Esperanta-hungara vortaro Serĉado de hungaraj vortoj Rimarkoj, eraroj   hungare

Esperanta – hungara reta vortaro
kaj tradukhelpa programo


Skribu la tradukendan Esperantan vorton, frazon aŭ tekston (maks. 500 literojn):

Vi povas uzi ankaŭ x-kodadon: ĉ = cx,   ĝ = gx,   ĥ = hx,   ĵ = jx,   ŝ = sx,   ŭ = ux,

Programado: Jarmo Hietälä, Ország-Krysz Axel és Szilvási LászlóRedaktas: Szilvási László