2. Az eszperantó nemzetközi nyelv propedeutikai értéke

A nyelvi propedeutika problémája

Ebben a fejezetben először elméletben, aztán konkrétabban igyekszünk megmagyarázni, hogy az eszperantó előzetes tanulása elősegíti a más nyelvek későbbi tanulását. Az ilyen, bevezető oktatást nevezik propedeutikának. Sok egyetemen van általános tájékoztató propedeutikai oktatás, ami a későbbi, speciális egyetemi tanulmányra készít elő.

Majdnem minden tantárgyat a középfokú oktatásban (anyanyelv, matematika, történelem, földrajz, fizika, stb.) megelőz egy általános iskolai egyszerűsített bevezető oktatás, amellyel a tanulók hozzászoknak a különböző szakok általános megjelenési formájához és annak speciális szóanyagához.

Mégis, ez nem vonatkozik az idegen nyelv tanulására, ami gyakran nagyon bonyolult és különböző típusú, bár a nyelvek működése is általános szabályoknak felel meg, sajátos technikai szókinccsel. Az anyanyelv nem mindig megfelelő előkészítés; ellenkezőleg, könnyen megzavarhatja a tanulókat és nehezen kezelhető tantárgy, gyakran hasonítható össze sok idegen nyelvvel.

Tehát nyelvi paradigmára, nyelvi modellre van szükségünk, ami tartalmazza a főbb nyelvtani, alaktani és jelentéstani elemek fokozatos bevezetést, a legtöbb nyelvben használatos universaliát, az essentialiát (latin kifejezések: általános vonások, tulajdonságok, jellemzők; lényeges tulajdonságok, elemek).

A nem régi közelmúltig a latin nyelven - jogosan - a modern latin nyelvek és az egyetemes humanista gondolkodás bevezetőjének tekintették. Különféle tulajdonságai folytán segíti a tanulókat összehasonlítani, levezetni, elemezni, okoskodni és az anyanyelvi gondolkodástól szabadulni.

Sajnos a latin nyelv nagyon nehéz, használata az intellektuálisan motiváltak és tehetségesek csoportjára korlátozódik és nem ad megoldást a gyakorlati kommunikációs problémára. Ezért és más okok miatt is a legtöbb országban eltűnt az iskolák tantervéből, vagy oktatása heti egy-két órára redukálódott, és ez nem elég ahhoz, hogy betöltse korábbi nevelő szerepét. Helyébe a modern nyelvek előkészítés nélküli azonnali oktatása lépett. Tehát egy másik paradigma- nyelvre van szükségünk, ami kombinálja a latin nevelő tulajdonságát a modern társadalom követelményeivel; ami az egyszerűsége és viszonylagos könnyűsége (többek között a felesleges nyelvtani kivételek elmaradása) folytán a kevésbé tehetséges tanulók számára is elsajátítható és emellett birtokolja a más nyelvek kifejezőkészségét.

Előbb már kifejtettük, hogy ilyen nyelv létezik: az eszperantó nemzetközi nyelv, ami a több, mint egy évszázados léte folyamán megérett a nemzetközi közösség kebelén és természetes, társadalmi úton nyelvtervezetből önálló, működő, élő, fejlődő nyelvvé, a világ minden táján élő emberek nemzetközi közösségének eszközévé vált.

Gyakran "modern latin"-nak, "demokratikus latin"-nak nevezik, hivatkozva a latin nyelv évszázadokon át játszott kettős szerepére, mint semleges nemzetek közötti "lingua franca" és mind más nyelvek bevezető tanulása.

Hogy az eszperantó teljes funkciójában működik, mint normális nemzetközi, bár korlátozott nyelv, ezt minden szemlélő meg tudja állapítani. Nevelő, pedagógiai, oktatást bevezető értékét mégis bizonyítani kell.

Hosszú évtizedekkel korábban az oktató tanárok megállapították, hogy az eszperantó előzetes tanulása segíti más nyelvek későbbi tanulását, és azt, amit véletlenszerűen, kicsit beleérezve kiderítettek, már hetven évvel ezelőtt kísérletekkel igyekeztek bizonyítani különböző országokban különböző módszerekkel.

Ennek a tanulmánynak a célja: jelentést adni ezekről a kísérletekről, gondolkodásra késztetni kollégáinkat, általuk a felelős oktatási hatóságokat arról a lehetőségről, amit az eszperantó játszhatna az idegen nyelvek tanulásának megkönnyítésében a tehetséges és kevésbé tehetséges tanulók körében. Azon kívül bátorítani más, hivatalosan ellenőrzött új kísérletek indítására az évtizedekkel korábban elvégzett kísérletek eredményeinek megerősítésére, pontosítására, finomításár a.

A következő fejezetekben először kiváló nyelvészek és szakmabeliek idézetei alapján elemezzük a probléma minden aspektusát. Utána tájékoztatást adunk az első komoly és hivatalos igyekezetről az eszperantó elismerésére, mint a Népszövetség általános nyelvoktatási bevezetője a húszas években, elemezzük az általunk ismert kísérleteket és a már a világ nyelvi problémájának megnyugtató megoldására végzett kísérletek terjedelmes bibliográfiájával zárjuk a tanulmányt.


vissza elore