Eszperantó Oktatása és Hivatalossá Tétel Lehetősége Nemzetközi Konferencia

1922 április 18. és 22. között a Népszövetség titkárságánál Genfben a Rousseau Intézet (Pedagógiai Tudományok Egyetemi Iskolája) összehívta az Eszperantó Oktatásának és Hivatalossá Tétel Lehetőségének Nemzetközi Konferenciáját. A konferencián 24 országból 16 hivatalos minisztériumai képviselő és különféle szakemberek vettek részt. A konferencia teljesen tárgyilagosan igyekezett az akkori pillanatnyi helyzetet szemrevételezni és megállapítani azokat a reális lehetőségeket, amik az eszperantónak az egész civilizált világ nyilvános iskoláiba való bevezetéséhez vezetnek.

A konferenciát Sir Eric Drummond, a Népszövetség főtitkára nyitotta meg. Megnyitó beszédében a főtitkár megállapította, hogy az eszperantó-tanárok eszmei célja hasonló a Népszövetségéhez.

Az első ülésen a küldöttek beszámoltak a saját államaik eszperantó- oktatásának állapotáról, konkrét statisztikai adatokkal alátámasztva.

A második ülés témája: hogyan hat az eszperantó az anyanyelvre. Általánosan egyetértettek a brit oktatási minisztérium megállapításával, aki a Népszövetségnek tett beszámolójában tájékoztat: "A tanárok állítják, hogy a gyerekek szebben beszélnek, jobb fogalmazásokat készítenek és az anyanyelv nyelvtani nehézségeit könnyebben megértik. A felügyelők, akik három iskolát látogattak meg, egyetértenek ezen állítás igazságával."

A harmadik ülés az eszperantónak más, az iskolában oktatott idegen nyelvre gyakorolt befolyásával foglalkozott. Brit, svéd, csehszlovák és svájci tanárok küldöttei különféle kísérletekről számoltak be. Általános megállapítást nyert, hogy az eszperantó tanulása megkönnyíti a latin, német, francia és angol nyelv tanulását.

A negyedik ülés témája: az eszperantó-oktatás viszonya más tantárgyakhoz (főleg földrajz) és az eszperantó szerepe a békére való nevelésben. E tekintetben a fő szerepet a tanulók külföldi diákokkal való levelezése játszotta a főszerepet. Képeslapot, levelet, fényképet, térképeket váltottak egymással, amik általában megfelelő anyagok a földrajz és más tananyagokhoz. Ezzel az eszperantó közvetlenül is segítette a más tantárgyak oktatását és a diákokat nyitottá tette az egész világ iránt, a kizárólagos rideg térképnézés helyett. Teljesen természetesen nőtt ki ebből több megértés, sőt a más népek iránti szeretet, nemzetközi kölcsönös megértés született. A gyerekek jól megértették, hogy a szeretett hazán kívül létezik egy szélesebb család, ami az egész világ összes gyermekének hazáját tartalmazza.

Az ötödik ülésen az oktatási-nevelési folyamat szervezésének problémáit vizsgálták. Általánosan egyetértettek, hogy az európai gyermekek részére elég egy tanév, heti két vagy három órával. Az ázsiai országoknak legalább két évre van szükségük. E tekintetben a távolkeleti küldöttek azt a tényt hangsúlyozták, hogy az eszperantó alapszókincse nekik idegen, de sem a szóképzés, sem általában az alaktan nem okoz nekik problémát.


vissza elore