj, kiuj eble helpos al la kompreno pri la origino de la homo, : Broom, R. : Scienca Revuo, 1952, 4
930Fino, La. : BERNADOTTE, Folke: Stockholm, ESE, 1945. 77p
930Firmiĝo de la feŭdismo kaj la komencoj de la dispartiĝo, La. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1978:90-91
930Flavius Josephus - vero kaj mito pri paco kaj milito : Vera Barandovská-Frank : Eseo ĉirkaŭ la verko "De bello Iudaico" (Juda milito). Teksto de kurso prezentita en Tel Aviv en 2000
930Fondo de la ŝtato, La. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1978:46-47
930Forege malantaŭ Uralo; Memoraĵoj de ekzilito Siberion 1941-1958 : Stasys Ankevičius
930Formado de frupolitikaj rilatoj en la proto-baktria civilizacio de la bronza epoko, La -- verkita de Vladimir I. Ionesov (RU) - : http://www.eventoj.hu/steb
930Formado de Frupolitikaj Rilatoj en la Protobaktria Civilizacio de la Bronza Epoko, La, : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1994, 2
930Formado de la feŭda ŝtato. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1978:216-217
930Formiĝo de la stalinismo I-II. - Impeto 1-2. Ked. I. Zajcev, A. Ŝevĉenko. : MEDVEDEV, Roj: Moskvo: Progreso, 1989 kaj 1991. 33-61, resp. 29-69
930Forpelataj homoj : Ĉan Hjokĉu : Pri la mizera vivo de koreaj terkulturistoj sub japana kapitalismo komence de la pasinta jarcento
930Gilles de Rais, granda senjoro sodomiisto kaj murdisto : André Cherpillod : Pri legendeca figuro de la franca mezepoko
930Glozel kaj la prahistoria skribo : Cherpillod, André : Pri arkeologia mistero en Francio, 1991
930Grafo Stefano Széchenyi, Budapest-Sashalom: HEF, 1941. 23p : VÉRTESY, Nikolao
930Granda aeratako de Tokio, La : Dokumentoj kaj memoraĵoj pri la aeratakoj kontraŭ Tokio kaj la ĉirkaŭa regiono, dum la dua mondmilito
930Granda Thúry György, La : Sándor Takáts : Epizodoj el la epoko de la turka okupado de Hungario (16-17. jc.)
930Grekaj Papirusoj el la Nila Valo : Pendorf, Julius : j. 1927
930Hanibalo - la Kartaga Militestro, : Kalkhof, Gerhard : Scienca Revuo, 1999, 1
930Hiroŝima
930Historio : Herodoto : La ĉefverko de la "patro de la historio"
930Historio de Bretonio : Christian Bertin : Precipe politika skizo
930Historio de Japanio kaj Koreio: Enkonduko : Kuboi Norio : Rilato-historio de la du landoj, verkita de japano kun sendiskriminaciiga sinteno
930Historio de la ciferoj : André Cherpillod : Pri la diversaj cifersistemoj, ekde la egiptoj ĝis hodiaŭ
930Historio de la Japana Imperiestra Trono, La : Nohara kiuĉi : j. 1941
930Historio de Nederlando : Agostinho da Silva
930Historio de Usono : Silva, A. da : j. 1947
930Historio por malfermi estontecon; Moderna historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio : Komplete ilustrita historio de la tri aziaj landoj
930Historio Resuma de l'Arbitracio Konstanta, : Moch, Gaston : j. 1905
930Hungario kaj absolutismo de Habsburgoj. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:168-169
930Hungarlando - la plej granda antropologia muzeo de Eŭrazio. : Scienca Revuo, 1975, 2
930Ibera Heredaĵo de Hispanio Benedek, La, Carl Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1993, 2
930Influo de la insektoj je la historio, La. Trad. T. L. C. Bluett. : Treherne, J. E. : Scienca Revuo, 1965, 1/2
930Interesa Arkeologio : Ĝivoje, Marinko : j. 1974. Dek popularsciencaj skizoj
930Intermilita periodo, La. La dua mondbrulo. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:132-133
930Interna milito en Francio (1871), La ; (La Pariza Komunumo) : Karlo Markso : Grava kaj konata teksto pri grava kaj konata evento
930Jarcenton Kompreni, - Universalhistoria Interpretado, La' Diner, Dan. Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 2
930Jarmiloj Pasas : Haefker, H. (1930)
930Jihetuan-movado : Pri kontraŭimperiisma popolleviĝo en Ĉinio en 1900
930Johana "d'Arko", Pucelino de Francio : André Cherpillod : Provo forigi mistifikojn ĉirkaŭ kultata historia figuro
930Kampanjo Kao Lang, La : Nguyen huy tuong : j. 1962
930Kaoso en Budapeŝto : Nina Langlet : Kiel Nina kaj Valdemar Langlet, pionira esperantisto, helpis al transvivo milojn da judoj kaj aliajn persekutatojn en 1944
930Katarismo kaj naskiĝo de Inkvizicio : André Cherpillod
930Kial Mankas Historia Esperantlingva Literaturo, : Kalkhof, Gerhard : Scienca Revuo, 1997, 2
930Komenco de historio. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1967, 3
930Kompendio pri blazonoj : Serge Sire : Perdesegna enkonduketo en heraldikon
930Kompromiso en 1867. La dualisma periodo. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:8-9
930Konsilia Respubliko kaj la kontraŭrevolucio, La. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:90-91
930Konspiro de Katilino, La : Kajo Salustio Krispo : kmarika historia verko pri okazaĵo en Romo en 63 a.K.
930Konstruado de la evoluinta socialisma socio. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:210-211
930Kontribuo de Ŝumiroj al la homara civilizo. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1971, 1
930Kronologia Tabelo de Japana Historio. = Nakamura, T.: Enciklopedieto japana. : NAKAMURA, T.: Osaka: Kosmo, 1964. 215-216
930Kulturo kaj sano : Mervyn Claxton : Evoluo de la konceptoj pri sano kaj malsano en diversaj lokoj kaj epokoj
930Kulturo kaj socio de Norda Baktrio laŭ la plej novaj arkeologiaj malkovroj.- : Ionesov, Vladimir I. : Scienca Revuo, 1992, 1 - http://www.eventoj.hu/steb
930La vivo de Sándor Kőrösi Csoma. : SZILÁGYI, Ferenc: Budapest, HEA, 1984, 151 p. ISBN 963 571 139 5.
930Letero el Palestino; Vojaĝraporto pri popolo kondamnita al ekstermo : Santiago Alba
930Literatura preparo de la sklavliberigo en Usono, La , : Görlich, E. J. : Scienca Revuo, 1950, 3
930Litovio dum jarcentoj; Ilustrita historia skizo : Petras Čeliauskas : Abunde ilustrita historieto de la lando kie okazis la 90a UK
930Mallonga Historio pri Respubliko San Marino. : ROSSI, Giuseppe: E-igis Catina Dazzini. S.j. 84p
930Medicino dum 1300-jara historio de Bulgario, La : Mimeo
930Mesaĝo al la moderna mondo : Tribestro Seattle : Letero de estro de indiana tribo al prezidanto de Usono
930Mi memoras Hiroŝimon : Stephen Kelen : Spertoj de aŭstralia ĵurnalisto en la jaroj post la atombombo
930Militarto de Zun Zi, La : Sun Wu : La plej frua kompleta verko pri milita teorio en Ĉinio (ĉ. 2500 a.K.)
930Milito de dek kvin jaroj, La. Batalo kontraŭ la absolutismo de Habsburgoj. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:92-93
930Moderna historio de Ĉinio laŭ temoj : Su Kaiming : La historio de Ĉinio ekde 1840 ĝis hodiaŭ
930Moderna historio de Ĉinio laŭ temoj. : SU Kaiming: Pekino: ĈEE, 1992. 210p. ISBN 7 5052 0049 6.
930Muzeo komunuma de Xhoris, La / La Musée communal de Xhoris : Freddy Bosmans : Plejparte franclingva, kun Esperantaj glosoj
930Navahoaj ĉifroparolantoj de Arizono (1941-1945) : Edwin Grobe : Pri la unika kontribuo de arizonaj indianoj al usonaj militsukcesoj
930Neforgeseblaj Tagoj, : Vo nguyen giap : j. 1971
930Ni Devas Diri ĝin : Wagner, Herman : j. 1947
930Nikita Hruŝĉov. Impeto 1. Red. I. Zajcev, A. Ŝevĉenko. : MEDVEDEV, Roj: Moskvo: Progreso, 1989. 61-83
930Nova metodo por dati pratempajn okazaĵojn. Trad. T. L. C. B/luett/. : Zeuner, F. E. : Scienca Revuo, 1951 , 3
930Oomoto-Bewegung und der radikale Nationalismus in Japan, Die : Ulrich Lins : Historio de la Oomoto-movado ĝis la Dua mondmilito.
930Opia milito, La : Pri la opia komerco inter Ĉinio kaj okcidentaj landoj en la 19a jarcento
930Opinion occidentale et la cause de l'indépendance de la Pologne pendant la Premičre Guerre mondiale, L' ; L'activité d'Edmond Privat : Wiesław Śladkowski
930Paco kaj milito dum la ferepoko de Bornholm. Trad. H. V. Rasmussen. : Lindt-Jensen, O. : Scienca Revuo, 1952, 4
930Pariza Komunumo de 1871, La : Div : Konciza prezento de, eble, la plej grava politika evento de 1871
930Perdita orminejo en superstiĉa montaro; Paĝoj el la historio de usona ŝtato Arizono : Edwin Grobe
930Perforto kontraŭ infanoj : Ulrich Matthias : Pri la historio, kaŭzoj kaj preventado de infan-mistrakto
930Prahistoriaj monumentoj restaŭritaj en suda Italujo. : Scienca Revuo, 1975, 1
930Praloĝantoj de Kubo, La : konsideroj pri iliaj vivo kaj lingvo, : Besada Toledo, Juan Lázaro : Scienca Revuo, 1991, 1
930Pri la ponto Saidanbaŝi; La kordeziro por paco de japana patrino : Jasuĵi Koide : Historia rakonto pri la fama ponto
930Problemoj pri Etruskoj. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1966, 3/4
930Progresado kaj la Pasinteco (tr. W. Bailey) : G. F. : j. 1936
930Provo kaj krizo de la centrismo. La katastrofo ĉe Mohács. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:16-17
930'QUMRAN - la Skribo-ruloj de la Morta Maro' Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1999, 3
930Raportoj el Vjetnamio; Tiel ili travivis la militojn : Div
930Reforma movado de 1898, La : Pri burĝa reformmovado, kies malsukceso montris la vojon al la ĉina revolucio
930Rememoroj pri Solferino : Dunant, Henri : j. 1906
930Restarigo de la statistika koncepto pri meza homo. Trad. R. Machado. : Fréchet, M. : Scienca Revuo, 1955, 4
930Resumo de Ukraina Historio : Miĥajlo Ĥruŝevski : j. 1922
930Revolucio de Ĉinio 1800-1949, La : Kobylinski, Hanna : j. 1956
930Rusia revolucio de 1917. Kiel tio okazis? El la rusa trad. E.Ŝevĉenko, L. Novikova. : DOBROVOLSKAJA, E., Ju. Makarov: Moskvo: Progreso, 1990. 160p. Bildlibro, kiu prezentas la bolŝevikan perspektivon de la eventoj en 1917
930Scienca kaj Humanisma Formo de la Mondekkono kaj Ideoj de la sintezo en la konscio de Anglio en la lasta triono de la XIX jarcento, : Fedorov, Aleksandr A. : Scienca Revuo, 1993, 1
930Sekreta historio de la mongoloj, La : Mezepoka anonima tekstaro pri la mongoloj, tradukita en subnorman Esperanton
930Socialisma transformiĝo, La. Meto de la fundamentoj de la socialismo. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:172-173
930Sonĝo de Skipiono, La : Cicerono : Fama parto de la dialogo "Pri la ŝtato" , en du tradukoj el 1910 kaj 1989
930Stabiliĝo de la centra potenco. Hungara : HALÁSZ, Zoltán: Vivo 1978:174-175
930Sur la spuroj de la prahistoria homo en Hungario. = : GOLDEN, Bernard: Sciencaj kornunikaĵoj. Budapest: SEC, 1982. 12-30
930Sur la vojstreko de Ho Chi Minh : Rememoroj pri epizodo el la vjetnama milito
930Survoje al Universala Civilizacio Moya, Giordano. Recenzo, : Dungert, Dieter : Scienca Revuo, 1998, 2
930Ŝanĝo de balkonoj dum la domrekonstruado en urbo Ĥarjkov. , : Cibulevskij, D. M. : Scienca Revuo, 1977, 1/2
930Taglibro de la reveno el mia deportiteco : Juliano Ducrocq : Verkita laŭ milittempaj notoj el 1945
930Tatara invado, La. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1978:134-135
930Teksto de publikaj prelegoj okaze de la 2-a simpozio pri rilathistorio inter Japanio kaj Koreio : Prelegoj en E-o, la korea kaj la japana
930Terorismo de Usono kontraŭ Kubo, La - La Kuba Kvinopo : Div. aŭtoroj : En la lastaj 50 jaroj la rilatoj inter Usono kaj Kubo estas regataj ne de la forto de la juro, sed de la leĝo de la pli forta
930Tiel mortis la batalŝipo Yamato : Mitsuru Yoshida : Pri japana ŝipo subakvigita dum la dua mondmilito
930Tradicia Vjetnamio, La : Nguyen kha vien : j. 1970
930Trarigardo kaj mallonga priskribo de la kulturhistoriaj monumentoj sur la teritorio de komunumo Prilep / Pregled i kratok opis na kulturno-istoriskite spomenici na teritorijata na opŝtina Prilep : Ilija Velkoski
930Tuikero la harkio kaj la cetero; Rigardo sur la milito en Alĝerio : Roger Condon : Rememoroj de franca soldato en la alĝeria milito, de la 4a de marto 1961 ĝis la 31a de decembro 1962
930Turka regado, Habsburga potenco. : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1979:50-51
930Umesao Tadao k.a. : Sepdek-sep ŝlosiloj por la japana civilizacio : Ampleksa eseetaro pri la historio kaj kulturo de Japanio
930Unu Jarcento de Naciaj Luktoj, : 1970, Vjetnamio
930Unua mondmilito kaj la 1918-19-jara revolucio, La - : HALÁSZ, Zoltán: Hungara Vivo 1980:52-53
930Valčncia : Historio kaj arto. : [Valčncia] : Blasco Requena, 1984.- 1 p. :il.; 12x31 cm. Situo de la monumentoj.
930Verkoj de Verda Majo : Verda Majo : Artikoloj pri travivaĵoj en Japanio kaj Ĉinio dum malfacilaj militaj jaroj
930Vilaĝo en Batalkampo : Honda katuiti : Raportaĵo pri vjetnamaj batalkampaj vivoj. 1970
930Vjetnamio-Sovetio, longdistancaj sed proksimaj : Pri la historio kaj nunaj rilatoj inter la du landoj
 
 
© Eszperantó Alapítvány, 2011 Összeállította: Szilvási László és Mészáros István